Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2016

 LUB NEEJ QUB QAB

Lub Tsheb Paj Taub Uas Tsheej Plhom Los Paub

Lub Tsheb Paj Taub Uas Tsheej Plhom Los Paub

Xyoo 1938 Nathaniel A. Yuille hais tias, “Tsuas muaj tib lub tsheb paj taub uas tau siv los ua tus Tswv tes haujlwm hauv tebchaws Brazil xwb. Tsheej plhom leej paub txog ‘lub tsheb paj taub Watch Tower’ ntawd.”

UA NTEJ xyoo 1935, hauv tebchaws Brazil [npla·xi] tsis tau muaj coob tus tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj. Tiamsis xyoo ntawd, ob niam txiv hu ua Nathaniel [na·ta·nyaus] thiab Maud [mos] Yuille [yu] uas yog 2 tug tho kev, tau sau ib tsab ntawv mus rau Joseph F. Rutherford [ntsau·xe e la·taw·faw] uas yog tus coj tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau lub caij ntawd. Nkawd sau tias nkawd zoo siab hlo siv lub neej mus ua Yehauvas tes haujlwm rau qhov twg los xij.

Nathaniel yog ib tug kws txawj uas tsim tej choj thiab tej kev tsheb. Nws muaj 62 xyoos thiab so haujlwm lawm. Nws yog tus saib xyuas kev tshaj tawm rau Yehauvas Cov Timkhawv ib lub koom txoos hauv nroog San Francisco [xa fa·xi·kau] xeev California [ka·li·fau·nia] tebchaws U.S.A. Lub sijhawm ntawd, nws siv tej twj tso suab tshaj tawm txoj xov zoo. Thaum nws raug txib mus saib xyuas ceg Npe-ee hauv tebchaws Brazil uas muaj ntau haiv neeg thiab ntau yam lus, tej uas nws ua no tseem pab tau nws qees.

Nathaniel thiab Maud nkawd mus txog tebchaws Brazil xyoo 1936. Antonio P. Andrade [a·tau·ni·yau phi a·nra·de] uas yog ib tug tho kev mus pab txhais lus rau nkawd thiab. Lawv thauj 1 lub tsheb paj taub thiab 35 lub tshuab paj taub nrog lawv mus. Lub sijhawm ntawd tebchaws Brazil yog lub 5 uas loj tshaj hauv ntiajteb, tiamsis tsuas muaj li 60 tus tshaj tawm xwb. Txawm li ntawd los, ob peb xyoos xwb, cov twj tso suab no twb pab lawv tshaj tawm rau tsheej plhom leej lawm.

Ib lub hlis tom qab uas Nathaniel nkawd mus txog, ceg Npe-ee hauv Brazil txawm npaj ib lub rooj sib txoos hauv lub nroog São Paulo [xau po·lau]. Hauv lub rooj sib txoos no cov kwvtij kuj mus tshaj tawm thiab. Maud tsav lub tsheb paj taub mus caw tibneeg tuaj mloog zaj lus qhuab qhia uas yuav cev rau lub rooj sib txoos. Thaum kawg thiaj muaj 110 leej tuaj koom lub rooj sib txoos. Lub rooj sib txoos ntawd txhawb tau cov tshaj tawm zog kawg li. Lawv kub siab heev mus qhia Vajlugkub. Lawv kuj xyaum siv tej ntaub ntawv Vajlugkub, thiab cov ntawv pov thawj. Tsis tas li ntawd xwb, lawv kuj xyaum siv cov tshuab  tso suab mus qhia Vajlugkub ua lus Askiv, Ntsaws Mes Nis, Xapee, Hungarian [haw·nka·lia], Polish [phau·li], thiab Portuguese [phau·tshu·ki].

Lub tsheb paj taub no tshaj tawm txoj xov zoo rau tsheej plhom leej hauv tebchaws Brazil

Xyoo 1937, muaj rooj sib txoos hauv nroog São Paulo, Rio de Janeiro [li·au de ha·ne·lau], thiab Curitiba [khu·li·tsi·npa] uas txhawb tau sawvdaws kub siab lug mus tshaj tawm. Thaum cov tshaj tawm mus qhia Vajlugkub lub tsev rau tsev, lawv kuj tsav lub tsheb paj taub mus thiab. Thaum ntawd José Maglovsky [zu·ze me·ndlo·xe·ki] tseem hluas, nws sau tias: “Peb muab cov ntaub ntawv Vajlugkub tso saum rooj thiab cia lub tsheb paj taub tshaj tawm txoj xov zoo. Thaum tibneeg tawm tuaj saib yog dabtsi, ces peb mam nrog lawv tham.”

Lawv muab neeg ua kevcai raus dej rau hauv ib tug dej uas muaj neeg coob coob pw ziab tshav tim ntug. Lub sijhawm ntawd yog ib lub uas zoo heev rau lawv siv lub tsheb paj taub tshaj tawm txoj xov zoo. Lawv tso Kwvtij Rutherford zaj lus qhuab qhia nrov ncha rau sawvdaws hnov. Cov uas xav paub seb lawv ua dabtsi kuj los vij lub tsheb mloog zaj lus qhuab qhia, txhais ua lus Portuguese. Tom qab ntawd, lawv tso cov nkauj qhuas Yehauvas uas tau muab kaw ua lus Polish rau thaum ua kevcai raus dej. Cov kwvtij nkauj muam kuj hu nkauj ua ntau yam lus thiab. Phau 1938 Yearbook piav tias lub sijhawm ntawd zoo ib yam li lub caij Pheethekhoxate uas nyias to taub nyias yam lus.

Tom qab cov rooj sib txoos no, txawm yuav tshav ntuj yuav los nag los, txhua Hnub 7, lawv siv lub tsheb paj taub tso tej zaj lus qhuab qhia rau tej chaw ua si thiab hauv neeg tej zej zos. Lawv tso rau tej chaw ua haujlwm hauv lub nroog São Paulo thiab hauv tej zos me uas nyob ib ncig ntawd. Lawv kuj siv lub tsheb paj taub tso lus qhuab qhia rau ib lub zos uas muaj 3,000 tus neeg mob ruas. Lub zos no nyob sab qaum teb deb li 60 mais (97 kilumev) ntawm São Paulo. Ib hlis twg lawv tso 1 zaug. Tsis ntev xwb, twb muaj ib lub koom txoos hauv lub zos ntawd lawm. Txawm lawv mob phem heev los, lawv tseem thov tau ntawv tso cai mus qhia Vajlugkub rau lwm lub zos mob ruas thiab.

Xyoo 1938, cov lus qhuab qhia uas tau muab kaw ua lus Portuguese txawm tuaj txog. Hnub uas ua kevcai thov Vajtswv pab cov tuag, lawv caij lub tsheb paj taub mus ib lub toj ntxas rau ib lub. Lawv tso 3 zaj lus qhuab qhia hu ua “Cov Tuag Mus Dua Twg Lawm?,” “Yehauvas,” thiab “Nyiaj Txiag.” Hnub ntawd tshaj li 40,000 tus uas tuaj quaj ntsuag cov tuag, tau hnov 3 zaj lus qhuab qhia no.

Thaum cov thawj coj kev ntseeg hnov cov lus qhuab qhia ntawd lawv npau taws heev. Lawv thiaj yaum kom cov nom tswv txwv tsis pub siv lub tsheb paj taub. Tus muam Maud hais tias muaj ib zaug ib tug txiv plig tshum kom ib pab neeg coob coob tuaj vij nkaus lub tsheb paj taub. Tiamsis tus tswv zos thiab cov tub ceev xwm ho tuaj txog, thiab lawv ua tib zoo mloog zaj lus qhuab qhia. Tom qab ntawd, tus tswv zos kuj nqa ib co ntaub ntawv Vajlugkub mus lawm thiab. Hnub ntawd tsis muaj leejtwg kav ua phem li. Txawm tias muaj tibneeg tawm tsam los, phau 1940 Yearbook hais tias xyoo 1939 yog xyoo uas zoo teev tiam Yehauvas thiab tshaj tawm nws lub npe heev.

Thaum “lub tsheb paj taub Watch Tower” mus txog tebchaws Brazil txoj xov zoo mam nrov ncha zuj zus tuaj. Twb yog muaj lub tsheb paj taub, tsheej plhom leej thiaj tau hnov txoj xov zoo. Txawm tias twb muab lub tsheb paj taub muag xyoo 1941 lawm los, Yehauvas Cov Timkhawv tseem kub siab lug mus tshaj tawm txoj xov zoo rau cov uas muaj siab mos siab muag thoob plaws tebchaws Brazil.Lub neej qub qab hauv tebchaws Brazil.