Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2017

“Tus Uas Txiav Txim Tag Nrho Hauv Lub Ntiajteb” Yeej Ua Qhov Ncaj

“Tus Uas Txiav Txim Tag Nrho Hauv Lub Ntiajteb” Yeej Ua Qhov Ncaj

“Nws yog txhib zeb, mas nws tes haujlwm zoo txhua fab, txhua yam uas nws ua kuj ncaj ncees.”KEVCAI 32:4.

ZAJ NKAUJ: 2, 11

1. Aplahas puas tso siab tias Yehauvas yuav ua ncaj ncees? (Saib daim duab ntawm sab no.)

THAUM ub Aplahas tau nug Yehauvas tias: “Tus uas txiav txim tag nrho hauv lub ntiajteb yuav tsis ua ncaj lov?” (Chiv Keeb 18:25) Puas yog Aplahas tsis tso siab rau Yehauvas? Tsis yog. Nws nug li ntawd rau qhov nws tso siab plhuav tias Yehauvas yuav txiav txim ncaj ncees rau Xaudoo thiab Kaumaula. Aplahas paub tseeb tias Yehauvas yeej tsis “tua cov neeg ncaj ncees nrog cov neeg phem ua ke.” Tom qab no, Yehauvas thiaj hais li no txog nws tus kheej: “Nws yog txhib zeb, mas nws tes haujlwm zoo txhua fab, txhua yam uas nws ua kuj ncaj ncees. Vajtswv yog tus uas yeej tso siab tau, nws tsis ua ib qho txhaum li, nws txiav txim ncaj thiab ua raug cai xwb.”Kevcai 31:19; 32:4.

2. Ua cas peb ho paub tias Yehauvas yeej yuav txiav txim ncaj ncees?

 2 Ua cas Aplahas ho tso siab tias Yehauvas yeej yuav txiav txim ncaj ncees? Rau qhov Yehauvas yog tus uas coj tau ncaj tshaj plaws. Yehauvas yeej ib txwm ua qhov ncaj qhov yog xwb. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Nws nyiam txojkev ncaj ncees thiab qhov uas ua ncaj.”Ntawv Nkauj 33:5.

3. Ib txhia tau raug tej kev tsis ncaj ncees twg?

3 Yehauvas yeej ib txwm ua ncaj ua ncees. Nws tsis zoo li neeg uas tsis txiav txim ncaj ncees. Muaj tej tug twb tsis tau ua txhaum tiamsis cia li raug ntes coj mus kaw hauv tsev loj cuj. Ntau xyoo tom qab luag mam tshuaj pom tias tus ntawd raug kaw yuam kev lawm xwb. Tej yam tsis ncaj ncees zoo li no yeej txaus npau taws kawg li. Tiamsis tseem muaj dua lwm yam uas hajyam ua rau peb npau taws thiab! Yam ntawd yog dabtsi?

TEJ YAM UAS TSIS NCAJ NCEES HAUV LUB KOOM TXOOS

4. Cov Khixatia txojkev ntseeg raug sim li cas?

4 Cov Khixatia yeej paub tias hauv lub qab ntuj no peb yuav raug tej yam tsis ncaj. Tiamsis thaum muaj tej yam tsis ncaj ncees los raug peb lossis raug lwm tus hauv lub koom txoos yimhuab yuav sim peb txojkev ntseeg. Yog koj raug tej yam zoo li ntawd, koj yuav ua li cas? Puas yuav ua rau koj txojkev ntseeg tsuag?

5. Yog lwm tus ua tsis ncaj rau peb hauv lub koom txoos, peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

5 Peb txhua tus yog neeg txhaum thiab ua tau yuam kev. Yog li ntawd, tej lub sijhawm peb cov kwvtij nkauj muam yuav ua tau tsis ncaj rau peb. Tej zaum peb tseem yog tus ua tsis ncaj rau lwm tus hauv lub koom txoos los kuj muaj thiab. (1 Yauhas 1:8) Cov Khixatia uas muaj kev ntseeg yeej paub tias tej thaum ib leeg yuav ua tau tsis ncaj rau ib leeg. Yehauvas thiaj siv Vajlugkub los qhuab qhia peb kom peb tuav kev ntseeg ruaj nreeg thaum peb raug tej ntawd.Ntawv Nkauj 55:12-14.

6, 7. (1) Ib tug kwvtij tau raug tej yam tsis ncaj ncees twg? (2) Ua cas nws thiaj ua taus siab ntev?

6 Xav txog tus kwvtij hu ua Willi Diehl [vi·li di·aus]. Nyob rau xyoo 1931, nws ua haujlwm hauv ceg Npe-ee uas nyob rau lub nroog Bern [npaw] tebchaws Switzerland [xu·vi·txaw·lees]. Xyoo 1946, nws ho mus kawm Kile-a uas yog pab 8 hauv lub xeev New York [nws yauj] tebchaws U.S.A. Tom qab nws kawm tiav, cov kwvtij txib kom nws mus ua ib tug saib xyuas thaj tsam hauv tebchaws Switzerland. Thaum nws tham txog nws lub neej hauv Phau Tsom Faj Askiv, nws hais tias: “Lub 5 Hlis xyoo 1949, kuv sau ntawv mus rau ceg Npe-ee hauv lub nroog Bern tias kuv yuav yuav pojniam.” Thaum cov kwvtij hauv Npe-ee hnov li ntawd, lawv cia li muab nws tej haujlwm rho tas. Qhov uas nws ua tau yog ua ib tug tho kev lawm xwb. Tus kwvtij hais tias: “Lawv tsis pub kuv cev lus qhuab qhia. Thaum cov kwvtij coob tus pom wb, lawv twb tsis hu wb, cuag li wb raug rho tawm lawm.”

7 Kwvtij Diehl xav li cas txog tej no xwb? Nws hais tias: “Wb yeej paub tias qhov uas wb sib yuav tsis hla Vajtswv tej kevcai. Wb thiaj thov Yehauvas pab thiab tso siab plhuav rau Nws.” Thaum ntawd muaj ib co kwvtij tsis to taub Yehauvas txojcai ntsig txog kev sib yuav  zoo. Tom qab no lawv mam li to taub, lawv thiaj rov muab haujlwm rau Kwvtij Diehl tuav. Thaum kawg Yehauvas foom koob hmoov rau nws vim nws muab siab npuab Yehauvas. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Zoo rau peb xav txog cov lus nug no: ‘Yog kuv raug tej yam tsis ncaj, kuv puas yuav ua siab ntev tos Yehauvas ua tus tu? Los yog kuv yuav nrhiav kev los daws kuv xwb?’Paj Lug 11:2; nyeem Mikha 7:7.

Tej zaum peb to taub yuam kev lawm, lossis tsuas hnov ib tog lus xwb. Peb tsis paub tias qhov teeb meem yog li cas tiag

8. Ua cas tej thaud peb ho xav yuam kev tias peb los yog lwm tus tau raug tej tsis ncaj hauv lub koom txoos?

8 Yog muaj tej yam tsis ncaj hauv lub koom txoos, txhob maj tu siab. Tej zaum kuj yog peb to taub yuam kev lawm, los yog peb tsuas hnov ib tog lus xwb. Peb tsis paub tias qhov teeb meem ntawd yog li cas tiag. Txawm yam uas tau tshwm ntawd ncaj los tsis ncaj, cia peb muab qhia rau Yehauvas. Tso siab plhuav rau Yehauvas ua tus saib xyuas thiab npuab siab rau nws twjywm. Yog peb ua li ntawd, peb yuav tsis “chim siab npau rau [Yehauvas].”Nyeem Paj Lug 19:3.

9. Peb yuav kawm txog cov qauv twg hauv zaj no thiab zaj tom ntej?

9 Phau Vajlugkub kuj qhia txog cov uas tau raug tej yam tsis ncaj. Peb yuav kawm txog 3 tug qauv. Hauv zaj no peb yuav kawm txog Aplahas tus tub xeeb ntxwv Yauxej thiab tej uas nws cov tijlaug tau ua rau nws. Zaj tom ntej, peb yuav kawm txog Yehauvas cov lus txiav txim rau Vajntxwv Ahaj thiab kawm txog tej uas tus tubtxib Petus tau ua thaum nws nyob hauv Athi-au. Thaum peb kawm txog cov qauv no, ua tib zoo xav seb yuav pab tau koj li cas. Cov qauv no yuav txhawb kom koj rau siab teev tiam Yehauvas thiab nrog nws sib raug zoo txawm koj xav tias lwm tus tau ua tsis ncaj rau koj.

YAUXEJ RAUG TEJ UAS TSIS NCAJ

10, 11. (1) Yauxej tau raug tej yam tsis ncaj ncees twg? (2) Lub caij uas Yauxej raug kaw, tau muaj li cas?

10 Yauxej yog Yehauvas ib tug tub qhe ncaj ncees, tiamsis muaj coob tus tau ua tsis ncaj rau nws. Qhov uas mob nws siab tshaj yog thaum nws cov tijlaug ua tsis ncaj rau nws. Thaum Yauxej muaj 17 xyoo, nws cov tijlaug muab nws nyiag muag mus ua cev qhev. Luag thiaj coj nws mus rau nram tebchaws Iyi lawm. (Chiv Keeb 37:23-28; 42:21) Hauv lub tebchaws ntawd, ib tug pojniam tseem dag tias Yauxej tau muab nws txhom. Lawv twb tsis coj nws mus hais plaub li, lawv cia li coj nws mus kaw hauv tsev loj cuj lawm xwb. (Chiv Keeb 39:17-20) Txij thaum Yauxej raug yuam ua qhev mus txog thaum nws tawm hauv tsev loj cuj los muaj li 13 lub xyoos. Cia peb kawm  seb txawm Yauxej raug tej no los, nws tau coj li cas thiab qhov ntawd pab tau peb li cas yog peb cov kwvtij hauv lub koom txoos tau ua tsis ncaj rau peb.

11 Lub caij uas Yauxej raug kaw rau hauv tsev loj cuj, Falau kuj coj tus uas thiab cawv txiv hmab tuaj kaw rau hauv thiab. Muaj ib hmos tus uas thiab cawv tau ua ib zaj npau suav txawv heev, Yehauvas thiaj pab Yauxej txhais zaj npau suav ntawd. Yauxej piav tias Falau yuav tso tus uas thiab cawv rov mus ua haujlwm rau Falau dua. Yauxej kuj piav mentsis txog tej uas Yauxej tau raug rau nws mloog thiab. Cia peb kawm seb Yauxej tau hais li cas.Chiv Keeb 40:5-13.

12, 13. (1) Thaum Yauxej raug kaw, nws puas cia li nyob twjywm es tsis nrhiav kev pab li? (2) Yauxej puas qhia tus uas thiab cawv txog nws cov tijlaug?

12 Nyeem Chiv Keeb 40:14, 15. Thaum Yauxej nrog tus uas thiab cawv tham, nws piav tias luag tau “nyiag” nws hauv cov Henplais lub tebchaws los. Tej  uas Yauxej tau raug yeej tsis ncaj kiag li. Yauxej kuj piav ntxiv tias nws tsis tau ua txhaum li luag tau liam. Yauxej thiaj thov kom tus uas thiab cawv mus qhia tej no rau Falau paub thaum lawv tso nws tawm. Ua cas Yauxej ho xav kom nws ua li ntawd? Yauxej hais tias: “Xwv kuv thiaj tawm tau hauv lub tsev no.”

13 Thaum Yauxej raug kaw, nws puas cia li nyob twjywm es tsis nrhiav kev pab li? Nws tsis ua li ntawd. Nws paub tias luag tau ua tsis ncaj rau nws. Yog li ntawd, nws thiaj piav nws zaj seb tus uas thiab cawv puas yuav pab tau nws dim. Tiamsis thaum Yauxej piav nws zaj, nws tsis qhia tias nws cov tijlaug yog cov uas muab nws nyiag muag. Yauxej kuj tsis qhia tej ntawd rau Falau thiab. Vim li ntawd, thaum Yauxej cov tijlaug tuaj txog tebchaws Iyi thiab thov Yauxej zam txim rau lawv, Falau thiaj zoo siab tos txais lawv los nyob thaj chaw “uas zoo kawg hauv Iyi tebchaws.”Chiv Keeb 45:16-20.

Yog peb taug xaiv tsuas tsim teeb meem ntxiv xwb (Saib nqe 14)

14. Dabtsi yuav pab kom peb txhob taug xaiv txog peb cov kwvtij hauv lub koom txoos?

14 Yog peb xav tias lwm tus hauv lub koom txoos tau ua tsis ncaj rau peb, tsis txhob taug xaiv txog qhov ntawd. Thaum ib tug twg tau ua txhaum loj, peb mam qhia rau cov txwj laus paub xwb. (Levi Tej Kevcai 5:1) Yog nws qhov txhaum tsis loj ces zoo rau peb nrog nws tham kom sib haum xwb. Peb tsis tas muab qhia rau lwm tus lossis cov txwj laus paub. (Nyeem Mathai 5:23, 24; 18:15.) Yog peb raug teeb meem li no, zoo rau peb tu qhov teeb meem raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Thaum peb ua tib zoo xav txog qhov teeb meem, tej zaum kuj tsis loj ua luaj twg, tsuas yog peb to taub yuam kev lawm xwb. Thaum kawg peb yuav zoo siab tias peb tsis tau taug xaiv txog peb tus kwvtij ntawd. Nco ntsoov tias txawm peb muaj cai los tsis muaj, yog peb lam tau lam taug xaiv ces tsuas yuav tsim teeb meem loj ntxiv xwb. Yog peb hlub Yehauvas thiab peb cov kwvtij nkauj muam ces peb tsis txhob taug xaiv. Tus sau nkauj hais tias “tus uas ua lub neej tsis muaj chaw thuam” tus ntawd yuav “tsis siv nws tus nplaig xyav luag, nws tsis ua phem rau nws tej phoojywg.”Ntawv Nkauj 15:2, 3; Yakaunpau 3:5.

NCO NTSOOV KOJ TXOJKEV SIB RAUG ZOO NROG YEHAUVAS

15. Vim Yauxej nrog Yehauvas sib raug zoo, thaum kawg Yehauvas thiaj pab nws li cas?

15 Yauxej tus qauv kuj pab tau peb rau lwm txojke thiab. Yauxej raug ntau yam kev tsis ncaj ncees tau 13 lub xyoos. Txawm li ntawd los, nws tso siab plhuav rau Yehauvas. (Chiv Keeb 45:5-8) Nws tsis liam tias yog tim Yehauvas nws thiaj raug tej ntawd. Puas yog Yauxej tsis nco qab tej kev nyuaj siab uas nws tau raug lawd? Tsis yog. Nws yeej nco ntsoov tiamsis nws tsis muab tej ntawd khaws chim. Nws tsis cia tej ntawd rhuav nws  txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Vim Yauxej muab siab npuab Yehauvas, thaum kawg Yehauvas thiaj daws nws tej teeb meem thiab foom koob hmoov nplua mias rau nws tsev neeg.

Yauxej tsis cia tej uas luag ua tsis ncaj rhuav tau nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas

16. Thaum peb raug tej yam tsis ncaj hauv lub koom txoos, ua cas ho zoo rau peb hajyam txav ze rau Yehauvas?

16 Peb yuav tsum tuav rawv peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas ib yam li Yauxej tau ua. Txhob cia tej kev txhaum hauv lub koom txoos muab peb cais ntawm tus Vajtswv uas peb hlub. (Loos 8:38, 39) Yog peb raug tej yam tsis ncaj hauv lub koom txoos cia peb xyaum Yauxej tus qauv es hajyam txav ze rau Yehauvas. Txawm peb raug li cas los, peb cia li tso siab plhuav rau Yehauvas. Tshawb nrhiav phau Vajlugkub seb tej hauv paus ntsiab lus twg yuav pab daws peb qhov teeb meem. Tom qab ntawd tso plhuav peb tej kev nyuaj siab rau Yehauvas ua tus saib xyuas. Thaum kawg Yehauvas yeej yuav daws peb qhov teeb meem raws li nws lub sijhawm thiab li nws pom zoo.

TSO SIAB RAU “TUS UAS TXIAV TXIM TAG NRHO HAUV LUB NTIAJTEB”

17. Peb yuav tsum coj li cas thiaj qhia tias peb tso siab rau Yehauvas?

17 Tamsim no peb tseem nyob hauv lub qab ntuj phem. Yeej yuav muaj tej yam tsis ncaj los raug peb. Muaj qee zaus peb yuav pom lossis raug tej yam tsis ncaj ncees hauv lub koom txoos thiab. Tiamsis txhob cia tej ntawd ua rau koj xav yuam kev txog Yehauvas. (Ntawv Nkauj 119:165) Thov Vajtswv tsis tseg, muab siab npuab nws twjywm, thiab tso siab plhuav rau nws. Nco ntsoov tias txhua zaus uas peb raug teeb meem tsis yog luag ua tsis ncaj rau peb. Tej zaum peb to taub yuam kev lossis peb tsuas hnov ib tog lus xwb. Cia peb xyaum Yauxej tus qauv es txhob taug xaiv txog peb cov kwvtij. Qhov ntawd tsuas tsim teeb meem ntxiv xwb. Tsis txhob nrhiav kev los daws koj qhov teeb meem raws li koj lub tswvyim, tiamsis vam khom Yehauvas. Yog koj muab siab npuab Yehauvas thiab ua siab ntev tos nws ces thaum kawg nws yuav foom koob hmoov rau koj ib yam li nws tau ua rau Yauxej. Tso siab plhuav tias “tus uas txiav txim tag nrho hauv lub ntiajteb” yuav ua qhov ncaj qhov yog, vim “txhua yam uas nws ua kuj ncaj ncees.”Chiv Keeb 18:25; Kevcai 32:4.

18. Lwm zaj peb yuav kawm dabtsi?

18 Hauv zaj tom ntej peb yuav kawm ntxiv txog tej yam tsis ncaj ncees uas tau muaj rau Ahaj lub caij thiab Petus lub caij. Ob tug qauv ntawd yuav pab kom peb pom tias yog peb txo hwjchim thiab ib leeg zam ib leeg ces peb yuav xyaum tau raws li Yehauvas txojkev ncaj ncees.

^ nqe 7 Nyeem txog Kwvtij Willi Diehl lub neej hauv zaj hu ua, Jehovah Is My God, in Whom I Will Trust,” hauv Phau Tsom Faj Askiv lub 11 Hlis tim 1, 1991.