Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Hluas, Nej Puas Tau Hau Ntsoov Rau Nej Lub Hom Phiaj?

Cov Hluas, Nej Puas Tau Hau Ntsoov Rau Nej Lub Hom Phiaj?

“Cia li muab koj tej haujlwm tso rau [Yehauvas], mas tej uas koj hom tseg cia yuav tiav.”​—PAJ LUG 16:3.

ZAJ NKAUJ: 11, 24

1-3. (1) Cov hluas ntsib tej yam zoo li cas? Muab ua piv txwv. (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Dabtsi yuav pab tau cov Khixatia uas tseem yog tub ntxhais hluas?

MUAB ua piv txwv tias koj yuav caij tsheb npav mus kev deb, mus koom ib lub koob tsheej tseem ceeb heev. Thaum koj mus txog lub tshav npav, ua cas muaj tibneeg coob ua luaj, kuj muaj ntau lub tsheb npav thiab. Koj tuav rawv daim pib, koj thiaj tsis poob zoo. Koj yeej paub tias yog koj mus yuam kev lwm lub npav ces yuav coj koj mus tsis txog chaw.

2 Tibneeg lub neej kuj zoo ib yam li ntawd thiab. Cov hluas, nej zoo li tus uas yuav caij tsheb npav mus kev deb ntag. Muaj ntau txojkev rau koj taug, tej zaum koj yuav tsis pom qab txiav txim siab seb yuav taug txoj twg. Yuav ua li cas koj thiaj txiav txim siab tau zoo? Koj yuav tsum muaj hom phiaj, koj thiaj paub txiav txim siab. Ua li, txoj twg thiaj yog txoj zoo rau koj taug?

3 Zaj no yuav teb lo lus nug saum no thiab yuav txhawb kom koj siv koj lub neej ua raws li Yehauvas siab nyiam. Qhov no yog li cas tiag? Koj yuav tsum mloog Yehauvas lus txhua fab, xws li thaum hais txog kev kawm ntawv, kev nrhiav noj nrhiav haus, kev nrhiav  txij nrhiav nkawm, thiab kev muaj metub menyuam. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav tsum tau hau ntsoov rau tej hom phiaj uas yuav pab kom koj hajyam txav ze rau Yehauvas. Yog koj rau siab ntso teev tiam Yehauvas, nws yeej yuav foom koob hmoov rau koj kom koj tau lub neej vam meej ntxhias.​—Nyeem Paj Lug 16:3.

VIM LI CAS YUAV TSUM MUAJ HOM PHIAJ?

4. Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi?

4 Vim li cas peb yuav tsum muaj hom phiaj? Cia peb kawm txog 3 lub ntsiab. Qhov 1 thiab 2 yuav pab peb pom tias yog peb tau hau ntsoov rau peb tej hom phiaj ces peb yuav hajyam txav ze rau Yehauvas los ua nws tus phoojywg. Qhov 3 yuav pab peb pom tias peb yuav tsum muaj tej hom phiaj no thaum tseem hluas.

5. Vim li cas peb yuav tsum muaj hom phiaj?

5 Qhov 1, tej hom phiaj qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig. Yog peb muaj hom phiaj xav ua li Yehauvas lub siab nyiam ces qhia tias peb xav ua Yehauvas tsaug rau txhua yam zoo uas nws pub rau peb. Ntawv Nkauj 92:1, 4 hais tias: “Qhov uas zoo mas yuav ua [Yehauvas] tsaug, . . . [nws] tes haujlwm loj ua rau kuv zoo siab heev, vim tej haujlwm uas [nws] txhais tes ua kuv thiaj hu nkauj xyiv fab hlo.” Peb yuav tsum nco ntsoov ua Yehauvas tsaug vim nws hlub peb heev. Nws pub txojsia rau peb thiab qhia qhov tseeb rau peb. Tsis tas li ntawd xwb, nws muab phau Vajlugkub, lub koom txoos, thiab yav tom ntej nws tseem yuav muab lub Vaj Kaj Siab rau peb nyob thiab. Thaum peb muaj hom phiaj yuav qhia rau Yehauvas tias peb ua nws tsaug rau tej ntawd thiab yuav pab kom peb txav ze rau nws.

6. (1) Vim li cas ho zoo rau peb muaj hom phiaj? (2) Thaum menyuam tseem yau, zoo rau lawv muaj tej hom phiaj twg?

6 Qhov 2, tej hom phiaj yuav pab tau peb ua haujlwm zoo rau Yehauvas. Thaum peb ncav cuag tej hom phiaj lawd yuav pab tau peb hajyam txav ze rau Vajtswv. Tus tubtxib Povlauj hais tias: “Rau qhov Vajtswv tsis yog tus uas ua tsis ncaj es yuav tsis nco qab nej tes haujlwm thiab qhov uas nej hlub Vajtswv lub npe.” (Henplais 6:10) Cov uas tseem yau los kuj muaj tau hom phiaj thiab. Ib tug mentxhais uas nyuam qhuav muaj 10 xyoo xwb muaj lub hom phiaj yuav niaj hnub nyeem txog cov Timkhawv lub neej. Ib tug metub 12 xyoos muaj lub hom phiaj los nyeem phau Vajlugkub kom thoob plaws ua ntej nws ua kevcai raus dej. Kuj muaj ob nus muag, ib tug 11 xyoos, ib tug 10 xyoo, uas twb ua kevcai raus dej lawd hais tias nkawd lub hom phiaj yog mus ua haujlwm hauv Npe-ee. Yuav ua li cas nkawd thiaj tau hau ntsoov rau nkawd lub hom phiaj? Nkawd muab daim ntawv rau npe mus ua haujlwm hauv Npe-ee rhais rau tim phab ntsa, nkawd thiaj nco ntsoov. Koj ne? Koj muaj tej hom phiaj twg? Koj yuav ua li cas thiaj ncav cuag tej hom phiaj ntawd?​—Nyeem Filipi 1:10, 11.

Yog koj muaj hom phiaj ces koj yuav paub txiav txim siab tias yuav tsum ua li cas thiaj tau lub neej zoo

7, 8. (1) Yog koj muaj hom phiaj yuav pab tau koj li cas? (2) Vim li cas ib tug ntxhais hluas ho txiav txim siab tsis mus kawm ntawv qeb siab?

7 Qhov 3, yog koj muaj hom phiaj thaum koj tseem yau, yuav tsis nyuaj rau koj txiav txim siab ua koj lub neej. Rau qhov thaum koj tseem hluas, koj yuav tau txiav txim siab txog ntau yam, tsis hais kev kawm ntaub kawm ntawv lossis kev nrhiav noj nrhiav haus. Tej uas koj yuav tau txiav txim siab no zoo ib yam li koj mus txog ib txojkev tshuam. Yog koj paub kev ces tsis nyuaj rau koj txiav txim siab tias yuav mus txoj twg. Tibneeg lub neej zoo ib yam li ntawd. Yog koj muaj hom phiaj ces koj yuav paub txiav txim siab tias yuav tsum ua li cas thiaj tau lub neej zoo. Paj Lug 21:5 hais tias: “Tus neeg nquag tej hom phiaj yeej coj  kom nws muaj nplua mias.” Yog koj muaj hom phiaj thiab rau siab ntso ncav kom cuag tej hom phiaj ntawd ces koj yuav tau lub neej vam meej. Thaum Damali (Damaris) tseem hluas, nws tau ntsib li peb kawm no.

8 Damali kawm tau ntawv zoo heev. Yog nws xav mus kawm ntawv qeb siab los nws yeej tau mus dawb xwb, tsis tas them nyiaj li. Nws txiav txim siab ua li cas xwb? Nws mus ua ib txoj haujlwm uas tsis kawm ntawv qeb siab los yeej ua tau. Vim li cas nws thiaj txiav txim siab li no? Rau qhov thaum nws tseem yau, nws lub hom phiaj yeej yog ua ib tug tho kev. Nws hais tias: “Kuv thiaj ua haujlwm tsawg. Yog kuv mus kawm ntawv qeb siab kuv yeej ua tau ib tug kws lij choj khwv tau nyiaj ntau. Tiamsis cov kws lij choj feem coob tsis muaj ib tug ua haujlwm tsawg li kuv ua no.” Damali twb tho kev tau 20 lub xyoos lawm. Nws zoo siab heev uas thaum nws tseem hluas, nws muaj tej hom phiaj zoo, nws thiaj txiav txim siab tau zoo. Thaum nws mus ua haujlwm, nws ntsib coob tus kws lij choj. Nws pom tias lawv tsis muaj kev kaj siab li. Tiamsis vim nws ua ib tug tho kev, nws muaj kev zoo siab xyiv fab. Nws thiaj tsis ntsib tej kev nyuaj siab uas cov kws lij choj ntawd ntsib.

9. Vim li cas yeej tsim nyog qhuas peb cov tub ntxhais hluas?

9 Thoob qab ntuj, peb cov tub ntxhais hluas yeej txiav txim siab tau zoo kawg li, tsim nyog peb qhuas lawv. Lawv muab lawv txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas thiab nws tes haujlwm tso ua ntej hauv lawv lub neej. Cov tub ntxhais hluas no yeej txaus siab heev rau lawv lub neej. Lawv mloog Yehauvas lus rau txhua fab xws li thaum hais txog kev kawm ntawv, kev nrhiav noj nrhiav haus, thiab hauv lawv tsev neeg. Xalaumoo hais tias: “Koj cia li tso siab plhuav rau [Yehauvas] kawg saib kawg ntsws, koj tsis txhob vam khom koj li kev txawj ntse. Cia li lees yuav nws rau txhua txojkev uas koj mus, mas nws yuav pub koj taug txojkev ncaj.” (Paj Lug 3:5, 6) Cov hluas, Yehauvas hlub nej heev! Nej muaj nuj nqes kawg li rau nws. Yehauvas yeej yuav coj nej txoj hau kev. Nws yeej yuav tiv thaiv nej thiab yuav foom koob hmoov rau nej.

NPAJ UA NTEJ YUAV UA TIMKHAWV TXOG YEHAUVAS

10. (1) Vim li cas peb yuav tsum muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo saib rau nqe? (2) Yuav ua li cas koj thiaj paub piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus?

10 Cov tub ntxhais hluas uas kub siab lug ua raws li Yehauvas siab nyiam yeej kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo thiab. Yexus Khetos hais tias “txoj xov zoo yuav tsum xub raug muab tshaj tawm rau ib tsoom tebchaws.” (Malakau 13:10) Yog li ntawd, peb yuav tsum muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo saib rau nqe. Koj puas kam mus tshaj tawm kom ntau dua qub lossis puas kam ua ib tug tho kev? Yog koj tsis nyiam mus tshaj tawm lossis tsis paub qhia ne, koj yuav ua li cas xwb? Koj yuav tau ua tib zoo npaj ua ntej thiab yuav tsum tsis txhob qaug zog. Kavtsij rau siab ntso qhia lwm tus txog Yehauvas. Yog koj ua li no, ntev mus ntev tuaj, koj yuav nyiam mus tshaj tawm txoj xov zoo.

Koj npaj li cas koj thiaj qhia tau lwm tus txog Yehauvas? (Saib nqe 11, 12)

11, 12. (1) Koj yuav npaj li cas koj thiaj qhia tau lwm tus txog Yehauvas? (2) Ib tug tub hluas tau qhia txog Yehauvas rau cov menyuam uas nrog nws kawm ntawv li cas?

 11 Yuav ua li cas koj thiaj paub qhia cov menyuam uas nrog koj kawm ntawv ua ke? Koj yuav tsum pom tias lawv kheev nug li cas, koj thiaj paub npaj cov lus teb. Hauv jw.org/hmn muaj ntau zaj thiab ntau phau ntawv uas yuav pab tau koj. Xws li, yog lawv nug tias: “Ua li cas koj ho ntseeg Vajtswv?” Koj yuav mus nrhiav cov lus teb qhovtwg los? Koj nrhiav tau cov lus teb hauv phau ntawv, 10 Txojkev Pab Rau Cov Hluas, hauv lub ntsiab me, Puas Txaus Ntseeg Tias Ib Puas Tsav Yam Yog Txia Los?

12 Cia li qhia cov menyuam uas nrog koj kawm ntawv ua ke txog jw.org. Lub vej xaij no yuav teb tau lawv tej lus nug. Ib tug tub hluas hu ua Luka (Luca) tau ua li no. Thaum lawv tabtom kawm txog tej kev ntseeg uas muaj nyob thoob qab ntuj, lawv phau ntawv kuj sau txog Yehauvas Cov Timkhawv thiab, tiamsis sau tsis yog lawm. Txawm Luka ntshai heev los, nws ua siab tawv thov seb tus xibhwb qhia ntawv puas kam nws piav rau sawvdaws tias Yehauvas Cov Timkhawv ntseeg li cas tiag. Tus xibhwb kuj kam thiab, Luka thiaj tau piav rau lawv thiab qheb peb lub vej xaij rau lawv sawvdaws saib. Thaum kawg tus xibhwb qhia ntawv kom lawv txhua tus mus saib zaj yeeb yaj kiab kos duab, Siv Tswvyim Kov Yeej Cov Thab Plaub. Luka zoo siab kawg li uas nws tau ua timkhawv txog Yehauvas rau cov menyuam kawm ntawv.

13. Txawm muaj neeg tawm tsam peb los ua cas peb yuav tau peem kam tiag?

13 Txawm muaj neeg tawm tsam koj los tsis txhob poob siab. Cia li tau hau ntsoov rau koj tej hom phiaj. (2 Timaute 4:2) Thaum Khathalina (Katharina) muaj 17 xyoo, nws txiav txim  siab tias nws yuav qhia txoj xov zoo rau cov uas nrog nws ua haujlwm ua ke. Nws qhia raug ib tug uas tsis nyiam hlo li. Tus ntawd tseem muab nws cem ob peb lwm thiab. Txawm li ntawd los nws yeej nco ntsoov nws lub hom phiaj. Ib tug txivneej uas nrog nws ua haujlwm ua ke pom tias nws coj tau zoo heev. Tus ntawd txawm pib nyeem peb tej ntaub ntawv, pib kawm Vajlugkub, thiab los ua kevcai raus dej. Tiamsis lub sijhawm no Khathalina twb khiav mus nyob rau lwm lub zos lawm, nws tsis paub tias tus txivneej ntawd los paub qhov tseeb. Kaum peb lub xyoos tom qab no, thaum Khathalina thiab nws tsev neeg tabtom zaum hauv lub Tsev Nceeg Vaj yuav mloog zaj lus qhuab qhia, ua ciav tus kwvtij tuaj cev zaj lus qhuab qhia yog tus txivneej uas puag thaum ub nrog Khathalina ua haujlwm ntag! Khathalina zoo siab heev uas nws tau tshaj tawm rau cov uas nrog nws ua haujlwm ua ke.

TAU HAU NTSOOV RAU KOJ LUB HOM PHIAJ

14, 15. (1) Koj yuav tsum nco ntsoov dabtsi thaum muaj neeg yaum koj? (2) Koj yuav ua li cas koj tej npoj thiaj yaum tsis tau koj ua raws li lawv ua?

14 Zaj no txhawb kom koj tau hau ntsoov rau koj lub hom phiaj ua raws li Yehauvas lub siab nyiam. Coob tus hluas niaj hnub no tsuas tau hau ntsoov rau tej kev lomzem xwb. Tej zaum lawv yuav caw kom koj nrog lawv ua ke thiab. Yog li ntawd, koj yuav tau txiav txim siab seb koj yuav ua li cas. Koj yuav nrog lawv nrhiav kev lomzem, los koj yuav tau hau ntsoov rau koj tej hom phiaj? Tsis txhob cia lawv yaum tau koj mus ua raws li lawv ua. Nco ntsoov zaj lus piv txwv txog tus neeg caij tsheb npav. Nws tsom ntsoov lub npav uas yuav coj nws mus txog chaw xwb. Txawm nws pom lwm lub uas muaj neeg coob lomzem xauv npo los, nws yeej tsis hloov mus caij lub ntawd.

15 Koj yuav ua li cas koj tej npoj thiaj yaum tsis tau koj ua raws li lawv ua? Koj yuav tsum zam tej lub caij thiab tej qhov chaw uas koj paub tias lawv yuav ntxias tau koj. (Paj Lug 22:3) Nco ntsoov tias yog koj mus ua txhaum yuav mob koj thiab lwm tus lub siab npaum li cas. (Kalatia 6:7) Txo hwjchim thiab thov kev pab. Mloog koj niam koj txiv lus thiab mloog cov kwvtij nkauj muam uas paub qab hau hauv koj lub koom txoos lus.​—Nyeem 1 Petus 5:5, 6.

16. Tus qauv no qhia li cas rau peb txog kev txo hwjchim?

16 Cia peb kawm txog ib tug tub hluas uas tau txo hwjchim thov kev pab. Tom qab nws ua kevcai raus dej tas, nws txawm pib mus koom ib lub tsev nqa kab. Kuj muaj cov tub ntxhais hluas tuaj rau hauv thiab. Lawv txawm yaum nws kom nrog lawv sib tw ua ke. Tus tub hluas thiaj nug ib tug txwj laus seb puas zoo rau nws koom lawv. Tus txwj laus qhia rau nws tias yuav tau ceev faj rau qhov tej zaum lawv yuav coj tej cwj pwm tsis zoo, xws li xav ua tus loj thiab ua tus keej tshaj. Tiamsis tus tub hluas tsis mloog, nws txawm mus koom lawv tau ib ntus nws mam pom tias ua cas lawv coj cwj pwm tsis zoo tiag. Lawv ua nruj ua tsiv thiab ua rau lwm tus raug mob. Nws rov mus cuag cov txwj laus lawv thiaj muab Vajlugkub piav rau nws mloog. Thaum kawg tus tub hluas ntawd thiaj lees tias txawm nws tsis maj mloog los, Yehauvas ua siab ntev txib cov laus neeg cob qhia nws. Ua li, koj puas txo hwjchim mloog lwm tus hais thiab?

17, 18. (1) Yehauvas xav kom cov tub ntxhais hluas tau lub neej zoo li cas? (2) Yuav ua li cas koj thiaj tsis xav txog lig? Piav txog tus qauv.

17 Phau Vajlugkub hais tias: “Tus hluasʹe, koj cia li zoo siab rau thaum koj tseem hluas, thiab cia koj lub siab ua rau koj xyiv fab rau thaum koj tseem hluas.” (Laj Lim Tswvyim 11:9) Nqe  no qhia rau peb tias Yehauvas yeej xav kom koj muaj kev xyiv fab thaum koj tseem hluas. Hauv zaj no koj puas pom tias yog koj tau hau ntsoov rau koj tej hom phiaj thiab mloog Yehauvas lus rau txhua fab, koj yuav muaj kev zoo siab tiag tiag? Koj yim ntxov ua, koj yim pom tias Yehauvas yeej coj koj txoj hau kev, tiv thaiv koj, thiab foom koob hmoov nplua mias rau koj tiag. Nco ntsoov nws tej lus nkaw hauv phau Vajlugkub thiab mloog nws lus. “Thaum koj tseem hluas koj cia li nco txog tus uas tsim koj.”​—Laj Lim Tswvyim 12:1.

18 Tib pliag xwb tej metub menyuam tiav niam tiav txiv tas. Tu siab kawg uas lawv ib txhia yuav xav txog lig tias ua cas thaum hluas tsis muaj hom phiaj li. Tiamsis yog koj nco ntsoov koj tej hom phiaj es ua raws li Yehauvas lub siab nyiam, thaum koj laus lawd koj yuav tsis xav txog lig. Mali-ana (Mirjana) pom tias muaj tseeb li no. Thaum nws tseem hluas nws txawj ua kis las (sports) heev. Tej neeg tseem ceeb thiaj caw kom nws mus nrog teb nrog chaw sib tw, tiamsis nws ho txiav txim siab teev tiam Yehauvas puv ntoob lawm. Nimno twb muaj li 30 xyoo lawm, nws thiab nws tus txiv nkawd niaj hnub kub siab lug ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Nws hais tias cov uas xav muaj hwjchim, muaj koob muaj npe, thiab ntshaw nyiaj txiag yeej tsis muaj kev zoo siab tiag tiag. Qhov uas zoo tshaj plaws yog qhov uas yus teev tiam Vajtswv thiab pab kom lwm tus paub txog nws xwb.

19. Yog cov hluas tau hau ntsoov rau lawv tej hom phiaj yuav pab tau lawv li cas?

19 Yeej tsim nyog qhuas cov uas yog tub ntxhais hluas. Txawm koj raug ntau yam kev tawm tsam, kev nyuaj siab los koj tau hau ntsoov teev tiam Yehauvas. Koj muaj tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg, thiab pom tias txojkev tshaj tawm txoj xov zoo tseem ceeb heev. Tsis tas li ntawd xwb, koj yeej tsis cia lub qab ntuj no ua rau koj tsis nco txog koj tej hom phiaj. Nco ntsoov tias qhov uas koj ua siab ntev nyiaj tsis tas dawb tas do. Koj cov kwvtij nkauj muam hlub tshua koj kawg nkaus li. Lawv yuav pab txhawb koj lub zog. Yog li ntawd, “cia li muab koj tej haujlwm tso rau [Yehauvas], mas tej uas koj hom tseg cia yuav tiav.”