Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Puas Nyiam Coj Ncaj Li Yehauvas?

Koj Puas Nyiam Coj Ncaj Li Yehauvas?

“Kuv yuav tshaj tawm [Yehauvas] lub npe . . . , Vajtswv yog tus uas yeej tso siab tau, nws tsis ua ib qho txhaum li nws txiav txim ncaj.”KEVCAI 32:3, 4.

ZAJ NKAUJ: 15, 2

1. Nanpau lawv cov txiv tub tau raug li cas?

MUAJ ib hnub 2 tug txivneej siab phem txawm coj ib tug yawg ncaj ncees mus kom tab meeg cov pej xeem sawvdaws. Nkawd dag tias nws tau ua txhaum loj heev. Thaum kawg, tus txivneej uas ncaj ncees thiab nws cov tub thiaj raug txim tuag. Thaum cov uas ncaj ncees pom tibneeg xuas pob zeb ntaus cov txiv tub no tuag tas, ntshe mob lawv siab kawg vim qhov no tsis ncaj kiag li. Zaj no tsis yog dab neeg. Tau muaj li no rau Yehauvas tus tub qhe Nanpau uas yog neeg ncaj ncees. Nanpau tsev neeg nyob rau lub caij uas Vajntxwv Ahaj kav cov Yixayee.1 Vajntxwv 21:11-13; 2 Vajntxwv 9:26.

2. Ob tug qauv hauv zaj no yuav pab kom peb coj li cas peb thiaj xyaum tau Yehauvas txojkev ncaj ncees?

2 Hauv zaj no peb yuav kawm seb Nanpau tau raug tej zoo  li cas. Peb kuj yuav kawm txog ib tug txwj laus uas tau coj tsis ncaj hauv lub koom txoos Khixatia thaum ub. Ob tug qauv no yuav pab kom peb txo hwjchim thiab ib leeg zam ib leeg. Peb yuav tsum ua li ntawd thiaj coj tau ncaj ncees li Yehauvas.

IB QHO UAS TSIS NCAJ KIAG LI

3, 4. (1) Nanpau yog ib tug neeg zoo li cas? (2) Vim li cas nws ho tsis kam muab nws lub vaj txiv hmab muag rau Ahaj?

3 Lub caij uas Vajntxwv Ahaj thiab nws tus pojniam Yexenpee kav cov Yixayee, lawv teev dab Npa-as loj heev. Cov Yixayee feem coob thiaj tsis hwm Yehauvas thiab nws tej kevcai. Txawm cov Yixayee tau coj li ntawd los, Nanpau tseem muab siab npuab Yehauvas. Nanpau pom tias nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas muaj nqes dua nws txojsia.

4 Nyeem 1 Vajntxwv 21:1-3. Lub caij ntawd, Vajntxwv Ahaj xav tau Nanpau lub vaj txiv hmab heev. Ahaj thiaj hais tias nws yuav muab ib lub vaj zoo tshaj ntawd pauv Nanpau lub lossis them nyiaj kom txwm rau Nanpau lub vaj. Tiamsis Nanpau tsis kam ua li ntawd. Yog vim li cas? Nanpau ua tib zoo hais Ahaj tias: “Thov [Yehauvas] tav kuv tsis txhob muab kuv tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg rau koj.” Yehauvas txoj kevcai yeej qhia kom cov Yixayee tsis txhob muab lawv tej qub txeeg qub teg muag rau lwm tus yuav mus li. (Levi Tej Kevcai 25:23; Xwm Txheej Taug Kev 36:7) Nanpau tsuas xav ua li Yehauvas hais xwb.

5. Yexenpee tau ntaus lub tswvyim phem twg?

5 Thaum Nanpau tsis kam muab nws lub vaj txiv hmab muag, Ahaj thiab nws tus pojniam Yexenpee txawm ntaus tswvyim phem txov Nanpau txojsia. Yexenpee hais kom 2 tug txivneej mus dag tias Nanpau tau ua txhaum loj heev. Thaum kawg, Nanpau lawv cov txiv tub thiaj raug txim tuag li peb tau kawm. Qhov uas Ahaj thiab Yexenpee nkawd ua no yeej tsis ncaj kiag li! Yehauvas yuav pab hais Nanpau zaj li cas?

VAJTSWV TXOJKEV NCAJ NCEES

6, 7. (1) Ua cas peb ho paub tias Yehauvas ntxub kev tsis ncaj ncees? (2) Yehauvas cov lus txiav txim pab tau Nanpau cov kwvtij neej tsa li cas?

6 Yehauvas txawm txib nws tus tub qhe Eliya mus hais Ahaj. Thaum Eliya mus txog, nws hais tias Ahaj yog ib tug tub sab phem tua neeg. Yehauvas tau txiav txim tias nws yuav muab Ahaj, Yexenpee, thiab nkawd cov tub tua pov tseg huvsi, ib yam li nkawd tau muab Nanpau lawv cov txiv tub tua pov tseg.1 Vajntxwv 21:17-25.

7 Thaum Nanpau lawv cov txiv tub raug tua lawd, ntshe cov kwvtij neej tsa mob siab heev. Yehauvas thiaj txib kom Eliya sawv tsees mus cev nws tej lus txiav txim rau Ahaj. Thaum Nanpau cov kwvtij neej tsa paub txog tej no, ntshe lawv kaj siab lawm ntau rau qhov Yehauvas pom tej uas lawv tau raug thiab suav tias tej ntawd tsis ncaj kiag li. Cia peb kawm ntxiv seb Yehauvas tau ua li cas rau Ahaj. Qhov ntawd yuav sim Nanpau tsev neeg seb lawv puas txo hwjchim thiab tso siab rau Yehauvas.

8. (1) Thaum Ahaj hnov Yehauvas tej lus txiav txim, nws ua li cas xwb? (2) Thaum kawg Yehauvas thiaj hloov siab li cas?

 8 Thaum Ahaj hnov Yehauvas tej lus txiav txim nws mam li xav txog lig. Phau Vajlugkub hais tias, “nws txawm dua rhe nws lub tsho muab khaub seev tsaj los hnav, thiab yoo mov thiab hnav khaub seev tsaj mus pw, thiab mus mus los los dai hau vias.” Ahaj txo hwjchim qes heev. Yehauvas thiaj hais rau Eliya li no: “Vim nws twb txo nws lub hwjchim ntawm kuv xubntiag lawm, kuv yuav tsis tso xwm txheej phem los rau nws sim neej, tiamsis kuv yuav tso xwm txheej phem los raug nws caj ces rau thaum nws tus tub sim neej.” (1 Vajntxwv 21:27-29; 2 Vajntxwv 10:10, 11, 17) Yehauvas yog “tus uas tshuaj xyuas neeg lub siab.” Thaum kawg nws thiaj tseg Ahaj txojsia.Paj Lug 17:3, VTL.

YOG PEB TXO HWJCHIM YUAV PAB TAU PEB

9. Kev txo hwjchim pab tau Nanpau cov kwvtij neej tsa li cas?

9 Thaum Nanpau cov kwvtij neej tsa hnov tias Yehauvas yuav tsis rau txim rau Ahaj tsev neeg ua ntej Ahaj tuag,  lawv ho xav li cas? Tej zaum qhov no yuav sim lawv txojkev ntseeg. Yog lawv txo hwjchim ces lawv yeej yuav teev tiam Yehauvas ruaj nreeg thiab yuav tso siab tias Yehauvas yeej ib txwm ua qhov ncaj qhov yog xwb. (Nyeem Kevcai 32:3, 4.) Yav tom hauv ntej, Yehauvas mam li kho tej kev tsis ncaj ncees uas tau raug Nanpau cov txiv tub. Thaum ntawd Nanpau tsev neeg yuav pom Yehauvas tsa Nanpau lawv cov txiv tub sawv hauv qhov tuag rov los. (Yauj 14:14, 15; Yauhas 5:28, 29) Cov uas txo hwjchim yeej paub tias “Vajtswv yuav muab txhua yam haujlwm thiab tej uas ua nraim nkoos los txiav txim tsis hais zoo lossis phem.” (Laj Lim Tswvyim 12:14) Yehauvas yog tus pom ib puas tsav yam, nws pom tej uas peb yeej paub tsis txog. Yog peb txo hwjchim, peb yuav tso siab tias Yehauvas yeej txiav txim ncaj ncees txhua lub sijhawm.

10, 11. (1) Tej yam twg yuav sim peb txojkev ntseeg? (2) Yog peb txo hwjchim yuav pab peb rau 2 txojke twg?

10 Yog peb tsis pom zoo raws li cov txwj laus tau txiav txim hauv peb lub koom txoos, peb yuav coj li cas xwb? Ua piv txwv tias cov txwj laus tau muab koj ib tug phoojywg zoo rho tawm haujlwm hauv lub koom txoos lawm, koj yuav xav li cas xwb? Yog koj tus txij nkawm, tus menyuam, los yog ib tug phoojywg zoo raug rho tawm hauv lub koom txoos mus lawm, tiamsis koj tsis pom zoo li cov txwj laus tu, koj yuav coj li cas xwb? Yog muaj ib tug hauv lub koom txoos tau ua txhaum, tiamsis tom qab cov txwj laus ntuas nws tas lawv ho tsis muab nws rho tawm los yog muab nws txo haujlwm, koj yuav xav li cas? Tej no yuav sim peb txojkev ntseeg rau Yehauvas thiab sim seb peb puas tso siab tias Yehauvas yog tus saib xyuas tej haujlwm hauv lub koom txoos. Yog peb txo hwjchim, yuav pab tau peb li cas? Cia peb kawm seb qhov no yuav pab peb rau 2 txojke twg.

Yog koj tsis pom zoo raws li cov txwj laus tau txiav txim, koj yuav ua li cas? (Saib nqe 10, 11)

11 (1) Yog peb txo hwjchim, peb yuav pom tias muaj ntau yam peb twb tsis paub txog. Thaum muaj teeb meem, tej zaum peb xav tias peb paub qhov teeb meem ntawd zoo heev, tiamsis peb tsis paub tibneeg lub siab. Tsuas yog Yehauvas tib leeg thiaj paub xwb. (1 Xamuyee 16:7) Yog peb nco ntsoov li no ces yuav pab peb txo hwjchim thiab hloov peb txojkev xav. (2) Thaum muaj tej yam tsis ncaj los raug peb, yog peb txo hwjchim ces peb yuav tos Yehauvas ua tus pab peb daws qhov teeb meem ntawd. Phau Vajlugkub hais tias: “Cov uas hwm thiab paub ntshai Vajtswv yuav tau zoo vim lawv paub ntshai rau ntawm nws lub xubntiag. Tiamsis tus neeg phem yuav tsis tau zoo, nws lub hnub nyoog zoo yam nkaus li tus duab yuav tsis nyob ntev.” (Laj Lim Tswvyim 8:12, 13) Yog li ntawd, yog peb txo hwjchim thaum peb thiab peb cov phoojywg raug tej yam tsis ncaj ncees ces yuav pab tau peb sawvdaws.Nyeem 1 Petus 5:5.

TEJ YAM TSIS NCAJ HAUV LUB KOOM TXOOS

12. Peb yuav kawm txog dabtsi ntxiv thiab yog vim li cas?

12 Muaj tej yam tsis ncaj uas tau los raug cov Khixatia thaum ub hauv lub moos Athi-au. Cia peb kawm seb thaum  lawv raug tej ntawd, lawv txo hwjchim thiab ib leeg zam ib leeg li cas. Zaj no yuav pab peb tshuaj seb peb puas zoo siab zam txim rau peb cov kwvtij. Tsis tas li ntawd xwb, yuav pab kom peb pom tias qhov uas peb sib zam kuj yog peb xyaum Yehauvas txojkev ncaj ncees.

13, 14. (1) Petus tau tuav tej haujlwm tshwj xeeb twg? (2) Petus siab tawv li cas?

13 Tus tubtxib Petus yog ib tug txwj laus uas cov Khixatia yeej paub zoo heev. Nws yog ib tug uas tau nrog Yexus ua ke, thiab nws kuj tau tuav tej haujlwm tshwj xeeb heev. (Mathai 16:19) Xyoo 36, Petus raug txib mus qhia Khaunelia tsev neeg los paub Yehauvas. Khaunelia tsis yog neeg Yudai thiab nws kuj tsis ua kevcai txiav. Thaum Khaunelia tsev neeg txais Yehauvas lub hwj huam dawb huv lawd, Petus thiaj paub tias lawv yeej ua tau kevcai raus dej los ua ib tug Khixatia. Petus hais tias: “Leejtwg yuav txwv tau cov neeg no uas tau txais [lub hwj huam] dawb huv ib yam li peb, tsis pub lawv ua kevcai raus dej?”Tubtxib Tes Haujlwm 10:47.

14 Xyoo 49, cov tubtxib thiab cov txwj laus hauv Yeluxalees tau sablaj seb puas tsim nyog cov Khixatia uas yog lwm haiv neeg ua kevcai txiav. Thaum lawv sablaj ua ke, Petus ua siab tawv tsis ntshai hais rau cov kwvtij tias nws yeej pom tim ntsej tim muag lawm tias lwm haiv neeg uas tsis ua kevcai txiav kuj tau txais lub hwj huam dawb huv lawm thiab. Tej uas Petus hais thiaj pab tau cov kwvtij uas ntaus thawj rau lub caij ntawd paub txiav txim tau zoo. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Tej zaum cov Khixatia uas yog Yudai thiab cov uas yog lwm haiv neeg zoo siab heev uas Petus hais taus. Tej no ua rau lawv tso siab heev rau Petus.Henplais 13:7.

15. Petus tau ua tsis ncaj li cas hauv lub moos Athi-au? (Saib daim duab ntawm sab 21.)

15 Tom qab lawv sablaj hauv Yeluxalees tas, Petus mus rau hauv lub moos Athi-au. Hauv lub moos ntawd, Petus kuj nrog cov kwvtij uas yog lwm haiv neeg koom ua ke thiab. Tej zaum nws tau qhia ntau yam rau lawv. Tiamsis ua cas Petus cia li tsis kam nrog lawv zaum noj mov ua ke lawm! Thaum Petus ua li ntawd, ntshe lawv tu siab heev rau nws. Npananpa thiab lwm cov Khixatia uas yog Yudai kuj cia li raws Petus qab tsis nrog lwm haiv neeg noj mov ua ke lawm thiab. Vim li cas Petus ho xaiv ntsej muag li ntawd? Nws twb paub tab, ua cas nws ho lam ua tej yam uas yuav cais tau lub koom txoos? Cia peb kawm seb zaj no pab tau peb li cas yog muaj ib tug txwj laus hauv lub koom txoos hais lossis ua tej yam uas ua rau peb tu siab.

16. (1) Povlauj tau ntuas Petus li cas? (2) Peb yuav teb cov lus nug twg?

16 Nyeem Kalatia 2:11-14. Vim li cas Petus ho tsis kam nrog cov Khixatia uas yog lwm haiv neeg ua ke lawm? Twb yog nws ntshai cov Khixatia Yudai uas tuaj hauv Yeluxalees tuaj. (Paj Lug 29:25) Petus yeej paub tias Yehauvas zoo siab tos txais lwm haiv neeg, tiamsis Petus ntshai tsam yog nws nrog lawv ua ke ces cov Khixatia Yudai ho saib tsis taus nws. Tus tubtxib Povlauj twb hnov Petus pab daws lwm haiv neeg zaj thaum cov txwj laus sablaj ua ke hauv Yeluxalees rau  xyoo 49. Ua cas nimno Petus ho ua txuj coj li ntawd? Povlauj thiaj ntuas Petus hnyav tsawv tias nws tsis ua raws li nws tau qhia. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:12; Kalatia 2:13) Ua li, cov Khixatia uas yog lwm haiv neeg ho xav li cas rau Petus? Qhov uas Petus ua ntawd puas txo tau lawv txojkev ntseeg? Petus puas tseem tau tuav haujlwm li qub?

IB LEEG ZAM IB LEEG

17. Rau qhov Yehauvas twb zam txim rau Petus, nws thiaj tau ua dabtsi ntxiv?

17 Tom qab Povlauj ntuas Petus tas, Petus kuj txo hwjchim mloog. Tsis tas li ntawd xwb, cov kwvtij tsis muab Petus rho haujlwm. Peb paub li ntawd rau qhov tom qab no Yehauvas tseem siv nws los sau 2 tsab ntawv uas nimno muaj nyob hauv phau Vajlugkub. Petus tsis npau taws rau Povlauj rau qhov hauv tsab ntawv 2 nws hais txog Povlauj li no: “Peb tus kwvtij Povlauj uas peb hlub.” (2 Petus 3:15) Tej uas Petus tau ua yeej ua rau cov Khixatia uas yog lwm haiv neeg tu siab heev. Tiamsis Yexus uas yog lub taubhau coj lub koom txoos twb zam txim rau Petus thiab cia nws tuav haujlwm li qub. (Efexau 1:22) Yog li ntawd, zoo rau cov kwvtij nkauj muam thaum ub xyaum Yehauvas thiab Yexus nkawd, es zam txim rau Petus thiab. Cia siab tias tej uas Petus tau ua yuam kev tsis ua rau cov kwvtij ib tug twg poob kev ntseeg.

18. Zoo rau peb xyaum Yehauvas txojkev ncaj ncees thaum muaj tej yam zoo li cas?

18 Cov txwj laus hauv lub koom txoos Khixatia thaum ub puavleej yog neeg txhaum. Cov txwj laus niaj hnub no los kuj puavleej yog neeg txhaum thiab. Phau Vajlugkub hais tias: “Peb txhua tus ua yuam kev ntau yam.” (Yakaunpau 3:2) Ua li, thaum peb cov kwvtij ua txhaum rau peb, peb yuav coj li cas? Peb puas yuav xyaum Yehauvas txojkev ncaj ncees? Yog ib tug txwj laus ho hais tau tej lus uas qhia tias nws muaj ntsis xaiv ntsej muag, koj yuav ua li cas? Yog nws lam tau lam hais lus es ho ua rau koj tu siab lawd, koj puas yuav cia qhov ntawd ua rau koj qaug zog? Koj puas yuav xav tias tus kwvtij ntawd tsis tsim nyog ua ib tug txwj laus, los yog koj yuav ua siab ntev tos Yexus ua tus saib xyuas qhov teeb meem ntawd? Txawm tus txwj laus ua tau yuam kev lawm los, koj puas yuav nco ntsoov tes haujlwm uas nws tau ua rau Yehauvas los lawd? Yog tus kwvtij tseem ua txwj laus li qub lossis tau tuav haujlwm ntau ntxiv hauv lub koom txoos, koj puas yuav nrog nws zoo siab? Yog koj zoo siab zam txim rau nws ces qhia tias koj yeej coj ncaj ncees ib yam li Yehauvas.Nyeem Mathai 6:14, 15.

19. Zoo rau peb rau siab ntso xyaum li cas?

19 Peb sawvdaws yeej nyiam qhov ncaj qhov yog xwb. Hauv lub qab ntuj no, Xatas tau ua ntau yam tsis ncaj ncees kiag li rau noob neej. Peb tos ntsoov hnub uas Yehauvas muab tej ntawd tshem tawm huvsi mus. (Yaxaya 65:17) Lub caij tamsim no yog peb raug tej yam tsis ncaj, nco ntsoov tias tej zaum peb tsis paub qhov teeb meem ntawd zoo, yog li peb yuav tsum txo hwjchim thiab muaj lub siab zam xeeb. Yog peb ua li ntawd ces qhia tias peb yeej xyaum coj ncaj ncees li Yehauvas tiag.