Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 10 Hli Xyoo 2017

Qhov Tseeb “Tsis Yog Coj Kev Sib Haum Xeeb Los Yog Coj Ntaj Los”

Qhov Tseeb “Tsis Yog Coj Kev Sib Haum Xeeb Los Yog Coj Ntaj Los”

“Tsis txhob xav tias kuv los yog coj kev sib haum xeeb los rau lub ntiajteb. Kuv los, tsis yog coj kev sib haum xeeb los yog coj ntaj los.”​—MATHAI 10:34.

ZAJ NKAUJ: 43, 24

1. Yehauvas tau muab dabtsi pub rau peb?

PEB txhua tus yeej xav tau lub neej kaj siab lug xwb, tsis muaj leejtwg xav tau ib lub neej ntxhov siab hnyo. Peb thiaj zoo siab kawg li uas Yehauvas tau muab nws “txojkev siab tus” pub rau peb. Yehauvas txojkev siab tus tsom kwm peb lub siab thiab peb txojkev xav, peb thiaj kaj siab lug ua neej. (Filipi 4:6, 7) Tsis tas li ntawd xwb, peb twb muab peb tus kheej cob rau Yehauvas lawm, peb thiaj tau nrog Vajtswv sib raug zoo lossis “nrog Vajtswv sib haum xeeb.”​—Loos 5:1.

2. Vim li cas peb tseem nyuaj siab qees? (Saib daim duab ntawm sab no.)

2 Tamsim no tsis tau txog caij rau Vajtswv kho kom lub ntiajteb muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Peb tseem nyob rau lub caij kawg uas muaj ntau yam kev ntxhov siab los ua rau peb nyuaj siab. Peb niaj hnub pom tibneeg ua nruj ua tsiv nyob puag ncig  peb. (2 Timaute 3:1-4) Tsis tas li ntawd, Xatas thiab nws tej kev ntseeg cuav tseem niaj hnub tawm tsam peb. (2 Khaulee 10:4, 5) Tiamsis qhov uas ua rau peb nyuaj siab tshaj yog peb cov nruab ze tawm tsam peb. Tej zaum lawv yuav thuam saib tsis taus peb txojkev ntseeg lossis ntsw tias peb cais kwv cais tij lossis rhuav lub cuab lub yig. Tej zaum lawv kuj hem tias yog peb tsis tso Yehauvas tseg ces lawv yuav tsis quav ntsej peb lawm. Thaum peb tsev neeg tawm tsam li ntawd, peb yuav tsum nco ntsoov li cas? Peb yuav ua li cas nrog cov nruab ze nyob sib haum xeeb?

PEB YUAV TSUM NCO NTSOOV LI CAS?

3. Yexus coj dabtsi los?

3 Yexus paub tias tsis yog txhua tus yuav mloog nws tej lus qhia thiab nws tej lus qhia yuav cais tibneeg. Nws cov thwjtim yuav tsum ua siab tuab siab tawv thaum lawv raug kev tawm tsam. Yexus paub tias kev tawm tsam kuj yog los ntawm yus tsev neeg thiab. Yexus thiaj hais tias: “Tsis txhob xav tias kuv los yog coj kev sib haum xeeb los rau lub ntiajteb. Kuv los, tsis yog coj kev sib haum xeeb los yog coj ntaj los. Kuv los yog los ‘ua rau tub tawm tsam txiv, thiab ntxhais tawm tsam niam, thiab nyab tawm tsam niam pog,’ mas cov uas ua yeeb ncuab yeej yog yus tsev neeg.”​—Mathai 10:34-36.

4. Thaum twg thiaj tsis yoojyim raws Yexus qab?

4 Yexus hais tias: “Tsis txhob xav tias kuv los yog coj kev sib haum xeeb los.” Ua li cas Yexus ho hais li ntawd? Nws xav kom sawvdaws paub tias yog lawv los ua nws cov thwjtim, yuav muaj neeg tawm tsam lawv. Yexus lub hom phiaj tsis yog los muab tibneeg cais, nws xav qhia qhov tseeb txog Vajtswv xwb. (Yauhas 18:37) Tiamsis Yexus cov thwjtim yuav tsum paub tias yog lawv tej nruab ze tsis nyiam qhov tseeb, yuav tsis yoojyim rau lawv raws nws qab.

5. Cov raws Yexus qab tau ntsib tej yam zoo li cas?

5 Yexus hais tias cov raws nws qab yuav tsum thev taus kev tsim txom, txawm yog lawv tsev neeg lossis lwm tus los xij. (Mathai 10:38) Yexus cov thwjtim ua raws nkaus li nws tau hais ntawd. Txawm lawv tsev neeg thuam thiab tsis yuav lawv los lawv tau hau ntsoov raws Yexus qab. Thaum kawg lawv tau txais ib tse neeg uas zoo kawg li.​—Nyeem Malakau 10:29, 30.

6. Yog peb tsev neeg tawm tsam peb, peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

6 Txawm tsev neeg tawm tsam peb txojkev ntseeg los peb tseem hlub lawv. Tiamsis nco ntsoov tias peb yuav tsum hlub Vajtswv thiab Khetos heev dua lwm tus. (Mathai 10:37) Xatas yuav siv yus tsev neeg los rub kom yus ncaim ntawm Yehauvas mus. Cia peb kawm seb thaum peb tsev neeg tawm tsam peb, peb yuav ua li cas thiaj thev taus.

TUS TXIJ NKAWM UAS TSIS NTSEEG

7. Yog koj tus txij nkawm tsis teev tiam Yehauvas koj yuav tsum nco ntsoov li cas?

7 Phau Vajlugkub ceeb toom tias txhua tus uas muaj txij nkawm “yuav muaj kev ntxhov siab.” (1 Khaulee 7:28) Yog koj tus txij nkawm tsis teev tiam Yehauvas, tej zaum koj yuav hajyam muaj kev ntxhov siab. Tiamsis koj yuav tsum nco ntsoov saib koj lub neej ib yam li Yehauvas saib. Yehauvas tsis tso cai rau peb sib cais thiab sib nrauj  vim peb tus txij nkawm tsis teev tiam Vajtswv. (1 Khaulee 7:12-16) Yog koj tus txiv tsis ntseeg Yehauvas thiab tsis ntaus thawj pe hawm Vajtswv los koj yuav tsum saib taus nws ua lub taub hau. Yog koj tus pojniam tsis teev tiam Yehauvas los koj yuav tsum hlub tshua nws.​—Efexau 5:22, 23, 28, 29.

8. Yog koj tus txij nkawm tsis pub koj teev tiam Vajtswv npaum li koj siab xav, koj yuav tau nug koj tus kheej li cas?

8 Yog koj tus txij nkawm tsis pub koj teev tiam Yehauvas npaum li koj siab xav, koj yuav ua li cas xwb? Muaj ib tug muam uas tus txiv tsis ntseeg Yehauvas tau hais rau nws tias tus txiv tsuas pub nws mus tshaj tawm tej lub caij xwb. Yog muaj li ntawd, koj yuav ua li cas xwb? Nug koj tus kheej li no: ‘Puas yog kuv tus txij nkawm txwv hlo tsis pub kuv teev tiam Yehauvas li? Yog tsis txwv, kuv puas yoog tau nws thiab?’ Yog koj ua siab mos muag, neb ob niam txiv yuav hais sib haum dua.​—Filipi 4:5.

9. Ib tug Khixatia yuav qhia li cas menyuam thiaj paub hwm leej niam leej txiv uas tsis teev tiam Yehauvas?

9 Yog koj tus txij nkawm tsis teev tiam Yehauvas tej zaum yuav tsis yoojyim rau koj cob qhia neb cov menyuam. Koj yuav tsum qhia cov menyuam kom mloog Vajtswv lo lus sam hwm no: “Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv.” (Efexau 6:1-3) Tiamsis yog koj tus txij nkawm tsis coj raws li phau Vajlugkub qhia, koj yuav ua li cas? Yog koj hwm koj tus txij nkawm ces koj yuav coj tau ib tug qauv zoo rau cov menyuam xyaum. Xav txog tej yeeb yam zoo uas koj tus txij nkawm muaj thiab ua nws tsaug uas nws saib xyuas lub cuab lub yig zoo heev. Tsis txhob hais phem txog koj tus txij nkawm tab meeg koj cov menyuam. Ua tib zoo piav rau neb cov menyuam tias txhua tus nyias yuav tsum txiav txim nyias seb puas yuav teev  tiam Yehauvas los tsis teev tiam. Yog koj qhia kom cov menyuam paub hwm nws, tej zaum lawv tus qauv zoo yuav rub tau nws los teev tiam Yehauvas thiab.

Qhia Vajlugkub rau koj cov menyuam npaum li koj qhia tau (Saib nqe 10)

10. Ib tug Khixatia yuav ua li cas nws cov menyuam thiaj paub hlub Yehauvas?

10 Ib txhia txij nkawm uas tsis teev tiam Yehauvas xav kom lawv cov menyuam mus koom tej koob tsheej lossis kawm txog tej kev ntseeg cuav. Tej zaum tus txiv tsev uas tsis ntseeg tsis kam nws tus pojniam qhia Vajlugkub rau cov menyuam. Txawm li ntawd los, tus pojniam mam nrhiav lwm txojkev los qhia lawv. (Tubtxib Tes Haujlwm 16:1; 2 Timaute 3:14, 15) Yog tus txiv tsis pub nws tus pojniam qhia Vajlugkub rau cov menyuam lossis tsis pub coj mus kev sib txoos, tus pojniam mam tham txog tej uas nws ntseeg rau lwm lub caij. Ua li no, cov menyuam thiaj yuav paub txog Yehauvas tej kevcai. (Tubtxib Tes Haujlwm 4:19, 20) Thaum kawg cov menyuam yuav tsum txiav txim rau lawv tus kheej, seb lawv puas yuav teev tiam Yehauvas los tsis teev tiam. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)​—Kevcai 30:19, 20.

THAUM COV NRUAB ZE TAWM TSAM

11. Cov nruab ze uas tsis teev tiam Yehauvas tej zaum yuav xav li cas txog peb txojkev ntseeg?

11 Thaum peb nyuam qhuav kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv, tej zaum peb tsis qhia peb tsev neeg paub. Tiamsis thaum peb txojkev ntseeg loj zuj zus peb pom tias peb yuav tsum qhia lawv paub tias peb xav teev tiam Yehauvas. (Malakau 8:38) Tej zaum peb cov nruab ze tsis zoo siab vim peb muab siab npuab Vajtswv heev dua lawv lawm. Yog li, cia peb kawm seb yuav ua li cas thiaj muaj kev sib haum xeeb nrog cov nruab ze thiab muab siab npuab Yehauvas mus li.

Yog peb ua tib zoo mloog tej uas tsev neeg txhawj txog peb, ces peb yuav paub qhia qhov tseeb rau lawv

12. (1) Vim li cas peb cov nruab ze ho tawm tsam peb? (2) Peb yuav ua li cas lawv thiaj paub tias peb tsis cais lawv?

12 Ua tib zoo xav seb vim li cas cov nruab ze tu siab. Peb zoo siab heev rau qhov peb los paub qhov tseeb txog phau Vajlugkub lawm. Tiamsis tej zaum peb cov nruab ze xav tias peb raug luag haub tau lawm lossis peb ho mus koom tau tej kevcai txawv txawv lawm. Thaum lawv pam noj pam haus rau tej koob tsheej los peb tsis mus koom, yuav ua rau lawv xav tias peb txiav kev neej kev tsav lawm. Ib txhia kuj txhawj tias nyob tsam peb tsis muaj chaw cob cuab. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo xav thiab mloog seb vim li cas lawv ho txhawj txog peb. (Paj Lug 20:5) Tus tubtxib Povlauj hais tias nws “yeem ua txhua yam neeg” xwv nws thiaj tau qhia txoj xov zoo rau lawv. Yog peb ua tib zoo mloog tej uas tsev neeg txhawj txog peb, ces peb yuav  paub qhia qhov tseeb rau lawv.​—1 Khaulee 9:19-23.

13. Thaum peb nrog cov nruab ze uas tsis teev tiam Yehauvas tham, peb yuav tsum ua li cas xwb?

13 Ua tib zoo teb luag. Phau Vajlugkub hais tias: “Cia li hais nej tej lus muaj kev hlub.” (Khaulauxi 4:6) Tsis yoojyim ua li no. Peb yuav tsum thov Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv pab peb ua tib zoo teb peb cov nruab ze. Tsis txhob nrog lawv sib cam txog kev ntseeg. Yog lawv ua rau peb tu siab los peb yuav tsum xyaum cov tubtxib. Povlauj hais tias: “Thaum peb raug luag cem peb kuj foom koob hmoov rau luag, thaum peb raug tsim txom peb kuj ua siab ntev thev, thaum peb raug luag iab hiam, peb kuj ua tib zoo teb luag.”​—1 Khaulee 4:12, 13.

14. Vim li cas peb yuav tsum coj zoo?

14 Coj zoo. Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau peb coj zoo? Yog peb coj zoo hajyam pab tau peb nrog cov nruab ze sib haum xeeb. (Nyeem 1 Petus 3:1, 2, 16.) Yog peb coj zoo lawv yuav pom tias Yehauvas Cov Timkhawv muaj kev sib haum xeeb ntawm ob niam txiv, txawj cob qhia menyuam, lawv ua lub neej raws nraim li phau Vajlugkub qhia thiab lawv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis. Txawm peb cov nruab ze tsis txais yuav qhov tseeb los xij, yog peb coj zoo peb yuav muaj kev zoo siab thiab ua haum Yehauvas siab.

15. Peb yuav tsum xyuam xim li cas thiaj tsis nrog cov nruab ze sib cov nyom?

15 Xyuam xim. Npaj nroos rau lub caij uas yuav muaj lus sib cov nyom. Ua tib zoo xav seb koj yuav teb li cas. (Paj Lug 12:16, 23) Ib tug muam hauv tebchaws Auxitalia (Australia) tau ua li no. Nws txiv yawg tawm tsam qhov tseeb heev. Yog li ntawd, ua ntej nkawd hu mus nrog txiv yawg tham, nkawd xub thov Yehauvas pab kom nkawd hais tau tej lus mos lus muag xwb. Nkawd ua tib zoo xav seb yuav tham txog dabtsi thiaj ua rau txiv yawg kaj siab. Nkawd nrog nws tham ib pliag xwb thiaj tsis kis txog kev ntseeg li.

Peb yuav tsum nco ntsoov muab siab npuab Yehauvas heev dua peb tsev neeg

16. Txawm peb tsis xav kom peb cov nruab ze tu siab los peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

16 Txawm peb xyuam xim npaum li cas los muaj tej lub caij peb yuav nrog peb tsev neeg hais tsis sib haum. Thaum muaj li no, tej zaum peb yuav tu siab vim peb xav nrog lawv sib haum thiab. Txawm li ntawd los, peb yuav tsum nco ntsoov muab siab npuab Yehauvas heev dua peb tsev neeg. Thaum peb cov nruab ze pom li ntawd, lawv mam to taub tias kev teev tiam Yehauvas yeej tseem ceeb heev tiag. Peb yuam tsis tau leejtwg los txais yuav qhov tseeb. Tiamsis peb tus qauv zoo yuav pab lawv pom tias Yehauvas txoj kevcai yeej zoo tiag. Yehauvas yuav cia lawv txiav txim seb lawv yuav teev tiam nws los tsis teev tiam.​—Yaxaya 48:17, 18.

THAUM PEB TSEV NEEG IB TUG TSO YEHAUVAS TSEG

17, 18. Yog peb tsev neeg ib tug tso Yehauvas tseg lawm, peb yuav tsum ua dabtsi?

17 Thaum peb tsev neeg los yog ib tug  nruab ze raug rho tawm lossis yeem tawm hauv lub koom txoos mus, yuav ua rau peb nyuaj siab kawg li. Tej zaum yuav mob siab npaum nkaus rab ntaj chob. Yog peb ntsib li no, yuav ua li cas peb thiaj thev taus?

18 Tau hau ntsoov teev tiam Yehauvas. Thaum ntsib tej kev nyuaj siab li no, peb yuav tsum tuav rawv kev ntseeg ruaj nreeg. Nyeem Vajlugkub txhua hnub, npaj rau tej kev sib txoos thiab mus koom kev sib txoos tsis tu ncua, rau siab ntso mus tshaj tawm txoj xov zoo, thiab thov Yehauvas pub dag zog rau peb ua taus siab ntev thev. (Yuda 20, 21) Yog koj twb ua txhua yam no es koj tseem nyuaj siab qees los tsis txhob tso tseg. Peem kam tiag! Tau hau ntsoov teev tiam Yehauvas, koj thiaj tswj tau koj lub siab thiab txojkev xav. Tus sau Ntawv Nkauj 73 tau ntsib ntau yam kev nyuaj siab. Tej kev ntxhov siab thiaj ua rau nws tws kev tas tsis pom qab ua txoj twg. Tiamsis thaum nws tau hau ntsoov teev tiam Yehauvas, nws mam li xeev xwm. (Ntawv Nkauj 73:16, 17) Koj yeej ua tau li ntawd thiab.

19. Peb yuav tsum ua li cas thiaj yog peb saib taus Yehauvas txojkev qhuab ntuas?

19 Saib taus Yehauvas txojkev qhuab ntuas. Yehauvas paub tias nws txojkev qhuab ntuas pab tau txhua leej txhua tus, tsis yog pab tus uas raug rho tawm xwb. Thaum Vajtswv qhuab ntuas tus uas peb hlub tshua yeej mob siab kawg, tiamsis qhov no yuav pab kom nws rov los cuag tau Vajtswv. (Nyeem Henplais 12:11.) Peb yuav tsum saib taus Yehauvas txojkev qhuab ntuas es “tsis txhob mus koom” nrog tus uas raug rho tawm. (1 Khaulee 5:11-13) Ua li no yeej nyuaj heev. Txawm nyuaj npaum li cas los peb yuav tsum tsis txhob hu xov tooj, ntaus ntawv, sau ntawv, xa e-mail, lossis tiv tauj nws hauv Is Taws Nej hlo li.

Peb yeej vam thiab cia siab ntsoov tias muaj ib hnub tus peb hlub tshua yuav rov los cuag Yehauvas

20. Peb vam thiab cia siab ntsoov li cas?

20 Tsis txhob tas kev cia siab! Kev hlub “muaj kev vam mus li.” Yog li ntawd, peb yeej vam thiab cia siab ntsoov tias muaj ib hnub tus peb hlub tshua yuav rov los cuag Yehauvas. (1 Khaulee 13:7) Yog koj pom tias nws hloov nws tus cwj pwm zuj zus lawm, koj kuj thov Yehauvas pab kom nws rau siab nyeem Vajlugkub thiab mloog Yehauvas lo lus nqua hu no: “Cia li rov los cuag kuv.”​—Yaxaya 44:22.

21. Yog koj tsev neeg tawm tsam koj vim koj raws Yexus qab, koj yuav tsum ua li cas?

21 Yexus hais tias peb yuav tsum hlub nws dua hlub tibneeg. Yexus tso siab tias txawm nws cov thwjtim yuav raug tsev neeg tawm tsam los, lawv yeej ua taus siab tuab siab tawv es muab siab npuab nws tiag. Yog koj tsev neeg tawm tsam koj vim koj raws Yexus qab ces cia li tso siab plhuav rau Yehauvas. Thov kom nws pab koj ua siab ntev thev tiag. (Yaxaya 41:10, 13) Cia li zoo siab vim Yehauvas thiab Yexus nkawd pom koj txojkev hlub, thiab nkawd yeej yuav pub nqe zog ntxiv rau koj.

^ nqe 10 Yog xav paub ntxiv seb cov uas ib leeg niam ib leeg txiv teev tiam Yehauvas yuav cob qhia menyuam li cas, mus saib zaj hu ua “Tej Uas Peb Xav Paub” hauv Phau Tsom Faj Askiv lub 8 Hli tim 15, 2002.