PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 6 Hli Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 7 Hli tim 31 txog lub 8 Hli tim 27, 2017.

Yehauvas Yog Tus Txhawb Peb Lub Siab Rau Txhua Yam

Hauv lub cuab lub yig, cov Khixatia yuav ntsib kev ntxhov siab li cas? Yog koj ho ntsib kev ntxhov siab, Vajtswv txhawb tau koj li cas?

Saib Tej Uas Yehauvas Pub Rau Nqe

Peb yuav tsum saib dabtsi rau nqe? Peb yuav ua li ntawd li cas?

Nco Ntsoov Yehauvas Lub Hwjchim Kav

Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau noob neej txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav?

Txhawb Nqa Yehauvas Lub Hwjchim Kav!

Yog peb zwm rau Yehauvas txojkev kav, yuav pab tau peb lub neej li cas?

Koj Puas Paub?

Vim li cas Yexus thiaj muab cov neeg muag tsiaj muag noog hauv lub tuam tsev hu ua “tub sab”?

Koj Puas Txhawb Kev Sib Haum Xeeb?

Peb sawvdaws yeej xav nyob sib haum xeeb. Tiamsis yog peb tsis txo hwjchim lossis peb pheej txhawj tias luag txawj dua peb ces peb yuav tsis muaj kev sib haum xeeb. Yuav ua li cas peb thiaj tsis coj li ntawd?