“Yog leej Tub tso nej nyob ywj pheej, nej yuav tau nyob ywj pheej tiag tiag li.”​—YAUHAS 8:36.

ZAJ NKAUJ: 32, 52

1, 2. (1) Tibneeg xav tau kev ywj pheej lawv thiaj ua li cas? (2) Ntau zaus muaj li cas xwb?

NIAJ hnub no, tibneeg thoob qab ntuj xav kom sawvdaws tau kev ywj pheej tib yam nkaus. Tiamsis vim muaj kev coj tsis ncaj, kev xaiv ntsej muag, thiab kev txom nyem puv ntia lub ntiajteb ua rau coob tus tsis pom qab yuav nrhiav kev cawm dim qhovtwg. Tsis tas li ntawd xwb, ib txhia xav tias kev ywj pheej yog qhov uas lawv ua ywj siab. Lawv xav tias lawv coj lub neej zoo li cas los nyob ntawm lawv xwb. Lawv yuav hais lus phem lus zoo los lwm tus tsis muaj cai thuam lawv. Tej no qhia tias tibneeg txhua txhia qhov yeej tsis xav kom luag tswj lawv.

2 Tibneeg xav tau kev ywj pheej lawv thiaj kwv paib lossis sawv rog tawm tsam tej nom tswv. Tiamsis lawv puas tau li lawv lub siab xav? Yeej tsis tau. Ntau zaus hajyam muaj kev txom nyem, kev ploj kev tuag ntxiv xwb. Yeej muaj tseeb li Vajntxwv Xalaumoo hais hauv Laj Lim Tswvyim 8:9: “Ib tug muaj hwjchim kav ib tug, ua rau nws raug txom nyem.”

3. Peb yuav ua li cas peb thiaj muaj kev kaj siab thiab nyob ywj pheej?

3 Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav ua li cas thiaj muaj kev kaj  siab tiag. Tus thwjtim Yakaunpau hais tias: “Tus uas tshuaj saib txoj kevcai uas zoo kawg nkaus, yog txoj kevcai uas pub kev thaj yeeb [lossis ywj pheej], thiab nws nyob ruaj hauv txoj kevcai ntawd . . . yuav tau txojkev kaj siab lug hauv txhua yam uas nws ua.” (Yakaunpau 1:25) Txoj kevcai uas zoo kawg nkaus ntawd yog Yehauvas txoj. Nws paub tias dabtsi thiaj yuav ua rau tibneeg txaus siab rau lub neej thiab muaj kev kaj siab tiag tiag. Yehauvas tau pub txhua yam rau Adas thiab Eva thiab cia nkawd nyob ywj pheej.

THAUM TIBNEEG TSEEM MUAJ KEV YWJ PHEEJ

4. Adas thiab Eva nkawd muaj kev ywj pheej li cas? (Saib daim duab ntawm sab 3.)

4 Chiv Keeb tshooj 1 thiab 2 qhia tias Adas thiab Eva nkawd ua lub neej kaj siab lug nyob tso siab plhuav thiab muaj kev ywj pheej tiag tiag. Tsis muaj leejtwg quab yuam caij tsuj nkawd. Tsis muaj kev txhawj kev ntshai, kev tshaib kev nqhis, kev mob kev nkeeg, thiab kev ploj kev tuag li. Nkawd tsis tu ncua ib yam dabtsi. (Chiv Keeb 1:27-29; 2:8, 9, 15) Nkawd yeej nyob ywj pheej tiamsis puas yog tsis muaj kevcai tswj nkawd? Cia peb kawm seb.

5. Yuav tsum muaj dabtsi tibneeg thiaj muaj kev ywj pheej?

5 Coob leej ntau tus xav tias kev ywj pheej tiag tiag yog qhov uas ua tau ywj siab tsis ntshai leejtwg li. Ib phau ntawv sau txujci (The World Book Encyclopedia) hais tias kev ywj pheej yog qhov uas yus “muaj cuab kav ua raws li yus tau txiav txim siab ua.” Tiamsis phau ntawv hais ntxiv tias yog tej nom tswv ua ncaj ua ncees thiab ua raug cai ces pejxeem yeej nyob ywj pheej. Qhov no qhia tias txawm muaj kevcai lij choj tswj los txhua tus tseem muaj tau kev ywj pheej thiab. Tiamsis leejtwg thiaj muaj cai txiav txim txog qhov zoo qhov phem, qhov ncaj thiab tsis ncaj, qhov raug cai thiab tsis raug?

6. (1) Vim li cas Yehauvas tib leeg xwb thiaj ua tau ywj nws siab? (2) Tibneeg txojkev ywj pheej zoo li cas, thiab yog vim li cas?

6 Peb yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv Yehauvas tib leeg xwb thiaj ua tau ywj nws siab. Yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav txwv tau nws txojkev ywj pheej. Vim li cas? Rau qhov nws yog tus tsim ib puas tsav yam thiab yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas kav lub qab ntuj khwb. (1 Timaute 1:17; Qhia Tshwm 4:11) Vajntxwv Davi thiaj piav txog Yehauvas lub hwjchim ci ntsa iab zoo heev. (Nyeem 1 Vaj Keeb Kwm 29:11, 12.) Txhua tus uas Yehauvas tsim tau saum ntuj thiab hauv ntiajteb no puavleej muaj kev ywj pheej tiamsis Nws kuj muaj kevcai tswj lawv thiab. Vim li cas? Rau qhov Vajtswv Yehauvas xav kom tibneeg paub tias nws tib leeg xwb thiaj muaj cai txiav txim txog qhov zoo qhov phem, qhov ncaj thiab tsis ncaj, qhov raug cai thiab tsis raug. Yehauvas yeej ib txwm muaj kevcai los tswj tej uas nws tau tsim tseg.

7. Peb yuav tsum ua dabtsi peb thiaj muaj kev zoo siab?

7 Txawm Yehauvas cia Adas thiab Eva nkawd nyob ywj pheej los, nws yeej muaj kevcai tswj nkawd thiab. Tej kevcai ntawd ib txhia, nkawd yeej xav tsis txog, xws li thaum ua pa, noj mov, thiab pw tsaug zog. Nkawd yuav tsum ua tej no nkawd thiaj ciaj sia nyob. Tej kevcai ntawd puas txwv nkawd txojkev ywj pheej? Tsis txwv. Yehauvas xav kom nkawd muaj kev kaj siab thiab txaus siab rau nkawd lub neej nws thiaj tsim tej kevcai no los tswj nkawd. (Ntawv Nkauj 104:14, 15; Laj Lim Tswvyim 3:12, 13) Thaum muaj huab cua tuaj txias zias rau peb, thaum ua tau zaub mov sov so tsw qab ntxiag, thaum pw tsaug zog zoo ib hmos kaj ntug, yeej ua rau peb zoo siab heev, puas yog? Koj puas ceeb laj ua tej no? Yeej tsis ceeb laj li. Tej zaum Adas thiab Eva nkawd kuj xav ib yam li no thiab.

8. Yehauvas tau sam hwm li cas rau Adas thiab Eva nkawd thiab yog vim li cas?

 8 Yehauvas tau sam hwm kom Adas thiab Eva nkawd muaj tub muaj ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb thiab tu lub ntiajteb. (Chiv Keeb 1:28) Qhov nws sam hwm no puas txwv nkawd txojkev ywj pheej? Tsis txwv. Zaum no nkawd muaj ib tes haujlwm uas yog tu lub ntiajteb kom ua ib lub vaj kaj siab zoo nkauj heev rau nkawd thiab nkawd cov menyuam nyob. Qhov no yog Vajtswv lub ntsiab. (Yaxaya 45:18) Niaj hnub no, ib txhia tsis xav yuav txij nkawm lossis tsis xav muaj metub menyuam. Qhov no yeej tsis txhaum Vajtswv. Lwm cov, txawm yuav nyuaj npaum li cas los, ho txiav txim siab sib yuav lossis muaj metub menyuam. (1 Khaulee 7:36-38) Yog vim li cas? Vim lawv xav tau kev kaj siab. (Ntawv Nkauj 127:3) Yog Adas thiab Eva nkawd mloog Yehauvas lus, nkawd yeej yuav nrog nkawd cov menyuam nyob kaj siab lug mus ib txhis li.

VIM LI CAS KEV YWJ PHEEJ THIAJ POOB LAWM?

9. Vajtswv cov lus sam hwm hauv Chiv Keeb 2:17 puas ncaj thiab raug cai? Piav seb.

9 Yehauvas sam hwm rau Adas tias: “Tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem, koj tsis txhob noj cov txiv kiag li, yog hnub twg koj noj koj yuav tuag.” (Chiv Keeb 2:17) Qhov uas Yehauvas sam hwm no puas yog nws ua tsis ncaj, ua tsis raug cai lawm? Puas yog nws txwv tsis pub Adas thiab Eva nkawd nyob ywj pheej? Yeej tsis yog. Cov neeg tshawb fawb phau Vajlugkub coob tus hais tias Vajtswv muaj tswvyim thoob tsib to nrog nws thiaj sam hwm li no. Lawv cov ntawd ib tug hais tias qhov uas Vajtswv ua qhia tias ‘tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj paub qhov zoo rau noob neej. Thiab Vajtswv tib leeg xwb thiaj paub qhov tsis zoo rau lawv. Yog tibneeg xav tau qhov “zoo,” lawv yuav tsum tso siab plhuav rau Vajtswv thiab mloog nws lus. Yog lawv tsis mloog nws lus, lawv yuav tau ua tus txiav txim siab rau lawv tus kheej seb qhovtwg zoo qhovtwg tsis zoo.’ Lub nra no hnyav heev tibneeg yeej ris tsis taus ib zaug li.

Qhov uas Adas thiab Eva nkawd txiav txim siab ua raws li nkawd lub siab nyiam tsim tau ntau yam kev nyuaj siab! (Saib nqe 9-12)

10. Vim li cas qhov uas muaj cai txiav txim siab ho tsis yog muaj cai txiav txim siab txog qhov zoo qhov phem?

Yehauvas tib leeg xwb thiaj muaj cai txiav txim siab txog qhov zoo qhov phem

10 Ib txhia xav tias Yehauvas tau txwv tsis pub Adas nyob ywj pheej. Tiamsis lawv tsis paub tias qhov uas nyob ywj pheej tsis yog qhov uas ua ywj siab. Qhov uas peb muaj cai txiav txim siab tsis yog peb muaj cai txiav txim siab txog qhov zoo qhov phem. Adas thiab Eva nkawd yeej muaj kev ywj pheej vim nkawd muaj cai txiav txim siab seb nkawd yuav mloog Vajtswv lus los tsis mloog, tiamsis Yehauvas tib leeg xwb thiaj muaj cai txiav txim siab txog qhov zoo qhov phem. Yehauvas thiaj muab “tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo qhov phem” tso rau hauv lub vaj Edee kom Adas thiab Eva nkawd nco ntsoov li ntawd. (Chiv Keeb 2:9) Peb yeej tsis paub tias tej peb txiav txim siab ua yuav mus zoo li cas thiab xyov puas yuav muaj li peb lub siab xav. Vim li no txawm tibneeg twb ua tib zoo txiav txim siab los lawv tseem ntsib teeb meem, ntsib kev txom nyem, thiab raug xwm txheej qees. (Paj Lug 14:12) Tibneeg yeej tsis muaj peevxwm ua txhua yam raws li lawv siab xav. Thaum Yehauvas sam hwm kom Adas thiab Eva nkawd txhob noj tsob txiv, twb yog Nws qhia rau nkawd tias nkawd yuav tsum mloog nws lus  nkawd thiaj tau nyob ywj pheej tiag tiag. Ua li, Adas thiab Eva nkawd puas mloog Vajtswv lus? Nkawd tau txiav txim siab li cas?

11, 12. Vim li cas qhov uas Adas thiab Eva nkawd txiav txim siab ua tsuas tsim tau kev nyuaj siab xwb?

11 Adas thiab Eva nkawd tsis mloog Yehauvas lus tiamsis nkawd ho txiav txim siab mus mloog Xatas lus. Xatas dag tias: “Neb lub qhov muag yuav pom tseeb thaum ntawd mas neb yuav zoo ib yam li Vajtswv, yog paub qhov zoo qhov phem.” (Chiv Keeb 3:5) Tiamsis qhov uas Adas thiab Eva nkawd txiav txim siab ua pab tsis tau nkawd yimhuab nyob ywj pheej li Xatas hais. Nkawd pom tias qhov uas tsis mloog Yehauvas lus tsuas ua rau nkawd muaj ntau yam kev nyuaj siab xwb. (Chiv Keeb 3:16-19) Vim li cas? Vim tias Yehauvas tsis tso cai rau tibneeg txiav txim siab txog qhov zoo qhov phem.​—Nyeem Paj Lug 20:24; Yelemi 10:23.

12 Cia peb muab piv rau ib tug neeg tsav dav hlau. Nws yuav tsum ya raws li txojcai xwb thiab yuav tsum siv tej twj taw kev hauv lub dav hlau thiaj mus txog chaw. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav tsum nrog cov neeg ua haujlwm hauv tshav dav hlau tham. Lawv mam qhia seb nws yuav ya li cas thiab tsaws li cas thiaj tsis tsoo lwm lub dav hlau. Yog tus tsav dav hlau tsis mloog es cia li ya ywj siab xwb, tej zaum yeej yuav tsim teeb meem loj heev. Adas thiab Eva nkawd zoo ib yam li tus tsav dav hlau uas ua ywj siab ntag. Nkawd tsis mloog Vajtswv lus, thaum kawg thiaj tsim tau teeb meem loj heev. Lub txim thiab txojkev tuag thiaj tshwm los rau nkawd thiab nkawd tej xeeb leej xeeb ntxwv. (Loos 5:12) Adas thiab Eva nkawd xav ua tus txiav txim txog qhov zoo qhov phem kom yimhuab muaj kev ywj pheej, tiamsis thaum kawg nkawd tsuas muab txojkev ywj pheej  uas Yehauvas muab ua poob lawm xwb.

YUAV UA LI CAS THIAJ TAU KEV YWJ PHEEJ TIAG TIAG

13, 14. Yuav ua li cas peb thiaj tau kev ywj pheej tiag tiag?

13 Ib txhia xav tias ua tau ywj siab thiaj yog muaj kev ywj pheej. Tiamsis puas yuav muaj kev ywj pheej tiag? Muab xav, yog tsis muaj ib txoj kevcai twg tswj tibneeg li, lub qab ntuj no yuav zoo li cas? Ib phau ntawv sau txujci (The World Book Encyclopedia) hais tias txhua lub tebchaws uas muaj nom muaj tswv kav, nom tswv yeej rhawv kevcai rau pejxeem coj. Yeej tsis yoojyim li, vim tej kevcai ntawd yuav tsum cia tibneeg nyob ywj pheej tiamsis kuj yuav tsum tsis txhob cia tibneeg ua ywj siab thiab. Vim nom tswv tsa tau qas txhiab qas vam txoj kevcai, thiaj muaj coob tus kws lij choj thiab coob tus kws tu plaub. Lawv yuav tau piav, tibneeg thiaj to taub thiab yuav tau tswj, tibneeg thiaj coj raws li tej kevcai ntawd.

14 Yexus Khetos piav tias peb yuav tsum ua li cas peb thiaj tau nyob ywj pheej. Nws hais tias: “Yog nej tuav rawv kuv tej lus, nej kuj yog kuv li thwjtim tiag tiag, thiab nej yuav paub qhov tseeb, thiab qhov tseeb yuav tso nej nyob ywj pheej.” (Yauhas 8:31, 32) Yog li ntawd, yuav kom peb tau nyob ywj pheej tiag tiag, peb yuav tsum ua 2 qho no: Peb yuav tsum tuav rawv nws tej lus thiab los ua nws ib tug thwjtim. Yog peb ua 2 qho no, peb yuav tau nyob ywj pheej tiag tiag. Yexus yuav tso peb dim dabtsi? Yexus hais tias: “Txhua tus uas ua txhaum kuj ua txojkev txhaum li qhev . . . yog leej Tub tso nej nyob ywj pheej, nej yuav tau nyob ywj pheej tiag tiag li.”​—Yauhas 8:34, 36.

15. Yexus yuav tso peb dim dabtsi kom peb “tau nyob ywj pheej tiag tiag”?

 15 Txojkev ywj pheej uas Yexus cog tseg rau nws cov thwjtim zoo tshaj txoj uas tibneeg niaj hnub nrhiav. Yexus hais tias, “Yog leej Tub tso nej nyob ywj pheej, nej yuav tau nyob ywj pheej tiag tiag li.” Qhov no yog Yexus hais txog ua kev txhaum qhev. Tsis muaj ib yam dabtsi uas yuav caij tsuj tibneeg npaum li txojkev txhaum. Ua li cas thiaj hais tias peb ua txojkev txhaum qhev? Rau qhov kev txhaum coj tau peb mus ua phem. Txawm peb lub siab xav ua qhov zoo xwb los txojkev txhaum tsis pub peb ua qhov zoo. Peb thiaj muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv, ua neej txom nyem ntsuav thiab ntsib kev ploj kev tuag. (Loos 6:23) Tus tubtxib Povlauj yeej paub zoo tias ua txojkev txhaum qhev nyuaj heev. (Nyeem Loos 7:21-25.) Peb tos ntsoov lub sijhawm uas kev txhaum yuav ploj ntais mus. Thaum ntawd peb mam tau txojkev ywj pheej uas puag thaum ub Adas thiab Eva nkawd muab ua poob lawm.

16. Peb yuav tsum ua li cas thiaj tau nyob ywj pheej tiag tiag?

16 Yexus hais tias peb yuav tsum tuav rawv nws tej lus. Yog li ntawd, yog peb xav kom Yexus tso peb dim, peb yuav tau tswj peb tus kheej thiab txhob ua ywj peb siab. Peb yuav tsum ua raws nkaus li tej kevcai uas Yexus muab rau nws cov thwjtim vim peb twb muab peb tus kheej cob rau Yehauvas lawm. (Mathai 16:24) Yav tom hauv ntej peb yuav dim txojkev txhaum vim muaj tus nqe txhiv. Thaum ntawd peb yuav tau nyob ywj pheej tiag tiag ib yam li Yexus tau cog tseg.

17. (1) Yuav ua li cas peb thiaj nyob kaj siab lug thiab ua lub neej txaus siab hlo? (2) Zaj tom ntej peb yuav kawm dabtsi?

17 Thaum peb txawj txiav txim siab zoo thiab mloog Yexus tej lus qhuab qhia ua nws cov thwjtim, peb lub neej yuav muaj hauv paus hauv ntsis. Peb yuav nyob kaj siab lug thiab ua lub neej txaus siab hlo vim peb to taub tias kev ywj pheej yog li cas lawm. Peb thiaj muaj kev vam kev cia siab tias peb yuav dim kev txhaum thiab kev ploj kev tuag. (Nyeem Loos 8:1, 2, 20, 21.) Zaj tom ntej peb yuav kawm seb peb yuav tsum txawj txiav txim siab li cas thiaj qhia tias peb hwm Vajtswv Yehauvas, tus uas muaj txojkev ywj pheej tiag tiag.