Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2017

 KUV LUB NEEJ

Txawm Tsis Hnov Lus Los Tseem Kub Siab Qhia Vajlugkub

Txawm Tsis Hnov Lus Los Tseem Kub Siab Qhia Vajlugkub

Txawm kuv ua kevcai raus dej rau xyoo 1941 thaum kuv muaj 12 xyoos lawm los, kuv tseem tsis tau paub qhov tseeb zoo. Xyoo 1946, kuv mam li paub. Cia kuv piav seb yog vim li cas.

KUV NIAM KUV TXIV khiav hauv lub nroog Tbilisi tebchaws Georgia mus nyob rau tebchaws Canada kwvlam xyoo 1910. Nkawd mus nyob ib lub tsev me me ze lub zos Pelly xeev Saskatchewan. Kuv niam kuv txiv yug tau peb 6 leej. Kuv yog tus tub ntxawg. Kuv yug rau xyoo 1928. Kuv txiv tuag 6 lub hlis ua ntej yug kuv. Thaum kuv tseem mos liab, kuv niam kuj tuag lawm thiab. Tsis ntev tom qab ntawd kuv tus muam hlob hu ua Lucy kuj tuag lawm thiab. Thaum ntawd nws muaj 17 xyoo xwb. Peb cov menyuam thiaj mus nrog peb dab laug Nick nyob lawm.

Thaum kuv muaj li 2 xyoos, kuv txawm mus rub peb ib tug nees tw. Thaum sawvdaws pom kuv ua li ntawd, lawv nthe zom zaws kom kuv tso tsam nees tuam kuv. Lawv nthe npaum li cas los ua cas kuv tsis tig saib lawv li. Tus nees tsis ua li cas rau kuv, tiamsis txij hnub ntawd los kuv tsev neeg thiaj paub tias kuv tsis hnov lus.

Kuv dab laug ib tug phoojywg txawm hais kom nws muab kuv xa mus kawm ntawv nrog cov menyuam tsis hnov lus. Nws thiaj coj kuv mus kawm hauv lub nroog Saskatoon xeev Saskatchewan. Lub tsev kawm ntawv ntawd nyob deb heev. Kuv ntshai kawg li rau qhov thaum ntawd kuv muaj 5 xyoos xwb. Lub caij so tsis kawm ntawv kuv thiaj mus xyuas tau kuv tsev neeg xwb. Tom qab kuv kawm ntawv tau ib ntus lawd, kuv mam li txawj piav tes. Kuv thiaj paub nrog cov menyuam tom  tsev kawm ntawv txuas lus ntaus phoojywg.

KAWM TAU QHOV TSEEB

Xyoo 1939 kuv tus muam Marion mus yuav txiv lawm. Kuv yawm yij hu ua Bill Danylchuck. Nkawd thiaj coj kuv thiab kuv tus muam Frances mus nrog nkawd nyob. Nkawd yog ob tug uas xub kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv. Lub caij uas peb so tsis kawm ntawv, nkawd kub siab qhia Vajlugkub rau kuv heev. Nkawd tsis txawj piav tes mas nyuaj kawg li. Txawm li ntawd los, nkawd pom tias tej uas kuv kawm tau txog Yehauvas kuv yeej nyiam heev. Kuv paub tias nkawd tsuas xav ua raws li phau Vajlugkub qhia xwb, kuv thiaj nrog nkawd mus tshaj tawm thiab. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv xav ua kevcai raus dej heev. Yog li ntawd, lub 9 Hlis tim 5 xyoo 1941 kuv yawm yij thiaj muab kuv ua kevcai raus dej hauv ib lub rhawv hlau. Cov dej mas txias tiag tiag li!

Nrog cov kwvtij nkauj muam tsis hnov lus tom lub rooj sib txoos hauv lub nroog Cleveland xeev Ohio xyoo 1946

Xyoo 1946, thaum so tsis kawm ntawv, kuv thiaj rov mus tsev. Peb cov nus muag thiaj mus koom lub rooj sib txoos hauv lub nroog Cleveland xeev Ohio, U.S.A. Thawj hnub kuv cov muam pab muab cov lus qhuab qhia sau rau kuv kom kuv thiaj to taub. Tiamsis hnub tom qab, kuv pom ib pab kwvtij nkauj muam tsis hnov lus. Lawv muaj ib tug uas pab muab cov lus qhuab qhia txhais ua lus piav tes, kuv thiaj mus nrog lawv zaum. Zaum no yog thawj zaug uas kuv nkag siab phau Vajlugkub tiag tiag!

QHIA QHOV TSEEB RAU LWM TUS

Lub sijhawm ntawd Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2 nyuam qhuav xaus. Laj mej pejxeem sawvdaws thiaj ua ntau yam los txhawb nqa lub tebchaws. Tom qab lub rooj sib txoos, kuv txiav txim siab tias kuv yuav ua li Yehauvas hais xwb. Tom tsev kawm ntawv, sawvdaws hawm tus chij, hu nkauj qhuas tebchaws, thiab ua lwm yam kev lig kevcai uas Yehauvas tsis pom zoo. Cov tub kawm ntawv kuj mus tsev teev ntuj ua ke thiab. Tiamsis kuv tsis kam koom nrog lawv. Cov xibhwb qhia ntawv thiaj tawm tsam kuv heev. Lawv dag ub dag no ntxias kom kuv koom nrog lawv. Cov tub kawm ntawv xav tsis thoob li thaum lawv pom cov xibhwb ua li ntawd rau kuv. Lub caij ntawd thiaj zoo heev rau kuv qhia Vajlugkub rau cov uas nrog kuv kawm ntawv ua ke. Tom qab no, Larry Androsoff, Norman Dittrick, thiab Emil Schneider, kuj los paub Yehauvas lawm thiab. Lawv tseem teev tiam Yehauvas ruaj nreeg txog niaj hnub nimno.

Thaum kuv mus txog ib lub nroog twg, kuv kuj siv sijhawm mus qhia Vajlugkub rau cov uas tsis hnov lus thiab. Muaj ib zaug kuv mus rau lub nroog Montreal, kuv thiaj mus tom qhov chaw uas cov neeg tsis hnov lus nyiam tuaj sib sau ua ke. Kuv thiaj ntsib ib tug tub hluas hu ua Eddie Tager. Nws nyiam nrog tub sab ua ke. Tiamsis nws ho pib kawm Vajlugkub thiab los teev tiam Yehauvas lawm. Nws nyuam qhuav tuag tsis ntev no. Ua ntej nws tuag, nws nyob hauv lub koom txoos piav tes hauv lub nroog Laval xeev Quebec. Kuv kuj ntsib ib tug tub hluas hu ua Juan Ardanez. Nws coj ib yam li cov neeg Npele-a hauv phau Vajlugkub. Nws nyiam tshawb nrhiav seb tej uas nws kawm puas muaj tseeb raws li phau Vajlugkub tiag. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:10, 11) Tom qab no, nws kuj los teev tiam Yehauvas lawm thiab. Nws ua ib tug txwj laus hauv lub nroog Ottawa xeev Ontario mus txog thaum nws tuag.

Qhia Vajlugkub ntawm kev lub caij 1950

Xyoo 1950, kuv khiav mus rau lub nroog Vancouver. Kuv nyiam qhia Vajlugkub rau cov tsis hnov lus heev. Tiamsis muaj ib zaug kuv kuj tau qhia Vajlugkub rau ib tug pojniam hnov lus hu ua Chris Spicer uas tabtom dua kev. Nws cia peb xa Phau Tsom Faj  thiab phau Tsim Dheev! mus rau nws txhua lub hlis. Nws kuj xav kom kuv mus ntsib nws tus txiv Gary. Thaum kuv mus txog tom nkawd tsev, peb tsuas sau ntawv sib txuas lus xwb. Ntau xyoo tom qab no, kuv mus lub rooj sib txoos hauv lub nroog Toronto xeev Ontario. Ua cas Gary thiab Chris tuaj txog ntawd thiab! Hnub ntawd Gary yuav ua kevcai raus dej. Qhov no ua rau kuv pom tias peb yuav tsum tshaj tawm rau txhua lub sijhawm rau qhov peb tsis paub tias tus twg yog tus yuav los teev tiam Yehauvas.

Tom qab no kuv rov mus nyob lub nroog Saskatoon. Muaj ib tug pojniam hais kom kuv mus qhia Vajlugkub rau nws ob tug ntxhais ntxaib uas tsis hnov lus. Nkawd hu ua Jean thiab Joan Rothenberger. Nkawd kawm tib lub tsev kawm ntawv uas kuv tau kawm. Thaum nkawd kawm Vajlugkub tau ib ntus lawd, nkawd txawm pib qhia cov menyuam tom tsev kawm ntawv thiab. Nkawd pab tau 5 leeg los teev tiam Yehauvas. Ib tug ntxhais uas nkawd qhia hu ua Eunice Colin. Kuv twb ntsib Eunice ib zaug dua lawm. Kuv tseem nco tau nws rau qhov xyoo kawg nkaus uas kuv kawm ntawv, nws muab tau ib qho khoom qab zib pub rau kuv rau qhov nws xav nrog kuv ntaus phoojywg. Tom qab no, wb kuj sib sau los ua txij nkawm lawm thiab!

Kuv thiab Eunice xyoo 1960 thiab xyoo 1989

Thaum Eunice niam hnov tias Eunice kawm Vajlugkub, nws niam chim kawg li. Nws niam hais kom tus thawj xibhwb hauv tsev kawm ntawv txwv Eunice. Tus thawj xibhwb thiaj muab Eunice cov ntaub ntawv Vajlugkub txeeb mus, tiamsis Eunice tseem kawm Vajlugkub qees. Nws txiav txim siab tias nws yeej yuav tsis tso Yehauvas tseg. Thaum nws yuav ua kevcai raus dej, nws niam nws txiv cem tias: “Yog koj mus ua Yehauvas ib tug Timkhawv ces koj yuav tsum tawm hauv wb lub tsev mus!” Yog li ntawd, thaum Eunice muaj 17 xyoo nws thiaj tawm hauv nws niam nws txiv tsev mus nrog ib yig Timkhawv nyob. Nws rau siab kawm Vajlugkub tsis tseg. Tom qab no nws thiaj ua kevcai raus dej lawm. Xyoo 1960, wb mam sib sau ua neej. Nws niam nws txiv yeej tsis tuaj koom wb rooj tshoob li. Ntau xyoo tom qab no nkawd mam pom tias wb lub neej mus  zoo thiab wb cob qhia wb cov menyuam zoo heev nkawd thiaj saib taus wb lawm.

YEHAUVAS TSOM KWM KUV

Kuv tus tub Nicholas thiab tus nyab Deborah hauv Npe-ee lub nroog London

Wb ob niam txiv tsis hnov lus thiaj tsis yoojyim cob qhia wb 7 leej tub. Lawv puavleej hnov lus huvsi. Wb cob qhia kom lawv txawj piav tes, peb thiaj sib txuas lus tau. Cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos kuj pab tau wb heev. Muaj ib zaug ib tug phoojywg pab sau ntawv qhia wb tias, wb tus tub hais lus phem thaum nyob tom kev sib txoos. Vim nws qhia wb, wb thiaj paub ntuas tus tub ntawd. Nimno wb 4 tug tub James, Jerry, Nicholas, thiab Steven ua txwj laus hauv cov koom txoos piav tes lawm. Nicholas thiab nws pojniam Deborah pab txhais lus piav tes hauv lub Npe-ee nyob Askiv teb. Steven thiab nws pojniam Shannan kuj pab txhais lus piav tes hauv ceg Npe-ee nyob tebchaws U.S.A.

Kuv cov tub James, Jerry, Steven, thiab kuv cov nyab ua ntau yam haujlwm los tshaj tawm txoj xov zoo rau cov piav tes

Thaum wb sib yuav tau 40 xyoo lawd, kuv pojniam mob kheeb xawm tuag lawm. Lub caij ntawd nws mob txom nyem ntsuav tiamsis nws yeej tso siab tias txawm nws tuag los yav tom ntej Yehauvas yuav tsa nws sawv rov los. Kuv tos ntsoov hnub uas kuv yuav rov pom nws dua.

Faye thiab James, Jerry thiab Evelyn, Shannan thiab Steven

Lub 2 Hlis xyoo 2012, kuv vau tsoo kuv lub ntsag pluam lawm. Kuv paub tias nimno kuv nyob tsis tau kuv ib leeg. Kuv thiaj khiav mus nrog kuv ib txwg tub nyab nyob.  Nimno kuv nrog nkawd mus lub koom txoos piav tes Calgary. Kuv kuj yog ib tug txwj laus hauv lub koom txoos. Zaum no yog thawj zaug uas kuv mus koom kiag ib lub koom txoos uas piav tes. Txij thaum kuv los paub Yehauvas, kuv tsuas mus koom txoos hnov lus xwb. Ua cas kuv thiaj tuav tau kev ntseeg tav no? Twb yog muaj Yehauvas pab kuv xwb. Yehauvas yeej ua raws li nws tau cog tseg es pab cov uas ua ntsuag li kuv. (Ntawv Nkauj 10:14) Kuv nco txiaj ntsig rau tag nrho cov kwvtij nkauj muam uas tau pab kuv hauv lub koom txoos hnov lus. Tau ntau xyoo lawv pab sau tej lus qhuab qhia rau kuv nyeem. Ib txhia kuj kawm piav tes es pab txhais cov kev sib txoos rau kuv.

Kuv mus kev kawm rau cov tho kev ua lus piav tes thaum kuv muaj 79 xyoos

Yav tas los, yeej muaj tej lub caij uas kuv tsis nkag siab cov lus qhuab qhia tom kev sib txoos. Kuj muaj tej lub caij kuv pom tias zoo li tsis muaj leejtwg paub pab cov uas tsis hnov lus. Tiamsis kuv nco ntsoov Petus cov lus rau Yexus: “Tus Tswv, peb yuav mus cuag leejtwg? Koj tej lus thiaj pub txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yauhas 6:66-68) Kuv thiaj ua siab ntev tos. Kuv paub coob tus kwvtij nkauj muam tsis hnov lus uas paub Yehauvas tau ntau xyoo uas yuav tsum ua siab ntev thiab. Tej no pab kom kuv tso siab rau Yehauvas thiab nws lub koom haum. Niaj hnub no cov kwvtij twb npaj ntaub ntawv ntau heev ua lus piav tes lawm. Kuv kuj tau mus tej rooj sib txoos 3 hnub thiab cov kev sib txoos ua Amelikas hom lus piav tes. Kuv zoo siab kawg li uas kuv tau los teev tiam Vajtswv Yehauvas tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv thiaj tau lub neej zoo heev.