“Txij thaum yau los koj twb paub Vajtswv txojlus tseem ceeb, uas pub tau koj muaj tswvyim paub txojkev dim.”​—2 TIMAUTE 3:15.

ZAJ NKAUJ: 1, 41

1, 2. Leej niam leej txiv txhawj txog dabtsi thaum nkawd tus menyuam xav muab lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej?

COV uas kawm Vajlugkub txhiab txhiab tus tau muab lawv lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Cov no kuj yog coob tus hluas uas twb paub qhov tseeb thaum yau los lawm. Lawv xaiv tau lub neej uas zoo tshaj plaws li. (Ntawv Nkauj 1:1-3) Cov niam txiv Khixatia, nej yeej tos ntsoov hnub uas nej cov menyuam los ua kevcai raus dej thiab, puas yog?​—Muab piv rau 3 Yauhas 4.

2 Tiamsis kuj muaj tej yam uas koj txhawj thiab. Tej zaum koj pom ib co hluas ua kevcai raus dej tas los lawv ho xav tias puas tsim nyog coj lub neej raws li Vajtswv pom zoo tiag. Muaj dua ib co tau tso qhov tseeb tseg lawm thiab. Koj thiaj txhawj tsam koj tus menyuam ho coj li ntawd thiab. Tej zaum nws ho coj li cov Khixatia hauv lub moos Efexau uas nyob thawj 100 xyoo. Yexus hais tias:  “Koj muab txojkev hlub uas koj muaj thaum chiv thawj tso tseg lawm.” (Qhia Tshwm 2:4) Ua li, koj yuav pab koj tus menyuam li cas, nws thiaj tuav rawv txojkev hlub rau Yehauvas thiab “kheev hlob mus tau txojkev dim”? (1 Petus 2:2) Cia peb kawm txog Timaute seb nws tus qauv pab tau peb li cas.

“KOJ TWB PAUB VAJTSWV TXOJLUS”

3. (1) Ua cas Timaute thiaj paub txog Yexus? (2) Thaum Timaute los paub Yexus, nws ua dabtsi xwb? (3) Povlauj tau hais li cas rau Timaute?

3 Xyoo 47 tus tubtxib Povlauj mus txog hauv lub moos Lixatha. Tej zaum Timaute tseem yog ib tug tub hluas. Nws khaws nkaus tej uas nws kawm txog Yexus cia rau nruab siab. Tom qab 2 xyoos xwb, nws thiaj tau nrog Povlauj mus xyuas lwm cov koom txoos. Thiab 16 xyoos tom qab ntawd, Povlauj sau ntawv mus rau Timaute hais tias: “Cia li ua raws li koj tau kawm paub thiab ntseeg ruaj lawm, vim koj kuj paub tias koj kawm ntawm leejtwg los. Txij thaum yau los koj twb paub Vajtswv txojlus tseem ceeb [Cov Nqe Lus Henplais], uas pub tau koj muaj tswvyim paub txojkev dim vim ntseeg Yexus Khetos.” (2 Timaute 3:14, 15) Povlauj hais li cas rau Timaute xwb? Nws hais tias Timaute paub Vajtswv Txojlus, ntseeg ruaj rau tej uas nws tau kawm, thiab muaj tswvyim paub txojkev dim vim nws ntseeg Yexus Khetos.

Txawm menyuam yaus los, yeej cim tau cov tibneeg thiab tej xwm txheej hauv phau Vajlugkub

4. Koj siv dabtsi los qhia koj cov menyuam? (Saib daim duab ntawm sab 15.)

4 Nej cov ua niam ua txiv, nej yeej xav kom nej tej menyuam paub Vajtswv Txojlus uas yog Cov Nqe Lus Henplais thiab Khixatia Cov Nqe Lus Kili. Txawm menyuam yaus los, yeej cim tau cov tibneeg thiab tej xwm txheej hauv phau Vajlugkub. Yehauvas lub koom haum tau npaj ntaub ntawv thiab yeeb yaj kiab ntau heev rau cov niam txiv siv los qhia menyuam. Xav seb, puas muaj ntaub ntawv thiab yeeb yaj kiab ua nej yam lus? Yuav kom menyuam muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas, lawv yuav tsum paub phau Vajlugkub zoo.

“NTSEEG RUAJ” RAU TEJ UAS KOJ TAU KAWM

5. Ua cas peb ho paub tias Timaute ntseeg ruaj rau tej uas nws tau kawm txog Yexus?

5 Puas yog qhia menyuam paub tej xwm txheej thiab cov tibneeg hauv phau Vajlugkub xwb ces tau lawd? Tsis yog. Nco ntsoov tias Timaute twb paub txog Cov Nqe Lus Henplais “txij thaum yau” los lawm. Tiamsis tom qab nws “ntseeg ruaj” tias Yexus yog tus Mexiyas nws mam ua kevcai raus dej thiab nrog Povlauj mus tshaj tawm txawv tebchaws.

6. Koj yuav txhawb menyuam txojkev ntseeg li cas?

6 Koj yuav txhawb menyuam li cas  lawv thiaj muaj kev “ntseeg ruaj” rau tej uas lawv tau kawm, ib yam li Timaute? Koj yuav tau ua siab ntev. Yeej yuav siv sijhawm menyuam txojkev ntseeg mam ruaj khov. Txawm koj ntseeg los, tsis tau qhia tias menyuam yuav ntseeg li koj. Txhua tus menyuam yuav tsum “ua tib zoo tshuaj saib” phau Vajlugkub lawv mam li ntseeg. (Nyeem 1 Thexalaunika 5:21.) Koj yeej pab tau koj cov menyuam kom muaj kev ntseeg ruaj. Thaum menyuam muaj lus nug, nrhiav cov lus teb uas yuav txhawb tau lawv. Cia peb kawm seb ib leej txiv tau ua li cas.

7, 8. (1) Ib leej txiv Khixatia tau ua siab ntev qhia nws tus ntxhais li cas? (2) Koj tau ua siab ntev qhia koj tus menyuam li cas?

7 Thauma tus ntxhais muaj 11 xyoos. Nws tus ntxhais muaj lus nug li no: “Puas yog Yehauvas ua kom ib puas tsav yam txawj txia xwb?” lossis “Ua cas peb tsis nrog sawvdaws xaiv nom xaiv tswv?” Tej thaud Thauma xav qhia hlo tiamsis nws paub tias yog nws hais ncaj qha, yuav pab tsis tau nws tus ntxhais. Nws thiaj maj mam piav ib qho zuj zus.

8 Thauma paub tias nws yuav tsum ua siab ntev qhia nws tus ntxhais. Yeej tsim nyog txhua tus Khixatia ua siab ntev. (Khaulauxi 3:12) Thauma piav tas piav thiab rau nws tus ntxhais txog phau Vajlugkub, tus ntxhais thiaj to taub zoo thiab ntseeg tej uas nws tau kawm. Thauma hais tias: “Kuv pojniam wb xav paub seb wb tus ntxhais puas ntseeg tej uas nws kawm hauv phau Vajlugkub. Wb zoo siab heev thaum nws muaj lus nug. Yog nws tsis muaj, ces kuj yog ib yam uas wb txhawj thiab.”

Cov niam txiv, nco ntsoov ua siab ntev txhawb nej cov menyuam txojkev ntseeg

9. Koj yuav ua li cas koj cov menyuam thiaj ntseeg ruaj rau Vajtswv Txojlus?

9 Thaum niam txiv ua siab ntev qhia menyuam ces lawv yuav nkag siab qhov tob qhov ntiav txog Vajtswv Txojlus. (Efexau 3:18) Qhia kom haum menyuam hnub nyoog. Thaum lawv txojkev ntseeg ruaj khov, yuav yoojyim rau lawv piav Vajlugkub rau tej npoj tom tsev kawm ntawv thiab lwm tus. (1 Petus 3:15) Koj cov menyuam puas to taub seb phau Vajlugkub hais li cas txog cov tuag? Lawv puas paub siv phau Vajlugkub los piav tias thaum tibneeg tuag lawv mus dua twg lawd? * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov niam txiv, nco ntsoov ua siab ntev txhawb nej cov menyuam txojkev ntseeg. Yeej yuav tsis nkim nej lub zog li.​—Kevcai 6:6, 7.

Koj tus qauv pab tau koj cov menyuam txojkev ntseeg loj hlob

10. Cov niam txiv yuav tau ua li cas menyuam thiaj muaj kev ntseeg?

10 Koj tus qauv kuj pab tau koj cov menyuam txojkev ntseeg loj hlob thiab. Ib leej niam uas muaj 3 tug ntxhais, hu ua Xatefani (Stephanie) hais tias: “Txij  thaum lawv tseem yau, kuv tshuaj kuv tus kheej li no: ‘Kuv cov menyuam puas paub tias vim li cas kuv thiaj ntseeg Yehauvas, ua cas kuv thiaj paub tias Yehauvas hlub kuv, thiab vim li cas kuv thiaj paub tias nws ncaj ncees rau txhua fab? Kuv cov menyuam puas pom tias kuv yeej hlub Yehauvas tiag?’ Kuv cov menyuam yuav ua cas muaj kev ntseeg ruaj yog tias kuv twb tsis ntseeg.”

“MUAJ TSWVYIM” DIM TXOJSIA

11, 12. (1) Piav seb tswvyim yog dabtsi. (2) Puas yog tus neeg laus thiaj muaj tswvyim xwb?

11 Peb tau kawm li cas xwb? Peb kawm tias Timaute (1) paub zoo txog Vajtswv Txojlus thiab (2) muaj kev ntseeg ruaj khov. Tiamsis thaum Povlauj hais tias Vajtswv Txojlus yuav pab Timaute “muaj tswvyim paub txojkev dim,” nws hais txog dabtsi?

12 Hauv phau Vajlugkub, “tswvyim yog qhov uas yus siv kev txawj ntse los tu teeb meem, zam teeb meem, ncav kom cuag ib lub hom phiaj lossis txhawb kom luag ncav cuag luag lub hom phiaj. Tswvyim txawv deb ntawm kev ruam.” (Insight on the Scriptures, Volume 2) Phau Vajlugkub hais tias “txojkev ruam yeej nyob hauv menyuam lub siab.” (Paj Lug 22:15) Ua li, puas yog cov neeg laus thiaj muaj tswvyim xwb? Tsis yog. Cov muaj tswvyim yog cov loj hlob ntawm sab kev ntseeg rau qhov lawv hwm thiab paub ntshai Yehauvas.​—Nyeem Ntawv Nkauj 111:10.

13. Cov hluas yuav ua li cas qhia tias lawv “muaj tswvyim paub txojkev dim”?

13 Cov hluas uas loj hlob ntawm sab kev ntseeg “tsis ua lub siab ywj fab ywj fwj.” Lawv tsis ua raws li lawv lub siab ntshaw lossis qaug quav rau lawv tej npoj. (Efexau 4:14) Txawm tsis muaj leejtwg pom los, lawv yuav txiav txim zoo vim lawv paub “cais tias yam twg zoo yam twg phem.” (Filipi 2:12; Henplais 5:14) Lub tswvyim ntawd yuav pab lawv dim txojsia. (Nyeem Paj Lug 24:14.) Koj yuav ua li cas koj cov menyuam thiaj tau tswvyim? Koj yuav tau qhia koj cov menyuam kom lawv paub tias yam twg tseem ceeb tshaj rau koj. Koj cov menyuam yuav tsum pom tias koj yeej coj lub neej raws li Vajtswv tej lus qhia tiag.​—Loos 2:21-23.

Ua cas tseem ceeb ua luaj rau cov niam txiv txhawb cov menyuam? (Saib nqe 14-18)

14, 15. (1) Yog ib tug hluas xav ua kevcai raus dej, nws yuav tsum ua tib zoo txav txog dabtsi? (2) Niam txiv yuav qhia li cas menyuam thiaj pom tias coj lub neej raws li Vajlugkub tej kevcai yeej zoo rau nws?

14 Puas yog peb hais tias yam twg zoo yam twg phem ces menyuam txojkev ntseeg yuav ruaj khov? Tsis yog. Peb yuav tsum pab lawv xav txog cov lus nug zoo li no: ‘Vim li cas phau Vajlugkub ho txwv tsis pub ua tej txhia kev lomzem? Yuav ua li cas kuv thiaj paub tias phau Vajlugkub tej kevcai zoo rau txhua fab?’​—Yaxaya 48:17, 18.

 15 Yog tus menyuam xav ua kevcai raus dej, piav rau nws tias tom qab raus dej tas, nws yuav tau coj lub neej zoo li cas. Nws xav li cas txog lub neej ntawd? Nws yuav tau txais koob hmoov dabtsi? Nws yuav raug kev sim li cas? Vim li cas tej koob hmoov ntawd yuav zoo tshaj txhua yam huvsi? (Malakau 10:29, 30) Nws yuav tsum ua tib zoo xav txog tej no ua ntej nws ua kevcai raus dej. Pab nws pom tias yog nws mloog Vajtswv lus nws yuav tau koob hmoov, yog nws tsis mloog ces lub neej yuav zoo li cas. Yog koj ua li no, nws yuav pom tias coj lub neej raws li Vajlugkub tej kevcai yeej yuav zoo rau nws.​—Kevcai 30:19, 20.

THAUM TUS HLUAS TXOJKEV NTSEEG TSUAG

16. Yog tus menyuam uas twb ua kevcai raus dej lawd txojkev ntseeg tsuag zuj zus, niam txiv yuav pab li cas?

16 Yog koj tus menyuam ua kevcai raus dej tiamsis txojkev ntseeg tsuag zuj zus lawm, koj yuav ua li cas? Tej zaum koj tus tub tus ntxhais pib ntshaw tej yam hauv lub qab ntuj lossis xav tias tsis tas coj li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. (Ntawv Nkauj 73:1-3, 12, 13) Txawm nws tseem yau lossis tiav hluas lawm, yog koj ua tib zoo hais tej zaum yuav txhawb tau nws txojkev ntseeg ntxiv, tiamsis yog koj cem nws xwb yuav  ua rau nws txav deb zuj zus mus. Qhia nws paub tias koj yeej hlub tshua nws thiab xav pab nws.

17, 18. Yog ib tug hluas qhia tias nws tsis xav nyob hauv qhov tseeb lawm, leej niam leej txiv yuav pab nws li cas?

17 Thaum tus hluas ua kevcai raus dej, nws muab nws lub neej cob rau Yehauvas. Thaum nws cob nws lub neej rau Yehauvas, yeej yog nws cog lus rau Vajtswv tias nws yuav ua raws li Vajtswv pom zoo xwb. (Nyeem Malakau 12:30.) Pab nws nco ntsoov tias Yehauvas yeej saib lo lus cog tseg no rau nqe heev, peb yuav tsum saib rau nqe thiab. (Laj Lim Tswvyim 5:4, 5) Ua ntej koj nrog tus hluas tham, nyeem cov ntaub ntawv uas Yehauvas lub koom haum tau npaj rau cov niam txiv. Ces mam li ua zoo piav rau nws tias thaum nws muab nws lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej, tsis yog ib yam uas yus ua ib ntus xwb es muab tso tseg. Qhia nws tias Yehauvas yeej yuav pub nqe zog rau nws tiag.

18 Yog koj tus hluas qhia rau koj tias nws tsis xav nyob hauv qhov tseeb lawm, tsis txhob maj xav tias nws yuav ua li ntawd tiag. Ntau zaus nws hais li ntawd vim nws ntsib kev nyuaj siab. Tej zaum nws kho siab lossis raug cov npoj txw. Tej zaum nws xav tias cov hluas hauv lub koom txoos ua tau ntau yam zoo, nws caum tsis cuag lawv. Tsis yog tus hluas tsis lees yuav koj txojkev ntseeg, tiamsis vim tej kev nyuaj siab nws txojkev ntseeg thiaj tsuag lawm xwb. Zaj kawm hu ua “Cob Koj Tus Menyuam Teev Tiam Yehauvas​—Ntu 2,” hauv Phau Tsom Faj lub 11 Hlis tim 1, 2015, nqe 12 txog 16, yuav pab cov niam txiv txhawb cov menyuam uas txojkev ntseeg tsuag lawm.

19. Cov niam txiv yuav ua li cas cov menyuam thiaj “muaj tswvyim” dim txojsia?

19 Cov niam txiv, nej tes haujlwm cob menyuam “rau hauv tus Tswv tej lus qhuab qhia” tshwj xeeb heev. (Efexau 6:4) Nej yuav cob menyuam li cas? Zoo li peb tau kawm hauv zaj no, yuav tsum qhia menyuam txog Vajlugkub tej kevcai thiab pab kom menyuam ntseeg ruaj rau tej lawv tau kawm. Thaum lawv txojkev ntseeg ruaj khov lawd, lawv mam li muab lawv lub neej cob rau Yehauvas. Thov kom Yehauvas Txojlus, nws lub hwj huam dawb huv, thiab koj tus ua niam ua txiv pab tau cov menyuam “muaj tswvyim” dim txojsia.

^ nqe 9 Zoo rau tus laus tus hluas tus hlob tus yau siv phau Cov Tseem Ntsiab Lus Rho Hauv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? Phau no yuav pab lawv to taub qhov tseeb thiab kom lawv paub piav rau lwm tus. Yog xav tau ib phau, mus rau jw.org ces mus rau TEJ NTAUB NTAWV > NTAUB NTAWV LOJ THIAB ME.