Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 4 Hlis Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 5 Hlis tim 29 txog lub 7 Hli tim 2, 2017.

Cia Li Ua Raws Li Koj Tau Cog Tseg

Phau Vajlugkub qhia li cas txog peb tej lus cog tseg rau Vajtswv?

Lub Nceeg Vaj Yuav Rhuav Tshem Dabtsi Mus?

Phau Vajlugkub hais tias: “Lub ntiajteb . . . yuav dua mus.” Ua li, yuav dua mus li cas? Tej twg yuav raug rhuav tshem mus?

“Tus Uas Txiav Txim Tag Nrho Hauv Lub Ntiajteb” Yeej Ua Qhov Ncaj

Ua cas peb ho tso siab tau tias Yehauvas yeej yuav txiav txim ncaj ncees rau txhua lub caij? Niaj hnub no ua cas ho tseem ceeb rau cov Khixatia nco ntsoov li ntawd txog Yehauvas?

Koj Puas Nyiam Coj Ncaj Li Yehauvas?

Yog peb xav coj ncaj ncees li Yehauvas, peb yuav tsum txo hwjchim thiab muaj lub siab zam xeeb. Yog vim li cas?

Nqes Tes Pab Ua Haujlwm Qhuas Yehauvas!

Vajtswv uas yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus yeej pom tej haujlwm uas nws cov tub qhe ua rau nws. Txawm zoo li peb pub tsis tau ib yam dabtsi tseem ceeb rau nws los, nws yeej saib tej peb pub ntawd rau nqe heev.