“Thov kom tus uas zaum saum lub zwm txwv thiab tus Menyuam Yaj tau tej lus qhuas thiab meej mom thiab koob meej thiab hwjchim mus ib txhis.”QHIA TSHWM 5:13.

ZAJ NKAUJ: 9, 14

1. (1) Vim li cas peb ho hwm ib txhia? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

PEB yuav coj li cas thiaj qhia tias peb hwm lwm tus? Peb saib taus lawv thiab cuab pob ntseg mloog lawv hais. Tibneeg kheev hwm cov neeg uas tsim nyog hwm thiab cov uas tuav haujlwm tseem ceeb. Hauv zaj no peb yuav kawm seb yuav tsum hwm leejtwg thiab yog vim li cas thiaj hwm lawv.

2, 3. (1) Ua cas ho tsim nyog peb hwm Yehauvas? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Tus Menyuam Yaj hauv Qhia Tshwm 5:13 yog leejtwg thiab ua cas ho tsim nyog peb hwm nws?

2 Qhia Tshwm 5:13 hais tias tsim nyog peb hwm “tus uas zaum saum lub zwm txwv” thiab “tus Menyuam Yaj.” “Tus uas zaum saum lub zwm txwv” yog Yehauvas. Qhia Tshwm tshooj 4 qhia tias cov uas nyob saum ntuj hwm Yehauvas heev. Lawv hwm Yehauvas vim nws yog “tus muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg.” Lawv qhuas Yehauvas li no: “Au [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv, koj tsim nyog tau meej mom thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg, vim koj tsim ib puas tsav yam, thiab ib puas tsav yam muaj nyob  thiab raug tsim los raws li koj twb xav tseg.”Qhia Tshwm 4:9-11.

3 “Tus Menyuam Yaj” hauv Qhia Tshwm 5:13 yog Yexus Khetos. Ua cas peb ho paub li ntawd? Rau qhov thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb no, luag twb muab nws hu ua “tus menyuam yaj uas ris ntiajteb lub txim mus.” (Yauhas 1:29) Puas tau muaj dua ib tug vajntxwv uas zoo siab hlo tuag this nws cov pejxeem? Yeej tsis tau muaj li. Yog li ntawd, tsim nyog peb hwm Yexus. Nws yog “ib tsoom vajntxwv tus Vajntxwv thiab yog cov uas muaj hwjchim tus Tswv.” (1 Timaute 6:14-16) Tej zaum koj kuj xav ib yam li cov uas nyob saum ntuj uas tau hu nkauj tias: “Tus Menyuam Yaj uas raug muab tua tsim nyog txais hwjchim thiab nyiaj txiag thiab tswvyim thiab zog thiab meej mom thiab koob meej thiab tej lus qhuas.”Qhia Tshwm 5:12.

4. Ua cas ho tsim nyog peb hwm Yehauvas thiab Khetos?

4 Yauhas 5:22, 23 hais tias Yehauvas tau tsa Khetos los ua tus txiav txim rau noob neej. Twb yog vim li ntawd peb thiaj hwm Yexus heev. Yog peb hwm Yexus ces kuj yog peb hwm Yehauvas thiab. Qhov uas peb hwm nkawd tsis yog nyob ntawm peb xav hwm xwb. Yeej tsim nyog peb hwm nkawd tiag. Yog peb ua li ntawd, peb yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis.Nyeem Ntawv Nkauj 2:7, 11.

5. Ua cas ho tsim nyog peb ib leeg hwm ib leeg?

5 Peb yeej hwm Yehauvas thiab Yexus nkawd, tiamsis tsim nyog peb ib leeg hwm ib leeg thiab. Peb yuav tsum sib hwm rau qhov phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tsim noob neej muaj tus “yam ntxwv” zoo li nws. (Chiv Keeb 1:27) Twb yog li ntawd, tibneeg thiaj txawj sib hlub sib pab. Vajtswv tau muab ib txoj cai sau rau hauv neeg lub siab kom paub qhov zoo qhov phem. Thaum peb ua yuam kev, peb lub siab thiaj txawj nkaug peb. (Loos 2:14, 15) Tsis tas li ntawd xwb, peb txawj nyiam tej uas huv, tej uas zoo nkauj, thiab nyiam kev sib haum xeeb rau qhov Yehauvas yog tus Vajtswv uas nyiam li ntawd. Yog li ntawd, cia peb ib leeg hwm ib leeg.Ntawv Nkauj 8:5.

HWM LI TSIM NYOG HWM

6, 7. Yehauvas Cov Timkhawv puas sib hwm li cov neeg hauv lub qab ntuj no?

6 Peb ib leeg yuav tsum hwm ib leeg. Tiamsis vim peb nyob hauv Xatas lub qab ntuj, muaj zaum puav peb yuav muab tibneeg saib hlob dhau hwv lawm. Hauv lub qab ntuj no, coob leej ntau tus qhuas tibneeg cuag li lawv yog ib tug vajtswv. Tibneeg qhuas tej nom tswv, tej thawj coj kev ntseeg, tej neeg ntaus pob ncaws pob, tej neeg txawj hu nkauj, thiab tej neeg ua yeeb yam. Yog li ntawd, tibneeg thiaj hnav tej tsoos uas lawv hnav, hais tej lus uas lawv hais, thiab coj tus cwj pwm li lawv. Vajtswv tsis nyiam thaum tibneeg ua li ntawd. Vajtswv xav kom peb sib hwm li tsim nyog hwm xwb.

7 Cov tseem Khixatia paub tias tsis tsim nyog muab tibneeg saib hlob npaum li ntawd. Peb yuav tsum nco ntsoov tias “txhua tus puavleej muaj txim thiab poob ntawm Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab lawm.” (Loos 3:23) Yeej tsis tsim nyog peb muab ib tug neeg twg  saib hlob li ib tug vajtswv. Yog peb ua li ntawd, Yehauvas yuav tsis txaus siab rau peb. Hauv ntiajteb no, Yexus tib leeg xwb thiaj coj tau zoo kawg nkaus. Yog li ntawd, tsim nyog peb xyaum coj li Yexus xwb.1 Petus 2:21.

8, 9. (1) Yehauvas Cov Timkhawv saib tej nom tswv zoo li cas? (2) Thaum twg peb thiaj tsis mloog nom tswv lus?

8 Tsim nyog peb hwm cov uas tuav haujlwm tseem ceeb. Xws li tej nom tswv uas saib xyuas laj mej pejxeem. Lawv tiv thaiv thiab saib xyuas kom txhob muaj xwm txheej los raug ib zej tsoom sawvdaws. Lawv tes haujlwm pab tau coob leej ntau tus. Tus tubtxib Povlauj kom peb yuav tsum nco ntsoov tias lawv yog “tus uas kav” sawvdaws. Nws qhia kom peb mloog tej kev lig kevcai uas lawv tau tsa. Nws thiaj qhia tias: “Cia li them rau txhua tus uas koj yuav tsum them, tsis hais them se” thiab “muab koob meej rau tus uas yuav tsum muab.”Loos 13:1, 7.

9 Yehauvas Cov Timkhawv yeej hwm nom hwm tswv. Txawm tias ib lub tebchaws coj kevcai txawv ib lub thiab lawv tej nom tswv ib tug zoo tsis thooj li ib tug los, peb yuav tsum yoog kom lawv ua tau lawv tes haujlwm. Thaum tej nom tswv sam hwm kom peb hla Yehauvas tej kevcai, peb thiaj tsis mloog xwb. Peb yuav tsum muab Vajtswv Yehauvas saib hlob dua tibneeg.Nyeem 1 Petus 2:13-17.

10. Yehauvas cov tub qhe txheej thaum ub tso tau qauv zoo li cas rau peb xyaum?

10 Yehauvas cov tub qhe txheej thaum ub tso tau qauv zoo heev rau peb xyaum. Lub caij uas Yauxej thiab Maivliag nyob, cov Loos sam hwm kom laj mej pejxeem nyias mus txheeb npe rau hauv nyias lub qub zej qub zos. Thaum ntawd Maivliag tabtom suab menyuam, tiamsis nkawd tseem ua raws li txoj kevcai es mus txheeb npe hauv Npelehee. (Luka 2:1-5) Tus tubtxib Povlauj kuj tso tau ib tug qauv zoo heev rau peb xyaum thiab. Thaum luag coj Povlauj mus kom ntawm Vajntxwv Helauj Akipa thiab tus tswv xeev Fexata uas kav lub xeev Yudia, Povlauj ua tib zoo daws nws zaj. Qhov no qhia tias nws hwm tej nom tswv.Tubtxib Tes Haujlwm 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (1) Vim li cas tsis tsim nyog peb hwm tej thawj coj kev ntseeg tshaj lwm leej lwm tus? (2) Vim ib tug kwvtij tau hais lus saib taus ib tug nom, thaum kawg zoo li cas?

11 Cov thawj coj kev ntseeg xav kom luag hwm thiab muab lawv saib hlob dua lwm tus, tiamsis Yehauvas Cov Timkhawv tsis coj li ntawd. Tsis tsim nyog peb hwm lawv tshaj lwm leej lwm tus rau qhov lawv tau dag ntau yam txog Vajtswv thiab txog phau Vajlugkub. Yexus thiaj cem cov thawj coj tias lawv yog ib co neeg ncauj lus zoo siab phem. (Mathai 23:23, 24) Peb tsuas saib tej thawj coj kev ntseeg zoo li sawvdaws thiab xwb. Ua li, puas tsim nyog hwm tej nom tej tswv thiab muab lawv saib hlob dua lwm tus? Yeej tsim nyog. Yog peb hwm tej nom tswv yuav pab tau peb. Twb muaj li ntawd dhau los lawm.

12 Tus nom Austria [au·xi·tas] hu ua Heinrich Gleissner [hai·lij dlai·xa·naws] yog ib tug uas tau pab Yehauvas Cov Timkhawv. Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2, tus nom ntawd raug  cov Nazi [na·txis] ntes coj mus kaw. Thaum tabtom caij tsheb nqaj mus rau tom lub yeej kaw neeg, ib tug kwvtij Austria hu ua Leopold Engleitner [li·au·phau ee·ndla·naws] tau qhia Vajlugkub rau nws. Tus kwvtij ua tib zoo piav nws txojkev ntseeg rau tus nom ntawd mloog. Tom qab tsov rog tas lawm, tus nom ntawd rov tau kav thiab tig los pab cov Timkhawv uas nyob tebchaws Austria. Tej zaum koj twb hnov txog tej qauv zoo li no lawm thiab. Yog peb hwm tej nom tswv, tej zaum lawv kuj yuav tig los pab peb.

HWM LWM TUS

13. Tsim nyog peb hwm leejtwg thiab yog vim li cas?

13 Peb yeej hwm peb cov kwvtij nkauj muam sawvdaws. Tsim nyog peb hwm cov txwj laus, cov uas saib xyuas thaj tsam, cov saib xyuas tej ceg, thiab Pab Uas Ntaus Thawj. (Nyeem 1 Timaute 5:17.) Lawv yog cov uas saib xyuas Vajtswv cov tibneeg. Phau Vajlugkub thiaj muab lawv piv rau tej khoom pub uas Vajtswv tau muab rau nws cov tibneeg. Yog li ntawd, txawm lawv yog haiv neeg twg, kawm ntawv siab los qes, muaj meej mom los tsis muaj, thiab muaj los pluag, peb yuav tau hwm lawv. Cov Khixatia uas nyob thawj 100 xyoo tso tau qauv zoo heev rau peb xyaum. Lawv yeej hwm cov kwvtij uas coj lawv. Cia peb hwm cov uas coj peb niaj hnub nimno ib yam thiab. Thaum peb nrog lawv ua ke, peb yeej tsis saib lawv muaj hwjchim cuag li cov tubtxib saum ntuj, tiamsis peb hwm thiab saib taus lawv vim lawv kub siab ua haujlwm rau Yehauvas.Nyeem 2 Khaulee 1:24; Qhia Tshwm 19:10.

14, 15. Cov txwj laus Khixatia txawv tej thawj coj cuav li cas?

 14 Cov txwj laus zoo li tej tswv yug yaj uas txo hwjchim heev. Lawv tsis xav kom peb qhuas lawv yam li tej neeg nto moo. Cov txwj laus coj txawv ntawm tej thawj coj cuav uas nyob rau Yexus tiam thiab tiam no. Yexus hais txog cov thawj coj cuav ntawd li no: “Thaum muaj rooj noj rooj haus lawv nyiam zaum sam tsum, thiab zaum tej rooj siab hauv tej tsev sablaj, lawv nyiam kom luag hwm lawv tom tej tshav puam.”Mathai 23:6, 7.

15 Cov txwj laus Khixatia coj raws li Yexus hais no: “Nej tsis txhob cia leejtwg hu nej tias ‘Lanpi,’ vim nej muaj tib tug ua xibhwb qhia nej xwb, thiab nej sawvdaws yog kwvtij. Tsis txhob hu leejtwg hauv ntiajteb tias yog nej leej txiv, rau qhov nej muaj tib leej Txiv uas nyob saum ntuj. Tsis txhob cia leejtwg hu nej tias, ‘Kws xibhwb,’ rau qhov nej muaj tib tug Kws xibhwb uas yog tus Khetos. Nej cov tus uas ua hlob nws yuav tsum ua nej li qhev. Leejtwg tsab ua loj yuav raug muab txo kom qes. Leejtwg txo hwjchim tus ntawd yuav raug muab tsa ua loj.” (Mathai 23:8-12) Thaum tej txwj laus hauv cov koom txoos txo hwjchim coj li Yexus tau hais ntawd, cov kwvtij nkauj muam sawvdaws yuav hlub thiab hwm lawv.

Yog cov txwj laus txo hwjchim, cov kwvtij yuav hlub thiab hwm lawv (Saib nqe 13-15)

16. Vim li cas tsim nyog xyaum kom paub hwm lwm tus?

16 Tej zaum peb yuav tau xyaum ntev loo peb mam paub hwm lwm tus. Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo tau ua li ntawd. (Tubtxib Tes Haujlwm 10:22-26; 3 Yauhas 9, 10) Txawm tsis yoojyim los, yog peb hwm lwm tus raws li Vajtswv pom zoo, peb yuav tau nqe zog.

YOG PEB HWM LWM TUS PAB TAU PEB LI CAS?

17. Yog peb hwm cov uas tuav haujlwm saib xyuas peb, yuav pab tau peb li cas?

17 Yog peb hwm thiab saib taus tej nom tswv lossis cov uas tuav haujlwm siab hauv peb lub zej lub zos tej zaum lawv yuav tsis tawm tsam peb ua luaj twg. Lawv yuav pom tias peb tes haujlwm yeej pab tau tibneeg zoo heev tiag. Tau muaj li ntawd hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis. Muaj ib tug tho kev hu ua Birgit [npaw·nkij] uas tau mus saib nws tus ntxhais kawm ntawv tiav. Cov xibhwb qhia ntawv qhuas rau nws tias lawv zoo siab uas muaj Yehauvas Cov Timkhawv tuaj kawm hauv lawv lub tsev kawm ntawv thiab. Lawv pom tias cov menyuam ntawd pab tau lub tsev kawm ntawv coj tau zoo dua. Birgit hais rau lawv tias, “Peb yeej cob kom peb cov menyuam coj raws li Vajtswv tej kevcai, kom lawv hwm thiab saib taus tej xibhwb qhia ntawv.” Muaj dua ib tug xibhwb qhia ntawv hais ntxiv tias yog txhua tus menyuam coj zoo li cov Timkhawv ces yeej tsis nyuaj qhia ntawv kiag li. Twb yog cov menyuam Timkhawv coj tau zoo heev, ib tug xibhwb thiaj tuaj koom lub rooj sib txoos 3 hnub.

18, 19. Peb hwm cov txwj laus tiamsis peb yuav tsum txhob coj li cas?

18 Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus pab kom peb paub hwm cov txwj laus hauv lub koom txoos. (Nyeem Henplais 13:7, 17.) Yeej tsim nyog peb qhuas lawv tes haujlwm. Yog peb mloog  lawv hais ces cov txwj laus yuav kaj siab ua haujlwm pab lub koom txoos dua. Phau Vajlugkub hais tias tsim nyog peb xyaum lawv txojkev ntseeg. Ua li puas yog peb yuav tsum ua ib puas tsav yam li cov txwj laus? Tsis yog. Peb yuav tsis hnav tsoos li lawv, hais lus li lawv, lossis qhia li lawv qhia. Yog peb ua li ntawd ces kuj yog peb caum tibneeg xwb tsis yog caum Khetos lawm. Peb yuav tsum nco ntsoov tias cov txwj laus los yog neeg txhaum ib yam li peb thiab.

19 Yog peb hwm thiab saib taus cov txwj laus, peb yeej tsis qhuas lawv li neeg qhuas tej neeg nto moo hauv lub qab ntuj no. Yog peb txawj coj yuav pab tau cov txwj laus dua. Pab tau lawv li cas? Yuav pab kom cov txwj laus txo hwjchim, lawv thiaj tsis khav theeb. Yog peb qhuas dhau lawm tej zaum lawv yuav xav yuam kev tias lawv ua tau zoo dua lwm tus.

20. Yog peb sib hwm li Vajtswv pom zoo ces yuav pab tau peb li cas?

20 Yuav pab tau peb yog peb sib hwm li Vajtswv pom zoo. Yuav pab kom peb paub xav txog luag lwm tus, tsis yog xav txog peb tus kheej xwb. Txawm luag tej hwm thiab qhuas peb los, peb yuav tsis khav theeb. Tsis tas li ntawd xwb, yog peb sib hwm ces twb yog peb mloog Yehauvas lub koom haum qhia. Lub koom haum txhawb peb ib leeg hwm ib leeg kom raug cai xwb. Lawv tsis xav kom peb muab ib tug twg saib hlob dhau lawm. Yog peb sib hwm li ntawd ces txawm cov neeg uas peb hwm ua tau yuam kev los, peb yuav tsis poob siab lossis qaug zog.

21. Ua cas ho tseem ceeb ua luaj rau peb ib leeg hwm ib leeg?

21 Ua cas ho tseem ceeb ua luaj rau peb ib leeg hwm ib leeg? Rau qhov Yehauvas xav kom peb ua li ntawd. Yog peb ib leeg hwm ib leeg ces yuav haum Yehauvas siab thiab yuav pab tau peb muab siab npuab nws. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas thiaj muaj lus teb Xatas tej lus thuam tias tibneeg tsis muab siab npuab Nws tiag. (Paj Lug 27:11) Feem coob hauv lub qab ntuj no tsis paub hwm lwm tus. Yog li ntawd, peb zoo siab kawg li uas Yehauvas cob kom peb ib leeg txawj hwm ib leeg li tsim nyog hwm!