Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Niaj Hnub No Leejtwg Yog Tus Coj Vajtswv Cov Tibneeg?

Niaj Hnub No Leejtwg Yog Tus Coj Vajtswv Cov Tibneeg?

“Cia li nco txog cov uas coj nej.”HENPLAIS 13:7.

ZAJ NKAUJ: 43, 29

1, 2. Tom qab Yexus mus saum ntuj lawd, tej zaum cov tubtxib xav li cas xwb?

YEXUS cov tubtxib sawv saum lub roob txiv aulib ntsia Yexus mus saum ntuj. Lawv ntsia ntsoov nws mus txog thaum ib tauv huab los roos kiag nws. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:9, 10) Yexus tau qhuab qhia, tau txhawb, thiab tau coj lawv kev tau li 2 lub xyoos. Nws tau ua lawv tus thawj coj thiab tus kwvluag. Nimno tsis muaj Yexus lawm, lawv yuav ua li cas xwb?

2 Ua ntej Yexus mus saum ntuj, nws hais rau nws cov thwjtim li no: “Nej yuav ua timkhawv hais txog kuv hauv lub nroog Yeluxalees thiab thoob plaws lub xeev Yudia thiab lub xeev Xamali thiab mus thoob qab ntuj kawg.” (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8) Yuav ua li cas lawv thiaj ua tau tes haujlwm ntawd? Yexus tau cog lus rau lawv tias Vajtswv lub hwj huam dawb huv yuav pab lawv. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:5) Tiamsis leejtwg yuav coj lawv kev thiab saib xyuas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb? Cov tubtxib yeej paub tias thaum ub, Yehauvas twb txib kom tibneeg los coj nws haiv neeg Yixayee. Yog li ntawd, tej zaum Yehauvas yuav txib ib tug los saib xyuas tes haujlwm ntawd thiab.

3. (1) Tom qab Yexus mus saum ntuj lawd, cov tubtxib tau sab laj txog dabtsi? (2) Peb yuav kawm txog cov lus nug twg hauv zaj no?

 3 Tsis ntev tom qab Yexus mus saum ntuj lawd, nws cov thwjtim tau sab laj txog dabtsi? Lawv yuav tau xaiv ib tug los hloov Yudas chaw kom txwm 12 tug tubtxib. Lawv thiaj ua tib zoo tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus thiab thov Yehauvas txog qhov no. Thaum kawg lawv thiaj xaiv tau Mathia. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:15-26) Ua li cas qhov no ho yog ib qho tseem ceeb rau lawv thiab Yehauvas? Cov thwjtim paub tias yuav tsum muaj 12 tug tubtxib. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yexus tau xaiv lawv 12 leeg los ua tes haujlwm tseem ceeb rau Yehauvas cov tibneeg. Tes haujlwm twg? Yehauvas thiab Yexus tau qhia li cas kom lawv paub ua tes haujlwm ntawd? Niaj hnub no puas tseem muaj ib pab neeg los ua txoj haujlwm no thiab? Yuav ua li cas peb thiaj “nco txog cov uas coj” peb? Thiab yuav ua li cas thiaj qhia tias peb nco txog “tus qhev ncaj thiab ntse”?Henplais 13:7; Mathai 24:45.

YEXUS UA TUS COJ PAB UAS NTAUS THAWJ

4. Cov tubtxib thiab lwm cov txwj laus hauv Yeluxalees ua tej haujlwm twg?

4 Txij hnub Pheethekhoxate xyoo 33 los, cov tubtxib txawm pib coj lub koom txoos Khixatia. Phau Vajlugkub hais tias “Petus txawm sawv tsees nrog kaum ib tug tubtxib” thiab qhia qhov tseeb rau ib pab neeg coob heev. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:14, 15) Muaj coob tus thiaj los ntseeg thiab “rau siab ntso mloog cov tubtxib qhia.” (Tubtxib Tes Haujlwm 2:42) Cov tubtxib ua tej haujlwm twg? Lawv saib xyuas tej nyiaj txiag hauv lub koom txoos. (Tubtxib Tes Haujlwm 4:34, 35) Tsis tas li ntawd xwb, lawv kuj cob qhia Vajtswv cov tibneeg thiab thov Vajtswv pab lawv. Lawv hais tias: “Peb cov yuav rau siab ntso thov Vajtswv thiab faib [lossis tshaj tawm] Vajtswv txojlus.” (Tubtxib Tes Haujlwm 6:4) Lawv kuj txib cov Khixatia uas paub tab mus tshaj tawm rau tej koog tshiab. (Tubtxib Tes Haujlwm 8:14, 15) Tom qab no, kuj muaj dua lwm cov txwj laus uas yog cov xaiv tseg los koom nrog cov tubtxib, ua pab uas ntaus thawj saib xyuas tag nrho cov koom txoos.Tubtxib Tes Haujlwm 15:2.

5, 6. (1) Lub hwj huam dawb huv coj pab uas ntaus thawj li cas? (Saib daim duab ntawm sab 20.) (2) Cov tubtxib saum ntuj txhawb pab uas ntaus thawj li cas? (3) Vajtswv Txojlus coj pab uas ntaus thawj li cas?

5 Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo yeej paub tias Yehauvas tau txib Yexus los ua tus coj pab uas ntaus thawj. Ua cas lawv ho paub tseeb li ntawd? Rau qhov Yehauvas tau pub nws lub hwj huam dawb huv los coj pab uas ntaus thawj. (Yauhas 16:13) Tag nrho cov xaiv tseg puavleej tau txais lub hwj huam dawb huv, tiamsis tsuas yog cov tubtxib thiab cov txwj laus hauv Yeluxalees thiaj yog cov uas Yehauvas tau muab lub hwj huam dawb huv los pab kom lawv coj tau pawg ntseeg. Xws li, nyob rau xyoo 49, lub hwj huam dawb huv tau coj pab uas ntaus thawj thaum lawv sab laj seb puas tsim nyog cov Khixatia ua kevcai txiav lawm. Thaum lawv txiav txim siab tias lwm haiv neeg tsis tas ua kevcai txiav lawd, cov koom txoos thiaj ua raws nraim li cov kwvtij tau hais. Vim li ntawd, cov koom txoos thiaj “muaj zog thiab cov xov dawb niaj hnub tsav ntxiv coob zuj zus tuaj.” (Tubtxib Tes Haujlwm 16:4, 5) Pab uas ntaus thawj tau sau ntawv mus rau cov koom txoos ntsig txog qhov uas lawv tau txiav txim siab lawd. Tej lus  hauv lawv tsab ntawv yeej qhia tias lawv muaj kev hlub thiab muaj kev ntseeg. Lawv ua tau li ntawd vim muaj Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab lawv xwb.Tubtxib Tes Haujlwm 15:11, 25-29; Kalatia 5:22, 23.

6 Kuj muaj cov tubtxib saum ntuj los txhawb pab uas ntaus thawj thiab. Lawv tau txhawb cov kwvtij li cas? Muaj ib zaug ib tug tubtxib saum ntuj tau mus qhia rau Khaunelia kom mus nrhiav Petus. Thaum nws nrhiav tau Petus lawd, Petus kuj mus qhia txoj xov zoo rau Khaunelia thiab nws cov nruab ze. Khaunelia tsev neeg twb tsis ua kevcai txiav, tiamsis lawv kuj tau txais lub hwj huam dawb huv thiab. Khaunelia yog thawj tug ntawm lwm haiv neeg uas tau los ua ib tug Khixatia, txawm nws tsis ua kevcai txiav. Thaum cov tubtxib thiab cov kwvtij hnov li no, lawv paub tseeb tias Vajtswv txaus siab txais lwm haiv neeg uas tsis ua kevcai txiav lawm. Lawv thiaj zoo siab tos txais cov ntawd los rau hauv lub koom txoos Khixatia. (Tubtxib Tes Haujlwm 11:13-18) Qhov no qhia tias cov tubtxib saum ntuj yeej txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo uas pab uas ntaus thawj saib xyuas. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:19, 20) Vajtswv Txojlus kuj coj pab uas ntaus thawj thiab. Thaum lawv muaj kev sab laj txog tej haujlwm tseem ceeb, lawv yeej ua tib zoo tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus ua ntej, xwv lawv thiaj paub qhia thiab coj cov koom txoos.Tubtxib Tes Haujlwm 1:20-22; 15:15-20.

7. Ua cas peb thiaj hais tau tias Yexus yog tus coj cov Khixatia thawj 100 xyoo?

7 Txawm pab uas ntaus thawj yog pab uas saib xyuas lub koom txoos los, lawv yeej paub tias lawv tus Thawj Coj yog Yexus Khetos. Ua li cas peb ho paub li no? Tus tubtxib Povlauj hais tias Khetos yog tus uas tsa “qee leej ua tubtxib.” Nws kuj hais ntxiv tias Khetos yog “lub taubhau” lossis tus Thawj Coj hauv lub koom txoos. (Efexau 4:11, 15) Yog li ntawd, lawv thiaj tsis muab pawg ntseeg hu raws ib tug tubtxib twg, tiamsis “cov ntseeg raug hu ua Khixatia” xwb. (Tubtxib Tes Haujlwm 11:26) Povlauj kuj paub tias lawv yuav tsum mloog cov kwvtij thiab cov tubtxib uas ntaus thawj lus, rau qhov lawv yog cov uas cob qhia lub koom txoos raws li Vajtswv Txojlus. Txawm li ntawd los, nws hais tias: “Kuv xav kom nej nkag siab tias Khetos yog txhua tus txivneej [thiab pab uas ntaus thawj] lub taubhau.” Povlauj kuj hais ntxiv tias: “Vajtswv yog Khetos lub taubhau.” (1 Khaulee 11:2, 3) Yog li ntawd, Yehauvas yog tus tsa nws tus Tub Yexus Khetos ua tus coj lub koom txoos.

“TES HAUJLWM NO TSIS YOG NEEG LI”

8, 9. Kwvtij Russell tau ua tes haujlwm tseem ceeb twg?

8 Pib xyoo 1870, Charles Taze Russell [tshaj·laum tes la·xaum] thiab nws ib co kwvluag xav teev tiam Vajtswv raws li phau Vajlugkub qhia. Lawv kuj xav pab kom txhua haiv neeg los paub qhov tseeb. Yog li ntawd xyoo 1884, lawv thiaj tsim tsa lub tuam txhab Zion’s Watch Tower Tract Society. Kwvtij Russell yog tus coj lub tuam txhab ntawd. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Nws ua tib zoo tshawb nrhiav phau Vajlugkub. Nws tshawb pom tias Vajtswv tsis yog vaj 3 leeg thiab neeg tsis muaj ntsuj plig. Thaum nws paub txog tej no lawd, nws tsis ntshai qhia rau sawvdaws tias tej kev ntseeg tshawj tsis qhia raws li qhov tseeb lawm. Nws kuj tshawb tau tias thaum Yexus Khetos rov qab los, peb qhov muag yuav tsis pom nws, thiab “lwm haiv neeg lub sijhawm”  yuav xaus rau xyoo 1914. (Luka 21:24) Kwvtij Russell zoo siab hlo siv tag nrho nws tej nyiaj txiag thiab nws lub dag lub zog mus qhia qhov tseeb rau lwm tus. Lub caij ntawd yuav tsum yog muaj Yehauvas thiab Yexus nkawd pab, Kwvtij Russell thiaj ua tau tej no.

9 Kwvtij Russell tsis xav kom tibneeg qhuas nws. Xyoo 1896, nws sau tseg tias nws tsis xav kom luag qhuas nws thiab qhuas cov kwvtij uas tuav haujlwm hauv lub koom haum. Lawv tsis xav muaj koob nto npe lossis kom pawg ntseeg hu raws lawv ib tug twg lub npe. Tom qab no nws kuj hais tias: “Tes haujlwm no tsis yog neeg li.”

10. (1) Yexus tau tsa “tus qhev ncaj thiab ntse” rau xyoo twg? (2) Pab Uas Ntaus Thawj thiab lub tuam txhab Watch Tower Society nyias ua nyias haujlwm li cas?

10 Kwvtij Russell tau tuag rau xyoo 1916. Xyoo 1919 Yexus tau tsa “tus qhev ncaj thiab ntse” los “faib mov rau [sawvdaws] noj raws sijhawm.” (Mathai 24:45) Lub caij ntawd, muaj ib pab kwvtij uas yog cov xaiv tseg tau los ua cov faib zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau cov Khixatia. Lawv ua haujlwm hauv lub hauv paus koom haum loj nyob lub nroog Brooklyn xeev New York. Tom qab xyoo 1940, lub koom haum mam li pib siv lo lus “pab uas ntaus thawj” hauv peb cov ntaub ntawv. Lub caij ntawd peb kheev siv lo lus no rau cov uas tuav haujlwm hauv lub tuam txhab Watch Tower Bible and Tract Society. Tiamsis xyoo 1971, peb mam li nkag siab tias Pab Uas Ntaus Thawj thiab lub tuam txhab Watch Tower Society nyias muaj nyias tes haujlwm. Lub tuam txhab tsuas saib xyuas tej ntaub ntawv kom lub koom haum ua raws tej kevcai lij choj xwb. Txij thaum ntawd los, cov xaiv tseg uas yog Pab Uas Ntaus Thawj tsis tas yuav yog cov thawj tsav xwm hauv lub tuam txhab lawm. Tsis ntev dhau los no, lub koom haum thiaj tsa ib co kwvtij uas yog lwm pab yaj los ua cov thawj tsav xwm hauv cov tuam txhab rau lub koom haum. Ua li no, Pab Uas Ntaus Thawj thiaj muaj sijhawm los npaj tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg thiab saib xyuas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb. (Yauhas 10:16; Tubtxib Tes Haujlwm 6:4) Phau Tsom Faj Askiv lub 7 Hli tim 15, 2013 thiaj piav tias “tus qhev ncaj thiab ntse” yog ib pab kwvtij uas yog cov xaiv tseg. Lawv yog Pab Uas Ntaus Thawj.

Pab Uas Ntaus Thawj, lub caij nyoog 1950

11. Pab Uas Ntaus Thawj yuav tsum ua li cas ua ntej lawv txiav txim siab ua ib yam dabtsi?

11 Txhua lub lim tiam Pab Uas Ntaus Thawj sab laj ua ke. Thaum lawv sab laj ua ke, lawv tham txog tej yam tseem ceeb uas lawv yuav tau txiav txim siab txog. Ua ntej lawv txiav txim siab ua ib yam twg, sawvdaws yuav tsum pom zoo tso. Lawv sab laj li no kom lawv tau sib txuas lus thiab koom tau ib lub siab. (Paj Lug 20:18) Pab Uas Ntaus Thawj tsis muaj ib tug yuav tau meej mom siab dua ib tug. Ib xyoos twg lawv thiaj hloov dua ib tug los ua tus coj thaum lawv sab laj. (1 Petus 5:1) Pab Uas Ntaus Thawj muaj 6 lub rooj saib xyuas haujlwm hauv lub koom haum. Txhua xyoo lawv kuj hloov dua ib tug los ua tus coj rau ib lub rooj twg. Lawv sib hloo nto haujlwm li ntawd rau qhov lawv tsis muaj ib tug yog tus thawj. Txawm lawv nyob hauv Pab Uas Ntaus Thawj los, lawv txhua tus saib lawv tus kheej zoo li cov “tub qhe” thiab xwb. Yog li ntawd, lawv cheem tsum tus qhev ncaj thiab ntse coj thiab pub zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau lawv ib yam li sawvdaws.

Txij xyoo 1919 los, Yexus tau tsa tus qhev ncaj thiab ntse los npaj zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau Vajtswv cov tibneeg (Saib nqe 10, 11)

“LEEJTWG YOG TUS QHEV NCAJ THIAB NTSE?”

12. Peb yuav teb 2 lo lus nug twg?

12 Vajtswv tsis tau tshoov Pab Uas Ntaus Thawj los tuav haujlwm thiab lawv los kuj tsis  yog neeg zoo kawg nkaus. Yog li ntawd, muaj qee zaus lawv kuj piav tau tej nqe Vajlugkub yuam kev, lossis txiav txim siab tau tsis zoo pes tsawg thaum lawv coj lub koom haum. Twb yog vim li ntawd, Yehauvas Cov Timkhawv Phau Ntawv Tshawb Nrhiav Vajlugkub thiaj muaj lub ntsiab me “Nkag Siab Zuj Zus” uas qhia seb tej uas peb ntseeg hauv phau Vajlugkub tau hloov li cas lawm. Yexus tsis tau hais tias nws tus qhev ncaj thiab ntse yuav npaj tau zaub mov ntawm sab kev ntseeg qab kawg nkaus. Yuav ua li cas peb thiaj paub seb “leejtwg yog tus qhev ncaj thiab ntse?” (Mathai 24:45) Puas muaj pov thawj qhia tias Pab Uas Ntaus Thawj yog tus qhev ntawd? Cia peb kawm txog 3 qho pov thawj.

13. Lub hwj huam dawb huv tau coj Pab Uas Ntaus Thawj li cas?

 13 Lub hwj huam dawb huv coj Pab Uas Ntaus Thawj. Twb yog lub hwj huam dawb huv coj Pab Uas Ntaus Thawj, lawv thiaj nkag siab qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Zoo li peb nyuam qhuav kawm tas, muaj ntau yam hauv phau Vajlugkub uas peb nkag siab zoo zuj zus lawm. Tsis muaj ib tug uas yuav txhais tau tej no rau peb. Yuav tsum yog Vajtswv lub hwj huam pab thiaj txhais tau tej uas “nyob tob tob hauv Vajtswv”! (Nyeem 1 Khaulee 2:10.) Pab Uas Ntaus Thawj thiaj xav ib yam li Povlauj tau hais no: “Peb hais txog tej no tsis yog hais tej lus uas neeg lub tswvyim qhia tiamsis yog tej lus uas [lub hwj huam dawb huv] qhia.” (1 Khaulee 2:13) Tau ntau pua xyoo tsis muaj leejtwg paub qhov tseeb, tiamsis ua cas txij xyoo 1919 los ho muaj neeg paub qhov tseeb zoo zuj zus tuaj lawd? Twb yog Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv pab, tibneeg thiaj paub qhov tseeb xwb!

14. Raws li Qhia Tshwm 14:6, 7, cov tubtxib saum ntuj txhawb Pab Uas Ntaus Thawj thiab Vajtswv cov tibneeg li cas?

14 Cov tubtxib saum ntuj txhawb Pab Uas Ntaus Thawj. Niaj hnub no Pab Uas Ntaus Thawj saib xyuas tshaj li 8 plhom tus Timkhawv uas tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb. Ua cas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thiaj mus taus? Vim muaj cov tubtxib saum ntuj txhawb. (Nyeem Qhia Tshwm 14:6, 7.) Ntau zaus cov tubtxib saum ntuj tau coj cov Timkhawv mus ntsib ib tug uas nyuam qhuav thov Vajtswv tas. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Txawm muaj coob tus tawm tsam tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo los, tes haujlwm ntawd tsuas nthuav dav zuj zus xwb. Muaj tau li no twb yog cov tubtxib saum ntuj txhawb xwb.

15. Pab Uas Ntaus Thawj coj txawv ntawm kev ntseeg cuav tej thawj coj li cas? Piav txog tus qauv.

15 Pab Uas Ntaus Thawj coj raws li Vajtswv Txojlus. (Nyeem Yauhas 17:17.) Cia peb kawm seb tau muaj li cas nyob rau xyoo 1973. Phau Tsom Faj Askiv lub 6 Hli tim 1, 1973 muaj lub ntsiab ntsig txog cov uas tseem haus luam yeeb seb lawv puas ua tau kevcai raus dej. Phau Tsom Faj piav tias raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, lawv ua tsis tau. Tsis tas li ntawd xwb, Phau Tsom Faj piav ntxiv tias yog vim li cas thiaj yuav tau muab cov uas tsis kam thum luam yeeb rho tawm hauv lub koom txoos mus. (1 Khaulee 5:7; 2 Khaulee 7:1) Phau Tsom Faj hais tias tsis yog neeg qhia kom peb coj nruj tiamsis “Vajtswv Txojlus yeej hais kom peb coj li ntawd.” Txawm tsis yoojyim los, lub koom haum qhia kom sawvdaws coj li phau Vajlugkub hais. Tsis muaj dua lwm txojkev ntseeg qhia li ntawd. Muaj ib phau ntawv hauv tebchaws U.S.A. uas piav txog kev ntseeg tau hais tias: “Cov thawj coj Khixatia kheev hloov tej uas lawv qhia kom haum lawv cov tswv cuab lossis haum laj mej pejxeem siab.” Pab Uas Ntaus Thawj yeej tsis ua ywj neeg siab li ntawd. Lawv tsuas coj raws li Vajtswv Txojlus qhia xwb. Qhov no qhia tias Yehauvas yeej yog tus uas coj nws haiv neeg niaj hnub nimno tiag.

“NCO TXOG COV UAS COJ NEJ”

16. Peb yuav nco txog Pab Uas Ntaus Thawj li cas?

16 Nyeem Henplais 13:7. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li nco txog cov uas coj nej.” Peb yuav ua tau li no li cas? Peb kuj nco ntsoov thov kom Yehauvas nrog nraim Pab Uas Ntaus Thawj. (Efexau 6:18) Lawv muaj haujlwm ntau kawg li! Lawv faib tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg. Lawv saib xyuas tes haujlwm  tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb. Lawv kuj saib xyuas tej nyiaj txiag uas sawvdaws pub rau lub koom haum thiab. Yog li ntawd, lawv thiaj cheem tsum peb thov Vajtswv pab lawv.

17, 18. (1) Peb yuav mloog Pab Uas Ntaus Thawj lus li cas? (2) Thaum peb mus tshaj tawm, qhia tias peb txhawb Pab Uas Ntaus Thawj thiab Yexus li cas?

17 Yog peb mloog Pab Uas Ntaus Thawj lus ces kuj qhia tias peb nco txog lawv. Lawv niaj hnub qhuab qhia peb hauv tej ntaub ntawv Vajlugkub, tom tej kev sib txoos, thiab tom tej rooj sib txoos 1 hnub thiab 3 hnub. Tsis tas li ntawd xwb, lawv tsa cov kwvtij uas saib xyuas thaj tsam mus txhawb cov koom txoos. Cov kwvtij ntawd mam li tsa cov txwj laus hauv cov koom txoos. Thaum cov kwvtij uas saib xyuas thaj tsam thiab cov txwj laus mloog lub koom haum lus ces kuj qhia tias lawv nco txog Pab Uas Ntaus Thawj thiab. Cia peb txhua tus hwm peb tus Thawj Coj uas yog Yexus es mloog cov uas nws tau tsa los saib xyuas peb niaj hnub nimno.Henplais 13:17.

18 Yog peb rau siab ntso mus tshaj tawm txoj xov zoo ces kuj qhia tias peb nco txog Pab Uas Ntaus Thawj thiab. Henplais 13:7 txhawb kom cov Khixatia xyaum cov uas saib xyuas lawv txojkev ntseeg. Pab Uas Ntaus Thawj muaj kev ntseeg heev, lawv thiaj kub siab lug txhawb thiab tshaj tawm txoj xov zoo. Peb puas pab cov xaiv tseg ua tes haujlwm no thiab? Yog peb txhawb tes haujlwm no ces peb yuav zoo siab heev thaum peb hnov Yexus hais li no: “Qhov uas nej tau ua rau kuv cov kwvtij no ib tug twg uas me dhau, kuj yog ua rau kuv lawm.”Mathai 25:34-40.

19. Vim li cas peb thiaj txiav txim siab tuag nthi tias peb yuav raws peb tus Thawj Coj uas yog Yexus qab?

19 Txawm Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej lawm los, nws yeej tsis tso nws cov thwjtim tseg li. (Mathai 28:20) Thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb no, nws pom tias lub hwj huam dawb huv, cov tubtxib saum ntuj, thiab Vajtswv Txojlus tau pab nws coj cov thwjtim. Yog li ntawd, nws thiaj muab 3 txojkev pab no los coj tus qhev ncaj thiab ntse niaj hnub nimno. Pab Uas Ntaus Thawj tseem niaj hnub “raws tus Menyuam Yaj [uas yog Yexus] qab mus rau txhua qhov.” (Qhia Tshwm 14:4) Yog peb raws Pab Uas Ntaus Thawj qab, ces twb yog peb raws peb tus Thawj Coj uas yog Yexus qab thiab. Tshuav tsis ntev xwb, Yexus yuav coj peb mus txog txojsia ntev dhawv mus ib txhis. (Qhia Tshwm 7:14-17) Tsis muaj ib tug thawj coj twg hauv ntiajteb no yuav muaj peevxwm ua tau li ntawd!

^ nqe 3 Yehauvas xav kom 12 tug tubtxib ua “kaum ob ntu taw tiag” rau lub nroog Yeluxalees tshiab. (Qhia Tshwm 21:14) Twb yog vim li ntawd, tom qab 12 tug tubtxib uas ncaj ncees dua tas thiaj tsis muaj leejtwg los hloov lawv chaw lawm.

^ nqe 8 Txij xyoo 1955 los, tau muab lub tuam txhab hloov npe hu ua Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ nqe 14 Saib phau ntawv Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, sab 58-59.