“Lub ntiajteb thiab tej uas lub ntiajteb ntshaw yuav dua mus, tiamsis tus uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav nyob mus ib txhis.”1 YAUHAS 2:17.

ZAJ NKAUJ: 55, 24

1, 2. (1) Lub qab ntuj no thiab tus neeg phem limhiam uas raug txim tuag zoo sib thooj li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Tom qab lub qab ntuj no raug puam tsuaj lawd, txhua tus saum ntuj thiab hauv ntiajteb yuav pom tseeb li cas?

XAV txog ib tug neeg phem limhiam uas raug kaw hauv tsev loj cuj. Lub txim nws raug yog txim tuag. Txawm nws tseem ciaj sia los, sawvdaws suav tias nws twb tuag lawm rau qhov tshuav tsis ntev xwb nws yuav raug tua pov tseg.

2 Lub qab ntuj no zoo ib yam li tus neeg phem limhiam ntawd uas yuav raug tua pov tseg. Phau Vajlugkub hais tias: “Lub ntiajteb . . . yuav dua mus.” (1 Yauhas 2:17) Yehauvas twb teem txim lawm tias tshuav tsis ntev nws yuav muab lub qab ntuj phem no rhuav tshem huvsi mus. Thaum ib tug neeg raug txim tuag hauv tsev loj cuj, lwm tus tseem los pab daws tau nws zaj kom nom tswv tso nws dim. Tiamsis tsis muaj leejtwg yuav daws tau lub qab ntuj no lub txim. Yehauvas uas yog tus txiav txim ncaj ncees twb teem txim rau lub qab ntuj no lawm. (Kevcai 32:4) Thaum txog sijhawm rhuav tshem lub qab ntuj no, tsis muaj leejtwg yuav cheem tau nws. Tom qab lub qab ntuj puam tsuaj tas lawd, txhua tus tsis hais saum ntuj thiab  hauv ntiajteb yuav pom tseeb tias Yehauvas yeej txiav txim ncaj thiab yog lawm. Thaum ntawd sawvdaws yuav nyob kaj siab lug.

3. Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab 4 yam twg rhuav tshem mus?

3 Tej yam twg hauv lub qab ntuj no yuav “dua mus”? Tej kev nyuaj siab ntxhov plawv uas tibneeg muaj nimno yuav dua mus huvsi. “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj]” yeej qhia li ntawd thiab. (Mathai 24:14) Hauv zaj no peb yuav kawm tias yav tom hauv ntej Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab tej neeg limhiam, tej koom haum lwg noj lwg haus, tej kev phem kev qias, thiab tej kev nyuaj siab ntxhov plawv rhuav tshem mus. Peb yuav kawm seb (1) 4 yam ntawd tsim kev nyuaj siab li cas rau peb tamsim no, (2) Yehauvas yuav kho 4 yam ntawd li cas, thiab (3) Yehauvas yuav muab dabtsi los hloov 4 yam ntawd.

COV NEEG LIMHIAM

4. Cov neeg limhiam tsim kev kub ntxhov li cas?

4 Cov neeg limhiam tsim kev kub ntxhov li cas? Tus tubtxib Povlauj hais tias “tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” Nws kuj hais ntxiv tias: “Cov neeg phem thiab cov neeg txawj dag yuav phem heev zuj zus.” (2 Timaute 3:1-5, 13) Koj puas tau pom li no thiab? Niaj hnub no cov neeg phem nyiam thab plaub, ntxub lwm haiv neeg, thiab nyiam ua nruj ua tsiv heev. Ib txhia cia li ua phem tab meeg sawvdaws. Muaj ib txhia ua txuj pab lwm tus, tiamsis lawv siab phem heev. Txawm peb tsis tau raug tej no los, thaum peb hnov cov menyuam yaus thiab cov laus raug tej no, yeej mob peb siab heev. Twb yog li ntawd, phau Vajlugkub thiaj hais tias cov neeg limhiam coj zoo li tsiaj thiab dab. (Yakaunpau 3:15) Peb zoo siab kawg li uas yav tom hauv ntej Yehauvas yuav muab cov neeg limhiam rhuav tshem mus.

5. (1) Vim li cas Yehauvas tseem ncua sijhawm rau cov limhiam? (2) Yuav ua li cas rau cov uas tsis kam hloov siab?

5 Yehauvas yuav ua li cas xwb? Tamsim no Yehauvas tseem ncua sijhawm rau cov neeg limhiam hloov. (Yaxaya 55:7) Tshuav tsis ntev lawm xwb, Yehauvas yuav muab lub qab ntuj no rhuav tshem mus. Tiamsis Yehauvas tsis tau txiav txim rau txhua tus neeg hauv lub qab ntuj no. Thaum txog lub caij muaj kev ceeb laj txom nyem loj kawg li, Yehauvas yuav txiav txim li cas rau cov neeg uas tsis kam hloov? Yehauvas hais tias nws yuav muab tag nrho cov ntawd rhuav tshem hauv lub ntiajteb no mus. (Nyeem Ntawv Nkauj 37:10.) Niaj hnub no, coob leej ntau tus siab dub heev, lawv muab lawv tej kev phem npog tsis pub leejtwg paub. Lawv xav tias lawv yuav dim dawb. (Yauj 21:7, 9) Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias: “Vajtswv lub qhov muag ntsia ntsoov neeg txojkev, thiab nws pom lawv txhua kauj ruam. Tsis muaj duab tsaus lossis qhov tsaus ntuj nti uas cov neeg phem yuav tsiv nraim tau.” (Yauj 34:21, 22) Yog li ntawd, tsis muaj leejtwg yuav tsiv nraim tau ntawm Yehauvas. Nws pom txhua yam uas cov neeg limhiam ua. Tom qab Amakedoo, txawm peb nrhiav lawv los, peb yuav tsis pom lawv nyob qhovtwg. Lawv yuav raug rhuav tshem mus ib txhis!Ntawv Nkauj 37:12-15.

6. Vajtswv yuav tseg leejtwg nyob hauv lub qab ntuj no thiab vim li cas qhov ntawd ho zoo ua luaj?

6 Vajtswv yuav tseg leejtwg nyob hauv lub qab ntuj no? Yehauvas cog lus tias: “Cov uas txo hwjchim yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab lawv yuav zoo siab xyiv fab rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.” Zaj nkauj ntawd kuj qhia ntxiv tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.” (Ntawv Nkauj 37:11, 29) “Cov uas txo hwjchim” thiab “cov ncaj ncees”  yog cov twg? Cov uas txo hwjchim yog cov neeg mloog lus uas cia Yehauvas cob qhia lawv. Cov ncaj ncees yog cov uas nyiam ua raws li Vajtswv pom zoo. Hauv lub qab ntuj no, cov neeg phem limhiam yeej coob dua cov neeg ncaj ncees. Tiamsis hauv lub qab ntuj tshiab, tsuas yuav muaj cov txo hwjchim thiab ncaj ncees lawm xwb. Thaum ntawd lawv yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab!

TEJ KOOM HAUM LWG NOJ LWG HAUS

7. Tej koom haum lwg noj lwg haus tsim tej kev kub ntxhov twg?

7 Tej koom haum lwg noj lwg haus tsim tej kev kub ntxhov twg? Tej kev phem limhiam uas peb pom muaj nyob puag ncig peb feem ntau yog tej koom haum tsim xwb. Pom tias tej koom haum kev ntseeg dag ntxias tsheej plhom leej thoob ntiajteb. Lawv dag txog Vajtswv thiab dag txog tej uas yuav los raug noob neej thiab lub ntiajteb. Lawv kuj qhia kom neeg tsis txhob ntseeg phau Vajlugkub heev heev. Tej koom haum nom tswv kuj tsim kev kub ntxhov ntau yam thiab. Lawv txhawb kom muaj kev tsov kev rog, kom ib haiv neeg ntxub ib haiv, thiab caij tsuj cov txom nyem. Lawv tsuas pom nplua nuj zuj zus tuaj xwb, vim tej nyiaj xiab uas lawv tau. Tej koom haum lag luam kuj siab hlob heev thiab. Lawv tsim tej tsev haujlwm uas ua rau lub ntiajteb no puas tsuas. Zoo yam li lawv lwg tej hav zoov thiab dej hiavtxwv kom lawv nplua nuj. Lawv kuj ntxias coob tus kom lawv muaj txiag nplua nuj. Cov qauv no qhia tias tej koom haum yeej tsim ntau yam kev kub ntxhov rau hauv lub ntiajteb no tiag.

8. Phau Vajlugkub qhia tias thaum kawg yuav ua li cas rau tej koom haum?

8 Yehauvas yuav ua li cas xwb? Thaum tej nom tswv sawv tawm tsam tej koom haum kev ntseeg cuav ces qhia tias lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li twb pib lawm. Phau Vajlugkub muab tej kev ntseeg cuav hu ua tus poj muag cev uas yog lub Tuam Ceeb Npanpiloo. (Qhia Tshwm 17:1, 2, 16; 18:1-4) Tej koom haum kev ntseeg ntawd yuav raug puam tsuaj huvsi mus. Ua li, cov koom haum nom tswv thiab lag luam ne? Phau Vajlugkub hais tias lawv yuav zoo li tej roob thiab tej povtxwv uas nyob ruaj khov. (Nyeem Qhia Tshwm 6:14.) Txawm li ntawd los, lawv kuj yuav raug puam tsuaj mus thiab, vim lawv tsis txhawb nqa Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yuav muaj li no thaum lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li xaus. (Yelemi 25:31-33) Yehauvas yeej yuav tsis tseg ib lub koom haum uas lwg noj lwg haus cia kiag li!

9. Ua cas peb thiaj paub tias hauv lub ntiajteb tshiab, txhua yam yuav muaj chaw txawb chaw rau?

9 Dabtsi yuav los nyob tej koom haum ntawd chaw? Tom qab Amakedoo, puas tseem tshuav ib lub koom haum twg nyob hauv ntiajteb? Phau Vajlugkub hais tias: “Raws li Vajtswv tej lus cog tseg peb tos rawv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab uas txojkev ncaj ncees nyob hauv.” (2 Petus 3:13) Lub ntuj qub thiab lub ntiajteb qub piv txog tej koom haum uas lwg noj lwg haus thiab lawv tej pej xeem. Thaum Vajtswv muab lawv rhuav tshem huvsi mus lawd, dabtsi yuav los nyob lawv chaw? “Lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab.” Lub ntuj tshiab yog lub tseem fwv tshiab uas Yehauvas muab rau Yexus Khetos thiab cov 144,000 leej kav. Lub ntiajteb tshiab yog cov tibneeg uas tau zwm rau Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yexus thiab cov uas nrog nws ua vajntxwv kav yuav ua txhua yam raws li Vajtswv Yehauvas lub siab nyiam. Yehauvas nyiam kom txhua yam muaj chaw txawb chaw rau. (1 Khaulee 14:33) Yog li ntawd, txhua yam hauv “lub ntiajteb tshiab” yuav mus raws kab raws kev. Thaum ntawd tsuas muaj cov txivneej uas zoo los saib xyuas haujlwm lawm xwb.  (Ntawv Nkauj 45:16) Lawv yuav ua raws li Khetos thiab cov 144,000 qhia. Thaum ntawd yuav tsis tshuav ib lub koom haum uas lwg noj lwg haus nyob qhovtwg li lawm. Tsuas muaj tib lub koom haum uas coj ncaj ncees mus ib txhis lawm xwb!

KEV PHEM KEV QIAS

10. Hauv koj thaj tsam muaj tej kev phem kev qias zoo li cas thiab tej ntawd tsim kev nyuaj siab li cas rau koj tsev neeg?

10 Tej kev phem kev qias ho tsim tej kev nyuaj siab zoo li cas rau peb? Lub qab ntuj no puv ntia kev nkauj kev nraug, kev dag noj dag haus, thiab kev ua nruj ua tsiv. Lub qab ntuj no tej kev ua si, tej yeeb yaj kiab, thiab tej nkees (video games) pheej ua txog tej kev phem ntawd, tibneeg thiaj xav tias tej ntawd tsuas yog kev lomzem xwb. Vim li no lawv thiaj thuam tias Yehauvas txojcai coj nruj dhau lawm. (Yaxaya 5:20) Cov ua niam ua txiv yuav tau tiv thaiv lawv cov menyuam tiag tiag, tej menyuam thiaj tsis qaug rau tej kev phem ntawd. Vim peb nyob hauv lub qab ntuj uas saib tsis taus Vajtswv txoj kevcai, txhua tus Khixatia yuav tsum tuav rawv lawv txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas.

11. Thaum Yehauvas muab Xaudoo thiab Kaumaula rhuav tshem, nws ua qauv qhia li cas rau yav tom hauv ntej?

11 Yehauvas yuav ua li cas rau tej kev phem kev qias? Xav seb thaum ub Yehauvas tau ua li cas rau cov neeg uas ua phem ua qias hauv lub moos Xaudoo thiab Kaumaula. (Nyeem 2 Petus 2:6-8.) Lauj yog ib tug neeg ncaj ncees, tiamsis nws tsev neeg nyob xyaw cov neeg phem hauv Xaudoo thiab Kaumaula, lawv thiaj raug ntau yam kev nyuaj siab. Yehauvas tau muab tag nrho koog ntawd rhuav tshem huvsi vim cov neeg nyob rau hauv ua phem ua qias ntau yam. Yehauvas ua li no los ua qauv qhia rau yav tom hauv ntej. Yehauvas twb txiav txim siab rhuav tshem cov ua phem ua qias txheej thaud ces nws yeej yuav ua ib yam li ntawd rau yav tom hauv ntej thiab.

12. Koj tos ntsoov yuav ua tes haujlwm twg hauv lub Vaj Kaj Siab?

12 Thaum tsis muaj tej kev phem kev qias lawd, yuav zoo li cas xwb? Hauv lub qab ntuj tshiab yuav muaj ntau yam haujlwm zoo ua. Peb yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab. Peb yuav ua vaj ua tsev rau peb tsev neeg thiab peb cov phoojywg nyob. Peb yuav tos txais tsheej plhom leej uas Yehauvas yuav tsa sawv hauv qhov tuag rov los. Peb yuav qhia lawv txog Yehauvas thiab tej nws tau ua rau noob neej. (Yaxaya 65:21, 22; Tubtxib Tes Haujlwm 24:15) Thaum ntawd peb yuav muaj ntau yam haujlwm ua. Tej ntawd yuav ua rau peb zoo siab heev thiab yuav qhuas Yehauvas!

KEV NYUAJ SIAB NTXHOV PLAWV

13. Txij thaum txojkev fav xeeb hauv lub vaj Edee los, peb raug kev nyuaj siab ntxhov plawv li cas?

13 Peb muaj tej kev nyuaj siab ntxhov plawv zoo li cas tamsim no? Zoo li peb tau kawm, lub qab ntuj no puv ntia cov neeg limhiam, tej koom haum lwg noj lwg haus, thiab cov uas nyiam ua phem ua qias. Tej ntawd ua rau peb muaj ntau yam kev nyuaj siab ntxhov plawv. Peb pom muaj kev tsov kev rog, kev txom nyem, ib haiv neeg ntxub ib haiv, kev mob kev nkeeg, thiab kev ploj kev tuag. Muaj tej xwm zoo li no twb yog vim Xatas, Adas, thiab Eva lawv tau fav xeeb rau Yehauvas. Lawv txojkev fav xeeb tsim kev nyuaj siab rau peb txhua leej txhua tus.

14. Yehauvas yuav muab tej twg tshem tawm?

14 Yehauvas yuav ua li cas xwb? Xav txog Yehauvas tej lus cog tseg no. Yehauvas cog lus tias nws yuav tshem tawm kev tsov kev rog. (Nyeem Ntawv Nkauj 46:8, 9.) Nws  yuav tshem tawm kev mob kev nkeeg. (Yaxaya 33:24) Nws yuav muab txojkev tuag tshem tawm mus ib txhis. (Yaxaya 25:8) Nws yuav tsis pub tibneeg raug kev txom nyem li lawm. (Ntawv Nkauj 72:12-16) Yehauvas yuav tshem tawm txhua yam kev phem uas ua rau peb lwj siab ntsuav. Nws kuj yuav muab Xatas thiab nws cov dab tshem tawm huvsi mus thiab!Efexau 2:2.

Xav txog lub neej tsis muaj kev tsov kev rog, kev mob kev nkeeg, thiab kev ploj kev tuag (Saib nqe 15)

15. Tom qab Amakedoo, tej twg yuav ploj mus?

15 Xav seb yav tom hauv ntej lub ntiajteb yuav zoo npaum li cas. Yuav tsis muaj kev tsov kev rog, kev mob kev nkeeg, thiab kev ploj kev tuag li lawm! Yuav tsis muaj tub rog, riam phom, thiab tej chaw ua nco txog cov uas tuag hauv tshav rog lawm. Yuav tsis muaj tej kws kho mob, tej tsev kho mob, tej tsev txias, thiab tej roob toj ntxas li lawm. Yuav tsis muaj tub sab tub nyiag! Yog li ntawd, tsis tas yuav tub ceev xwm thiab tsis tas xauv qhov rooj li lawm! Tej kev nyuaj siab ntxhov plawv tamsim no yuav ploj tag nrho huvsi mus.

16, 17. (1) Ua piv txwv seb cov uas dim Amakedoo lub neej yuav zoo li cas? (2) Peb yuav tsum ua li cas Yehauvas thiaj cawm peb?

16 Thaum tsis muaj tej kev nyuaj siab ntxhov plawv lawd, peb lub neej yuav zoo li cas? Tej zaum yuav nyuaj heev rau peb nkag siab tias lub neej yav tom hauv ntej yuav zoo npaum li cas, vim peb ib txwm nyob hauv ib lub qab ntuj uas phem kawg li. Muab ua piv txwv zoo li cov neeg uas nyob ze chaw tos tsheb nqaj. Thaum ntej tsheb nqaj nrov heev, toog ntsej kawg li. Tiamsis ntev mus ntev tuaj ces lawv cia li swm lawm. Yog lawv ho nyob ze tej chaw uas tibneeg nqa khoom tuaj pov tseg, yeej tsw ntxhiab heev. Tiamsis yog lawv nyob qhov chaw ntawd tau ib ntus ces lawv kuj swm tus ntxhiab lawm thiab. Ib yam li ntawd, peb yeej ib txwm pom tej kev phem kev qias hauv lub qab ntuj no ces peb swm tej ntawd lawm. Tiamsis thaum Yehauvas tshem tej ntawd mus lawd, peb mam li kaj siab tiag tiag!

17 Thaum tsis muaj tej kev nyuaj siab ntxhov plawv lawd, yuav zoo li cas xwb? Ntawv Nkauj 37:11 hais tias: “Lawv yuav zoo siab xyiv fab rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.” Zoo kawg li uas Yehauvas xav kom peb muaj kev xyiv fab li ntawd. Lub caij nyuaj siab ntxhov plawv no, cia peb txav ze Yehauvas thiab nws lub koom haum kam tiag. Tej lus cog tseg uas Yehauvas hais rau yav tom ntej tshwj xeeb heev, cia li khaws tej lus ntawd cia! Muab tej no los ua tib zoo xav, koj txojkev ntseeg thiaj ruaj nreeg. Muab tej no coj mus qhia rau lwm tus paub thiab. (1 Timaute 4:15, 16; 1 Petus 3:15) Yog koj ua li no, thaum lub qab ntuj phem no raug rhuav tshem, koj yeej ruaj siab tias Yehauvas yuav cawm koj thiab yuav pub koj muaj kev zoo siab xyiv fab mus ib txhiab ib txhis!