Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 12 Hlis Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 1 Hlis tim 29 txog lub 2 Hlis tim 25, 2018.

“Kuv Paub Tias Nws Yuav Sawv Rov Los”

Ua cas peb thiaj ntseeg tau tias cov tuag yuav ciaj sawv rov los?

“Kuv Muaj Siab Vam Rau Hauv Vajtswv”

Vim li cas txojkev ciaj sawv rov los tseem ceeb ua luaj rau cov Khixatia?

Cov Niam Txiv Pab Nej Tej Menyuam Kom “Muaj Tswvyim” Dim Txojsia

Coob tus niam txiv Khixatia yeej zoo siab kawg li thaum lawv tej metub menyuam xav ua kevcai raus dej. Tiamsis kuj muaj tej yam uas lawv txhawj thiab. Lawv yuav qhia menyuam li cas, menyuam thiaj dim txojsia?

Cov Hluas “Ua Lub Neej Phim Nej Txojkev Dim”

Yeej tseem ceeb rau txhua tus xav seb lawv puas yuav ua kevcai raus dej. Cov tub ntxhais hluas tsis tas ntshai ua kevcai raus dej.

KUV LUB NEEJ

Tso Txhua Yam Tseg Raws Tus Tswv Qab

Fili Fahadau pib raws Yexus qab thaum nws muaj 16 xyoo xwb. Twb tau li 70 xyoo lawm, Tus Tswv coj nws mus rau txojkev twg los nimno nws yeej tsis xav txog lig.

Tej Uas Peb Xav Paub

Tus pas IUD puas txhaum phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus?