Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2017

Cov Hluas “Ua Lub Neej Phim Nej Txojkev Dim”

Cov Hluas “Ua Lub Neej Phim Nej Txojkev Dim”

“Ib yam li nej txeev mloog kuv lus tsis tu ncua, . . . nej yuav tsum ntshai tshee hnyo ua lub neej phim nej txojkev dim.”​—FILIPI 2:12.

ZAJ NKAUJ: 41, 11

1. Vim li cas txhua tus yuav tsum ua kevcai raus dej? (Saib daim duab ntawm sab no.)

TXHUA txhua xyoo muaj ntau txhiab leej tau kawm Vajlugkub thiab los ua kevcai raus dej. Coob tus yog cov tub ntxhais hluas thiab cov hnub nyoog tseem yau. Muaj lawv niam lawv txiv cob qhia lawv thaum yau los. Tej zaum koj niam koj txiv tau cob koj li ntawd thiab. Qhov uas koj tau los ua kevcai raus dej yog ib qho zoo kawg li. Txhua tus Khixatia yuav tsum ua kevcai raus dej. Yog tsis ua kevcai raus dej yuav tsis tau txojsia nyob mus ib txhis.​—Mathai 28:19, 20; 1 Petus 3:21.

2. Vim li cas peb tsis tas ntshai muab peb lub neej cob rau Yehauvas?

2 Tom qab koj ua kevcai raus dej tas Yehauvas yeej foom koob hmoov nplua mias rau koj. Zaum no koj muaj ib teg haujlwm tseem ceeb heev. Hnub koj ua kevcai raus dej  ntawd tus kwvtij uas cev zaj lus qhia nug koj tias: “Vim Yexus Khetos tuag theej peb lub txhoj, koj puas tau ntxeev dua siab tshiab, tso koj tej kev txhaum tseg, thiab muab koj tus kheej cob rau Yehauvas, ua raws li nws siab nyiam?” Koj teb tias koj tau ua li ntawd lawm. Thaum koj muab koj lub neej cob rau Yehauvas, koj cog lus tias koj yuav hlub nws thiab saib nws tes haujlwm tseem ceeb dua ntais. Koj yeej yuav tsis xav txog lig. Cov uas tsis teev tiam Yehauvas nyob hauv Xatas qab kev tswjhwm. Xatas tsis mob siab txog lawv kiag li. Nws kuj tsis mob siab koj li thiab. Nws yimhuab zoo siab yog koj tso Yehauvas tseg es plam txojsia nyob mus ib txhis.

3. Tom qab koj muab koj lub neej cob rau Yehauvas, koj tau txais tej koob hmoov twg xwb?

3 Tom qab koj muab koj lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej, koj tau txais koob hmoov nplua mias. Koj thiaj hais tau tias: “[Yehauvas] tuaj kuv tog, kuv tsis ntshai li. Neeg yuav ua li cas tau rau kuv?” (Ntawv Nkauj 118:6) Tsis muaj ib yam zoo tshaj qhov uas koj tuaj Vajtswv tog thiab qhov uas koj paub tias nws txaus siab rau koj.

LUB LUAG HAUJLWM

4. Vim li cas qhov uas nrog Yehauvas sib raug zoo yog yus lub luag haujlwm?

4 Yog koj niam koj txiv muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas, puas qhia tias koj tau nrog Yehauvas sib raug zoo thiab? Tsis qhia. Txawm koj tseem nrog koj niam koj txiv nyob los koj yuav tsum nrog Yehauvas sib raug zoo thiab. Qhov no yog koj lub luag haujlwm, tsis yog koj niam koj txiv lub. Vim li cas peb yuav tsum nco ntsoov li ntawd? Vim peb tsis paub xyov peb txojkev ntseeg yuav raug sim li cas. Tej zaum koj ua kevcai raus dej thaum koj tseem yau. Nimno koj hlob tiav niam tiav txiv lawm. Koj yuav ntsib kev sim siab ntau yam. Ib tug ntxhais tau hais tias: “Txawm Yehauvas Cov Timkhawv ib tug menyuam noj tsis tau khoom qab zib tom tsev kawm ntawv thaum ua kevcai nco txog hnub yug los nws yeej tsis tu siab es tso Yehauvas tseg. Tiamsis thaum nws loj hlob thiab pib nyiam hluas nkauj hluas nraug, nws yuav tsum muaj kev ntseeg ruaj tias Yehauvas tej kevcai yeej zoo rau txhua fab tiag.”

5. Txhua tus Khixatia yuav raug li cas?

5 Txhua tus uas tau ua kevcai raus dej yeej raug sim, tsis yog cov tub ntxhais hluas Khixatia thiaj raug sim xwb. Cov laus raug sim li cas? Tej zaum cov laus muaj teeb meem hauv lub cuab lub yig, ntsib kev mob kev nkeeg, lossis txoj haujlwm ua nyuaj rau lawv. Txawm peb laus peb hluas los thaum peb raug sim peb txhua tus yuav tsum muab siab npuab Yehauvas.​—Yakaunpau 1:12-14.

6. (1) Thaum peb muab peb lub neej cob rau Yehauvas, peb tau cog lus li cas? (2) Filipi 4:11-13 pab tau koj li cas?

6 Yuav ua li cas peb thiaj muab siab npuab Yehauvas? Peb yuav tsum nco ntsoov lo lus cog tseg rau Yehauvas tias peb yuav saib nws tseem ceeb dua ntais. Txawm peb niam peb txiv, peb tej phoojywg tso Yehauvas tseg los peb yeej yuav tsis tso li. (Ntawv Nkauj 27:10) Nco ntsoov thov Yehauvas pab  koj npuab siab nraim rau nws.​—Nyeem Filipi 4:11-13.

7. “Ntshai tshee hnyo ua lub neej phim nej txojkev dim” txhais li cas?

7 Yehauvas yeej xav ua koj tus phoojywg kwvluag. Yuav tsum siv zog koj thiaj tau nrog nws sib raug zoo thiab ua lub neej phim txojkev dim. Filipi 2:12 hais tias: “Nej yuav tsum ntshai tshee hnyo ua lub neej phim nej txojkev dim.” Qhov no txhais li cas? Txhais tias peb yuav tsum ua tib zoo xav seb yuav ua li cas peb thiaj nrog Yehauvas sib raug zoo thiab muab siab npuab nws mus li. Tsis txhob khav tias peb yuav tso tsis taus nws tseg li. Nco ntsoov tias twb muaj cov uas teev tiam Yehauvas tau ntau xyoos lawm los, tseem tso nws tseg thiab. Yog li, yuav ua li cas koj thiaj ua tau lub neej phim txojkev dim?

RAU SIAB NTSO KAWM VAJLUGKUB

8. Thaum peb kawm Vajlugkub, peb yuav kawm li cas? Vim li cas tseem ceeb rau peb kawm?

8 Yuav kom peb ua tau Yehauvas tus phoojywg, peb yuav tsum nrog nws tham thiab mloog nws lus. Peb yuav mloog nws lus li cas? Peb yuav tsum kawm Vajlugkub, nyeem Vajtswv Txojlus, nyeem tej ntaub ntawv Vajlugkub thiab ua tib zoo xav txog tej ntawd. Thaum peb kawm Vajlugkub, tsis yog peb kawm li tom tsev kawm ntawv xwb. Tiamsis peb kawm kom paub txog Yehauvas seb nws zoo li cas thiab coj li cas. Yog peb ua li no, peb yuav txav ze  rau Vajtswv thiab nws yuav txav los ze peb.​—Yakaunpau 4:8.

Koj puas niaj hnub nrog Yehauvas sib txuas lus? (Saib nqe 8-11)

9. Koj tau siv yam twj twg los pab koj kawm Vajlugkub?

9 Yehauvas lub koom haum tau npaj ntau yam ntaub ntawv Vajlugkub thiab lwm yam twj uas yuav pab koj kawm paub txog Nws. Nyob hauv jw.org muaj ib co ntawv uas pab koj kawm phau ntawv, “Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?” Cov ntawv no yuav txhawb koj txojkev ntseeg thiab yuav pab koj piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus.  ” Cov ntawv no yuav txhawb koj txojkev ntseeg thiab yuav pab koj piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus.  ” Cov ntawv no yuav txhawb koj txojkev ntseeg thiab yuav pab koj piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus.  ” Cov ntawv no yuav txhawb koj txojkev ntseeg thiab yuav pab koj piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus. Phau Tsom Faj Phau 1 xyoo 2017, sab 3 txog 7, kuj pab tawm tswvyim rau koj kawm phau Vajlugkub ntxiv thiab. Thaum koj kawm Vajlugkub thiab ua tib zoo xav txog tej uas koj kawm koj yuav ua tau lub neej phim txojkev dim.​—Nyeem Ntawv Nkauj 119:105.

KEV THOV VAJTSWV TSEEM CEEB KAWG LI

10. Vim li cas ib tug uas ua kevcai raus dej lawd yuav tsum thov Vajtswv tsis tseg tsis tu?

Thaum koj muaj kev txhawj xeeb “cia li muab koj lub nra tso plhuav” rau Yehauvas

10 Thaum peb kawm Vajlugkub peb xyaum mloog Yehauvas lus. Thaum peb thov Vajtswv peb nrog nws sib txuas lus. Peb tsis yog thov Vajtswv kom tas kevcai lossis thov kom nws tsom kwm peb xwb. Tiamsis kev thov Vajtswv zoo ib yam li peb nrog nws tham pem. Yehauvas yeej mloog ntsoov koj tej lus thov. (Nyeem Filipi 4:6.) Phau Vajlugkub hais tias thaum koj muaj kev txhawj xeeb “cia li muab koj lub nra tso plhuav” rau Yehauvas. (Ntawv Nkauj 55:22) Ntau plhom tus kwvtij nkauj muam yeej pom tias nqe Vajlugkub no pab tau lawv tiag. Yog li ntawd, koj yeej tso siab tau tias yuav pab koj thiab!

11. Vim li cas peb yuav tsum ua Yehauvas tsaug?

11 Puas yog peb tsuas thov Vajtswv pab peb xwb? Tsis yog. Phau Vajlugkub hais tias peb yuav tsum “ua Vajtswv tsaug” thiab. (Khaulauxi 3:15) Thaum peb muaj kev nyuaj siab tej zaum peb nco tsis txog tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb lawm. Koj kuj ua tau li no: Txhua hnub, cia li xav txog 3 yam uas koj nco Vajtswv txiaj ntsig. Tom qab ntawd, cia li ua Vajtswv tsaug rau tej yam uas nws pub ntawd. Ib tug ntxhais hu ua Anpikayi tau ua kevcai raus dej thaum nws muaj 12 xyoos. Nws hais tias: “Kuv xav tias hauv lub qab ntuj khwb, tsis muaj ib tug uas tsim nyog peb ua tsaug npaum li ua Yehauvas tsaug. Peb yuav tsum ua nws tsaug rau txhua yam tshav ntuj uas nws tau pub rau peb.”

POM YEHAUVAS TXHAIS TES

12, 13. (1) Koj tau pom Yehauvas txhais tes pab koj li cas? (2) Vim li cas peb yuav tsum xav txog tej uas Yehauvas tau ua los pab peb?

12 Yehauvas tau pab Vajntxwv Davi nyiaj dhau ntau yam kev nyuaj siab. Davi thiaj hais tias: “Cia li sim saib  thiab pom tias [Yehauvas] zoo kawg li. Tus uas cawm siav rau hauv nws kuj tau nyob kaj siab lug.” (Ntawv Nkauj 34:8) Yog li ntawd, peb txhua tus yuav tsum pom Yehauvas txhais tes pab. Thaum koj nyeem phau Vajlugkub, tej ntaub ntawv Vajlugkub, thiab mus kev sib txoos koj kawm tau ntau yam txog cov uas Vajtswv tau pab. Tiamsis thaum koj txojkev ntseeg hlob zuj zus, koj yuav tsum xav txog tej yam uas Yehauvas tau ua los pab koj. Ua li, koj pom Yehauvas txhais tes pab koj li cas xwb?

Saib koj tes haujlwm hauv Yehauvas lub koom haum rau nqe

13 Txhua tus Khixatia yeej pom Yehauvas txhais tes pab. Nws tau caw peb txhua tus txav los ze nws thiab nws tus Tub Yexus. Yexus hais tias: “Tsis muaj leejtwg yuav los cuag tau kuv tsuas yog leej Txiv uas txib kuv los rub nws los xwb.” (Yauhas 6:44) Koj puas xav tias yog Yehauvas rub koj los paub nws, los koj xav tias nws rub koj niam koj txiv los es koj lam raws nkawd qab xwb? Nco ntsoov tias hnub koj muab koj lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej, koj tau los nrog nws sib raug zoo lawm. Phau Vajlugkub hais tias: “Yog leejtwg hlub Vajtswv, Vajtswv kuj paub tus ntawd.” (1 Khaulee 8:3) Yog li ntawd, saib koj tes haujlwm hauv Yehauvas lub koom haum rau nqe.

14, 15. Thaum mus tshaj tawm, yuav txhawb tau koj txojkev ntseeg li cas?

14 Thaum koj mus tshaj tawm thiab mus kawm ntawv, tej zaum koj kuj pom Yehauvas txhais tes pab koj piav koj txojkev ntseeg. Yeej tsis yoojyim qhia Vajlugkub rau tej menyuam tom tsev kawm ntawv. Tej zaum koj xav tias xyov lawv puas nyiam txoj xov zoo. Thaum koj tham txog koj txojkev ntseeg tab meeg ib pab neeg, yeej txaus tshee kawg li thiab. Yuav ua li cas koj thiaj ua taus siab tawv?

15 Zoo rau koj xav seb vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv. Puas muaj cov ntaub ntawv uas pab koj kawm phau ntawv “Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?” hauv jw.org ua koj yam lus? Yog muaj ces yeej meem siv, koj thiaj paub tias koj ntseeg li cas thiab paub piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus. Thaum koj npaj zoo thiab ntseeg ruaj nreeg lawd, koj yeej yuav kub siab lug ua timkhawv txog Yehauvas.​—Yelemi 20:8, 9.

16. Yuav ua li cas koj thiaj tsis ntshai piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus?

16 Txawm yuav npaj zoo npaum cas los tej tug tseem ntshai qees piav lawv txojkev ntseeg rau lwm tus. Ib tug muam uas tau ua kevcai raus dej thaum nws muaj 13 xyoos hais tias: “Kuv yeej paub kuv txojkev ntseeg, tiamsis nyuaj heev rau kuv muab piav rau lwm tus.” Nws thiaj hais tias: “Kuv cov npoj tom tsev kawm ntawv niaj hnub tham txog tej uas lawv tau ua. Kuv thiaj tham txog tej uas kuv tau ua thiab. Thaum peb tham pem kuv thiaj  hais tias, ‘Hnub i kuv mus qhia Vajlugkub . . .’ Ces kuv mam piav kuv zaj rau lawv. Txawm kuv tsis tham tsi ntsees txog phau Vajlugkub los, lawv kuj nug seb kuv mus qhia Vajlugkub zoo li cas. Ua li no thiaj yoojyim rau kuv tham Vajlugkub. Tom qab kuv qhia mentsis txog kuv txojkev ntseeg txhawb tau kuv zog kawg li!”

17. Yuav ua li cas peb thiaj tsis ntshai tham txog peb txojkev ntseeg?

17 Yog yus hlub tshua thiab saib taus luag ces luag yuav saib taus yus thiab yus txojkev ntseeg. Ib tug muam hu ua Aulivia (Olivia) uas muaj 17 xyoo thiab ua kevcai raus dej thaum yau los, tau hais li no: “Kuv ib txwm ntshai tham Vajlugkub rau lwm tus, tsam luag ho xav tias kuv ntseeg dhau lawm.” Tiamsis nws ho hloov nws txojkev xav. Nws hais tias: “Coob tus hluas tsis paub txog Yehauvas Cov Timkhawv. Lawv tsuas paub cov uas nrog lawv kawm ntawv ua ke xwb. Ces peb yuav tsum tsis txhob ntshai qhia lawv. Yog peb txaj muag lossis tsis kav tham txog peb txojkev ntseeg, tej zaum lawv yuav thuam peb. Lawv yuav xav tias peb tsis kam lees peb txojkev ntseeg. Tiamsis thaum peb lees hlo peb txojkev ntseeg, lawv yuav saib taus peb.”

UA LUB NEEJ PHIM TXOJKEV DIM

18. Koj yuav ua lub neej li cas kom phim txojkev dim?

18 Ua lub neej phim txojkev dim yog koj lub luag haujlwm uas tseem ceeb dua ntais. Koj yuav tsum nyeem Vajtswv Txojlus thiab ua tib zoo xav txog tej uas koj nyeem, thov Yehauvas, thiab nco nws tshav ntuj. Yog koj ua li no, koj yuav yimhuab pom tias Yehauvas yog koj tus Phoojywg. Ces koj yuav tsis ntshai qhia koj txojkev ntseeg rau lwm tus.​—Nyeem Ntawv Nkauj 73:28.

19. Puas nkim zog yog peb ua lub neej phim txojkev dim?

19 Yexus hais tias: “Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab kwv nws tus [ncej] ntoo raws kuv qab.” (Mathai 16:24) Yuav kom raws tau Yexus qab, tus Khixatia yuav tsum muab nws lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Yehauvas yuav pub ntau yam nplua mias rau nws thiab yav tom hauv ntej nws yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg. Yog li ntawd, cia peb txhua tus ua lub neej phim txojkev dim!