PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 3 Hlis Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 5 Hlis tim 1 txog 28, 2017.

Hwm Cov Uas Tsim Nyog Hwm

Tsim nyog peb hwm leejtwg? Thiab vim li cas peb yuav tsum hwm lawv? Yog peb sib hwm yuav pab tau peb li cas?

Kev Ntseeg Yuav Pab Koj Txiav Txim Siab Zoo

Yog peb tsis ua zoo txiav txim siab ces tej uas peb ua yuav hloov hlo peb lub neej. Yuav ua li cas peb thiaj muaj tswvyim txiav txim siab zoo?

Teev Tiam Yehauvas Kawg Siab Kawg Ntsws

Axa, Yehausafa, Hexekhiya, thiab Yauxiya puavleej tau ua yuam kev, tiamsis Yehauvas tseem suav tias lawv teev tiam nws kawg siab kawg ntsws. Vim li cas Yehauvas ho txaus siab rau lawv?

Koj Puas Khaws Yehauvas Tej Lus Rau Hauv Nruab Siab?

Thaum peb pom lwm tus ua yuam kev, yuav pab peb zam tej ntawd. Cov ua yuam kev hauv phau Vajlugkub kuj pab tau peb ceev faj thiab.

KUV LUB NEEJ

Nrog Cov Paub Tab Ua Ke Pab Tau Kuv Txawj Ntse

William Samuelson tau ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Txawm nyuaj los, nws yeej zoo siab ua tes haujlwm ntawd.

Lub Npe Uas Kos Rau Lub Hub Txheej Thaum Ub

Xyoo 2012, cov neeg tshawb fawb zoo siab heev thaum lawv khawb tau ib lub hub uas luag puab tau 3,000 xyoo dhau los. Ua cas lub huv av no ho tseem ceeb?