Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Nco Ntsoov Yehauvas Lub Hwjchim Kav

Nco Ntsoov Yehauvas Lub Hwjchim Kav

“Thov ua kom lawv paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua [Yehauvas] thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais uas kav tag nrho thoob ntiajteb.”—NTAWV NKAUJ 83:18.

ZAJ NKAUJ: 46, 136

1, 2. (1) Yam tseem ceeb dua ntais yog dabtsi? (2) Yog peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav yuav pab tau peb li cas?

TIBNEEG feem coob tsuas xam pom nyiaj txiag xwb. Lawv thiaj tas zog siv lawv lub dag lub zog mus khwv noj khwv haus. Lwm cov ho txhawj txog lawv tsev neeg thiab kev noj qab haus huv xwb. Muaj dua lwm cov ho xam pom lawv lub neej nkaus xwb.

2 Tiamsis tseem muaj ib yam uas tseem ceeb tshaj tej no huvsi lawm thiab. Yam ntawd yog qhov uas txhawb Yehauvas lub hwjchim kav. Yog peb tsis ua zoo ces peb yuav muab tej kev txhawj xeeb hauv lub neej saib hlob dua qhov ntawd. Tsim nyog peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav, vim nws txojkev kav ncaj ncees rau txhua fab. Yog peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav ces Nws yuav pab kom peb muaj tswvyim kho peb tej teeb meem thiab pab peb txav ze rau nws.

 VIM LI CAS TSEEM CEEB?

3. Xatas tau kom Vajtswv li cas?

3 Xatas Ntxwg Nyoog tau kom tias Yehauvas kav tsis ncaj. Nws dag tias Yehauvas tsis xav kom neeg tau zoo thiab yog neeg rov kav lawv ces yuav zoo dua. (Chiv Keeb 3:1-5) Xatas kuj liam tias noob neej tsis muaj ib tug yuav npuab siab rau Vajtswv tiag. Thaum tibneeg muaj kev nyuaj siab ces lawv yeej yuav tig tawm tsam Vajtswv xwb. (Yauj 2:4, 5) Yehauvas thiaj ncua sijhawm rau Xatas thiab tibneeg kav. Thaum kawg, txhua leej txhua tus yuav paub tseeb tias tsim nyog Vajtswv tib leeg xwb ua tus kav ib puas tsav yam.

4. Vim li cas yuav tsum muab Xatas tej lus iab hiam hais kom tiav?

4 Yehauvas twb paub tias Xatas yog tus uas dag, ua cas nws tseem ncua sijhawm rau Xatas daws nws zaj thiab? Nws ncua sijhawm li ntawd vim txhua tus, tsis hais neeg qaum ntuj los neeg ntiajteb, yuav tsum txiav txim seb lawv yuav zwm rau leejtwg txojkev kav. (Nyeem Ntawv Nkauj 83:18.) Adas thiab Eva nkawd tsis kam zwm rau Yehauvas lub hwjchim kav. Txij thaum ntawd los, tau muaj coob leej ntau tus tso Yehauvas tseg. Qhov ntawd yuav ua rau ib txhia xav tias Xatas tej lus iab hiam txog Yehauvas yeej muaj tseeb tiag. Yog tsis muab tej lus iab hiam ntawd hais kom tshab ces yeej tu tsis tiav tshaj plaub li. Ntshe tseem yuav tsim kev kub ntxhov rau noob neej thiab cov tubtxib saum ntuj ntxiv thiab. Tiamsis thaum sawvdaws pom tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj yog tus tsim nyog kav ces yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb txhua qhov, tsis hais hauv ntiajteb los yog saum ntuj ceeb tsheej.—Efexau 1:9, 10.

5. Peb yuav tsum ua li cas thiaj qhia tau tias Xatas tej lus iab hiam tsis muaj tseeb?

5 Xatas thiab tibneeg yeej kav tsis tau. Thaum kawg Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab lawv txojkev kav rhuav tshem mus ces Nws lub Nceeg Vaj yuav kav ncaj ncees mus li. Thaum ntawd, sawvdaws yuav pom tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj tsim nyog kav. Tsis tas li ntawd, Xatas tau kom tias tibneeg yeej tsis muab siab npuab Yehauvas tiag. Tiamsis yeej yuav muaj cov uas txhawb Yehauvas lub hwjchim kav mus txog thaum kawg. Thaum ntawd sawvdaws yuav pom tias Xatas tej lus iab hiam tsis muaj tseeb. (Yaxaya 45:23, 24) Koj puas xav ua cov uas txhawb ntawd ib tug? Yog koj xav ua, koj yuav tsum saib Yehauvas lub hwjchim kav tseem ceeb tshaj txhua tsav txhua yam huvsi.

VAJTSWV LUB HWJCHIM KAV TSEEM CEEB DUA TXOJSIA

6. Yehauvas lub hwjchim kav tseem ceeb npaum li cas?

6 Qhov uas peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav tseem ceeb dua qhov uas peb tau tej uas peb lub siab ntshaw. Ua li, puas yog Yehauvas tsis mob siab txog tibneeg lawd? Tsis yog. Nws yeej hlub tibneeg heev thiab yeej xav kom lawv tau txojsia. Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

7, 8. Ua cas Yehauvas yuav tsum ua raws li nws tau cog tseg?

7 Yehauvas hlub noob neej kawg li nws thiaj txib nws tib leeg tub los tuag this lawv kom lawv tau txojsia ib txhis tsis kawg. (Yauhas 3:16; 1 Yauhas 4:9) Yog Yehauvas tsis pab noob neej raws li nws cog tseg ces Xatas thiab cov uas tawm tsam Nws yuav muaj lus thuam. Xatas tau liam tias Yehauvas txhob txwm tsis pub qhov  zoo rau noob neej thiab Yehauvas kav tsis ncaj. Cov uas tawm tsam Yehauvas kuj thuam txog nws tej lus cog tseg li no: “Tej lus cog tseg uas tus Tswv yuav los, nyob qhovtwg? Txij thaum tej poj koob yawm txwv twb tuag tag lawm txhua yam tseem zoo li thaum tsim ntuj tsim teb.” (2 Petus 3:3, 4) Txawm lawv thuam li ntawd los, Yehauvas tej lus cog tseg yeej yuav tiav xwb. Yehauvas twb npaj tseg tias nws yuav cawm cov uas mloog lus. Thaum txhua yam muaj tiav lawd, sawvdaws yuav pom nws lub hwjchim kav ncaj ncees. (Nyeem Yaxaya 55:10, 11.) Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas yog tus Vajtswv muaj kev hlub. Yog li ntawd, peb yeej ntseeg tau tias Yehauvas yuav hlub nws cov tub qhe thiab saib lawv rau nqe.—Khiav Dim 34:6.

8 Peb yuav tsum nco ntsoov tias Yehauvas lub hwjchim kav yog yam tseem ceeb dua ntais. Qhov ntawd tsis yog tias peb txojsia tsis muaj nqes. Yehauvas yeej hlub peb thiab saib peb txojsia muaj nqes heev. Tiamsis peb yuav tsum txhawb Yehauvas lub hwjchim kav ua ntej.

YAUJ HLOOV SIAB

9. Xatas tau iab hiam li cas txog Yauj? (Saib daim duab ntawm sab 15.)

9 Peb yuav tsum nco ntsoov muab Yehauvas lub hwjchim kav saib tseem ceeb dua txhua yam tibsi. Vajtswv Txojlus yeej qhia li ntawd thiab. Hauv phau ntawv Yauj, Xatas iab hiam tias yog Yauj raug kev txom nyem Yauj yeej yuav tso Yehauvas tseg. Xatas tseem hais kom Yehauvas sim Yauj thiab. Yehauvas tsis kam ua phem rau Yauj tiamsis Yehauvas cia Xatas sim nws. Yehauvas hais rau Xatas tias: “Txhua yam uas nws muaj nyob hauv koj lub hwjchim.” (Nyeem Yauj 1:7-12.) Dhau ntawd, Xatas thiaj ua rau Yauj cov tub qhe thiab tej tsiaj txhu raug puam tsuaj tas. Yauj 10 tus menyuam kuj tuag tas lawm thiab. Xatas xav kom Yauj ntseeg tias Vajtswv yog tus ua rau Yauj raug tej kev txom nyem ntawd. (Yauj 1:13-19) Tom qab ntawd, Xatas tseem ua rau Yauj mob rwj thoob plaws ib ce. (Yauj 2:7) Yauj tus pojniam thiab nws 3 tug phoojywg los tseem txo nws lub zog thiab!—Yauj 2:9; 3:11; 16:2.

10. (1) Yauj puas muab siab npuab Yehauvas? (2) Ua cas ho tsim nyog Yehauvas ntuas Yauj?

10 Puas muaj tseeb li Xatas tau iab hiam ntawd? Yeej tsis muaj. Txawm Yauj raug kev txom nyem npaum li cas los, nws tsis tso Yehauvas tseg li. (Yauj 27:5) Tiamsis ntu uas Yauj qaug zog heev nws txawm pib xav txog nws tus kheej xwb. Yauj pheej hais tias nws twb tsis tau ua txhaum ua cas nws tseem raug kev txom nyem thiab. Yauj kuj xav tias tsim nyog Vajtswv qhia seb yog tim li cas nws thiaj raug kev txom nyem. (Yauj 7:20; 13:24) Tej uas Yauj raug yeej ua rau peb hlub nws kawg. Tiamsis Yehauvas paub tias Yauj xav yuam kev lawm, nws thiaj ntuas Yauj. Cia peb kawm seb Yehauvas tau ntuas li cas.

11, 12. Yehauvas tej lus ntuas pab tau Yauj li cas thiab Yauj puas hloov?

11 Yauj tshooj 38 txog 41 qhia tias Yehauvas tau ntuas Yauj li cas. Thaum Yehauvas ntuas Yauj, nws tsis qhia tias yog tim li cas Yauj thiaj raug kev txom nyem. Tiamsis Yehauvas qhia Yauj txog nws lub hwjchim loj kawg nkaus. Nws xav kom Yauj pom tias thaum muab tibneeg piv rau Vajtswv, lawv qes npaum li cas diam. Thiab Yehauvas xav kom Yauj ras tias Vajtswv lub hwjchim kav tseem ceeb dua  Yauj tej teeb meem. (Nyeem Yauj 38:18-21.) Yehauvas cov lus pab kom Yauj txhob xav txog nws tus kheej nkaus xwb.

12 Yauj twb raug ntau yam kev nyuaj siab lawm, puas tsim nyog Yehauvas ntuas Yauj li ntawd? Yeej tsim nyog. Yauj kuj pom tias Yehauvas hais yog lawm thiab. Tom qab Yehauvas ntuas Yauj tas, Yauj hais tias nws txaj muag kawg li rau tej uas nws tau hais, nws thiaj mus “nyob hauv tej hmoov av thiab tej pluav tshauv ntxeev dua siab.” (Yauj 42:1-6) Ua ntej Yehauvas ntuas Yauj, twb muaj ib tug tub hluas hu ua Elihu ntuas kom Yauj hloov nws txojkev xav thiab. (Yauj 32:5-10) Thaum kawg, Yauj mloog Yehauvas tej lus ntuas nws thiaj hloov kiag. Yehauvas thiaj qhia rau sawvdaws tias Yauj ua haum nws siab.—Yauj 42:7, 8.

13. Yauj puas khaws Yehauvas tej lus ntuas?

13 Yauj khaws Yehauvas tej lus ntuas mus ib sim neej. Phau Vajlugkub hais tias Yehauvas “foom koob hmoov rau Yauj lub neej yav kawg ntau dua li yav tag los.” Yehauvas pub Yauj “muaj xya tus tub thiab peb tug ntxhais” ntxiv. (Yauj 42:12-14) Txawm Yauj hlub cov menyuam uas Yehauvas pub rau nws heev los, tej zaum nws tseem nyuaj siab thiab nco txog cov menyuam uas tuag tas lawd. Nws kuj yuav tu siab txog tej kev txom nyem uas raug nws tsev neeg yav tag los thiab. Tom qab no, tej zaum Yauj kuj paub tias qhov uas nws raug sim yog tim li cas. Txawm li ntawd los, ntshe nws tseem yuav xav tias ua cas Yehauvas ho cia nws raug kev txom nyem loj ua luaj. Yog nws ho xav li ntawd los, Yehauvas cov lus ntuas yav tag los yuav pab kom nws txhob xav txog nws tus kheej xwb tiamsis yuav tsum xav txog Yehauvas lub hwjchim kav ua ntej.—Ntawv Nkauj 94:19.

Puas yog peb tsau tsawv peb tej kev nyuaj siab xwb, los yog peb nrhiav kev txhawb Yehauvas lub hwjchim kav? (Saib nqe 14)

14. Yauj lub neej ua qauv qhia peb li cas?

14 Cia peb ua tib zoo xav txog Yauj lub neej. Phau ntawv Yauj yog sau los “qhuab qhia peb kom Vajtswv txojlus thiaj ua rau peb muaj lub siab ntev thev taus thiab txhawb peb lub zog peb thiaj muaj siab vam.” (Loos 15:4) Yauj lub neej ua qauv  qhia kom peb tsis txhob xav txog peb tej kev nyuaj siab xwb. Yog peb tsis ceev faj ces tej kev nyuaj siab ntawd yuav ua rau peb tsis nco txhawb Yehauvas lub hwjchim kav. Txawm peb raug kev nyuaj siab li cas los, cia peb nco ntsoov muab siab npuab Yehauvas thiaj qhia tias peb txhawb Yehauvas lub hwjchim kav ib yam li Yauj.

15. Thaum peb raug kev nyuaj siab, yog peb tuav kev ntseeg ruaj nreeg yuav pab tau peb li cas?

15 Yauj lub neej txhawb tau peb heev. Peb kawm tau tias peb raug kev txom nyem tsis yog vim Yehauvas tsis txaus siab rau peb. Lub sijhawm uas peb raug kev nyuaj siab ntawd, zoo rau peb hajyam txhawb Yehauvas lub hwjchim kav. (Paj Lug 27:11) Yog peb ua siab ntev thev, Yehauvas yuav txaus siab heev rau peb, thiab peb yuav hajyam ruaj siab rau Yehauvas tej lus cog tseg txog yav tom hauv ntej. (Nyeem Loos 5:3-5.) Thaum peb kawm txog Yauj lub neej, peb kuj pom tias Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas “muaj kev tab ncuab [lossis kev hlub tshua] thiab kev khuvleej.” (Yakaunpau 5:11) Peb yeej ntseeg tau tias Yehauvas yuav hlub thiab foom koob hmoov rau cov uas txhawb nws lub hwjchim kav. Qhov uas peb ntseeg li ntawd, yuav pab kom peb “ua siab ntev rau txhua yam thiab muaj siab xyiv fab.”—Khaulauxi 1:11.

TAU HAU NTSOOV RAU YAM TSEEM CEEB

16. Vim li cas tseem ceeb rau peb nco ntsoov Yehauvas lub hwjchim kav?

16 Thaum peb raug kev nyuaj siab yeej tsis yoojyim rau peb txhawb Yehauvas lub hwjchim kav. Txawm tej kev nyuaj siab tsis loj pes tsawg los, yog peb pheej xav txog tej ntawd tas zog yeej yuav ua rau peb ntxhov siab. Yog li ntawd, thaum peb raug kev nyuaj siab tsis hais loj los me, cia peb tau hau ntsoov rau Yehauvas tes haujlwm peb thiaj nco txhawb Yehauvas lub hwjchim kav.

17. Yog peb tau hau ntsoov ua Yehauvas tes haujlwm yuav pab peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav li cas?

 17 Peb yuav nco ntsoov txhawb Yehauvas lub hwjchim kav yog peb tau hau ntsoov ua Nws tes haujlwm. Ib tug muam hu ua Renee [le·ne] tau ua li ntawd. Nws mob kheeb xawm, nws mob hlab ntsha tawg, thiab nws ib ce mob lwj ntsuav. Txawm li ntawd los, thaum nws mus pw tom tsev kho mob, nws tseem qhia Vajlugkub rau cov neeg ua haujlwm, cov neeg mob, thiab cov uas tuaj xyuas lawv cov neeg mob. Muaj ib zaug Renee pw tau 2 lub lim tiam ntau tom tsev kho mob tiamsis nws tseem qhia Vajlugkub tau 80 txoos teev thiab. Txawm nws paub tias nws lub neej yuav dua mus los, nws yeej nco ntsoov txhawb Yehauvas lub hwjchim kav. Qhov no ua rau nws kaj siab kawg li.

18. Tus muam no ua qauv pab peb li cas?

18 Thaum peb raug tej nyuag teeb meem me, peb yuav tsum nrhiav kev los txhawb Yehauvas lub hwjchim kav thiab. Ib tug muam hu ua Jennifer [ntse·ni·fawm] tau ua li ntawd tom tshav dav hlau. Nws twb yuav nce dav hlau tiamsis ho muaj teeb meem, nws thiaj nyob tom tshav dav hlau tau 3 hnub. Nws tos dav hlau, ib lub dhau lub tiamsis pheej tsis txog nws lub li ua rau nws sab heev. Tsis tas li ntawd xwb, tsis muaj leejtwg ua nws luag li. Yog nws xav ntsoov txog nws qhov teeb meem xwb ces yeej ua rau nws nyuaj siab heev. Tiamsis nws tsis ua li ntawd. Nws thov Yehauvas pab kom nws qhia tau Vajlugkub rau cov neeg uas tos dav hlau. Thaum kawg nws tau qhia Vajlugkub rau coob tus thiab tseb tau ntau phau ntawv. Tus muam ntawd thiaj hais tias, “Txawm lub caij ntawd ntxhov siab heev los, Yehauvas tseem foom koob hmoov rau kuv thiab pub zog rau kuv txhawb nqa nws lub npe.”

19. Cov uas pe hawm Yehauvas txawv tej kev ntseeg cuav li cas?

19 Tsuas yog Yehauvas cov tibneeg xwb thiaj paub tias Yehauvas lub hwjchim kav tseem ceeb npaum li cas. Qhov uas peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav qhia tias peb txawv ntawm tej kev ntseeg cuav. Yog li, cia peb nco ntsoov txhawb Yehauvas lub hwjchim kav ua ntej.

20. Yehauvas puas txaus siab thaum nws pom koj txhawb nws lub hwjchim kav?

20 Yehauvas yeej pom txhua yam uas koj ua los txhawb nws lub hwjchim kav. Thaum koj tuav kev ntseeg ruaj nreeg thiab ua siab ntev thev kev nyuaj siab, Yehauvas txaus siab heev rau koj. (Ntawv Nkauj 18:25) Zaj tom ntej peb yuav kawm tias yeej tsim nyog peb txhawb Yehauvas lub hwjchim kav thiab peb yuav txhawb li cas.