Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2016

Muab Txhua Yam Kev Txhawj Xeeb Tso Plhuav Rau Yehauvas

Muab Txhua Yam Kev Txhawj Xeeb Tso Plhuav Rau Yehauvas

“Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau [Yehauvas], vim nws mob siab nej.”​—1 PETUS 5:7.

ZAJ NKAUJ: 38, 23

1, 2. (1) Ua cas peb raug kev nyuaj siab ntau yam? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

NIAJ HNUB NO, Xatas “ncig mus ncig los zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav nyooj laws nrhiav tus uas yuav tom tau noj.” (1 Petus 5:8; Qhia Tshwm 12:17) Lub neej no thiaj muaj kev ntxhov siab ntau yam. Txawm Vajtswv cov tub qhe los kuj muaj kev ntxhov siab thiab. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv cov tub qhe txheej thaud raug kev nyuaj siab ntau yam. Muaj tej lub caij Vajntxwv Davi ua neej lwj siab ntsuav. (Ntawv Nkauj 13:2) Tus tubtxib Povlauj kuj “txhawj txog txhua pawg ntseeg” thiab. (2 Khaulee 11:28) Yuav ua li cas peb thiaj thev dhau tej kev nyuaj siab ntxhov plawv?

2 Yav thaud peb Leej Txiv Yehauvas tau pab nws cov tub qhe thev dhau kev nyuaj siab ntau yam. Niaj hnub no nws yeej pab peb ib yam li ntawd thiab. Phau Vajlugkub txhawb peb li no: “Cia li muab nej txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau [Yehauvas], vim nws mob siab nej.” (1 Petus 5:7) Peb yuav tso peb tej kev nyuaj siab rau Yehauvas li cas? Cia peb kawm txog  4 txojkev uas yuav pab tau peb. Peb yuav tsum (1) thov Vajtswv, (2) nyeem thiab ua tib zoo xav txog Vajtswv Txojlus, (3) cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab peb, thiab (4) qhia peb tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg zoo twg paub. Thaum koj nyeem zaj no, ua tib zoo xav seb koj yuav xyaum txojkev twg ntxiv.

“MUAB KOJ LUB NRA TSO PLHUAV RAU [YEHAUVAS]”

3. Peb yuav muab peb lub nra tso plhuav rau Yehauvas li cas?

3 Thawj txojkev uas yuav pab peb thev kev nyuaj siab yog kev thov Vajtswv. Peb Leej Txiv Yehauvas xav kom peb qhia siab rau nws. Hauv Davi ib zaj nkauj, nws taij thov Yehauvas tias: “Au Vajtswv, thov koj tig ntsej mloog kuv tej lus thov.” Thiab nws hais ntxiv tias: “Cia li muab koj lub nra tso plhuav rau [Yehauvas], mas nws yuav tuav rawv koj.” (Ntawv Nkauj 55:1, 22) Thaum peb muaj teeb meem, nrhiav kev los kho. Nco ntsoov thov Yehauvas es muab koj tej kev nyuaj siab tso plhuav rau nws ua tus saib xyuas, koj thiaj tsis txhawj ua luaj twg. Ua li, kev thov Vajtswv pab tau peb thev dhau tej kev nyuaj siab ntxhov plawv li cas?​—Ntawv Nkauj 94:18, 19.

4. Thaum peb raug kev nyuaj siab, vim li cas peb yuav tsum thov Vajtswv?

4 Nyeem Filipi 4:6, 7. Thaum peb taij thov Yehauvas txog peb tej teeb meem, nws yuav pab peb li cas? Nws yuav pab kom peb muaj lub siab tus yees, tsis nyuaj siab lossis tu siab. Nws kuj yuav pab kom peb tsis txhawj tsis ntshai. Tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj pab tau peb muaj lub siab tus yees li ntawd. Yehauvas twb pab tau peb cov kwvtij nkauj muam coob tus muaj lub siab tus yees li ntawd los lawm. Nws yeej yuav pab koj thiab. “Vajtswv txojkev siab tus” yuav pab koj thev dhau txhua yam kev nyuaj siab. Tso siab plhuav rau Yehauvas lo lus cog tseg no: “Tsis txhob poob siab vim kuv yog koj tus Vajtswv. Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj, kuv txhais tes uas kov yeej yuav tuav rawv koj.”​—Yaxaya 41:10.

VAJTSWV TXOJLUS PAB PEB MUAJ LUB SIAB TUS YEES

5. Vajtswv Txojlus yuav pab peb muaj lub siab tus yees li cas?

5 Txojkev 2 uas yuav pab peb muaj lub siab tus yees thev kev nyuaj siab yog nyeem phau Vajlugkub thiab ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem. Ua cas ho tseem ceeb rau peb nyeem phau Vajlugkub? Vim phau Vajlugkub yog Vajtswv uas yog tus tsim ib puas tsav yam Txojlus, thiab muaj nws lub tswvyim nyob rau hauv. Txawm peb nyuaj siab rau lub caij twg los xij, ua tib zoo xav txog Vajtswv Txojlus seb yuav pab tau peb li cas thiaj txhawb tau peb lub zog. Vajtswv Txojlus yuav pab peb thev dhau tej kev nyuaj siab uas tabtom raug peb. Kuj yuav pab kom peb tsis nyuaj siab ua luaj twg. Tej zaum tseem yuav pab kom peb tsis txhob ntsib teeb meem thiab. Yehauvas thiaj hais tias cov uas nyeem nws Txojlus yuav nyob “khov kho thiab ua siab loj siab tuab,” thiab lawv yuav tsis ntshai tsis poob siab kiag li.​—Yausua 1:7-9.

6. Yexus cov lus pab tau peb li cas?

6 Phau Vajlugkub kuj muaj Yexus tej lus qhuab qhia nyob rau hauv thiab. Tibneeg nyiam mloog Yexus tej lus qhuab qhia vim nws cov lus nplig thiab txhawb siab heev. Nws txhawb cov qaug zog thiab nplig cov nyuaj siab ntxhov plawv. (Nyeem Mathai 11:28-30.) Yexus yeej tsis xav hais ib lo lus hnyav rau leejtwg li. (Malakau 6:30-32)  Thaum ub Yexus twb pab nws cov tubtxib raws li nws tau cog lus. Niaj hnub no, nws tseem pab tau peb ib yam li ntawd thiab. Txawm Yexus ua Vajntxwv nyob saum ntuj los, nws tseem pab peb qees. Thaum peb raug kev nyuaj siab ntxhov plawv, peb tso siab tau tias nws yuav pab peb rau “thaum peb cheem tsum” kev pab. Yexus yuav pab kom peb muaj chaw cia siab, thiab kom peb ua siab tawv qhawv peem dhau txhua yam kev txhawj xeeb.​—Henplais 2:17, 18; 4:16.

VAJTSWV LUB HWJ HUAM TXI TXIV

7. Vajtswv lub hwj huam pab tau peb li cas?

7 Txojkev 3 uas yuav pab peb thev kev nyuaj siab yog lub hwj huam dawb huv. Yexus cog lus tias yog peb thov peb Leej Txiv Yehauvas ces nws yuav pub lub hwj huam rau peb. (Luka 11:10-13) Thaum peb muaj kev nyuaj siab, lub hwj huam dawb huv yuav pab tau peb li cas? Lub zog ntawd yuav pab peb yoog thiab coj raws li Vajtswv tus yam ntxwv. (Khaulauxi 3:10) Twb yog vim li ntawd, phau Vajlugkub thiaj hais tias lub hwj huam txi tau txiv zoo. (Nyeem Kalatia 5:22, 23.) Thaum lub hwj huam pab peb txi tau txiv zoo, peb yuav nrog lwm tus nyob sib haum xeeb. Peb yuav paub zam tej teeb meem uas yuav tsim kev kub ntxhov. Cia peb kawm seb lub hwj huam txi tau txiv li cas thiaj pab tau peb lub neej.

8-12. Lub hwj huam txi tau txiv li cas thiaj pab tau peb lub neej?

8 “Kev hlub, kev xyiv fab, kev siab tus.” Kev hlub yuav pab tau peb hwm lwm tus ces peb yuav ua neej kaj siab dua. Ua cas thiaj hais li ntawd? Rau qhov thaum peb sib hlub sib hwm li kwvtij, peb yuav zam tau tej yam uas tsim kev kub ntxhov thiab kev chim siab. Peb yuav nrog luag nyob sib haum xeeb thiab yuav tsis muaj kev nyuaj siab ua luaj twg.​—Loos 12:10.

9 “Kev thev taus, kev khuvleej, kev ua zoo.” Phau Vajlugkub qhia kom peb “muaj lub siab khuvleej, siab tab ncuab, siab zam txim ib leeg rau ib leeg.” (Efexau 4:32) Thaum peb ua raws li nqe Vajlugkub no, peb yuav nrog lwm tus sib raug zoo dua. Peb kuj yuav zam dhau tej yam uas yuav ua rau peb nyuaj siab ntxhov plawv. Txawm peb yog neeg txhaum thiab zaum puav tsis sib haum los, peb yuav txawj tu teeb meem dua.

10 “Kev ua ncaj.” Niaj hnub no, muaj coob leej ntau tus txhawj txog nyiaj txiag thiab kev noj kev haus. (Paj Lug 18:11) Yuav ua li cas peb thiaj tsis muab tej no txhawj heev dhau? Peb yuav tsum coj raws li Povlauj cov lus ntuas kom peb ‘txaus siab rau tej uas peb muaj.’ Yog peb ua ncaj rau Yehauvas lossis ntseeg nws, nws yuav pub txhua yam uas peb cheem tsum rau peb. Nws tau cog lus li no: “Kuv yuav tsis ncaim koj thiab yuav tsis tso koj tseg kiag li.” Vim li no peb thiaj tso siab tau ib yam li Povlauj cov lus no: “[Yehauvas] yog tus pab kuv, kuv tsis ntshai li. Neeg yuav ua li cas tau rau kuv?”​—Henplais 13:5, 6.

11 “Lub siab mos siab muag thiab paub tswj tus kheej.” Yog peb muaj lub siab mos siab muag thiab tswj tau peb tus kheej, ces yuav pab tau peb lub neej heev. Peb yuav tswj tau peb lub siab kom txhob hais lus yuam kev thiaj tsis tsim kev nyuaj siab rau lwm tus lossis rau peb tus kheej. Thiab yog peb zam “kev cib nyeej, kev chim, kev npau taws, kev sib cav sib ceg, kev xyav luag moo thiab txhua yam kev phem” yuav pab tau peb heev.​—Efexau 4:31.

 12 Peb yuav tsum txo hwjchim peb thiaj tso siab rau Vajtswv txhais “tes uas muaj hwjchim loj,” thiab peb thiaj muab “txhua yam kev txhawj xeeb tso plhuav rau nws.” (1 Petus 5:6, 7) Yog peb txo hwjchim ces Yehauvas yuav saib xyuas thiab tsom kwm peb. Yog peb pom tias peb ua tsis tau txhua yam ces peb yuav tsis tso siab rau peb tus kheej. Thaum ntawd peb yuav tsis nyuaj siab ua luaj twg, rau qhov peb tso siab rau Yehauvas ua tus pab peb.​—Mikha 6:8.

“TSIS TXHOB TXHAWJ”

13. Ua cas Yexus ho qhia kom txhob “txhawj txog tagkis”?

13 Hauv Mathai 6:34 (nyeem), Yexus qhia tias: “Tsis txhob txhawj txog tagkis.” Ib txhia yuav xav tias, tsis muaj leejtwg yuav ua tau li Yexus hais li. Ua cas Yexus ho hais li ntawd? Peb twb kawm lawm tias Davi thiab Povlauj muaj ntau yam kev txhawj xeeb. Yog li ntawd, Yexus paub tias Vajtswv cov tub qhe yeej txawj nyuaj siab li luag tej thiab. Tiamsis Yexus xav kom nws cov thwjtim pom tias tsis tsim nyog peb muab peb tej kev nyuaj siab txhawj heev dhau lawd. Txawm peb txhawj los pab tsis tau dabtsi. Peb tsuas tsub kev nyuaj siab ntxiv rau peb tus kheej xwb. Peb tej kev nyuaj siab rau ib hnub twg, yeej muaj txaus rau hnub ntawd lawm. Yog li ntawd, Yexus tsis xav kom peb txhawj heev dhau rau yav tom hauv ntej. Yog peb mloog Yexus lus yuav pab tau peb li cas?

14. Thaum peb nyuaj siab, Davi tus qauv pab tau peb li cas?

14 Muaj ib txhia nyuaj siab rau tej kev txhaum loj uas lawv tau ua yav dhau los. Txawm tias twb tau ntau xyoo lawm los, tej kev txhaum ntawd tseem ua rau lawv lwj siab ntsuav. Vajntxwv Davi yog ib tug uas lwj siab li ntawd ntag. Nws thiaj lees tias: “Kuv ntsaj laws vim yog siab fab tag.” (Ntawv Nkauj 38:3, 4, 8, 18) Thaum Davi nyuaj siab li ntawd, nws tso siab plhuav rau Yehauvas. Nws vam tias Yehauvas yuav khuvleej nws thiab zam nws lub txim. Thaum kawg Davi thiaj kaj siab ua neej vim nws paub tias Vajtswv twb zam txim rau nws lawm.​—Nyeem Ntawv Nkauj 32:1-3, 5.

15. (1) Davi tus qauv qhia li cas rau peb? (2) Yuav ua li cas peb thiaj tsis nyuaj siab ua luaj twg? (Saib lub ntsiab me “ Kev Pab Cov Ntxhov Siab.”)

15 Muaj qee zaus thaum peb tabtom raug kev nyuaj siab kuj ua rau peb txhawj xeeb heev. Cia peb xyaum Davi. Thaum Davi sau Ntawv Nkauj 55, nws txhawj ntshai ntau yam vim luag tabtom nrhiav nws tua  pov tseg. (Ntawv Nkauj 55:2-5) Txawm nws nyuaj siab heev los, nws tseem vam khom Yehauvas. Davi taij thov kom Yehauvas cawm nws dim. Puas yog Davi zaum twjywm tos Yehauvas xwb? Tsis yog. Davi thov Vajtswv tas nws kuj nrhiav kev los pab kom nws zam dhau nws qhov teeb meem. (2 Xamuyee 15:30-34) Davi tus qauv qhia li cas rau peb? Qhia tias peb yuav tsum tsis txhob cia kev nyuaj siab laum peb, ua rau peb zuav ua ib pag ua tsis tau ib yam dabtsi li. Tiamsis cia peb nrhiav kev los kho peb qhov teeb meem. Peb tso siab tau tias Yehauvas yeej yuav tsom kwm peb txoj hau ke.

16. Vajtswv lub npe txhais li cas, thiab lub npe ntawd qhia li cas rau peb?

16 Ib txhia Khixatia txhawj txog tej teeb meem uas twb tsis tau tshwm sim rau yav tom hauv ntej. Puas tsim nyog peb txhawj npaum li ntawd? Yeej tsis tsim nyog. Tej zaum kuj tsis muaj raws li peb txhawj ntawd. Nco ntsoov tias yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas Vajtswv yuav kho lossis daws tsis tau li. Vajtswv lub npe twb txhais tias “Nws Ua Kom Muaj Tshwm Sim.” (Khiav Dim 3:14) Yog li ntawd, peb tsis tas yuav txhawj txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim rau yav tom hauv ntej. Vajtswv lub npe ua pov thawj tias, txawm muaj li cas los xij Vajtswv lub ntsiab rau noob neej yeej yuav muaj tiav xwb xwb li. Peb tso siab tau tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau cov neeg ncaj ncees. Nws yeej yuav tshem tawm txhua yam kev nyuaj siab ntxhov plawv hauv peb lub neej, tsis hais tej yam uas peb twb ntsib dhau los lawm, tej uas peb tabtom ntsib tamsim no, lossis tej uas peb tseem yuav ntsib yav tom hauv ntej.

QHIA KOJ TEJ KEV NYUAJ SIAB RAU LWM TUS

17, 18. Thaum peb muaj kev nyuaj siab, yog peb qhia siab rau lwm tus yuav pab tau peb li cas?

17 Txojkev 4 uas yuav pab koj thaum koj raug kev nyuaj siab ntxhov plawv yog qhov uas koj qhia siab rau lwm tus. Qhia siab rau koj tus txij nkawm, rau ib tug phoojywg zoo, los yog rau ib tug txwj laus hauv lub koom txoos. Yog koj qhia lwm tus, lawv yuav pab koj tawm tswvyim. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Kev ntxhov siab ua rau neeg poob siab, tiamsis lo lus zoo ua rau nws xyiv fab.” (Paj Lug 12:25) Phau Vajlugkub kuj hais tias: “Yog tsis muaj chaw sablaj haujlwm yuav plam, tiamsis yog muaj ntau leej taw qhia mas haujlwm tiav.”​—Paj Lug 15:22.

 18 Thaum peb muaj kev nyuaj siab, cov kev sib txoos kuj txhawb tau peb lub zog thiab. Txhua lub lim tiam uas peb mus sib txoos ua ke, cov kwvtij nkauj muam txhawb tau peb lub zog thiab nplig tau peb lub siab. Lawv hlub tshua peb heev. (Henplais 10:24, 25) Yog peb ib leeg “txhawb ib leeg lub zog” yuav pab tau peb tuaj zog kom peb thiaj thev dhau txhua yam kev nyuaj siab ntxhov plawv.​—Loos 1:12.

VAM KHOM KOJ TXOJKEV SIB RAUG ZOO NROG VAJTSWV

19. Koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas txhawb tau koj lub zog li cas?

19 Ib tug txwj laus nyob tebchaws Canada [ka·na·da] pom tias nws yuav tsum muab nws tej kev nyuaj siab tso plhuav rau Yehauvas. Nws tes haujlwm ua rau nws nyuaj siab heev rau qhov nws yog ib tug xibhwb qhia ntawv thiab nws yog tus pab cov tub kawm ntawv ntaus tswvyim. Nws kuj muaj ib tug mob nyuaj siab thiab. Ua cas nws thiaj thev taus tej no? Twb yog nws niaj hnub nrhiav kev los txhawb nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos kuj txhawb tau nws lub zog thiab. Nws kuj qhia tag nrho nws tej kev nyuaj siab rau nws tus pojniam. Tsis tas li ntawd xwb, cov txwj laus thiab tus kwvtij uas saib xyuas thaj tsam tau txhawb nws tias txawm nws muaj kev nyuaj siab npaum li cas los nws yuav tsum nco ntsoov muab xav rau Yehauvas. Nws tus kws kho mob kuj pab tau nws to taub tias nws tus mob nyuaj siab yog mob li cas tiag, xwv nws thiaj paub teem sijhawm los dhia ua si thiab so los siav. Ntev mus ntev tuaj, tus kwvtij thiaj tswj tau nws lub siab kom txhob txhawj txhawj txog ntau yam. Thaum muaj tej teeb meem uas nws kho tsis tau los, nws tsis tag kev cia siab tiamsis nws muab tso rau Yehauvas.

20. (1) Peb yuav muab peb tej kev txhawj xeeb tso plhuav rau Vajtswv li cas? (2) Zaj tom ntej peb yuav kawm txog dabtsi?

20 Hauv zaj no peb tau kawm tias peb yuav tsum muab peb tej kev txhawj xeeb tso plhuav rau Yehauvas ua tus saib xyuas. Peb yuav tsum thov Vajtswv, nyeem nws Txojlus, thiab ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab peb. Kuj zoo uas peb qhia siab rau ib tug phoojywg zoo thaum peb nyuaj siab, thiab mus kev sib txoos tsis tu ncua. Zaj tom ntej, peb tseem yuav kawm seb qhov uas peb vam ntsoov Yehauvas tej koob hmoov yuav pab tau peb li cas.​—Henplais 11:6.