Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2016

Xyaum Cov Uas Muab Siab Npuab Yehauvas

Xyaum Cov Uas Muab Siab Npuab Yehauvas

“Neegʹe, [Yehauvas] twb qhia qhov uas zoo rau nej paub lawm. Tej uas [nws] xav kom nej ua tsuas yog ua ncaj thiab nyiam txojkev hlub luag, thiab ua lub neej txo lub siab nrog nraim nej tus Vajtswv xwb.”MIKHA 6:8.

ZAJ NKAUJ: 18, 43

1, 2. Davi npuab siab rau Yehauvas li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.)

XA-U paub tias Davi nkaum hauv tebchaws moj sab qhua Xi, nws thiaj coj 3,000 leej tub rog mus nrhiav Davi tua. Tiamsis Davi thiab nws cov tub rog mus tshuaj pom Xa-u lawv lub yeej. Ib tag hmo thaum Xa-u cov tub rog tsaug zog tas lawm, Davi thiab Anpisai txawm ua twjywm mus rau ntawm Xa-u lub yeej. Thaum nkawd nrhiav tau Xa-u, Anpisai hais rau Davi tias: “Cia kuv xuas hmuv nkaug ib hmuv teem nkaus rau hauv av xwb tsis txog nkaug ob zaug.” Tiamsis Davi tsis pub nws tua Xa-u. Nws hais rau Anpisai tias: “Tsis txhob txov nws kiag li, rau qhov leejtwg yuav tsa tes tawm tsam tus uas [Yehauvas] hliv roj tsa cia lawd es tsis txhaum? . . . Thov [Yehauvas] tav tsis txhob kheev kuv tsa tes tawm tsam tus uas [Yehauvas] tsa cia lawd.”1 Xamuyee 26:8-12.

2 Davi paub tias nws yuav tsum muab siab npuab Yehauvas. Nws paub tias nws yuav tsum hwm Xa-u, thiab nws yeej tsis xav ua kom Xa-u raug mob. Vim li cas? Vim tias Vajtswv tau xaiv Xa-u los ua cov Yixayee tus vajntxwv. Niaj hnub no, Yehauvas xav kom nws cov  tibneeg muab siab npuab nws es saib taus cov uas nws tsa los tuav haujlwm ib yam li ntawd.Nyeem Mikha 6:8.

3. Anpisai npuab siab rau Davi li cas?

3 Anpisai hwm Davi rau qhov Vajtswv xaiv Davi ua vajntxwv. Tiamsis thaum Davi ua vajntxwv nws tau ua ib qho txhaum loj heev. Davi tau nrog Uliya tus pojniam pw ua ke, thiab hais kom Yau-a muab Uliya ntaus rog tom hauv ntej kom nws tuag. (2 Xamuyee 11:2-4, 14, 15; 1 Vaj Keeb Kwm 2:16) Yau-a yog Anpisai tus kwv kiag, yog li ntawd tej zaum Anpisai yeej paub tias Davi tau ua txhaum loj npaum li cas. Anpisai twb yog ib tug thawj rog thiab, yog nws xav txeeb Davi chaw ua vajntxwv los yeej tau tiamsis nws tsis kam ua li ntawd. Anpisai tseem hwm thiab leg num rau Davi li qub. Nws tseem pab tawm tsam Davi cov yeeb ncuab thiab.2 Xamuyee 10:10; 20:6; 21:15-17.

4. (1) Davi tau npuab siab rau Vajtswv li cas? (2) Hauv zaj no peb yuav kawm txog leejtwg?

4 Davi yeej ib txwm muab siab npuab Yehauvas. Thaum nws tseem hluas, nws tuav Yehauvas lub npe sawv tawm tsam Kaulia thiab tiv thaiv cov Yixayee. (1 Xamuyee 17:23, 26, 48-51) Tom qab Vajntxwv Davi ua txhaum es Nathas ntuas nws, nws lees nws tej kev txhaum thiab ntxeev dua siab tshiab. (2 Xamuyee 12:1-5, 13) Thaum Davi laus heev lawm, nws tau npaj ntau yam tsis hais nyiaj kub, tooj dag, hlau, ntoo los ua Yehauvas lub tuam tsev. (1 Vaj Keeb Kwm 29:1-5) Txawm Davi tau ua txhaum loj heev los, nws yeej tsis tso Vajtswv tseg li. Nws muab siab npuab Yehauvas tas nws sim neej. (Ntawv Nkauj 51:4, 10; 86:2) Hauv zaj no peb yuav kawm txog Davi thiab cov uas nyob rau nws tiam kom pab tau peb npuab siab rau Yehauvas ib leeg xwb. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav kawm txog 3 yam uas yuav pab peb npuab siab rau Vajtswv.

KOJ PUAS NPUAB SIAB RAU YEHAUVAS?

5. Anpisai tus qauv qhia peb li cas?

5 Anpisai npuab siab rau Davi nws thiaj xav muab Xa-u tua. Tiamsis Davi txwv nws rau qhov Davi paub tias yog leejtwg tawm tsam “tus uas [Yehauvas] hliv roj tsa,” ces yog ib qho txhaum loj. (1 Xamuyee 26:8-11) Qhov no qhia peb li cas? Peb yeej ncawg tej kwvtij kwvluag, tiamsis peb yuav tsum muab siab npuab Yehauvas ua ntej. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab kom peb ua tau li ntawd.

6. Peb npuab siab rau tej kwvtij neej tsa thiab tej phoojywg kwvluag, tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

6 Peb hlub tej kwvtij neej tsa thiab tej phoojywg kwvluag, peb thiaj npuab siab rau lawv. Tiamsis vim peb yog neeg txhaum xwb, tej lub sijhawm peb lub siab yuav coj peb yuam kev. (Yelemi 17:9) Yog li ntawd, yog ib tug uas peb hlub tau ua txhaum loj thiab tso Yehauvas tseg, peb yuav tsum nco ntsoov muab siab npuab Yehauvas ua ntej.Nyeem Mathai 22:37.

7. Ib tug muam tau npuab siab rau Vajtswv li cas?

7 Yog koj tsev neeg ib tug twg raug rho tawm hauv lub koom txoos lawm, koj yuav tsum muab siab npuab Yehauvas li qub. Ib tug ntxhais hu ua Ana tau ntsib li no. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Ana niam raug rho tawm tiamsis nws hu tuaj tias nws xav pom Ana. Ana niam hais tias nws tu siab tshaj plaws li uas lawv tsev neeg txiav tu nrho tsis kam nrog nws tham li lawm. Thaum Ana hnov li no, ua rau nws nyuaj siab heev. Ana thiaj hais tias nws mam li sau ib tsab ntawv mus rau nws niam. Ua ntej nws sau tsab ntawv, nws xav txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. (1 Khaulee 5:11; 2 Yauhas 9-11) Hauv tsab ntawv nws ua tib zoo piav tias thaum nws niam ua txhaum loj thiab tsis kam ntxeev dua siab tshiab ces twb yog nws niam tso lawv tseg lawm. Ana kuj sau tias nws niam yuav tsum rov qab los cuag Yehauvas, nws thiaj rov muaj kev zoo siab dua.Yakaunpau 4:8.

8. Peb yam twg yuav pab tau peb npuab siab rau Vajtswv?

8 Tiam Davi nyob, cov uas muab siab npuab Yehauvas yog neeg txo hwjchim, ua siab zoo rau luag, thiab muaj siab tuab siab tawv. Cia peb kawm seb peb yuav xyaum lawv li cas, peb thiaj npuab siab rau Yehauvas.

 PEB YUAV TSUM TXO HWJCHIM

9. Vim li cas Anaw xav tua Davi?

9 Thaum Davi coj Kaulia lub taubhau mus rau Vajntxwv Xa-u, Vajntxwv tus tub Yaunathas thiab tus thawj rog Anaw yeej saib ntsoov. Yaunathas nrog Davi sib raug zoo thiab muab siab npuab Davi. (1 Xamuyee 17:57–18:3) Tiamsis Anaw tsis coj li ntawd, nws tau pab Xa-u nrhiav Davi tua. (1 Xamuyee 26:1-5; Ntawv Nkauj 54:3) Yaunathas thiab Anaw yeej paub tias Vajtswv twb xaiv Davi los ua vajntxwv nyob Xa-u chaw lawm. Tiamsis thaum Xa-u tuag lawd, Anaw tsis txhawb nqa Davi. Nws tuav tswvyim muab Xa-u tus tub Inpause tsa ua vajntxwv. Tej zaum Anaw kuj xav ua vajntxwv thiab, nws thiaj nrog Vajntxwv Xa-u ib tug pojniam pw ua ke. (2 Xamuyee 2:8-10; 3:6-11) Ua cas Anaw ho xav tsis thooj li Yaunathas? Vim Yaunathas npuab siab rau Yehauvas thiab txo hwjchim.

10. Vim li cas Axaloo ho tsis npuab siab rau Vajtswv?

10 Vajntxwv Davi tus tub Axaloo tsis txo hwjchim, nws thiaj tsis npuab siab rau Vajtswv. Nws xav txeeb nws txiv chaw ua vajntxwv nws thiaj “yuav tau ib lub tsheb ua rog thiab nees thiab muaj tub teg tub taws tsib caug leej ua nws ntej.” (2 Xamuyee 15:1) Axaloo kuj ntxias tau coob tus Yixayee npuab siab rau nws. Nws paub tias Yehauvas yog tus xaiv Davi ua cov Yixayee tus vajntxwv, tiamsis Axaloo tseem xav muab nws txiv tua thiab.2 Xamuyee 15:13, 14; 17:1-4.

11. Anaw, Axaloo, thiab Npalu cov qauv qhia peb li cas?

11 Yog leejtwg tsis txo hwjchim thiab xav ua tus loj, yuav nyuaj rau nws muab siab npuab Vajtswv. Peb yeej hlub Yehauvas thiab tsis xav coj li Anaw thiab Axaloo nkawd. Tiamsis peb yuav tsum ceev faj li cas? Peb yuav tsum ceev faj tsis txhob ntshaw txojkev nplua nuj lossis tej haujlwm muaj suab muaj npe. Tej no yuav rhuav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Tau muaj li no rau Npalu uas yog tus tub sau ntawv rau Yelemi. Npalu cia li pib ntshaw meej mom, Yehauvas thiaj hais rau nws tias: “Saib maj, yam uas kuv tsim tau los, kuv yuav muab rhuav pov tseg, thiab yam uas kuv cog tau kuv yuav muab dob tseg, tej ntawd yog lub tebchaws huvsi. Mas koj tseem yuav nrhiav meej mom loj rau koj no lov? Tsis txhob nrhiav lawm lauj.” (Yelemi 45:4, 5) Npalu thiaj ua raws li Yehauvas hais. Peb yuav tsum mloog Yehauvas lus thiab. Tshuav tsis ntev xwb, Yehauvas yuav rhuav tshem lub qab ntuj phem no mus.

12. Piav seb yog peb xav ua raws li peb siab nyiam xwb, peb puas npuab siab rau Yehauvas tiag.

12 Daniyee yog ib tug kwvtij nyob hauv Mev teb uas tau muab siab npuab Yehauvas. Thaum  nws tseem hluas nws nrog ib tug ntxhais uas tsis teev tiam Yehauvas hais lus. Nws xav yuav tus ntxhais ntawd ua pojniam heev. Daniyee hais tias: “Kuv twb ua ib tug tho kev lawm tiamsis kuv tseem sau ntawv mus rau tus ntxhais ntawd tsis tseg li.” Thaum kawg, nws mam pom tias nws xav ua raws li nws lub siab nyiam xwb. Nws tsis npuab siab rau Yehauvas tiag. Nws thiaj txo hwjchim thiab mus nrog ib tug txwj laus tham. Daniyee hais tias: “Tus kwvtij pab kuv pom tias yog kuv xav npuab siab rau Yehauvas, kuv yuav tsum tseg tsis txhob sau ntawv mus rau tus ntxhais ntawd lawm. Ntau zaus kuv thov Yehauvas ua rau kuv los kua muag kawg li. Thaum kawg kuv thiaj ua tau ib siab tso tus ntxhais ntawd tseg lawm. Tsis ntev xwb, kuv pom tias kuv kaj siab ua Yehauvas tes haujlwm dua.” Thaum kawg Daniyee ntsib ib tug ntxhais uas hlub Yehauvas thiab yuav tau nws los ua pojniam. Nimno nws tau los ua ib tug kwvtij uas saib xyuas thaj tsam.

PEB YUAV TSUM UA SIAB ZOO RAU LUAG

Yog koj paub tias koj ib tug phoojywg tau ua txhaum loj, koj puas yuav nrog nws tham kom nws mus cuag cov txwj laus? (Saib nqe 14)

13. Thaum Davi ua txhaum, Nathas npuab siab rau Vajtswv thiab rau Davi li cas?

13 Yog peb npuab siab rau Yehauvas, ces peb yuav npuab siab rau lwm tus thiab ua siab zoo pab lawv. Nathas tau ua li ntawd. Nws npuab siab rau Yehauvas ua ntej, nws thiaj npuab siab rau Davi. Tom qab Davi txeeb Uliya tus pojniam thiab muab Uliya tua tuag lawd, Yehauvas txib Nathas mus ntuas Davi. Nathas tsis ntshai ua raws li Yehauvas hais. Tiamsis Nathas ua zoo xaiv cov lus uas yuav raug Davi siab. Nws xav kom Davi paub tias Davi qhov txhaum loj npaum li cas, nws thiaj piav ib zaj dab neeg rau Davi mloog. Nws piav txog ib tug txivneej nplua nuj uas muaj ib pab yaj coob heev, thiab ib tug pluag uas tsuas muaj tib tug yaj xwb. Tus nplua nuj txawm mus txeeb tus pluag tus yaj los tua rau nws tus qhua noj. Thaum Davi hnov li no, nws npau taws heev rau tus txivneej nplua nuj ntawd. Nathas mam li hais tias: “Koj yog tus yawg ntawd ntag.” Davi thiaj pom tias nws tau ua txhaum rau Yehauvas lawm.2 Xamuyee 12:1-7, 13.

14. Peb yuav npuab siab rau Yehauvas thiab peb cov phoojywg kwv luag li cas?

14 Peb kuj xyaum tau Nathas tus qauv thiab. Ua piv txwv tias ib tug kwvtij tau ua txhaum loj. Yog nws txheeb koj lossis yog koj ib tug phoojywg zoo, koj yeej xav npuab siab rau nws. Tiamsis koj yuav tsum muab siab npuab Yehauvas dua. Koj yuav tsum mloog Yehauvas lus thiab ua zoo pab koj tus kwvtij es xaiv cov lus uas yuav raug nws siab. Hais koj tus phoojywg tias nws yuav tsum mus cuag cov txwj laus sai sai. Yog nws tsis kam mus cuag lawv, ces koj yuav mus cuag lawv. Yog koj ua li no ces qhia tias koj npuab siab rau Yehauvas tiag. Tsis tas  li ntawd xwb, yuav qhia tias koj ua zoo rau koj tus kwvtij rau qhov cov txwj laus yuav pab tau nws rov nrog Yehauvas sib raug zoo. Lawv yuav ua siab mos siab muag ntuas nws.Nyeem Levi Tej Kevcai 5:1; Kalatia 6:1.

PEB YUAV TSUM MUAJ SIAB TUAB SIAB TAWV

15, 16. Vim li cas Husai yuav tsum muaj lub siab tuab siab tawv npuab siab rau Vajtswv?

15 Husai yog Vajntxwv Davi ib tug phoojywg zoo uas npuab siab tuag nthi rau nws. Thaum Axaloo txeeb ua vajntxwv, Husai yuav tsum ua siab tawv nws thiaj tsis ntshai muab siab npuab Davi thiab Vajtswv. Nws paub tias Axaloo thiab nws cov tub rog twb tuaj txog hauv nroog lawm. Davi thiab nws tsev neeg txhua tus twb khiav tas lawm. (2 Xamuyee 15:13; 16:15) Husai yuav ua li cas xwb? Nws puas tso Davi tseg mus txhawb Axaloo? Nws tsis ua li ntawd. Txawm Davi laus heev lawm thiab coob tus xav muab nws tua los, Husai tseem npuab siab rau Davi. Nws paub tias Yehauvas yog tus xaiv Davi ua vajntxwv. Husai thiaj mus ntsib Davi saum lub roob txiv Aulib.2 Xamuyee 15:30, 32.

16 Davi hais kom Husai rov mus hauv Yeluxalees, thiab ua txuj ntaus phoojywg nrog Axaloo. Husai yuav tsum ntxias kom Axaloo tsis txhob mloog Ahithaufee cov lus. Husai muaj lub siab tuab siab tawv ua raws li Davi hais. Txawm yog tuag los, nws yeej npuab siab rau Yehauvas tsis ntshai li. Davi thov kom Yehauvas pab Husai, thaum kawg Axaloo thiaj yuav Husai lub tswvyim es tsis yuav Ahithaufee lub.2 Xamuyee 15:31; 17:14.

17. Vim li cas peb yuav tsum ua siab tawv, thiaj npuab siab tau rau Yehauvas?

17 Yog peb xav npuab siab rau Yehauvas peb yuav tsum muaj lub siab tuab siab tawv mloog nws lus dua peb tej kwvtij neej tsa, tej neeg peb ua haujlwm nrog, lossis tej nom tej tswv. Muaj ib tug txivneej hu ua Takumi uas nyob tebchaws Nyiv Pooj ib txwm mloog nws niam nws txiv lus heev. Nws mloog nkawd lus rau qhov nws hlub nkawd heev. Tiamsis thaum nws pib kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv, nws niam nws txiv tawm tsam nws heev, ua rau nws tu siab kawg li. Tsis yoojyim rau nws qhia nkawd tias nws txiav txim siab mus kev sib txoos lawm. Takumi hais tias: “Kuv niam kuv txiv nkawd chim kawg li. Nkawd txwv tsis pub kuv mus saib nkawd tau ntau xyoo. Kuv thov Yehauvas kom nws pab kuv ua siab tawv mus kom tau tej kev sib txoos. Nimno nkawd tsis chim rau kuv lawm, ces kuv kuj tau mus xyuas nkawd tsis tseg.”Nyeem Paj Lug 29:25.

18. Zaj no pab tau koj li cas?

18 Yog peb xyaum Davi, Yaunathas, Nathas, thiab Husai, peb yuav txaus siab rau peb lub neej vim peb muab siab npuab Yehauvas. Peb yeej tsis xav coj li Anaw thiab Axaloo uas tsis npuab siab rau Yehauvas. Peb yog neeg txhaum, muaj tej lub sijhawm peb yuav ua yuam kev. Txawm li ntawd los, cia peb ua lub neej uas qhia tias peb npuab siab rau Yehauvas tuag nthi.

^ [1] (nqe 7) Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.