Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2017

Txhob Cia Ib Yam Dabtsi Txeeb Tau Koj Tus Nqe Zog

Txhob Cia Ib Yam Dabtsi Txeeb Tau Koj Tus Nqe Zog

“Kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog.”​—FILIPI 3:14, TMZ.

ZAJ NKAUJ: 32, 55

1, 2. (1) Vajtswv cov tub qhe yuav tau txais nqe zog dabtsi? (2) Yuav ua li cas peb thiaj ntsia ntsoov rau tus nqe zog? (Saib daim duab ntawm sab no.)

COV Khixatia uas raug xaiv yuav tau txais txoj koob hmoov zoo kawg nkaus. Tus tubtxib Povlauj hais tias: “Qhov nqi zog ntawd yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas Vajtswv khaws cia rau saum ntuj ceebtsheej.” (Filipi 3:14, TMZ) Lawv yuav tau nrog Yexus Khetos kav lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej thiab yuav pab kom noob neej zoo tiav log. (Qhia Tshwm 20:6) Tus nqe zog ntawd zoo kawg li, puas yog? Lwm pab yaj zoo siab heev vim lawv yuav tau txais nqe zog thiab. Lawv tos ntsoov hnub uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no!​—2 Petus 3:13.

2 Povlauj xav kom cov xaiv tseg tuav rawv txojkev ntseeg, xwv lawv thiaj tau txais tus nqe zog. Nws hais rau lawv tias: “Cia li xib rau tej uas nyob saum ntuj.” (Khaulauxi 3:2) Lawv yuav tsum ntsia ntsoov tus nqe zog ntawd. (Khaulauxi 1:4, 5)  Txawm peb muaj kev vam yuav mus saum ntuj los yog nyob hauv ntiajteb no, yuav ua li cas peb thiaj ntsia ntsoov rau tus nqe zog? Peb yuav tsum xav ntsoov txog Yehauvas tej koob hmoov.​—1 Khaulee 9:24.

3. Povlauj ceeb toom cov Khixatia txog dabtsi?

3 Povlauj ceeb toom cov Khixatia hauv lub moos Khaulauxi tias yuav tsum ceev faj tej yam uas yuav txeeb tau lawv tus nqe zog. Nws sau tias lawv yuav tsum ceev faj cov Khixatia cuav uas tsis quav ntsej txog tus Khetos tiamsis pheej hais kom coj Mauxe Txoj Kevcai thiaj haum Vajtswv siab. (Khaulauxi 2:16-18) Tej uas Povlauj ceeb toom rau cov Khixatia ntawd tseem muaj nqes heev rau peb tiam no. Yog peb tsis ceev faj, dabtsi yuav txeeb tau peb tus nqe zog? Povlauj hais tias peb yuav tsum ceev faj lub siab ntshaw ua phem. Povlauj kuj piav tias thaum muaj teeb meem hauv lub cuab lub yig lossis hauv lub koom txoos, peb yuav tsum ua li cas. Cia peb kawm txog tej uas nws ceeb toom rau cov Khixatia hauv lub moos Khaulauxi.

MUAB LUB SIAB NTSHAW UA PHEM TUA POV TSEG

4. Vim li cas lub siab ntshaw ua phem yuav txeeb tau peb tus nqe zog?

4 Tom qab Povlauj piav txog tus nqe zog, nws hais tias: “Yog li ntawd, cia li muab nej lub neej uas nyiam kev ntiajteb tua pov tseg, tsis hais kev ua nkauj nraug, kev ua phem ua qias, kev ntshaw, xav tej uas phem thiab xav yuav luag tug.” (Khaulauxi 3:5) Lub siab ntshaw ua phem muaj zog heev, yuav txo tau peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas thiab txojkev vam rau yav tom hauv ntej. Tau muaj li no rau ib tug kwvtij. Tom qab nws rov los rau hauv lub koom txoos nws mam hais tias lub siab ntshaw ua phem muaj zog kawg li, tos nco xwb nws twb mus ua txhaum lawm.

5. Peb yuav tiv thaiv peb tus kheej li cas?

5 Yuav tsum txav deb ntawm tej yam uas yuav ntxias tau peb hla Yehauvas txoj kevcai. Piv txwv tias yog ib tug tub, ib tug ntxhais xav sib sau ua neej, nkawd yuav tau ua tib zoo xav txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Puas tsim nyog nkawd nyob sib ti, sib hnia, lossis nyob ob leeg ua ke xwb? (Paj Lug 22:3) Kuj yuav tsum tau ceev faj thaum mus ua haujlwm rau kev deb, lossis thaum nrog ib tug uas tsis yog yus tus txij nkawm ua haujlwm ua ke. (Paj Lug 2:10-12, 16) Koj yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas? Cia li qhia hlo tias koj yog Yehauvas ib tug Timkhawv. Coj tus cwj pwm zoo, nco ntsoov yog yus coj tus cwj pwm plees plees yuav coj teeb meem los rau yus xwb. Yuav tsum ceev faj thaum twg thiab? Thaum yus kho siab lossis tu siab. Yog peb tsis ceev faj, peb yuav lam tau lam mus poo tej neeg tsis tsheej haj vim peb xav tau kev nplig siab, ces peb yuav ntsib teeb meem ntxiv. Koj puas tau raug sim li no? Tsis txhob cia ib yam dabtsi txeeb tau koj tus nqe zog. Thov Yehauvas thiab cov kwvtij nkauj muam pab koj.​—Nyeem Ntawv Nkauj 34:18; Paj Lug 13:20.

6. Thaum peb saib this vis lossis tej yeeb yaj kiab, peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

6 Yuav kom peb tua tau lub siab ntshaw ua phem pov tseg, peb yuav tsum tsis txhob saib tej yam phem. Niaj hnub no tej uas peb pom hauv this vis thiab hauv yeeb yaj kiab, zoo nkaus li lub moos Xaudoo thiab Kaumaula ntag. (Yuda 7) Cov uas tsim tej ntawd muab tso tawm zoo li tsis txhaum dabtsi. Tiamsis peb yuav tsum tau ceev faj. Txhob  cia lub qab ntuj xaiv rau peb saib, cia peb ua tus xaiv seb peb yuav saib zaj twg. Yog peb ua li no, lub siab ntshaw ua phem yuav txeeb tsis tau peb tus nqe zog.​—Paj Lug 4:23.

MUAB TXOJKEV HLUB THIAB KEV KHUVLEEJ COJ LOS HNAV

7. Yog peb tsis ceev faj yuav muaj teeb meem dabtsi hauv lub koom txoos Khixatia?

7 Peb zoo siab uas peb nyob hauv lub koom txoos Khixatia. Peb sib txoos kawm Vajtswv Txojlus ua ke thiab sawvdaws sib hlub sib txhawb. Tej no pab kom peb ntsia ntsoov tus nqe zog. Ua li, yog muaj tej lub sijhawm peb hais tsis sib haum, peb yuav ua li cas? Peb yuav tsum maj nroos kho tamsid kom rov sib haum xeeb, xwv thiaj tsis muaj kev cib nyeej.​—Nyeem 1 Petus 3:8, 9.

8, 9. (1) Yuav tsum coj li cas peb thiaj tau txais tus nqe zog? (2) Yog ib tug kwvtij nkauj muam ua rau peb tu siab, yuav ua li cas thiaj muaj kev sib haum xeeb?

8 Tsis txhob cia kev cib nyeej tav peb txoj hau kev thiab txeeb peb tus nqe zog. Povlauj hais tias cov Khixatia yuav tsum ua li no: “Nej yog cov uas Vajtswv xaiv thiab yog cov uas dawb huv thiab nws hlub, nej cia li hnav lub siab [hlub tshua], siab khuvleej, siab txo hwjchim, siab mos siab muag thiab thev taus, ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yog leejtwg muaj xaiv muaj lus ib leeg kuj zam ib leeg. [Yehauvas] zam txim rau nej li cas nej yuav tsum zam txim ib yam li ntawd. Cia li hnav txojkev hlub tsav rau tej no huvsi, txojkev hlub khi tau txhua yam sib koom ua ke.”​—Khaulauxi 3:12-14.

9 Txojkev hlub, kev khuvleej pab tau peb zam luag lub txim. Yog leejtwg ua rau peb tu siab, cia peb nco ntsoov tias ntau zaus peb twb ua rau lwm tus tu siab lawm thiab. Thaum luag khuvleej peb es zam peb lub txim peb yeej zoo siab, puas yog? (Nyeem Laj Lim Tswvyim 7:21, 22.) Yexus Khetos twb coj peb txhua tus los koom ua ib lub siab pe hawm tus tseem Vajtswv lawm, cia peb zoo siab hlo ua Vajtswv tsaug. (Khaulauxi 3:15) Peb txhua tus teev tiam tib tug Vajtswv, tshaj tib txoj xov zoo, thiab ntsib teeb meem tib yam nkaus. Yog peb ib leeg hlub ib leeg, ib leeg zam txim rau ib leeg ces lub koom txoos yuav muaj kev sib haum xeeb thiab txhua tus yuav ntsia ntsoov tus nqe zog.

10, 11. (1) Vim li cas yuav tsum ceev faj lub siab khib? (2) Yuav ua li cas peb thiaj tsis khib luag?

10 Txojkev khib xeeb yuav tav tau peb txoj hau kev thiab txeeb tau peb tus nqe zog. Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum ceev faj lub siab khib. Khayee khib Anpee, nws thiaj muab Anpee tua pov tseg lawm. Khaula, Dathas, thiab Anpilas khib Mauxe, lawv thiaj sawv tawm tsam nws. Vajntxwv Xa-u khib Davi, nws thiaj nrhiav kev tua Davi. Yeej muaj tseeb li Vajtswv Txojlus hais no: “Qhov twg muaj kev sib khib thiab xav ua loj, qhov ntawd yuav muaj kev kub ntxhov thiab ua txhua yam kev phem kev qias.”​—Yakaunpau 3:16.

11 Yog peb hlub thiab khuvleej luag peb yuav tsis khib luag yoojyim. Vajtswv Txojlus hais tias: “Txojkev hlub ua tau siab ntev, muaj siab khuvleej, tsis khib luag, tsis khav theeb, tsis tsab ua loj.” (1 Khaulee 13:4) Yuav kom peb tawm tsam yeej txojkev khib xeeb peb yuav tsum xav li Yehauvas xav. Vajtswv hais tias tag nrho cov kwvtij nkauj muam koom ua ib lub cev. Lub cev yog lub koom txoos. Phau Vajlugkub hais tias: “Yog lub cev ib qho twg tau koob meej, txhua yam ntawm lub cev kuj zoo siab xyiv  fab.” (1 Khaulee 12:16-18, 26) Yog li ntawd, thaum peb cov kwvtij nkauj muam ib tug ua tau zoo, peb yuav tsis khib tiamsis yuav nrog nws zoo siab. Xav txog Xa-u tus tub Yaunathas. Nws ua qauv zoo kawg li rau peb xyaum. Thaum Davi raug xaiv ua vajntxwv, Yaunathas tsis khib, nws tsuas txhawb thiab pab Davi xwb. (1 Xamuyee 23:16-18) Peb puas xyaum tau Yaunathas thiab?

TSEV NEEG DHIA KOM TAU TUS NQE ZOG

12. Phau Vajlugkub qhia tias tsev neeg yuav tsum ua li cas thiaj tau txais tus nqe zog?

12 Thaum peb tsev neeg txhua tus coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, sawvdaws yuav muaj kev zoo siab, kev kaj siab, thiab yuav tau txais tus nqe zog. Povlauj qhia tias: “Cov pojniam, cia li nyob hauv nej tus txiv qab kev tswjhwm, yog yam uas tsim nyog rau hauv tus Tswv. Cov txiv, cia li hlub nej tus pojniam, tsis txhob ua nruj ua tsiv rau nws. Cov menyuam, cia li mloog nej niam nej txiv lus txhua yam, vim qhov no haum tus Tswv lub siab. Nej cov uas yog txiv, nej tsis txhob zes nej tej menyuam lawv thiaj tsis poob siab.” (Khaulauxi 3:18-21) Yog tsev neeg coj tau li no yeej pab tau lawv, puas yog?

13. Ib tug muam yuav ua li cas nws tus txiv thiaj xav teev tiam Yehauvas?

13 Yog koj tus txiv tsis ntseeg Yehauvas es nws tsis coj raws li koj lub siab ntshaw, koj yuav ua li cas? Yog koj chim thiab nrog nws sib cam puas yuav kho tau neb qhov teeb meem? Txawm koj cam yeej los puas yuav pab tau koj tus txiv los pe hawm Yehauvas? Pab tsis tau. Tiamsis yog koj saib taus nws ua koj lub taubhau, yuav pab kom lub cuab lub yig muaj kev thaj yeeb thiab yuav qhuas tau Yehauvas lub npe. Tsis tas li ntawd xwb, yog koj coj zoo, tej zaum koj tus txiv yuav xav teev tiam Yehauvas thiab. Ces neb ob  leeg kuj yuav tau txais nqe zog ib yam nkaus.​—Nyeem 1 Petus 3:1, 2.

14. Ib tug kwvtij yuav ua li cas yog nws tus pojniam tsis ntseeg es saib tsis taus nws ua lub taubhau?

14 Yog koj tus pojniam tsis teev tiam Yehauvas es saib tsis taus koj ua lub taubhau, koj yuav ua li cas? Yog koj pheej nthe nws xwb, nws puas yuav hwm koj? Nws yeej yuav tsis hwm li. Vajtswv xav kom tus txiv xyaum Yexus es hlub tshua nws tus pojniam. (Efexau 5:23) Yexus yog lub taubhau rau lub koom txoos, nws ua siab ntev, muaj kev hlub txhua lub sijhawm. (Luka 9:46-48) Yog koj xyaum Yexus, tej zaum ntev mus ntev tuaj koj tus pojniam yuav xav teev tiam Yehauvas thiab.

15. Tus txiv tsev Khixatia yuav hlub tshua nws tus pojniam li cas?

15 Yehauvas hais tias: “Cov txiv, cia li hlub nej tus pojniam, tsis txhob ua nruj ua tsiv rau nws.” (Khaulauxi 3:19) Tus txiv uas hlub tshua nws tus pojniam, yeej saib tus pojniam rau nqe. Thaum tus pojniam pab tus txiv tawm tswvyim, nws yuav ua tib zoo mloog. (1 Petus 3:7) Txawm tus txiv tsis ua txhua yam uas tus pojniam hais los, yog nws mloog nws yuav txiav txim tau zoo dua. (Paj Lug 15:22) Tus txiv uas hlub tshua nws tus pojniam tsis yuam kom tus pojniam hwm nws. Tiamsis yog nws hlub pojniam menyuam ces lawv yuav zoo siab teev tiam Yehauvas thiab hwm nws tuaj. Thaum kawg sawvdaws yuav tau txais tus nqe zog.

Tsev neeg yuav ua li cas tej kev ntxhov siab thiaj txeeb tsis tau tus nqe zog? (Saib nqe 13-15)

COV HLUAS, TSIS TXHOB CIA IB YAM DABTSI TXEEB TAU NEJ TUS NQE ZOG!

16, 17. Cov hluas yuav ua li cas lawv thiaj tsis tu siab rau lawv niam lawv txiv?

16 Koj puas yog ib tug hluas? Koj puas xav tias koj niam koj txiv coj nruj dhau lawm thiab nkawd tsis to taub koj li? Tej zaum koj yuav tu siab rau nkawd thiab xav tias xyov  puas tsim nyog teev tiam Yehauvas lawm. Tiamsis yog koj tso Yehauvas tseg, koj yuav nrhiav tsis tau leejtwg uas hlub koj npaum li koj niam koj txiv thiab koj cov phoojywg hauv lub koom txoos lawm.

17 Muab xav li no: Yog koj niam koj txiv tsis hais koj li, nkawd puas hlub koj tiag? (Henplais 12:8) Nco ntsoov tias nkawd kuj yog neeg txhaum thiab. Tej zaum koj tu siab vim nkawd hais tau hnyav zog rau koj lawm. Tiamsis tsis txhob xav txog qhov ntawd. Ua tib zoo xav seb vim li cas nkawd ho ua li ntawd. Ua siab ntev, tsis txhob chim. Vajtswv Txojlus hais tias: “Tus uas tswj tau nws tej lus kuj yog nws txawj ntse, tus uas muaj lub siab ntev kuj thoob tsib to nrog.” (Paj Lug 17:27) Xyaum kam tiag, koj thiaj ua tau ib tug neeg paub tab uas leejtwg ntuas li cas los nws khaws luag tej lus. (Paj Lug 1:8) Qhov uas koj muaj niam muaj txiv teev tiam Yehauvas yog ib qho koob hmoov zoo tshaj plaws li. Nkawd xav kom koj tau txojsia nyob mus ib txhis.

18. Vim li cas koj thiaj ntsia ntsoov rau tus nqe zog?

18 Txawm peb muaj kev cia siab mus saum ntuj los yog nyob hauv ntiajteb no, peb txhua tus puavleej yuav txais nqe zog. Ua li cas peb thiaj ntseeg tau li no? Rau qhov tus Tswv Tsim ib puas tsav yam twb cog lus li no lawm tias: “Lub ntiajteb yuav paub txog [Yehauvas] thoob plaws, ib yam li dej puv nkaus nruab hiavtxwv.” (Yaxaya 11:9) Tshuav tsis ntev lawm xwb Yehauvas yuav ua tus cob qhia sawvdaws. Qhov no yeej yog ib qho nqe zog thiab. Yog li ntawd, nco ntsoov tej uas Yehauvas tau cog tseg rau koj, es txhob cia ib yam dabtsi txeeb tau koj tus nqe zog!