Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 12 Hlis Xyoo 2016

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 1 Hlis tim 30 txog lub 2 Hlis tim 26, 2017.

Txojkev Hlub Uas Vajtswv Pub Dawb Tso Tau Peb Dim

Kawm seb Yehauvas tau tso peb dim kev txhaum lub voj hluas li cas. Tej uas koj kawm no yuav pab tau koj lub neej.

Ua Raws Li Lub Hwj Huam Thiaj Tau “Txojsia Thiab Nyob Kaj Siab Lug”

Loos tshooj 8 yuav pab kom peb tau txais tus nqe zog uas Yehauvas xav pub rau txhua leej txhua tus.

Muab Txhua Yam Kev Txhawj Xeeb Tso Plhuav Rau Yehauvas

Muaj tej lub sijhawm, Vajtswv cov tub qhe kuj nyuaj siab ntxhov plawv txog ntau yam. Muaj 4 yam uas yuav pab koj muaj “Vajtswv txojkev siab tus.”

Yehauvas Pub Nqe Zog Rau Cov Uas Nrhiav Nws

Qhov uas peb vam ntsoov tias Yehauvas yuav pub nqe zog rau peb, pab tau peb li cas? Yehauvas tau pub nqe zog dabtsi rau nws cov tub qhe txheej thaum ub? Thiab niaj hnub no nws pub nqe zog dabtsi rau peb?

KUV LUB NEEJ

Kuv Xyaum Ua Li Txhua Haiv Neeg Ua

Denton Hopkinson tau txais ntau txoj haujlwm ua hauv lub koom haum txij thaum nws yog ib tug tub hluas los. Nws thiaj pom tias Yehauvas hlub txhua haiv neeg tiag tiag li.