Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Tos Txais Qhua!

Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Tos Txais Qhua!

“Nej ib leeg tos txais ib leeg tsis txhob yws li.”​—1 PETUS 4:9.

ZAJ NKAUJ: 50, 20

1. Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo raug dabtsi?

KWVLAM xyoo 62 txog 64, tus tubtxib Petus sau ntawv mus rau “cov uas khiav mus nyob ua lwm haiv neeg rau txhua qhov hauv lub xeev Phauthia, lub xeev Kalatia, lub xeev Khapadaukia, lub xeev Axia thiab lub xeev Npithinia.” (1 Petus 1:1) Cov koom txoos no muaj cov kwvtij nkauj muam uas nyias los ntawm nyias ib haiv neeg los. Lawv raug “kev tsim txom loj heev” yog li ntawd yuav tsum muaj ib tug mus txhawb thiab cob qhia lawv. Lawv kuj nyob rau ib lub sijhawm uas muaj kev kub ntxhov heev. Petus hais tias: “Lub sijhawm uas txhua yam yuav kawg los ze lawm.” Twb tsis tau muaj 10 lub xyoos, Yeluxalees txawm raug puam tsuaj tas. Dabtsi yuav pab cov Khixatia uas nyob txhua qhov thev dhau lub caij nyuaj siab ntawd?​—1 Petus 4:4, 7, 12.

2, 3. Vim li cas Petus thiaj txhawb kom nws cov kwvtij ib leeg tos txais ib leeg? (Saib daim duab ntawm sab no.)

2 Petus hais kom cov kwvtij “ib leeg tos txais ib leeg.” (1 Petus  4:9) Kili lo lus “tos txias” txhais tias ‘hlub tshua cov uas yus tsis paub.’ Txawm tias cov kwvtij nkauj muam twb sib paub zoo lawm los, Petus txhawb kom lawv “ib leeg tos txais ib leeg.” Qhov no pab tau lawv li cas?

3 Qhov uas lawv ib leeg tos txais ib leeg pab tau lawv yimhuab sib raug zoo. Ua li koj ne? Puas tau muaj ib zaug uas lwm tus caw koj mus xyuas lawv? Puas txhawb zog thiab? Thaum koj caw luag tuaj xyuas koj, puas ua rau nej ib leeg hajyam txav ze rau ib leeg? Yuav kom peb paub peb cov kwvtij nkauj muam zoo, peb yuav tau caw lawv tuaj xyuas peb. Lub sijhawm uas Petus nyob tsuas muaj kev kub ntxhov zuj zus lawm xwb. Yog li ntawd, cov kwvtij nkauj muam thiaj yuav tau sib raug zoo. Peb yuav tau ua li yam li ntawd thiab, vim peb nyob rau “tiam kawg” lawm.​—2 Timaute 3:1.

4. Zaj no peb yuav teb cov lus nug twg?

4 “Ib leeg yuav tos txais ib leeg” li cas? Vim li cas ho nyuaj tos txais qhua ua luaj tiamsis peb yuav tau ua li cas? Dabtsi yuav pab kom peb txawj ua qhua?

THAUM TWG THIAJ ZOO TOS TXAIS QHUA?

5. Thaum mus kev sib txoos, peb yuav ua li cas tos txais qhua?

5 Thaum mus kev sib txoos: Yehauvas thiab nws lub koom haum tau caw txhua tus mus tej kev sib txoos. Yog li ntawd, peb yuav tsum tos txais txhua tus uas tuaj koom nrog peb thiab yimhuab zoo siab tos txais cov tuaj tshiab. (Loos 15:7) Yehauvas yog tus caw lawv tuaj. Yog li ntawd, txawm lawv yuav zoo li cas thiab hnav tsoos li cas los xij. Cia peb zoo siab tos txais lawv, lawv thiaj tsis txaj muag. (Yakaunpau 2:1-4) Yog koj pom ib tug tuaj tshiab, koj puas kam cia nws nrog koj zaum? Yog koj ua li no, koj yuav qhia tau nws txog tej uas peb kawm thiab pab tau nws nthuav Vajlugkub. Tej zaum nws yuav zoo siab tias muaj ib tug pab nws li no. Peb ua li no thiaj yog peb “ua siab dav txais qhua.”​—Loos 12:13.

6. Peb yuav tsum xub tos txais leejtwg?

6 Thaum noj haus: Nyob rau hauv phau Vajlugkub, peb pom tias tibneeg kheev tos txais qhua tuaj noj ib pluag mov. Qhov no qhia tias lawv xav nrog lwm tus ntaus phoojywg kom muaj kev sib raug zoo. (Chiv Keeb 18:1-8; Cov Thawj 13:15; Luka 24:28-30) Peb yuav tos txais leejtwg? Peb yuav tsum xub tos txais cov kwvtij nkauj muam hauv peb lub koom txoos. Lub qab ntuj no tsuas phem zuj zus lawm xwb. Peb ib leej yuav tsum pab ib leeg thiab ib leeg yuav tau npuab siab rau ib leeg. Xyoo 2011, Pab Uas Ntaus Thawj tau muab lub sijhawm uas cuab kwvtij Npe-ee hauv tebchaws U.S.A. kawm Phau Tsom Faj pauv 6:45 mus rau 6:15. Yog vim li cas? Rau qhov yog lawv kawm tas ntxov, yuav hajyam muaj caij rau cov kwvtij ib leeg tos txais ib leeg. Lwm ceg Npe-ee los kuj xyaum li no lawm thiab. Nimno cuab kwvtij Npe-ee sib raug zoo heev dua qub.

Koj puas kam caw lawv tuaj nrog koj noj ib pluag mov lossis coj lawv mus ua si?

7, 8. Peb yuav tos txais cov kwvtij uas tuaj cev lus qhuab qhia li cas?

7 Tej thaud muaj ib tug kwvtij tuaj cev ib zaj lub qhuab qhia rau peb. Tej zaum kuj yog tuaj lwm lub koom txoos tuaj, tuaj Npe-ee tuaj, lossis yog tus kwvtij saib xyuas peb thaj tsam tuaj. Peb puas tos txais cov kwvtij no? (Nyeem 3 Yauhas 5-8.) Peb yuav tos txais lawv li cas? Zoo rau peb caw lawv tuaj nrog peb noj mentsis khoom txom ncauj lossis noj ib pluag mov ua ke.

 8 Ib tug muam hauv tebchaws U.S.A. hais tias: “Kuv tus txiv wb tau tos txais coob tus kwvtij uas tuaj cev lus qhuab qhia thiab lawv cov pojniam los xyuas wb. Wb twb ua li no tau ntau lub xyoos lawm.” Nws hais tias txhua zaus uas nkawd ua li no txhawb tau nws txojkev ntseeg heev thiab lomzem kawg li. Nws hais ntxiv tias: “Yeej tsis nkim wb lub dag zog li.”

9, 10. (1) Ua li cas ib txhia thiaj yuav tau mus ua qhua ib ntus? (2) Cov uas muaj vaj tse me puas tos tau qhua thiab? Piav txog tus qauv.

9 Thaum muaj qhua tuaj nyob ntev: Txheej thaum ub, tibneeg kheev tos txais lwm tus mus nrog lawv nyob. (Yauj 31:32; Filemoo 22) Niaj hnub no los, tej zaum peb yuav tau ua ib yam li ntawd thiab. Ntau zaus, tus saib xyuas thaj tsam yuav tau nrog cov kwvtij nyob thaum nws mus xyuas lawv lub koom txoos. Thaum muaj kev kawm Vajlugkub ntxiv thiab thaum ua lossis kho tej Tsev Nceeg Vaj kuj muaj cov kwvtij nkauj muam yuav tsum tau chaw so. Muaj ib txhia raug xwm txheej ua rau lawv tej vaj tse puas tas. Cov no kuj yuav tau mus nrog lwm tus nyob mus txog thaum kho tau lawv tej vaj tej tsev. Tsis zoo rau peb xav tias tsuas yog cov uas muaj tsev loj tsev dav thiaj txais tau qhua xwb. Tej zaum lawv twb txais qhua ntau zaus lawm. Txawm koj lub tsev me me xwb los, koj puas kam tos txais luag los nrog koj nyob ib ntus?

10 Ib tug kwvtij uas nyob Kaus Lim Qab Teb piav txog thaum muaj kev kawm Vajlugkub ntxiv es cov kwvtij nkauj muam tuaj so hauv nws tsev. Nws hais tias: “Thaum ntej kuv txhawj mentsis rau qhov wb nyuam qhuav sib yuav thiab wb lub tsev me heev. Tiamsis thaum cov tub kawm ntawv tuaj nrog wb nyob, peb muaj kev zoo siab xyiv fab kawg li. Wb pom tias cov niam txiv uas kub siab teev tiam Yehauvas thiab muaj hom phiaj ua nws tes haujlwm muaj kev zoo siab heev. Lawv tso tau qauv zoo kawg li rau wb xyaum.”

11. Vim li cas koj yuav tsum tos txais cov kwvtij nkauj muam uas tau tsiv los rau hauv koj lub koom txoos?

11 Thaum muaj cov los rau hauv peb lub koom txoos: Muaj tej kwvtij nkauj muam lossis tej yim uas tau tsiv los rau hauv peb lub koom txoos. Tej zaum yog lawv xav los pab peb. Lossis lawv yog cov tho kev uas raug txib los rau hauv peb lub koom txoos. Thaum lawv los li no lawv lub neej yeej hloov lawm ntau. Lawv los rau ib thaj tsam tshiab, nrog ib lub koom txoos tshiab, thiab tej zaum tseem yuav tau kawm ib yam lus lossis kawm tej kev coj noj coj ua tshiab. Koj puas kam caw lawv tuaj nrog koj noj ib pluag mov lossis coj lawv mus ua si? Yog koj ua li no, koj yuav pab tau lawv nyob swm thiab muaj phoojywg tshiab.

12. Puas tas peb yuav npaj ib pluag noj loj loj tos txais qhua? Piav seb.

12 Tsis tas koj yuav npaj ib pluag noj loj loj tos txais qhua. (Nyeem Luka 10:41, 42.) Ib tug kwvtij nco thaum nws thiab nws tus pojniam nyuam qhuav raug txib mus tshaj tawm txawv tebchaws. Nws hais tias:  “Wb tseem hluas heev tsis tau paub dabtsi li thiab wb nco vaj nco tsev heev. Muaj ib hmos kuv pojniam kho siab heev, kuv hais li cas los nplig tsis tau nws siab li. Ua cas thaum 7:30 tsaus ntuj, leejtwg txawm tuaj khob wb qhov rooj. Yog ib tug pojniam, nws yog ib tug uas tseem tabtom kawm Vajlugkub. Nws nqa tau 3 lub txiv kab ntxwv tuaj tos txais wb. Wb thiaj hais kom nws los tsev los haus dej. Wb muab tau ib khob dej rau nws haus. Wb kuj ua tshuaj tsau dej (tea) thiab ua mentsis dej qab zib rau peb haus thiab. Wb tseem tsis tau paub lus Xivahili (Swahili) thiab nws tsis paub lus Askiv.” Tus kwvtij hais tias qhov no pab tau nkawd nrog cov kwvtij hauv thaj tsam ntawd ntaus phoojywg thiab pab tau nkawd kaj siab tuaj.

TXHOB CIA DABTSI TAV KOJ

13. Yog koj tos txais qhua, yuav pab tau koj li cas?

13 Puas muaj ib zaug uas koj ntshai tos txais qhua? Yog muaj lawd, tej zaum luag twb muaj kev lomzem heev los koj tsis paub. Koj kuj tsis tau nrog luag ntaus phoojywg thiab. Yog koj tsis xav nyob ib leeg kho siab khuav, cia li tos txais qhua. Tiamsis vim li cas ho nyuaj rau ib txhia tos txais qhua? Cia peb kawm seb.

14. Yog peb tsis muaj sijhawm thiab sab heev peb thiaj tsis tos txais qhua lossis mus ua qhua, peb yuav tau ua li cas?

14 Koj tsis muaj sijhawm thiab koj sab heev: Yehauvas cov tibneeg khwv heev thiab muaj haujlwm ntau kawg li. Ib txhia xav tias lawv tsis muaj sijhawm thiab sab dhau lawm, lawv thiaj tsis tos txais qhua. Yog koj xav li ntawd, tej zaum koj yuav tau hloov qho yam kom koj thiaj muaj sijhawm los tos txais qhua lossis mus ua qhua. Qhov no tseem ceeb heev vim phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum tos txais qhua. (Henplais 13:2) Yog li ntawd, qhov uas tos txais qhua yog ib qho zoo. Peb yuav tau qee sijhawm ntawm tej yam uas tsis tseem ceeb ua luaj twg los tos txais qhua.

15. Vim li cas ib txhia ho ntshai tos txais qhua?

15 Koj saib koj tus kheej li cas: Puas tau muaj dua ib zaug uas koj tsis paub xyov yuav tos txais qhua li cas? Tej zaum koj yog ib tug neeg ncauj lus tsawg es ntshai tsam cov qhua yuav tsis paub nyob. Tej zaum koj ntshai tias koj tsis muaj li lwm tus kwvtij nkauj muam ces tsam yuav npaj tsis tau ib pluag qab rau luag tuaj noj. Tiamsis qhov tseem ceeb tsis yog muaj nyiaj lossis muaj vaj muaj tsev zoo zoo. Yog koj tu vaj tse du lug thiab zoo siab hlo tos txais qhua ces koj cov qhua yeej zoo siab lawm.

16, 17. Yog koj ntshai tos txais qhua, koj yuav tsum ua li cas?

16 Tsis yog koj tib leeg thiaj ntshai tos txais qhua xwb. Ib tug txwj laus nyob tebchaws Askiv lees tias: “Thaum twg yuav tos txais qhua mas yeej ua rau kuv txhawj mentsis. Tiamsis zoo li thaum peb ua ib yam dabtsi rau Yehauvas, thaum xub thawj peb yeej ntshai tiamsis peb ua ntev mus ces peb kuj tsis ntshai lawm. Thaum kawg ua rau peb zoo siab heev thiab peb kuj tau txais ntau yam zoo. Tau nrog cov qhua haus mentsis kas fes thiab tham mentsis pem xwb twb zoo kawg li lawm.” Yeej zoo rau peb xam pom lwm tus tiag. (Filipi 2:4) Coob tus yeej nyiam piav txog lawv lub neej. Tiamsis yog peb tsis tos txais qhua, peb kuj yuav tsis muaj caij nug txog lawv lub neej. Muaj dua ib tug txwj laus hais tias: “Kuv tos txais cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos tuaj xyuas kuv, peb thiaj muaj sijhawm tham  pem. Thaum kuv nug tias ua li cas lawv thiaj los paub qhov tseeb, kuv yimhuab nrog lawv sib raug zoo.” Yog koj xam pom koj cov qhua, sawvdaws yeej yuav lomzem heev.

17 Thaum twg muaj kev kawm Vajlugkub ntxiv, ib tug muam uas tho kev niaj zaus tos txais cov tub kawm ntawv los so hauv nws tsev. Tiamsis nws lees tias: “Kuv txhawj tsam kuv lub tsev tsis zoo. Kuv tej rooj tog los tsuas yog luag pub rau kuv xwb.” Ib tug muam thiaj hais rau nws tias thaum nws tus txiv nkawd mus xyuas tej koom txoos, nkawd nyiam nrog cov uas muaj kev ntseeg nyob. Txawm lawv muaj tsawg tsawg xwb los, lawv sawvdaws muaj tib lub hom phiaj uas yog ua lub neej yoojyim teev tiam Yehauvas. Tus muam uas tho kev thiaj tsis txhawj lawm. Nws hais tias: “Kuv mam nco txog thaum kuv niam hais rau peb cov menyuam tias: ‘Noj zaub tsuag nyob sib hlub zoo dua.’” (Paj Lug 15:17) Yeej tsis tsim nyog peb txhawj, qhov uas tseem ceeb tshaj yog qhov uas peb hlub tshua peb cov qhua.

18, 19. Qhov uas tos txais qhua yuav pab peb hlub lwm tus li cas?

18 Koj saib lwm tus li cas: Yog muaj ib tug hauv koj lub koom txoos pheej ua rau koj meem txom, koj yuav ua li cas? Koj yuav tsum hloov koj txojkev xav. Yog koj tsis hloov, koj yuav dhuav nws mus li xwb. Tej zaum ib tug twg tau ua rau koj tu siab es nyuaj rau koj zam nws lub txim. Lossis muaj ib tug coj tus cwj pwm uas koj tsis xis, koj thiaj tsis tos txais nws tuaj ua qhua.

19 Peb yuav ua li cas peb thiaj muaj kev sib  raug zoo nrog luag lwm tus tsis hais tej yeeb ncuab los xij? Phau Vajlugkub hais tias yuav tsum tos txais qhua. (Nyeem Paj Lug 25:21, 22.) Yog koj caw ib tug tuaj xyuas koj, tej zaum yuav pab tau koj pom tej yam zoo uas nws muaj ces yuav ua rau neb muaj kev sib raug zoo. Twb yog Yehauvas pom nws tej cwj pwm zoo, Yehauvas thiaj rub nws los paub qhov tseeb. (Yauhas 6:44) Yog koj tos txais luag vim koj hlub tshua luag, tej zaum yuav pab tau neb ua phoojywg zoo. Yuav ua li cas koj thiaj paub tias koj hlub tshua txhua tus uas koj tos txais tuaj ua qhua? Zoo rau peb xyaum li Filipi 2:3 uas hais tias: “Yuav tsum txo hwjchim xam pom lwm tus zoo dua yus.” Peb yuav tsum xam pom tias peb cov kwvtij nkauj muam yeej muaj tej yam zoo dua peb. Tej zaum lawv muaj kev ntseeg dua, thev taus dua, lossis muaj lwm yam uas zoo rau peb xyaum. Yog peb pom lawv qhov zoo xwb, peb yuav yimhuab hlub lawv ces yuav tsis nyuaj rau peb tos txais lawv.

TXAWJ UA QHUA

Cov uas tos txais qhua yeej siv zog npaj heev (Saib nqe 20)

20. Peb yuav ua li cas thiaj yog ua raws li peb tau hais tseg thiab vim li cas tsis zoo rau peb hloov siab?

20 Davi tau nug li no: “Au [Yehauvas], leejtwg yuav nyob hauv koj lub tsev ntaub?” (Ntawv Nkauj 15:1) Tom qab ntawd, nws piav tias Yehauvas xav kom Nws cov qhua coj li cas. Yehauvas xav kom nws cov qhua ua raws li lawv tau hais tseg: “Yog nws cog lus twv lawm txawm yog yuav poob dabtsi kuj xij nws tsis hloov lus li.” (Ntawv Nkauj 15:4) Yog peb twb hais tias peb yuav mus thiab yog tsis muaj dabtsi tab kaum ces peb yuav tsum mus. Tej zaum tus uas tos txais peb twb npaj tiav tas lawm, yog peb tsis mus kuj yuav nkim nws lub zog xwb. (Mathai 5:37) Ib txhia hloov siab vim ho muaj lwm tus uas lawv nyiam dua caw lawv thiab. Ua li no puas yog xam pom thiab saib taus lwm tus? Tsis yog. Txawm tus uas tos txais peb yuav npaj qab thiab tsuag los peb yuav tsum paub ris nws txiaj ntsig. (Luka 10:7) Yog peb yeej mus tsis tau tiag tiag li ces zoo rau peb qhia tus uas hu peb paub sai li sai tau thiaj yog kev hlub.

21. Peb yuav ua li cas thiaj txawj ua qhua?

21 Tseem ceeb heev rau peb ua neeg paub cai thiab yoog tus uas hu peb mus xyuas nws. Tej haiv neeg zoo siab hlo tos txais qhua thaum qhua cia li tshwm ntawm qhov rooj hos tej haiv yuav tau hu ua ntej tso. Nyob rau tej lub tebchaws yuav tau cia qhua noj ua ntej thiab noj qhov qab, tsev neeg mam noj, hos tej lub tebchaws sawvdaws ua tib txhij noj. Muaj tej thaj tsam qhua kuj nqa mentsis zaub mov mus, hos tej thaj tsam cov tos txais qhua tsis xav kom qhua nqa dabtsi mus. Muaj tej hom neeg qhua yuav tau tos hu ob peb zaug mam li mus thiaj zoo saib hos tej hom neeg hu tib zaug xwb yuav tsum mus, yog tsis mus kuj tsis zoo saib thiab. Peb yuav tsum nco ntsoov yoog tus uas hu peb mus kom nws thiaj zoo siab tos txais peb.

22. Vim li cas thiaj tseem ceeb heev rau peb “ib leeg tos txais ib leeg?”

22 Petus hais tias: “Lub sijhawm uas txhua yam yuav kawg los ze lawm.” (1 Petus 4:7) Lub sijhawm ceeblaj txom nyem loj kawg li twb los ze kawg li lawm. Lub sim ceeb no tsuas muaj phem zuj zus lawm xwb, peb yuav tsum hlub peb cov kwvtij nkauj muam tiag tiag. Lub caij kawg no, tseem ceeb heev rau peb ua raws li Petus cov lus no: “Ib leeg tos txais ib leeg.” (1 Petus 4:9) Yog li ntawd, cia peb zoo siab xyiv fab tos txais qhua tamsim no thiab mus tas ib txhis.