Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2016

Yehauvas Pub Nqe Zog Rau Cov Uas Nrhiav Nws

Yehauvas Pub Nqe Zog Rau Cov Uas Nrhiav Nws

“Tus uas yuav los cuag Vajtswv yuav tsum ntseeg tias muaj Vajtswv tiag thiab nws pub nqe zog rau cov uas nrhiav nws.”​—HENPLAIS 11:6.

ZAJ NKAUJ: 26, 55

1, 2. (1) Thaum peb txojkev hlub rau Vajtswv loj zuj zus tuaj, peb yuav ntseeg li cas? (2) Peb yuav teb 2 lo lus nug twg hauv zaj no?

PHAU Vajlugkub qhia tias Yehauvas “xub hlub peb ua ntej,” peb thiaj paub hlub nws. (1 Yauhas 4:19) Peb paub tias Yehauvas yeej hlub peb rau qhov nws cog lus tias nws yuav foom koob hmoov rau cov uas muab siab npuab nws. Thaum peb txojkev hlub rau Yehauvas loj zuj zus tuaj ces yuav ua rau peb yimhuab tso siab rau nws. Peb ntseeg ruaj tias Yehauvas yuav pub nqe zog rau cov uas nws hlub.​—Nyeem Henplais 11:6.

2 Yehauvas muaj lub siab dawb paug pub nqe zog rau peb. Nws yeej ib txwm pub nqe zog rau nws cov tub qhe ncaj ncees. Yog peb tsis ntseeg tias Yehauvas yuav pub nqe zog rau cov uas nrhiav nws ces twb yog peb muaj kev ntseeg tsis txaus. Nco ntsoov tias “kev ntseeg yog qhov uas ruaj siab rau tej uas vam ntsoov.” (Henplais 11:1) Yog peb muaj kev ntseeg ces peb yuav tso siab plhuav tias Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau cov uas npuab siab rau nws. Qhov uas peb vam ntsoov  Yehauvas tej koob hmoov, pab tau peb li cas? Ua li Yehauvas tau pub nqe zog dabtsi rau nws cov tub qhe txheej thaud thiab tamsim no? Cia peb kawm seb.

YEHAUVAS YUAV FOOM KOOB HMOOV RAU NWS COV TUB QHE

3. Yehauvas tau cog lus li cas hauv Malakhi 3:10?

3 Vajtswv Yehauvas tau cog lus tias nws yuav pub nqe zog rau cov uas npuab siab rau nws. Nws xav kom peb kub siab lug teev tiam nws thiab tso siab tias nws yeej yuav foom koob hmoov rau peb. Yehauvas hais tias: “Cia li sim kuv qhov no saib kuv yuav qheb qhov rais saum ntuj rau nej thiab hliv hmoov zoo phwj yos ntws lug rau nej.” (Malakhi 3:10) Cia peb sim Yehauvas raws li nws tau hais tseg no thiaj qhia tias peb nco nws txiaj ntsig rau nws tej koob hmoov.

4. Peb ntseeg puas tau Yexus cov lus hauv Mathai 6:33?

4 Yexus cog lus rau nws cov thwjtim tias yog lawv muab lub Nceeg Vaj tso ua ntej ces Vajtswv yeej yuav tsom kwm lawv txoj hau kev. (Nyeem Mathai 6:33.) Ua cas peb thiaj ntseeg tau Yexus cov lus no? Rau qhov Vajtswv tej lus cog tseg yeej ib txwm muaj tiav raws li nws tau hais. Twb yog Yexus paub li ntawd nws thiaj hais kom nws cov thwjtim tso siab plhuav rau Yehauvas. (Yaxaya 55:11) Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas tseem cog lus tias yog peb tso siab rau nws ces nws yuav ‘tsis ncaim peb thiab yuav tsis tso peb tseg kiag li.’  (Henplais 13:5) Vim li no tsim nyog peb ntseeg Yexus cov lus hauv Mathai 6:33.

Yexus hais tseg lawm tias nws cov thwjtim yuav tau nqe zog vim lawv tso ib puas tsav yam tseg kom tau lub Nceeg Vaj (Saib nqe 5)

5. Ua li cas cov lus Yexus hais rau Petus ho txhawb zog ua luaj li?

5 Muaj ib zaug tus tubtxib Petus nug Yexus tias: “Peb twb tso txhua yam tseg raws koj tuaj. Peb yuav tau dabtsi?” (Mathai 19:27) Yexus tsis maj ntuas Petus tiamsis ua tib zoo teb nws. Yexus qhia nws cov thwjtim tias lawv yuav tau nqe zog yog lawv muab Vajtswv tes haujlwm tso ua ntej. Nws cog lus tias yav tom ntej cov tubtxib thiab lwm cov uas muaj kev ntseeg yuav tau nrog Yexus kav saum ntuj ceeb tsheej. Tsis tas li ntawd xwb, Yexus kuj qhia txog tej koob hmoov uas lawv yuav tau txais rau lub caij ntawd. Yexus hais tias: “Txhua tus uas tso vaj tse kwvtij nkauj muam niam txiv menyuam liaj teb tseg vim yog saib rau kuv lub npe, mas yuav tau qas pua npaug thiab yuav tau txojsia ntev mus ib txhis.” (Mathai 19:29) Peb tau tso ntau yam tseg kom tau lub Nceeg Vaj ib yam li Yexus cov tubtxib. Txawm li ntawd los, tej ntawd pauv tsis tau peb cov kwvtij nkauj muam. Zoo siab kawg li uas hauv lub koom txoos peb muaj cov uas peb zeem ua niam ua txiv, ua kwv ua tij, ua nkauj ua muam, thiab ua tub ua ntxhais.

TXOJKEV VAM TUAV TAU PEB LUB SIAB

6. Yehauvas tej lus cog tseg pab tau peb li cas?

6 Niaj hnub no Vajtswv yeej foom koob hmoov nplua mias rau peb. Tiamsis peb tseem vam thiab tos ntsoov tej koob hmoov uas peb yuav tau txais yav tom hauv ntej. (1 Timaute 4:8) Yehauvas tau cog lus tias nws yuav pub nqe zog rau cov uas muab siab npuab nws. Cov lus no pab tau peb thev dhau tej kev txom nyem. Yog peb ntseeg ruaj tias Yehauvas yuav pub “nqe zog rau cov uas nrhiav nws” yuav pab tau peb npuab siab nws mus li.​—Henplais 11:6.

7. Ua cas phau Vajlugkub ho muab kev vam piv rau tog hlau?

7 Yexus hais tias: “Cia li zoo siab xyiv fab rau qhov nej twb muaj nqe zog ntau rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, vim luag twb tsim txom cov xibhwb cev Vajtswv lus uas nyob ua nej ntej ib yam nkaus.” (Mathai 5:12) Yog li ntawd, Vajtswv cov tub qhe ib txhia yuav tau mus saum ntuj ceeb tsheej, dua li cov yuav tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no mus ib txhis. Tsim nyog peb “zoo siab xyiv fab” rau tej no. (Ntawv Nkauj 37:11; Luka 18:30) Txojkev vam kev cia siab no zoo li “tog hlau nres nkoj uas ruaj thiab tso siab tau uas tuav tau peb lub siab.” (Henplais 6:17-20) Peb txojkev vam yuav pab kom peb nyob ruaj khov ib yam li tog hlau uas tuav lub nkoj ruaj khov thaum muaj cua daj cua dub nplawm. Peb yuav muaj zog thev dhau ntau yam kev nyuaj siab ntxhov plawv.

8. Qhov uas peb vam ntsoov Vajtswv tej lus cog tseg pab tau peb li cas thaum peb nyuaj siab?

8 Yog peb vam ntsoov Vajtswv tej lus cog tseg yuav pab kom peb tsis txhob ua ntsuas nyuaj siab hwv. Tej lus cog tseg ntawd nplig tau peb lub siab ib yam li hauv tshuaj pleev tau rau peb tus mob ntaug. Thaum peb qhia peb tej nyuaj siab rau Yehauvas, nws yuav pab peb ris peb lub nra. (Ntawv Nkauj 55:22) Peb yeej tso siab tias Vajtswv ua tau “txhua yam ntau dua li tej uas peb thov.” (Efexau 3:20) Raws li nqe no hais, tsis yog Yehauvas yuav ua raws li peb thov xwb, tiamsis nws  tseem yuav ua tau ntau tshaj li tej uas peb xav lawm thiab!

9. Peb yuav tsum coj li cas peb thiaj tau txais nqe zog?

9 Peb yuav tsum coj li cas peb thiaj tau txais nqe zog? Peb yuav tsum muaj kev ntseeg rau Yehauvas puv npo thiab ua raws li nws tej lus nkaw. Mauxe hais rau haiv neeg Yixayee tias: “[Yehauvas] yuav foom koob hmoov rau koj rau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv [Yehauvas] muab rau koj ua qub txeeg qub teg ua koj tug, tsuav yog koj mloog [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv lus thiab ceev faj ua raws nraim li tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv cob rau koj no xwb. Vim yog koj tus Vajtswv [Yehauvas] yuav foom koob hmoov rau koj raws li nws tau cog lus tseg rau koj.” (Kevcai 15:4-6) Koj puas ntseeg ruaj tias yog koj muab siab npuab Yehauvas teev tiam nws mus li, nws yuav pub nqe zog rau koj tiag? Cia peb kawm seb muaj pov thawj dabtsi pab tau peb muaj kev ntseeg ntxiv.

YEHAUVAS YOG TUS PUB NQE ZOG

10, 11. Yehauvas pub nqe zog li cas rau Yauxej?

10 Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas tau pub nqe zog rau nws cov tub qhe ncaj ncees coob tus. (Loos 15:4) Yauxej yog ib tug ntawd. Nws cov tijlaug tau muab nws muag ua qhev. Tom qab no, nws tus niam lospav tseem iab hiam nws thiab, nws thiaj raug kaw hauv tsev loj cuj. Yehauvas puas nrog nraim Yauxej? Yeej nrog. Phau Vajlugkub hais tias Yehauvas “nrog nraim Yauxej nyob thiab ua txojkev hlub uas ruaj khov tshwm los rau nws.” Tsis tas li ntawd xwb, “txhua yam haujlwm uas [Yauxej] ua [Yehauvas] kuj pub kom ua tau tiav zoo heev.” (Chiv Keeb 39:21, 23) Txawm Yauxej tau raug kev txom nyem loj npaum li cas los, nws yeej ua siab ntev tos ntsoov nws tus Vajtswv xwb.

11 Tom qab no, Falau mam tso Yauxej tawm hauv tsev loj cuj thiab tsa Yauxej ua tus nom, uas yau Falau xwb, los kav tag nrho tebchaws Iyi. (Chiv Keeb 41:1, 37-43) Thaum Yauxej thiab nws tus pojniam yug tau nkawd tus tub hlob, nws tis npe hu ua Manaxe uas txhais tias “Vajtswv ua rau kuv tsis nco qab tej kev txom nyem huvsi thiab tsis nco qab kuv txiv tsev neeg sawvdaws.” Thaum muaj tus tub yau, Yauxej tis tus yau npe hu ua Efa-i uas txhais tias “vim Vajtswv pub kuv muaj tub ki huaj vam coob rau hauv lub tebchaws uas kuv raug txom nyem nyuaj siab.” (Chiv Keeb 41:51, 52) Vim Yauxej muab siab npuab Yehauvas, nws thiaj cawm tau cov neeg Yixayee thiab Iyi dim kev tshaib kev nqhis. Yauxej paub zoo tias Yehauvas yog tus uas pub nqe zog thiab foom koob hmoov rau nws xwb.​—Chiv Keeb 45:5-9.

12. Ua li cas Yexus ho thev dhau kev txom nyem?

12 Txawm Yexus Khetos raug sim ntau yam los, nws yeej coj raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Yehauvas thiaj pub nqe zog rau nws. Ua li cas Yexus ho thev dhau kev txom nyem? Vajtswv Txojlus hais tias Yexus tiv thev tus “ntoo kom thiaj tau txojkev zoo siab uas nyob tom nws hauv ntej.” (Henplais 12:2) Yexus “txojkev zoo siab” ntawd yog dabtsi? Yog qhov uas nws ua kom Vajtswv lub npe dawb huv. Thaum kawg Vajtswv thiaj txaus siab thiab foom koob hmoov nplua mias rau nws. Phau Vajlugkub qhia tias Yexus tau “zaum ntawm Vajtswv lub zwm txwv sab xis lawm.” Tsis tas li ntawd xwb,  Vajtswv tau “muab nws tsa siab kawg nkaus thiab pub lub npe uas siab dhau tej npe huvsi rau nws.”​—Filipi 2:9.

YEHAUVAS NCO NTSOOV TEJ UAS PEB UA

13, 14. Yehauvas xav li cas txog tes haujlwm uas peb ua rau nws?

13 Yehauvas yeej pom txhua yam zoo uas peb tau ua los teev tiam nws. Tej zaum ib txhia txhawj tsam lawv tsis paub ua ib tes haujlwm twg. Lwm cov txhawj tsam lawv khwv tsis koob ncauj. Muaj dua lwm cov tu siab tias lawv ua tsis tau Yehauvas tes haujlwm npaum li yav tas los, vim lawv muaj mob muaj nkeeg lossis muaj kev nyuaj siab lwm yam. Txawm peb nyuaj siab li cas los xij, tso siab tias Yehauvas yeej paub koj lub siab thiab nws yeej khuvleej koj. Nws yuav tsom kwm koj. Nws nco ntsoov txhua yam uas koj tau ua rau nws lawd.​—Nyeem Henplais 6:10, 11.

14 Nco ntsoov tias Yehauvas yog “tus uas mloog tej lus thov.” Yog li ntawd, thaum peb thov Vajtswv, nws yeej yuav mloog. (Ntawv Nkauj 65:2) Nws yog peb ‘Leej Txiv uas muaj lub siab khuvleej thiab yog tus Vajtswv uas txhawb siab txhua yam.’ Nws yeej yuav tsom kwm peb xwv peb thiaj nrog tau nws sib raug zoo. Qee zaus Yehauvas siv peb cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos los txhawb peb. (2 Khaulee 1:3) Yehauvas zoo siab heev thaum peb khuvleej lwm tus. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Tus uas pub rau cov pluag kuj yog qev rau [Yehauvas], mas [Yehauvas] yuav pauj tej uas nws pub.” (Paj Lug 19:17; Mathai 6:3, 4) Yog li ntawd, thaum peb muaj lub siab dawb paug pab peb cov kwvtij, Yehauvas suav tias nws tshuav peb nqe. Nws cog lus tias nws yeej yuav pauj rov rau peb.

TEJ NQE ZOG TAMSIM NO THIAB YAV TOM HAUV NTEJ

15. Koj tos ntsoov qhov nqe zog twg? (Saib daim duab ntawm sab 21.)

15 Yexus yuav pub nqe zog rau cov xaiv tseg. Lawv yuav tau txais “lub mom kub uas yog txojkev ncaj ncees.” (2 Timaute 4:7, 8) Ua li cov uas tsis tau mus saum ntuj ne? Vajtswv yeej saib lawv rau nqe ib yam. Yexus twb hais tias nws muaj dua lwm pab yaj coob heev uas yuav tau txais nqe zog nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis tsis kawg. Phau Vajlugkub hais tias ‘lawv yuav vam meej, thiab yuav tau zoo nyob kaj siab lug.’​—Yauhas 10:16; Ntawv Nkauj 37:11, VTL.

16. Ib Yauhas 3:19, 20 nplig tau peb li cas?

16 Muaj tej lub sijhawm peb xav tias peb ua tsis tau dabtsi rau Yehauvas. Tej zaum kuj muaj tej lub caij uas peb xav tias xyov Yehauvas puas txaus siab rau peb tes haujlwm. Ib txhia tseem xav tias tsis tsim nyog peb tau nqe zog dabtsi. Tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov tias Yehauvas “loj dua peb lub siab thiab paub txhua yam huvsi.” (Nyeem 1 Yauhas 3:19, 20.) Txawm peb xav tias peb tes haujlwm tsis muaj qabhau dabtsi los, Yehauvas yeej yuav pub nqe zog rau peb vim peb hlub thiab muaj kev ntseeg ruaj nreeg rau nws.​—Malakau 12:41-44.

17. Tamsim no peb tau txais nqe zog dabtsi?

17 Txawm peb nyob tiam kawg rau Xatas lub sim ceeb no lawm los, Yehauvas yeej tseem foom koob hmoov qees rau nws cov tibneeg. Nws tau qhuab qhia peb kom peb txawj ntse thiab kom peb nyob sib haum xeeb. (Yaxaya 54:13) Yehauvas kuj  ua raws nkaus li Yexus lo lus cog tseg tias Yehauvas yuav pub peb muaj ib cuab kwvtij thoob ntiajteb uas txawj sib hlub sib pab, los ntawm txhua xeem txhua haiv los. Nimno peb twb pom tej koob hmoov no lawm tiag. (Malakau 10:29, 30) Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv tau pub peb muaj lub siab tu yees thiab ua neej zoo siab xyiv fab puv npo.​—Filipi 4:4-7.

18, 19. Yehauvas cov tub qhe puas txaus siab rau lawv tej nqe zog tamsim no?

18 Yehauvas cov tib neeg thoob plaws lub ntiajteb yeej pom Yehauvas pub nqe zog rau lawv tiag. Muaj ib tug muam nyob tebchaws Ntsaws Mes Nis hu ua Bianca [npis·yaa·kam] tau hais tias: “Kuv nco Yehauvas txiaj ntsig vim nws nrog nraim kuv thiab nplig kuv siab txhua txhua hnub. Lub qab ntuj no nyob tsaus nti ntxhov quav niab xwb. Thaum kuv ua Yehauvas tes haujlwm, cuag li nws ob txhais npab puag rawv kuv. Yehauvas yeej nco ntsoov tej uas kuv tau muab tso tseg los teev tiam nws. Tej ntawd Yehauvas twb foom koob hmoov 100 npaug rau kuv lawm.”

19 Xav txog ib tug muam nyob tebchaws Canada hu ua Paula [phau·lam] uas muaj 70 xyoo. Nws mob txha nqaj qaum thiaj nyuaj heev rau nws ua ub ua no. Txawm tias nws lub cev tsis meej xeeb li luag lwm tus los, nws yeej ua tau Yehauvas tes haujlwm khov kho. Nws hais tias: “Kuv nyiam hu xov tooj qhia Vajlugkub thiab nrhiav kev los tshaj tawm rau tibneeg txhua lub sijhawm. Kuv muab tej nqe Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub uas txhawb zog heev sau rau ib phau ntawv. Thaum kuv qaug zog, kuv muab thau los nyeem. Kuv muab phau ntawv no hu ua ‘Kuv Phau Ntawv Cawm Siav.’ Yog peb cia siab ntsoov rau Yehauvas tej lus cog tseg ces peb yuav pom tias tej kev nyuaj siab tsuas yog ib vuag dua xwb. Txawm yus lub neej yuav zoo li cas los xij, Yehauvas yeej nyob nraim ntawm yus ib sab.” Tej zaum peb tej kev txom nyem kev nyuaj siab tsis thooj li Bianca thiab Paula nkawd tej. Txawm li ntawd los, xav txog tej koob hmoov uas Yehauvas tau pub rau koj thiab koj cov kwvtij. Zoo siab kawg li uas Yehauvas tseem niaj hnub pub nqe zog rau koj thiab tseem yuav pub ntxiv rau yav tom hauv ntej!

20. Peb yuav tau txais dabtsi yog tias peb kub siab lug teev tiam Yehauvas?

20 Nco ntsoov tias Yehauvas yeej yuav teb peb tej lus thov thiab pub “nqe zog ntau heev” rau peb. Peb yeej ntseeg ruaj nreeg tias, thaum peb “ua tau raws li Vajtswv lub siab” nyiam lawm, peb yuav tau txais tej nqe zog uas Vajtswv “cog lus cia.” (Henplais 10:35, 36) Yog li, tseem ceeb rau peb tsav kev ntseeg ntxiv thiab kub siab lug teev tiam Yehauvas. Nws yeej yuav foom koob hmoov rau peb tiag tiag li!​—Nyeem Khaulauxi 3:23, 24.