Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2016

Ua Raws Li Lub Hwj Huam Thiaj Tau “Txojsia Thiab Nyob Kaj Siab Lug”

Ua Raws Li Lub Hwj Huam Thiaj Tau “Txojsia Thiab Nyob Kaj Siab Lug”

“Cov uas ua lub neej raws li [lub hwj huam] kuj kub siab rau tej [ntawm sab kev ntseeg].”​—LOOS 8:5.

ZAJ NKAUJ: 22, 52

1, 2. Ua cas Loos tshooj 8 ho tseem ceeb rau cov xaiv tseg?

LUB caij uas peb ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, peb kheev nyeem Loos 8:15-17. Cov nqe Vajlugkub ntawd qhia tias yog vim li cas cov xaiv tseg ho paub tias lawv yog cov uas yuav tau nyob mus ib txhis saum ntuj. Loos 8:1 qhia tias cov xaiv tseg yog cov uas “nyob hauv Yexus Khetos.” Ua li, puas yog Loos tshooj 8 tsuas yog sau rau cov xaiv tseg xwb? Tshooj ntawd puas pab tau cov uas yuav nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no thiab?

2 Loos tshooj 8 yog sau rau cov xaiv tseg. Lawv tau Vajtswv lub hwj huam dawb huv thiab tos ntsoov hnub uas ‘Vajtswv yuav saws lawv ua nws li menyuam, yog qhov uas txhiv kiag lawv lub cev [nqaij daim tawv].’ (Loos 8:23) Lawv yuav mus ua Vajtswv cov tub saum ntuj. Yehauvas zam tau lawv lub txim vim muaj tus nqe txhiv. Nws suav tias lawv yeej  yog neeg ncaj ncees lawm, nws thiaj saws lawv los ua nws cov tub.​—Loos 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Ua cas zoo rau cov uas yuav nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis kawm txog Loos tshooj 8 thiab?

3 Txawm Loos tshooj 8 yog sau tsi ntsees rau cov xaiv tseg los, tseem pab tau cov uas yuav nyob hauv ntiajteb no thiab. Peb paub li ntawd rau qhov hauv phau ntawv Loos, Povlauj kuj sau txog ib tug txivneej uas tsis yog ib tug xaiv tseg, tiamsis Yehauvas suav tias nws ncaj ncees. Tus txivneej ntawd yog Aplahas. Nws nyob ntau pua xyoo ua ntej Yexus los tuag txhiv noob neej. (Nyeem Loos 4:20-22.) Yog li ntawd, niaj hnub no Vajtswv kuj suav tias cov Khixatia uas yuav nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no yog neeg ncaj ncees thiab. Cov lus ntuas hauv Loos tshooj 8 tseem pab tau lawv.

4. Thaum peb nyeem Loos 8:21, peb yuav tsum xav txog lo lus nug twg?

4 Loos 8:21 qhia tias yeej yuav muaj ib lub qab ntuj tshiab tiag tiag li. Yehauvas cog tseg tias noob neej yuav dim kev txhaum thiab kev tuag. Nqe Vajlugkub ntawd hais ntxiv tias, thaum ntawd Vajtswv yuav suav tias txhua leej txhua tus yog nws cov ‘menyuam uas tau koob meej.’ Ua li, koj puas ntseeg tias koj yuav tau nyob hauv lub ntiajteb tshiab tiag? Cia peb kawm seb peb yuav tsum ua li cas peb thiaj tau nyob hauv Vajtswv lub ntiajteb tshiab.

 COV UAS MUAB SIAB UA TEJ YAM NTAWM SAB “NQAIJ TAWV”

5. Hauv Loos 8:4-13, Povlauj tau hais li cas txog cov Khixatia?

5 Nyeem Loos 8:4-13. Hauv Loos tshooj 8, Povlauj qhia tias ib co coj “raws li lub cev nqaij tawv” ntshaw, tiamsis lwm co ho coj raws li lub hwj huam. Ib txhia xav tias cov uas coj raws li nqaij tawv yog cov uas tsis tau paub Yehauvas, hos cov uas coj raws li lub hwj huam yog cov uas twb paub lawm. Tiamsis qhov tseeb tiag, twb yog Povlauj sau txog cov Khixatia uas yog “cov xov dawb” ntag. (Loos 1:7) Nws hais tias cov Khixatia ib txhia coj raws li cev nqaij tawv, ib txhia ho coj raws li lub hwj huam. Ob tug cwj pwm no txawv li cas?

6, 7. (1) Hauv phau Vajlugkub, lo lus “nqaij tawv” piv txog dabtsi? (2) Hauv Loos 8:4-13, lo lus “nqaij tawv” ho piv txog dabtsi xwb?

6 Hauv phau Vajlugkub, lo lus “nqaij tawv” piv txog dabtsi? Muaj tej zaug piv txog neeg lub cev ntaj ntsug. (Loos 2:28; 1 Khaulee 15:39, 50) Tej zaug ho piv txog tej xeeb leej xeeb ntxwv, lossis tej kwvtij kwv npawg. Phau Vajlugkub thiaj hais tias Yexus “sab nqaij tawv yug hauv Davi caj ces los.” Povlauj kuj hais tias cov Yudai yog nws “haiv neeg ntawm sab nqaij tawv.”​—Loos 1:3; 9:3.

7 Hauv Loos 8:4-13, ua cas Povlauj ho hais tias muaj ib txhia coj “raws li lub cev nqaij tawv”? Yuav kom peb nkag siab qhov no cia peb saib Loos 7:5. Povlauj sau tias: “Thaum peb muaj txojsia nyob  hauv lub cev nqaij tawv, peb lub siab uas ntshaw ua phem raug txoj kevcai tshum.” Raws li nqe no, Povlauj qhia tias cov uas ua lub neej “raws li lub cev nqaij tawv” tsuas tau hau ntsoov ua tej kev txhaum uas lawv lub siab ntshaw ywj siab xwb.

8. Ua cas Povlauj ho ceeb toom kom cov xaiv tseg tsis txhob ua neej “raws li lub cev nqaij tawv” ntshaw?

8 Ua cas Povlauj ho ceeb toom kom cov xaiv tseg tsis txhob ua lub neej “raws li lub cev nqaij tawv” ntshaw? Niaj hnub no, ua cas ho tsim nyog rau txhua tus Khixatia cuab pob ntseg mloog Povlauj cov lus ceeb toom no? Rau qhov txawm peb twb paub Yehauvas lawm los, yog peb tsis ceev faj peb yuav qaug rau tej uas peb lub siab ntshaw. Xav txog cov kwvtij uas nyob hauv Loos. Povlauj qhia tias lawv ib txhia “ua lawv lub plab li qhev,” uas yog ua qhev rau tej uas lawv cev nqaij tawv ntshaw. Qhov ntawd txhais tias lawv nyiam kev noj kev haus, kev lomzem, thiab kev pw ua ke heev tshaj lwm yam huvsi. (Loos 16:17, 18; Filipi 3:18, 19; Yuda 4, 8, 12) Muaj ib tug kwvtij hauv lub koom txoos Khaulee kuj tau nrog “nws txiv tus pojniam” ua nkauj ua nraug thiab. (1 Khaulee 5:1) Yog li ntawd, yeej tsim nyog Povlauj ntuas cov Khixatia uas nyob tiam ntawd kom tsis txhob ua neej “raws li lub cev nqaij tawv” ntshaw li.​—Loos 8:5, 6.

9. Loos 8:6 tsis qhia li cas?

9 Yeej tsim nyog peb mloog Povlauj cov lus ceeb toom thiab. Txawm peb twb teev tiam Yehauvas tau ntau xyoo lawm los, yog peb tsis ceev faj, peb yuav pib ua “raws li lub cev nqaij tawv” ntshaw. Puas yog Povlauj hais tias nrhiav noj nrhiav haus, ua lag ua luam, ua kev lomzem, lossis nrhiav txij nrhiav nkawm txhaum? Tsis yog, ua tej no yeej tsis txhaum. Yehauvas yeej tsim peb los ua tej no. Yexus twb nyiam nrog sawvdaws noj haus thiab tos txais qhua. Yexus kuj paub tias nws yuav tsum muaj caij so thiab. Povlauj los kuj qhia kom cov uas muaj txij muaj nkawm tsis txhob cais chaw pw.

Peb tham txog dabtsi xwb? (Saib nqe 10, 11)

10. Povlauj cov lus tias “muab lub siab rau” txhais li cas?

10 Povlauj cov lus tias “muab lub siab rau” ho yog txhais li cas? Thaum Povlauj sau nqe no nws siv lo lus Kili uas txhais tias yus tsuas tau hau ntsoov rau yus lub hom phiaj xwb. Ib tug tshawb nrhiav Vajlugkub piav tias cov lus ntawd yog siv rau tus neeg uas tsuas xam pom nws tus kheej xwb. Tus neeg ntawd tsuas tham txog yam uas nws ntshaw xwb. Tej ntawd thiaj tswj hlo nws lub neej.

11. Yog peb tsis ceev faj peb yuav nrhiav nrhw tej yam zoo li cas?

11 Povlauj qhia tias cov Khixatia hauv Loos yuav tau tshuaj lawv lub siab seb lawv lub siab nyob qhovtwg tiag. Puas yog lawv muab siab rau ua tej yam ntawm “cev nqaij tawv” xwb? Peb yuav tsum tshuaj peb tus kheej seb peb zoo li cas thiab. Peb nyiam tham txog dabtsi heev tshaj? Peb nyiam ua tej yam twg tshaj? Thaum ib txhia tshuaj lawv lub siab, lawv yuav pom tias ua cas lawv pheej xav ntsoov seb lawv yuav mus saj hom cawv twg, yuav kho lawv lub tsev zoo li cas, yuav mus muas tej khaubncaws zoo li cas, yuav mus khwv nyiaj li cas, lossis npaj seb yuav mus ua si  qhovtwg xwb. Ua tej no yeej tsis txhaum. Peb tibneeg yeej ntshaw tej no. Yexus kuj tau mus koom ib rooj tshoob thiab muab dej txia ua cawv rau sawvdaws haus. Povlauj kuj tau qhia kom Timaute haus “mentsis cawv txiv hmab” thiaj zoo mob. (1 Timaute 5:23; Yauhas 2:3-11) Tiamsis puas yog nkawd tsuas pom nrhiav nrhw dej caw haus xwb? Tsis yog. Ua li peb ne? Peb nrhiav yam twg xwb?

12, 13. Yog peb muab siab ua tej yam ntawm cev nqaij tawv, thaum kawg yuav zoo li cas?

12 Povlauj ceeb toom tias yog peb muab siab ua tej yam ntawm cev nqaij tawv ces “kuj yog kev tuag.” (Loos 8:6) Nws cov lus txhais li cas? Txhais tias yog peb ua lub neej raws li “cev nqaij tawv” ces yuav txiav tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Yav tom hauv ntej, tej zaum peb tseem yuav plam peb txojsia thiab. Puas yog cov uas kheev coj raws li cev nqaij tawv ntshaw yuav hloov tsis tau? Tsis yog. Koj puas nco qab tus txivneej uas tau raug rho tawm hauv lub koom txoos Khaulee mus? Nws tau hloov nws lub neej lawm. Nws tsis ua kev nkauj kev nraug raws li nws lub siab ntshaw lawm. Nws thiaj tau rov los ua neeg dawb huv teev tiam Yehauvas.​—2 Khaulee 2:6-8.

13 Tus txivneej ntawd tau coj lub neej phem heev “raws li cev nqaij tawv” ntshaw los, nws tseem hloov tau thiab. Niaj hnub no yog muaj ib tug Khixatia twg pib qaug rau tej uas nws lub siab ntshaw es tso Yehauvas tej kevcai tseg zuj zus, nws yeej tseem hloov tau thiab. Yog peb cuab pob ntseg mloog Povlauj cov lus ceeb toom ces yeej yuav pab tau peb hloov peb lub neej.

COV UAS MUAB SIAB UA RAWS LI LUB HWJ HUAM

14, 15. (1) Povlauj txhawb kom peb muab siab rau ua dabtsi? (2) Qhov uas peb ua neej raws li lub hwj huam yog li cas?

14 Tom qab Povlauj ceeb toom kom txhob ua neej raws li cev “nqaij tawv” ntshaw, nws ho txhawb sawvdaws tias cov uas muab siab ua raws li lub hwj huam yuav tau “txojsia thiab nyob kaj siab lug.” Cov uas coj zoo yuav tau nqe zog zoo heev!

15 Puas yog cov uas muab siab rau ua lub neej raws li lub hwj huam tsis paub txog luag tej neej? Puas yog lawv tsuas niaj hnub piav txog Vajlugkub lossis txog Yehauvas nkaus xwb? Tsis yog. Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo kuj ua neej ib yam li luag tej thiab. Lawv kuj nrog luag tos txais qhua, khwv noj khwv haus, nrhiav txij nrhiav nkawm, thiab muaj tub muaj ki.​—1 Khaulee 9:5; 1 Thexalaunika 2:9.

16. Povlauj tau hau ntsoov ua tes haujlwm twg?

16 Povlauj thiab cov Khixatia yeej ua neej ib yam li luag tej. Tiamsis lawv tsis cia tej ntawd tab kaum lawv tes haujlwm rau Yehauvas. Xav txog Povlauj tus qauv: Nws xaws tsev ntaub los yug ncauj xwb. Tiamsis nws tsis lam muab tes haujlwm ntawd saib hlob dua Yehauvas tes. Nws tau hau ntsoov tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo rau tibneeg. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Tsim nyog cov kwvtij nkauj muam hauv Loos xyaum Povlauj tus qauv. Peb yuav tsum xyaum nws tus qauv thiab.​—Loos 15:15, 16.

17. Yog peb muab siab ua raws li lub hwj huam, peb yuav tau tej koob hmoov twg?

17 Peb lub neej yuav zoo li cas yog peb  tau hau ntsoov ua Vajtswv tes haujlwm? Loos 8:6 hais tias yog peb muab siab rau ua raws li lub hwj huam ces peb yuav tau “txojsia thiab nyob kaj siab lug.” Peb yuav tsum cia Vajtswv lub hwj huam coj peb, xwv peb thiaj xav tau ib yam li Yehauvas. Vajtswv cog lus tias yog peb ua li ntawd, peb yuav muaj kev zoo siab xyiv fab tamsim no thiab yav tom hauv ntej peb yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis.

18. Yog peb muab siab ua raws li lub hwj huam, peb yuav nyob kaj siab lug li cas?

18 Ua cas Povlauj ho hais tias qhov uas peb muab siab ua raws li lub hwj huam yuav pab tau peb nyob kaj siab lug? Sawvdaws yeej xav muaj lub siab tus yees ua neej kaj siab lug xwb, tiamsis tsis yog txhua tus yuav nrhiav tau. Peb zoo siab kawg li uas Yehauvas pab peb muaj lub siab tus yees li ntawd. Peb kuj muaj kev sib haum xeeb hauv lub cuab lub yig thiab hauv lub koom txoos. Peb yog noob txaug neeg txhaum, yog li ntawd muaj qee zaus peb yuav hais lus tsis sib haum. Thaum muaj teeb meem, peb coj raws li Yexus cov lus ntuas no: “Rov mus nrog tus kwvtij ntawd hais [haum] sib raug zoo.” (Mathai 5:24) Peb ib leej yuav zam tau ib leeg yog peb nco ntsoov tias peb puavleej teev tiam Yehauvas uas yog tus “Vajtswv uas pub txojkev siab tus.”​—Loos 15:33; 16:20.

19. Yog peb muab siab ua raws li lub hwj huam, peb yuav nrog tau leejtwg sib raug zoo?

19 Yog peb muab siab ua raws li lub hwj huam, peb kuj yuav nrog tau Yehauvas sib raug zoo thiab. Tus cev Vajtswv lus Yaxaya hais tias: “Au Vajtswv [Yehauvas], koj yuav pub lub siab tus yees puv npo rau tus uas lub siab ruaj nreeg rau koj, vim nws tso siab rau koj.”​—Yaxaya 26:3; nyeem Loos 5:1.

20. Vim li cas koj thiaj txaus siab rau tej lus qhia hauv Loos tshooj 8?

20 Txawm peb yuav mus saum ntuj, los yuav nyob hauv lub ntiajteb no, Loos tshooj 8 yeej pab tau peb txhua tus. Peb zoo siab kawg li tias phau Vajlugkub txhawb kom peb tau hau ntsoov ua Yehauvas tes haujlwm es txhob xam pom tej uas peb lub siab ntshaw xwb. Peb paub tias yog peb muab siab ua raws li lub hwj huam ces peb yuav txais nqe zog zoo heev. Povlauj sau tias: “Yam uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ib txhis tsis kawg hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.”​—Loos 6:23.