Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2017

Tawm Tsam Lub Qab Ntuj Tej Tswvyim

Tawm Tsam Lub Qab Ntuj Tej Tswvyim

“Cia li ceev faj tsis txhob cia leejtwg tej lus txawj ntse thiab tej lus dag do do ntes tau nej mus ua qhev.”​—KHAULAUXI 2:8.

ZAJ NKAUJ: 23, 26

1. Tus tubtxib Povlauj sau dabtsi mus pab cov Khixatia hauv Khaulauxi? (Saib daim duab ntawm sab no.)

THAUM Povlauj raug kaw hauv Loos xyoo 60 txog 61, nws sau ib tsab ntawv mus rau cov Khixatia hauv Khaulauxi. Nws piav tias lawv yuav tsum paub ntsuas seb “Vajtswv lub siab nyiam li cas.” (Khaulauxi 1:9) Povlauj hais tias: “Kuv hais li no xwv thiaj tsis muaj leejtwg hais lus mos lus muag dag ntxias nej. Cia li ceev faj tsis txhob cia leejtwg tej lus txawj ntse thiab tej lus dag do do ntes tau nej mus ua qhev. Tej lus ntawd yog raws li neeg tej qub kevcai thiab raws li tej hwjchim uas kav lub qab ntuj, tsis yog raws li Khetos.” (Khaulauxi 2:4, 8) Povlauj qhia tias txawm lub qab ntuj tej tswvyim tsis muaj tseeb los tseem muaj neeg ntseeg thiab. Vim li cas? Vim lawv ntseeg tias tej tswvyim ntawd ua rau lawv txawj ntse thiab zoo dua lwm tus. Yog li ntawd, Povlauj thiaj sau ntawv mus pab cov Khixatia tawm tsam lub qab ntuj tej tswvyim thiab kev phem kev qias.​—Khaulauxi 2:16, 17, 23.

2. Vim li cas peb ho tham txog lub qab ntuj no tej tswvyim?

2 Txawm peb mus txog qhovtwg los lub qab ntuj tej tswvyim nyob puag ncig peb, tsis hais hauv this vis, hauv Is Taws Nej, tom  haujlwm, tom tsev kawm ntawv tibsi. Cov uas xav li lub qab ntuj, yeej tsis xav li Yehauvas tej hauv paus ntsiab lus. Yog peb tsis ceev faj tej tswvyim ntawd yuav cais tau peb ntawm Vajtswv lub tswvyim. Hauv zaj no peb yuav kawm txog 5 lub tswvyim uas lub qab ntuj qhia seb yuav ua li cas thiaj tawm tsam yeej.

PUAS TSIM NYOG PEB NTSEEG VAJTSWV?

3. Tibneeg nyiam lub tswvyim twg thiab yog vim li cas?

3 “Txawm kuv tsis ntseeg Vajtswv los kuv yeej yog ib tug neeg zoo.” Tibneeg thoob ntiajteb xav li no vim lawv xav nyob ywj pheej ua ywj siab. Lawv thiaj tsis ua tib zoo xav seb puas muaj Vajtswv tiag los tsis muaj. (Nyeem Ntawv Nkauj 10:4.) Lwm cov xav tias lawv hais li no luag tej yuav qhuas tias lawv lub tswvyim twb koob lawv lawm, tsis tas ntseeg Vajtswv.

4. Peb yuav piav li cas luag thiaj pom tias muaj tus Tswv Tsim tiag?

4 Tibneeg xav paub seb puas muaj ib tug Tswv Tsim tiamsis thaum lawv kawm txuj kawm ci ntau yam ua rau lawv maus lawm, lawv thiaj tsis paub xyov puas muaj ib tug Tswv Tsim tiag. Tiamsis muab xav li no, yog tsis muaj leejtwg ua lub tsev, lub tsev puas cia li txawm tau los? Yeej tsis tau ib zaug li! Yuav tsum muaj neeg tsim tsa thiaj muaj taus lub tsev xwb. Ib puas tsav yam ciaj sia tseem zoo tshaj lub tsev uas neeg txhais tes tsim. Piv txwv tias yog tej nqaij to, lub cev txawj loos txawj kho rov zoo li qub. Tiamsis lub tsev ua tsis tau li ntawd. Vim li cas? Vim Yehauvas yog tus tsim tibneeg lub cev. Phau Vajlugkub hais tias: “Txhua lub tsev muaj tus uas ua, tiamsis tus uas tsim txhua yam huvsi yog Vajtswv.”​—Henplais 3:4.

5. Peb yuav piav li cas luag thiaj pom tias tibneeg cheem tsum Vajtswv tej kevcai?

5 Cia peb rov mus tham seb yuav teb li cas thaum luag hais tias: “Txawm kuv tsis ntseeg Vajtswv los kuv yeej yog ib tug neeg zoo.” Vajtswv Txojlus yeej hais tias cov uas tsis ntseeg Vajtswv kuj ua tau qhov ncaj qhov yog thiab. (Loos 2:14, 15) Tej zaum lawv yeej hwm niam hwm txiv tiamsis yog lawv tsis lees yuav Vajtswv tej kevcai ces lawv yuav tsis paub txiav txim zoo txhua fab. (Yaxaya 33:22) Cov neeg txawj ntse kuj lees hlo tias yuav tsum thov Vajtswv pab kho tibneeg tej teeb meem. (Nyeem Yelemi 10:23.) Yog li ntawd, peb yuav tsum tsis txhob xav tias txawm peb tsis ntseeg Vajtswv los peb yeej ua tau neeg zoo lawm.​—Ntawv Nkauj 146:3.

PUAS TAS COJ IB TXOJKEV NTSEEG TWG LI?

6. Tibneeg xav li cas txog kev ntseeg?

6 “Kuv tsis coj ib txojkev ntseeg twg li los kuv yeej kaj siab.” Coob leej xav tias kev ntseeg tsis lomzem, nkim sijhawm xwb. Ntau txojkev ntseeg qhia txog ntuj tawg, xav sau nyiaj ib feem kaum, xav txhawb kev nom kev tswv xwb. Tibneeg thiaj tsis xav coj ib txojkev ntseeg twg li lawm. Lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv tiamsis lawv tsis xav koom ib pawg ntseeg twg.

7. Vim li cas kev ntseeg tseeb thiaj pab tau peb muaj kev zoo siab?

7 Yog tsis muaj kev ntseeg peb puas kaj siab tiag? Yog tsis muaj kev ntseeg cuav peb yeej yuav kaj siab xwb. Tiamsis yog peb tsis muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas, tus Vajtswv uas “muaj kev zoo siab,” peb yeej yuav tsis kaj siab li. (1 Timaute 1:11, NW) Vim li cas Yehauvas thiaj yog tus Vajtswv muaj kev zoo siab? Rau qhov nws yeej ib txwm pub rau luag. Yog peb pub rau luag peb yuav muaj kev  zoo siab dua. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35) Kev ntseeg tseeb kuj pab tau tsev neeg muaj kev zoo siab thiab. Pab tau cov txij nkawm txawj sib hlub sib hwm, metub menyuam paub tab paub cai, thiab pab tau lub cuab lub yig nyob ruaj khov. Twb yog muaj kev ntseeg tseeb, Yehauvas cov tibneeg thiaj txawj sib hlub sib pab hauv lub koom txoos, tam li cuab kwvtij.​—Nyeem Yaxaya 65:13, 14.

8. Raws li Luka 11:28, cov neeg twg thiaj yog cov kaj siab tiag?

8 Tus uas tsis teev tiam Vajtswv puas kaj siab tiag? Muab xav li no, tibneeg muaj kev zoo siab thaum lawv ua si ncaws npas lossis saib luag pov npas thiab lwm yam kev lomzem. Tej zaum lawv tau ib txoj haujlwm zoo ces lawv zoo siab. Tej txhia zoo siab vim lawv muaj kw muaj tig coob. Tej no yeej ua rau sawvdaws zoo siab tiamsis tibneeg lub neej muaj ntsiab rau. Peb tsis zoo li tej tsiaj txhu, peb muaj peevxwm kawm txog tus Tswv Tsim thiab pe hawm nws. Vajtswv yeej tsim peb kom muaj kev kaj siab teev tiam nws. (Nyeem Luka 11:28.) Twb yog vim li ntawd, thaum peb nrog cov kwvtij nkauj muam pe hawm Yehauvas thiaj txhawb tau peb zog, peb thiaj muaj kev zoo siab ua luaj. (Ntawv Nkauj 133:1) Peb muaj kev zoo siab vim peb coj tau lub neej dawb huv. Peb kuj zoo siab rau peb cuab kwvtij thoob ntiajteb thiab muaj kev vam kev cia siab rau yav tom hauv ntej.

PUAS TSIM NYOG UA LUB NEEJ DAWB HUV LI PHAU VAJLUGKUB QHIA?

9. (1) Lub qab ntuj xav li cas txog kev plees kev yi? (2) Vim li cas Vajtswv Txojlus txwv tsis pub ua plees ua yi?

9 “Sib deev tas mam sib yuav los yeej tsis txhaum.” Tej zaum lawv yuav hais tias: “Nej coj nruj dhau lawm, yuav tsum muaj kev lomzem thiab.” Tiamsis Vajtswv txojcai txwv tsis pub ua plees ua yi. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Nyeem 1 Thexalaunika 4:3-8.) Yehauvas yog tus tsim peb, yeej tsim nyog nws tsa kevcai rau peb coj. Vajtswv hais tias tsuas yog ob niam txiv thiaj pw tau ua ke xwb. Nws muab kevcai rau peb coj vim nws hlub peb. Nws paub tias yog peb mloog nws lus peb yuav tau lub neej zoo. Tsev neeg uas coj raws li Vajtswv tej kevcai ua neej tso siab plhuav thiab muaj kev sib hlub sib hwm dua. Tiamsis Vajtswv yuav rau txim rau cov uas txhob txwm hla nws tej kevcai.​—Henplais 13:4.

10. Ib tug Khixatia yuav tsum ua li cas nws thiaj zam dhau kev plees kev yi?

10 Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum tswj peb lub qhov muag thiaj zam dhau kev plees kev yi. Yexus hais tias: “Txhua tus uas saib ib tug pojniam twg thiab xav ntxias nws mas twb deev tus pojniam ntawd hauv lub siab lawm. Yog koj sab qhov muag xis ua rau koj ua txhaum, cia li muab kaus pov tseg.” (Mathai 5:28, 29) Yog li ntawd, peb yuav tsum tsis txhob saib tej duab liab qab lossis mloog tej nkauj tsis huv. Povlauj hais tias: “Cia li muab nej lub neej uas nyiam kev ntiajteb tua pov tseg, tsis hais kev ua nkauj nraug.” (Khaulauxi 3:5) Peb yuav tsum tswj tej uas peb tham txog thiab tej uas peb xav txog tibsi.​—Efexau 5:3-5.

PUAS ZOO RAU PEB TAU IB TXOJ HAUJLWM ZOO?

11. Vim li cas coob tus xav tuav haujlwm zoo?

11 “Yog yus tau ib txoj haujlwm zoo yus yeej zoo siab.” Lub qab ntuj hais tias peb  yuav tsum rau siab ntso khwv thiaj nrog luag muaj. Lawv hais tias tuav ib txoj haujlwm muaj meej mom, luag thiaj saib taus yus. Yog peb tsis ceev faj peb yuav pib xav li ntawd thiab.

12. Yog peb tau txoj haujlwm zoo puas txaus peb siab tiag?

12 Yog peb tau txoj haujlwm uas tsav hwjchim thiab meej mom rau peb, puas txaus peb siab tiag? Yeej tsis txaus li. Txawm peb tau ib txoj haujlwm zoo los peb tsuas muaj kev zoo siab ib ntus xwb. Muab xav li no, Xatas xav tau hwjchim thiab meej mom. Nws yeej tau lawm tiag tiamsis nws tsis zoo siab, nws ua npau taws vog xwb. (Mathai 4:8, 9; Qhia Tshwm 12:12) Tsis tas li ntawd, vim tibneeg xav tau txoj haujlwm zoo tshaj luag lawv thiaj sib txeeb, sib tw, ua nruj ua tsiv. Txawm lawv tau txoj haujlwm lawv nyiam heev los, lawv ua neej qhuav qhawv xwb. Phau Vajlugkub hais tias yog lawv “haus cua xwb.” (Laj Lim Tswvyim 4:4) Tiamsis yog peb pab lwm tus los paub Vajtswv thiab nws tej lus cog tseg rau noob neej, peb yuav muaj kev zoo siab xyiv fab tiag. Yeej tsis muaj ib txoj haujlwm uas yuav ua rau peb zoo siab npaum li txoj no lawm.

13. (1) Kev khwv noj khwv haus puas yog yam tseem ceeb tshaj hauv peb lub neej? (2) Ua li cas tus tubtxib Povlauj thiaj muaj kev zoo siab xyiv fab?

13 Yeej tsis txhaum rau peb khwv noj khwv haus lossis xaiv ib txoj haujlwm zoo. Tiamsis tsis txhob muab peb txoj haujlwm saib tseem ceeb dua Yehauvas. Yexus hais tias: “Tsis muaj leejtwg yuav ua qhev tau rau ob tug lospav, rau qhov nws yeej yuav ntxub ib tug nyiam ib tug, lossis yuav npuab ib tug saib tsis taus ib tug. Nej yuav ua Vajtswv li qhev thiab ua nyiaj txiag li qhev ua ke tsis tau.” (Mathai 6:24) Thaum tus tubtxib Povlauj tseem hluas, nws tau hau ntsoov ua nws txoj haujlwm xwb. Tiamsis thaum nws mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab pom tias Vajtswv Txojlus hloov tau tibneeg lub neej, nws mam muaj kev zoo siab xyiv fab. (Nyeem 1 Thexalaunika 2:13, 19, 20.) Thaum peb teev tiam Yehauvas thiab mus qhia Vajlugkub rau lwm tus peb yuav muaj kev xyiv fab tiag. Tsis muaj ib txoj haujlwm zoo tshaj txoj uas peb teev tiam Yehauvas thiab qhia txog nws lub npe rau lwm tus.

Thaum peb pab lwm tus los paub Vajtswv peb muaj kev zoo siab xyiv fab (Saib nqe 12, 13)

TIBNEEG PUAS KHO TAU TEJ TEEB MEEM HAUV LUB QAB NTUJ NO?

14. Vim li cas coob tus tsis xav yuav Vajtswv txojkev pab?

14 “Tibneeg yeej kho tau lawv tej teeb  meem.” Vim li cas coob tus ho nyiam lub tswvyim no? Rau qhov yog tibneeg kho tau lawv tej teeb meem ces tsis tas Vajtswv pab li. Leejtwg xav coj li cas los nyob ntawm nws xwb. Peb thiaj hnov luag tshaj xo tias nimno tsis muaj kev tsov kev rog, kev tub sab tub nyiag, kev mob kev nkeeg, thiab kev txom nyem npaum li yav thaud lawm. Ib tsab xov xwm hais tias: “Noob neej tau zoo zuj zus, twb yog vim tibneeg koom siab sib hlub sib pab thiaj zoo taus.” Tiamsis puas muaj tseeb li ntawd tiag? Tibneeg puas kho tau tej teeb meem hauv lub qab ntuj no? Cia peb kawm seb.

15. Tibneeg kho puas tau tej teeb meem hauv qab ntuj no?

15 Tibneeg txwv puas tau kev tsov kev rog? Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1 thiab 2, muaj tshaj li 60 plhom leej tau tuag. Tiamsis suav txij thaum ntawd los txog xyoo 2015, thoob ntiajteb muaj txog 65 plhom leej tau ua neeg thoj nam tawg rog. Suav xyoo 2015 nkaus xwb, muaj tshaj li 12 plhom leej ua neeg thoj nam. Tibneeg puas leem cai? Nyob rau tej thaj tsam tsis muaj tub sab tub nyiag li thaud lawm. Tiamsis ho muaj lwm yam kev tub sab tub nyiag ntau zuj zus tuaj. Muaj tub sab hauv Is Taws Nej, muaj tub sab lwg noj lwg haus. Muaj kev ua nruj ua tsiv hauv lub cuab lub yig, muaj neeg phem ua cov nyom tej nom tswv, thiab kuj muaj tej nom tswv txais yuav nyiaj xiab. Ua li, kab mob kev nkeeg puas ploj zuj zus lawd? Tibneeg txawj nrhiav tshuaj kho  mob heev lawm, tiamsis xyoo 2013 muaj xov tshaj tawm tias txhua xyoo muaj txog li 9 plhom tus uas twb tsis tau muaj 60 xyoo, raug ploj tuag vim hlab ntsha tawg, mob plawv, mob kheeb xawm, mob ntsws, lossis mob ntshav qab zib. Puas tseem muaj kev txom nyem? Muaj ib lub koom haum tau tshuaj pom tias nyob rau sab Afika tsuas muaj kev txom nyem zuj zus tuaj lawm xwb. Nyob rau xyoo 1990, muaj 280 plhom leej nyob txom nyem ntsuav, tiamsis xyoo 2012 txawm siv txog li 330 plhom leej lawm.

16. (1) Vim li cas tibneeg kho tsis tau tej teeb meem hauv lub qab ntuj no? (2) Phau Yaxaya thiab Ntawv Nkauj qhia tias lub Nceeg Vaj yuav ua dabtsi?

16 Txawm muaj tej xwm no los peb tsis poob siab. Peb paub tias tibneeg yeej kho tsis tau tej teeb meem hauv lub qab ntuj no. Vim li cas? Vim cov neeg cuaj khaum kav tej koom haum thiab tej tseem fwv xwb. Lawv kho tsis tau kev mob kev nkeeg, thiab tshem tsis tau kev txom nyem ib zaug li. Tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiaj kho tau xwb. Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab cov neeg cuaj khaum thiab cov uas txhawb tibneeg tej tseem fwv rhuav tshem tibsi mus. Tsis tas li ntawd, Vajtswv kuj yuav tshem tawm Xatas thiab kev ntseeg cuav tibsi, yuav tsis muaj kev tsov kev rog li lawm. (Ntawv Nkauj 46:8, 9) Lub Nceeg Vaj kuj yuav tshem tawm kev tsis leem cai thiab. Niaj hnub no Vajtswv lub Nceeg Vaj twb qhia kom peb paub sib hlub sib hwm, ib leeg tso siab rau ib leeg. Yeej tsis muaj ib lub tseem fwv twg uas yuav cob tau li ntawd. (Yaxaya 11:9) Tshuav tsis ntev lawm xwb, Yehauvas yuav kho kom noob neej txhua tus noj qab haus huv. Yuav tsis muaj kev mob kev nkeeg li lawm. (Yaxaya 35:5, 6) Nws yuav tshem tawm tej kev txom nyem huvsi mus. Txhua tus yuav ua neej kaj siab lug thiab yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Lawv yuav tau lub neej uas muaj nqes dua tej niag pob nyiaj.​—Ntawv Nkauj 72:12, 13.

“TSIM NYOG TEB TXHUA TUS LI CAS”

17. Koj yuav tawm tsam lub qab ntuj tej tswvyim li cas?

17 Koj yuav tawm tsam lub qab ntuj tej tswvyim li cas? Koj yuav tsum xav seb phau Vajlugkub qhia li cas. Nrog cov kwvtij nkauj muam uas paub Vajlugkub zoo tham. Ua tib zoo xav seb vim li cas neeg ho nyiam lub tswvyim ntawd, ua li cas lub tswvyim ntawd ho tsis yog lawm, thiab koj yuav tawm tsam tej tswvyim ntawd li cas. Povlauj hais tias: “Cia li siv tswvyim . . . xwv nej thiaj paub tias tsim nyog teb txhua tus li cas.” (Khaulauxi 4:5, 6) Yog peb ua li Povlauj hais ces peb yuav tawm tsam yeej lub qab ntuj tej tswvyim.

^ nqe 9 Tibneeg tau muab Yauhas 7:53–8:11 coj los ntxiv phau Vajlugkub. Thaum ib txhia nyeem cov nqe no lawv xav yuam kev tias tsuas yog tus neeg tsis muaj txim thiaj txiav txim tau rau tus uas deev luag poj luag txiv xwb. Tiamsis Vajtswv txoj kevcai hais li no rau cov Yixayee tias: “Yog nej pom ib tug deev lwm tus li pojniam, ob tug uas sib deev ntawd yuav tsum raug muab tua pov tseg.”​—Kevcai 22:22.