Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Khixatia Yuav Tsum Ua Kevcai Raus Dej

Cov Khixatia Yuav Tsum Ua Kevcai Raus Dej

“Kevcai raus dej . . . pab nej dim.”​—1 PETUS 3:21.

ZAJ NKAUJ: 7, 6

1, 2. (1) Thaum menyuam xav ua kevcai raus dej, ib txhia niam txiv xav li cas xwb? (2) Vim li cas thiaj nug seb tus uas yuav ua kevcai raus dej puas tau muab nws tus kheej cob rau Yehauvas? (Saib daim duab ntawm sab no.)

MAIVLIAG niam thiab txiv ntsia Maivliag sawv nrog cov uas yuav ua kevcai raus dej. Thaum tus kwvtij nug lawv 2 lo lus nug, Maivliag kuj nrog sawvdaws teb zoo siab hlo. Tom qab ntawd, nws mam mus ua kevcai raus dej.

2 Maivliag niam thiab txiv zoo siab kawg uas nkawd tus ntxhais tau muab nws lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Tiamsis ua ntej hnub ntawd, Maivliag niam kuj txhawj mentsis txog qhov uas nws tus ntxhais xav ua kevcai raus dej. Nws xav tias: ‘Maivliag puas tau paub tab txaus? Nws puas to taub tias muab lub neej cob rau Yehauvas yog li cas tiag? Puas tsim nyog tos kom nws hlob zog tso mam cia nws ua kevcai raus dej?’ Coob nkawm niam txiv kuj xav ib yam li Maivliag niam xav no thiab. (Laj Lim Tswvyim 5:5) Tiamsis tsis muaj ib yam dabtsi tseem ceeb npaum li qhov uas ib tug Khixatia muab nws lub neej cob rau  Yehauvas thiab ua kevcai raus dej.​—Saib lub ntsiab me “ Koj Puas Tau Muab Koj Tus Kheej Cob Rau Yehauvas?

3. Petus muab kevcai raus dej piv rau dabtsi?

3 Tus tubtxib Petus muab qhov uas Nau-a txua lub nkoj piv rau kevcai raus dej. Nws hais tias: “Vajtswv ua siab ntev rau lawv rau ncua sijhawm uas Nau-a ua lub nkoj. Hauv lub nkoj ntawd neeg tsawg tsawg yog yim leej dim hauv cov dej. [Lub nkoj] ntawd piv txog qhov uas ua kevcai raus dej uas nimno pab nej dim, tsis yog ntxuav kev qias ntawm nej lub cev tiamsis yog tej lus cog tseg rau Vajtswv tias muaj lub siab dawb paug lawm. Txojkev dim ntawd yog tau ntawm qhov uas Yexus Khetos ciaj sawv rov los.” (1 Petus 3:20, 21) Lub nkoj yog qhov pov thawj qhia tias Nau-a yeej xav ua li Vajtswv lub siab nyiam. Nau-a rau siab ntso ua tes haujlwm uas Yehauvas kom nws ua. Vim Nau-a muaj kev ntseeg, Yehauvas thiaj cawm nws thiab nws tsev neeg dim dej dag nyab ntiajteb. Tej uas Petus hais no qhia li cas rau peb?

4. Vim li cas Petus thiaj muab kevcai raus dej piv rau qhov uas Nau-a ua lub nkoj?

4 Thaum tibneeg pom lub nkoj, lawv yeej pom tias Nau-a ntseeg Vajtswv. Niaj hnub no thaum tibneeg pom ib tug ua kevcai raus dej, lawv yuav pom tias nws twb muab nws lub neej cob rau Vajtswv lawm vim nws ntseeg Khetos tus uas ciaj sawv hauv qhov tuag rov los. Cov uas ua kevcai raus dej kuj zoo ib yam li Nau-a vim lawv mloog Vajtswv lus, thiab rau siab ntso ua tes haujlwm Vajtswv kom lawv ua. Thaum Vajtswv rhuav tshem lub qab ntuj phem no, nws yuav cawm cov uas muab siab npuab nws es ua kevcai raus dej, ib yam li nws tau cawm Nau-a dim dej dag nyab ntiajteb. (Malakau 13:10; Qhia Tshwm 7:9, 10) Qhov uas peb muab lub neej cob rau Yehauvas thiab  ua kevcai raus dej yuav cawm tau peb txojsia. Yog peb laug sijhawm tsis kam ua kevcai raus dej, tej zaum peb yuav tsis tau txojsia ib txhis tsis kawg.

5. Zaj no peb yuav kawm txog dabtsi?

5 Kevcai raus dej tseem ceeb kawg li. Yog li ntawd, peb yuav tsum teb 3 lo lus nug no: Phau Vajlugkub qhia li cas txog kevcai raus dej? Yog leejtwg xav ua kevcai raus dej, nws yuav tsum ua dabtsi ua ntej? Vim li cas ho tseem ceeb ua luaj rau peb qhia kom peb cov menyuam thiab cov uas nrog peb kawm Vajlugkub ua kevcai raus dej?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS TXOG KEVCAI RAUS DEJ?

6, 7. (1) Vim li cas Yauhas thiaj muab tibneeg ua kevcai raus dej? (2) Ua li cas Yexus ho ua kevcai raus dej?

6 Hauv phau Vajlugkub peb pom tias Yauhas yog thawj tug uas muab neeg ua kevcai raus dej. (Mathai 3:1-6) Vim li cas tibneeg ho los cuag nws kom muab lawv ua kevcai raus dej? Lawv ua li ntawd los lees txim tias lawv tau hla Mauxe Txoj Kevcai thiab tau ntxeev dua siab tshiab lawm. Tiamsis thaum Yauhas muab Yexus ua kevcai raus dej tsis yog li ntawd. Yexus yog Vajtswv tus Tub uas zoo kawg nkaus. (Mathai 3:13-17) Yexus tsis muaj txim rau qhov nws yeej tsis tau ua txhaum li. (1 Petus 2:22) Ua li cas Yexus ho ua kevcai raus dej? Nws ua los qhia tias nws zoo siab hlo muab nws lub neej ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.​—Henplais 10:7.

7 Thaum Yexus pib tshaj tawm txoj xov zoo, nws cov thwjtim kuj muab neeg ua kevcai raus dej thiab. (Yauhas 3:22; 4:1, 2) Cov uas ua kevcai raus dej ntawd yog cov lees txim tias lawv tau hla Mauxe Txoj Kevcai thiab tau ntxeev dua siab tshiab lawm. Tiamsis tom qab Yexus tuag thiab ciaj sawv rov los, cov uas xav ua nws cov thwjtim tsis ua kevcai raus dej li ntawd lawm.

8. (1) Tom qab Yexus ciaj sawv rov los, nws tau sam hwm li cas? (2) Vim li cas ib tug Khixatia yuav tsum ua kevcai raus dej?

8 Xyoo 33 tom qab Yexus ciaj sawv rov los, nws tshwm los rau 500 tawm leej pom, tsis hais txivneej, pojniam, menyuam huvsi. Tej zaum lub sijhawm no yog thaum nws hais tias: “Cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, thiab muab lawv ua kevcai raus dej hauv leej Txiv, leej tub thiab [lub hwj huam] dawb huv lub npe, thiab qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd.” (Mathai 28:19, 20; 1 Khaulee 15:6) Yexus sam hwm kom cov uas raws nws qab mus coj txhua haiv neeg los ua nws cov thwjtim. Yog leejtwg xav ua nws tus thwjtim thiab kwv nws “rab quab,” tus ntawd yuav tsum ua kevcai raus dej. (Mathai 11:29, 30) Yuav kom peb teev tiam tau Vajtswv raws li nws lub siab nyiam, peb yuav tsum ntseeg tias Yexus Khetos yog tus uas Vajtswv txib los ua nws tes haujlwm. Thaum ib tug ntseeg li ntawd, nws mam ua tau kevcai raus dej raws li Vajtswv pom zoo. Nyob rau hauv phau Vajlugkub, peb pom tias Yexus cov thwjtim puavleej saib kevcai raus dej tseem ceeb heev. Lawv yeej tsis muab ncua tseg.​—Tubtxib Tes Haujlwm 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.

TXHOB MUAB KEVCAI RAUS DEJ NCUA TSEG

9, 10. Tus txivneej Ethi-aupia thiab Xa-u nkawd ob tug qauv qhia li cas rau peb txog kevcai raus dej?

9 Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 8:35, 36. Ib tug txivneej Ethi-aupia uas los txais yuav kev Yudai tabtom caij tsheb nees mus tsev. Nws nyuam qhuav mus pe hawm hauv Yeluxalees los. Yehauvas tus tubtxib saum ntuj txawm hais rau Fili kom mus “piav txoj  xov zoo hais txog Yexus rau tus nraug sam mloog.” Tus txivneej Ethi-aupia xav li cas xwb? Nws pom tias nws yuav tsum txais yuav Yexus ua tus Tswv, thiab nws lub siab kub lug xav ua raws li Yehauvas sam hwm rau cov Khixatia. Nws thiaj tsis cia ib yam dabtsi khuam cheem nws ua kevcai raus dej.

10 Cia peb ho mus kawm txog tus txivneej Yudai hu ua Xa-u. Haiv neeg Yudai yog haiv neeg uas tau muab cob rau Vajtswv lawm. Tiamsis vim lawv tsis mloog Yehauvas lus, nws thiaj muab lawv xyeeb tseg. Xa-u xav tias cov Yudai tseem teev tiam Vajtswv li Vajtswv siab nyiam, nws thiaj tawm tsam cov Khixatia. Xa-u tsis paub tias Yexus twb ciaj sawv hauv qhov tuag rov los mus saum ntuj lawm. Muaj ib hnub Yexus hais lus saum ntuj tuaj rau Xa-u. Tom qab ntawd, Xa-u ua li cas xwb? Nws zoo siab hlo cia ib tug Khixatia hu ua Anania pab nws. Phau Vajlugkub hais tias: “Nws thiaj sawv tsees ua kevcai raus dej.” (Tubtxib Tes Haujlwm 9:17, 18; Kalatia 1:14) Xa-u los ua tus tubtxib Povlauj. Koj puas pom tias thaum Xa-u to taub tias Yexus yog tus uas Vajtswv txib los ua nws tes haujlwm, Xa-u txiav txim siab hlo ua kevcai raus dej, nws tsis muab ncua tseg.​—Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 22:12-16.

Lawv nyiam thiab tso siab rau phau Vajlugkub, lawv thiaj zoo siab hlo muab lawv tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej

11. (1) Vim li cas cov uas kawm Vajlugkub ho txiav txim siab ua kevcai raus dej? (2) Peb xav li cas thaum peb pom luag ua kevcai raus dej?

11 Niaj hnub no coob tus, cov laus cov hluas uas kawm Vajlugkub, kuj zoo ib yam li nkawd thiab. Lawv nyiam thiab tso siab rau phau Vajlugkub, lawv thiaj zoo siab hlo muab lawv tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Thaum peb mus tej rooj sib txoos 1 hnub thiab 3 hnub es hnov zaj lus qhuab qhia ua kevcai raus dej, yeej ua rau peb lub siab kub lug, puas yog? Yehauvas Cov Timkhawv zoo siab heev thaum cov uas lawv qhia Vajlugkub rau, txais yuav qhov tseeb thiab ua kevcai raus dej. Thaum cov niam txiv pom lawv cov menyuam ua kevcai raus dej, lawv kuj zoo siab ib yam nkaus. Nyob rau lub 9 Hlis xyoo 2016 txog rau lub 8 Hli xyoo 2017, muaj tshaj li 284,000 tus tau ua kevcai raus dej los qhia tias lawv twb muab lawv lub neej cob rau Yehauvas lawm. (Tubtxib Tes Haujlwm 13:48) Lawv to taub zoo tias ib tug Khixatia yuav tsum ua kevcai raus dej. Tiamsis ua ntej ntawd lawv yuav tau ua dabtsi?

12. Ua ntej ib tug uas kawm Vajlugkub yuav ua tau kevcai raus dej, nws yuav tsum xub ua li cas?

12 Ua ntej ib tug uas kawm Vajlugkub yuav ua tau kevcai raus dej, nws yuav tsum kawm qhov tseeb txog Vajtswv, txog Vajtswv lub ntsiab rau noob neej thiab lub ntiajteb, thiab txog qhov uas Vajtswv tau cawm noob neej dim. (1 Timaute 2:3-6) Tom qab ntawd, nws yuav tsum muaj kev ntseeg nws thiaj tso tau tej uas Vajtswv ntxub tseg los ua raws li Vajtswv tej kevcai. (Tubtxib Tes Haujlwm 3:19) Vim li cas nws yuav tau ua li no? Rau qhov Yehauvas tsis kam txais yuav ib tug neeg uas hais tias nws muab nws lub neej cob rau Vajtswv tiamsis tseem ua phem qees. (1 Khaulee 6:9, 10) Tsis tas li ntawd xwb, tus uas xav muab nws lub neej cob rau Yehauvas yuav tsum tuaj kev  sib txoos. Nws yuav tsum tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo rau lwm tus tsis tu ncua. Txhua tus uas xav raws Khetos qab yuav tsum ua li no. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8) Nws yuav tsum ua tej no tas tso nws mam thov Vajtswv es muab nws lub neej cob rau Yehauvas. Tom qab ntawd, nws mam ua tau kevcai raus dej.

PAB KOM LAWV MUAJ HOM PHIAJ UA KEVCAI RAUS DEJ

Thaum koj qhia lwm tus, koj puas pab kom lawv pom tias tseem ceeb heev rau lawv ua kevcai raus dej? (Saib nqe 13)

13. Thaum peb qhia Vajlugkub rau lwm tus, vim li cas zoo rau peb nco ntsoov tias lawv yuav tsum ua kevcai raus dej thiaj ua tau ib tug tseem Khixatia?

13 Thaum peb pab peb cov menyuam thiab cov uas peb qhia Vajlugkub rau, tseem ceeb heev rau peb qhia kom lawv paub tias cov uas raws Yexus qab yuav tsum ua kevcai raus dej. Yog peb nco ntsoov li no ces thaum zoo caij qhia, peb yuav tsis ntshai qhia lawv tias qhov uas muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv thiab ua kevcai raus dej tseem ceeb npaum li cas. Peb xav txhawb kom peb cov menyuam thiab cov uas kawm Vajlugkub loj hlob ntawm sab kev ntseeg thiab ua kevcai raus dej!

14. Vim li cas peb yuav tsum tsis txhob yuam kom luag ua kevcai raus dej?

14 Txawm li ntawd los, peb yuav tsum tsis txhob yuam kom lawv ua kevcai raus dej. Yehauvas yeej tsis yuam kom leejtwg los teev tiam nws li. (1 Yauhas 4:8) Thaum peb qhia lwm tus, peb yuav tsum pab kom lawv pom tias tseem ceeb heev rau lawv nrog Yehauvas sib raug zoo. Thaum lawv nco Vajtswv txiaj ntsig, thiab xav ua ib tug tseem Khixatia, lawv yeej yuav txiav txim siab ua kevcai raus dej.​—2 Khaulee 5:14, 15.

15. Tus uas yuav ua kevcai raus dej yuav tsum muaj pes tsawg xyoo thiaj ua tau? Piav seb.

15 Tus uas yuav ua kevcai raus dej yuav tsum muaj pes tsawg xyoo thiaj ua tau? Tibneeg nyias txawv nyias, ib txhia kawm tau sai dua ib txhia. Muaj coob tus tau ua kevcai raus dej  thaum lawv tseem yau tiamsis lawv yeej muab siab npuab Yehauvas mus txog hnub laus. Ib txhia twb laus heev lawm lawv mam li hnov txog qhov tseeb hauv phau Vajlugkub es los ua kevcai raus dej. Tseem muaj cov uas muaj hnub nyoog tshaj li 100 xyoo thiab!

16. Txawm ib tug twg twb ua kevcai raus dej hauv lwm txojkev ntseeg lawm los vim li cas thaum nws los ua Yehauvas ib tug Timkhawv nws yuav tsum rov qab ua kevcai raus dej dua?

16 Ib tug pojniam uas twb ua kevcai raus dej hauv lwm txojkev ntseeg lawd tau nug tus muam uas tabtom qhia Vajlugkub rau nws tias puas tsim nyog nws rov qab ua kevcai raus dej dua. Tus muam thiaj muab ob peb nqes Vajlugkub los piav rau tus pojniam ntawd. Nws twb muaj 80 xyoo lawm los, thaum nws nkag siab tias phau Vajlugkub qhia li cas tiag, nws txiav txim siab ua kevcai raus dej. Qhov no qhia li cas rau peb? Yog peb tsis to taub qhov tseeb txog tej Yehauvas siab nyiam, nws tsis xam pom qhov uas peb ua kevcai raus dej. Yog li ntawd, txawm peb twb ua kevcai raus dej hauv lwm txojkev ntseeg lawm los, peb yuav tsum ua kevcai raus dej los ua Yehauvas ib tug Timkhawv.​—Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 19:3-5.

17. Hnub uas ib tug twg ua kevcai raus dej, nws yuav tau ua tib zoo xav txog dabtsi?

17 Hnub uas ib tug twg ua kevcai raus dej yeej yog ib hnub uas zoo siab xyiv fab kawg li. Hnub ntawd kuj yog ib hnub uas nws yuav tau ua tib zoo xav txog qhov uas nws muab nws tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Nws yuav tsum peem kam tiag nws thiaj ua tau ib tug tseem Khixatia. Yexus cov thwjtim “tsis nyob xam pom rau lawv tus kheej xwb tiamsis yuav nyob xam pom rau tus uas tuag thiab raug muab tsa sawv rov los vim yog saib rau lawv.”​—2 Khaulee 5:15; Mathai 16:24.

18. Zaj tom ntej peb yuav teb cov lus nug twg?

18 Tej uas peb kawm hnub no qhia tias peb yuav tsum ua tib zoo txiav txim siab thaum peb xav los ua ib tug tseem Khixatia. Twb yog vim li no, leej niam uas peb tau kawm txog hauv nqe 1 thiab 2 thiaj txhawj nws tus mentxhais ua luaj. Cov niam txiv, tej zaum nej twb xav li no los lawm: ‘Kuv tus menyuam puas paub tab txaus ua kevcai raus dej tiag? Nws puas paub tias Vajtswv Yehauvas yog leejtwg tiag? Puas tsim nyog kuv tus menyuam kawm ntawv thiab nrhiav haujlwm ua ntej tso mam ua kevcai raus dej? Yog kuv tus menyuam ua kevcai raus dej tiamsis nws ho mus ua txhaum loj ne?’ Zaj tom ntej yuav teb cov lus nug no thiab peb yuav kawm tias ib leej niam leej txiv Khixatia yuav tsum xav li cas txog kevcai raus dej.