Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 10 Hli Xyoo 2017

“Hlub Ntawm Tes Haujlwm Thiab Ntawm Qhov Tseeb”

“Hlub Ntawm Tes Haujlwm Thiab Ntawm Qhov Tseeb”

“Peb tsis txhob sib hlub ntawm lo lus thiab ntawm lub ncauj xwb tiamsis yuav tsum hlub ntawm tes haujlwm thiab ntawm qhov tseeb.”​—1 YAUHAS 3:18.

ZAJ NKAUJ: 3, 50

1. Txojkev hlub uas loj tshaj plaws yog txoj twg? (Saib daim duab ntawm sab no.)

KEV hlub yog Yehauvas ua tus pub. (1 Yauhas 4:7) Txojkev hlub uas loj tshaj plaws yog tawm hauv lub siab dawb paug tuaj. Phau Vajlugkub siv lo lus Kili akapes (a·gaʹpe) piav txog txojkev hlub no. Txojkev hlub no yog kev hlub tshua lwm leej lwm tus. Tsis tas li ntawd xwb, tus uas muaj txojkev hlub akapes tsis xam pom nws tus kheej xwb tiamsis nws xam pom lwm tus ua ntej. Nws kub siab lug pab luag. Yog peb muaj txojkev hlub no, peb yuav muaj kev xyiv fab thiab peb lub neej yuav muaj hauv paus hauv ntsis.

2, 3. Yehauvas tau ua li cas los qhia tias nws hlub noob neej?

2 Ua ntej Vajtswv Yehauvas tsim Adas thiab Eva, nws twb npaj lub ntiajteb cia rau nkawd nyob lawm. Nws tsim tau ib puas tsav yam zoo kawg nkaus, nkawd thiaj tsis pluag ib yam dabtsi li. Tsis yog Yehauvas tsim tej ntawd kom nws zoo siab tiamsis nws tsim kom peb zoo siab xwb. Nws xav kom tibneeg kaj siab lug ua neej nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis.

3 Txawm Adas thiab Eva ntxeev siab rau Yehauvas lawm los,  nws yeej tsis tso noob neej tseg li. Yehauvas paub tias nkawd cov xeeb ntxwv qee tus yuav xav los paub Nws. Puag tom qab no, Yehauvas muab ib yam zoo kawg nkaus pub rau noob neej. Nws tau npaj tus nqe txhiv tibneeg txojsia. (Chiv Keeb 3:15; 1 Yauhas 4:10) Yehauvas paub tias txhua yam yuav muaj tiav raws li nws lub ntsiab. Plaub txhiab xyoo tom qab Yehauvas hais txog tus nqe txhiv, nws mam cia nws tib leeg Tub los tuag theej neeg lub txhoj. (Yauhas 3:16) Peb zoo siab kawg li uas Yehauvas hlub peb npaum li no!

Txawm tsis yoojyim los peb yeej xyaum tau Vajtswv txojkev hlub

4. Tibneeg txhaum puas xyaum tau Vajtswv txojkev hlub?

4 Tiamsis peb yog neeg txhaum xwb, peb puas xyaum tau Vajtswv txojkev hlub? Yeej xyaum tau, rau qhov Vajtswv tsim neeg zoo li nws tus yam ntxwv. Yog li ntawd, txawm tsis yoojyim los peb yeej xyaum tau nws txojkev hlub. Anpee ua qauv zoo heev rau peb xyaum. Nws hlub Yehauvas nws thiaj ua lub siab dawb paug muab tus tsiaj uas zoo tshaj xyeem rau Vajtswv. (Chiv Keeb 4:3, 4) Nau-a kuj ua tau qauv zoo kawg li thiab. Nws xam pom lwm tus ua ntej. Txawm tsis muaj leejtwg mloog li los nws rau siab ntso tshaj tawm Vajtswv txojkev ncaj ncees. (2 Petus 2:5) Tsis tas li ntawd xwb, peb kuj xyaum tau Aplahas thiab. Aplahas qhia tias nws hlub Vajtswv tshaj ib puas tsav yam tibsi, nws thiaj yeem muab nws tib leeg tub Yiha, xyeem rau saum lub thaj. (Yakaunpau 2:21) Txawm tsis yoojyim los cia peb xyaum cov txivneej no thiaj qhia tias peb muaj txoj tseem kev hlub.

TXOJ TSEEM KEV HLUB YOG LI CAS?

5. Peb yuav tsum ua li cas thiaj qhia tias peb muaj txoj tseem kev hlub?

5 Phau Vajlugkub qhia tias txoj tseem kev hlub tsis yog “hlub ntawm lo lus thiab ntawm lub ncauj xwb tiamsis yuav tsum hlub ntawm tes haujlwm thiab ntawm qhov tseeb.” (1 Yauhas 3:18) Yeej zoo rau peb hais tias peb hlub luag. (1 Thexalaunika 4:18) Tiamsis yuav tsum tsis txhob hais ntawm lub ncauj xwb. Yog peb cov kwvtij tsis muaj noj tsis muaj hnav, peb yuav tsum pub rau lawv los qhia tias peb hlub lawv tiag. (Yakaunpau 2:15, 16) Peb hlub Yehauvas thiab kwvtij zej zog peb thiaj xav kom sawvdaws hnov txoj xov zoo. Tiamsis tsis yog peb thov Vajtswv txib neeg mus qhia xwb, peb yeej nqes tes hlo mus qhia thiab.​—Mathai 9:38.

6, 7. (1) Txojkev “hlub tuaj nruab siab tiag tiag” yog li cas? (2) Piav seb cov uas ua txuj hlub luag coj li cas?

6 Tus tubtxib Yauhas hais tias peb yuav tsum “hlub ntawm tes haujlwm thiab ntawm qhov tseeb.” Yog li ntawd, peb yuav tsum ua siab dawb paug “hlub tuaj nruab siab tiag tiag.” (Loos 12:9; 2 Khaulee 6:6) Yog peb lam ua txuj hlub thiab hlub kom tau tshaj thawj xwb, puas yog txoj tseem kev hlub tiag? Txojkev hlub no tsis yog hlub tuaj nruab siab tiag tiag. Txojkev hlub zoo li ntawd yeej tsis muaj nuj nqes hlo li.

7 Cia peb kawm txog tej tug uas lam ua txuj hlub luag xwb. Thaum Xatas nrog Eva tham hauv lub vaj Edee, nws ua txuj hais lus zoo zoo rau Eva. Tiamsis nws tes haujlwm qhia tias nws xam pom nws tus kheej xwb. (Chiv Keeb 3:4, 5) Thaum Davi ua vajntxwv nws muaj ib tug kwvluag hu ua Ahithaufee.  Tiamsis Ahithaufee xam pom nws tus kheej xwb, nws thiaj ntxeev siab rau Davi. Ahithaufee tes haujlwm qhia tias nws tsis yog Davi tus kwvluag tiag. (2 Xamuyee 15:31) Niaj hnub no cov uas fav xeeb rau Yehauvas, thiab lwm cov uas ntxias kom lub koom txoos tawg pab tawg pawg, ua txuj hais “lus mos lus muag lus qab zib.” (Loos 16:17, 18) Tiamsis lawv tsuas xam pom lawv tus kheej xwb.

8. Peb yuav tsum nug peb tus kheej li cas?

8 Cov uas lam ua txuj hlub luag ua rhuav ntsej muag kawg li, rau qhov lawv xav dag ntxias xwb. Peb dag tau tibneeg tiamsis dag tsis tau Vajtswv Yehauvas. Yexus hais tias cov uas ncauj lus zoo siab phem yuav raug txim hnyav dua tej. (Mathai 24:51) Peb yog Yehauvas cov tub qhe, peb tsis xav ua neeg ncauj lus zoo siab phem. Peb yuav tsum nug peb tus kheej tias: ‘Kuv puas muaj lub siab dawb paug hlub luag los kuv xav dag ntxias luag xwb?’ Peb yuav ua li cas thiaj xyaum tau txojkev “hlub tuaj nruab siab tiag tiag”? Cia peb kawm txog 9 yam.

“HLUB NTAWM TES HAUJLWM THIAB NTAWM QHOV TSEEB”

9. Yog peb muaj txoj tseem kev hlub peb yuav coj li cas?

9 Txawm tsis muaj leejtwg pom yus tes haujlwm zoo los cia li txaus siab hlo ua. Thaum peb pab lwm tus peb yuav tsum zoo siab hlo pab ntsiag to, tsis yog ua kom luag qhuas peb. (Nyeem Mathai 6:1-4.) Anania thiab Xafila yog ob tug uas xav tau tibneeg tej lus qhuas. Thaum sawvdaws nqa tej nyiaj siab dawb tuaj rau cov tubtxib, Anania thiab Xafila kuj nqa tuaj thiab. Nkawd qee cov nyiaj siab dawb ib txhia lawm tiamsis nkawd dag tias nkawd nqa tag nrho tuaj. Vim nkawd ncauj lus zoo siab phem nkawd thiaj raug txim tuag. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:1-10) Yog peb muaj txoj tseem kev hlub peb yuav ua twjywm pab peb cov kwvtij xwb. Peb tsis xav kom leejtwg paub es ho qhuas peb. Muaj coob tus kwvtij nrog Pab Uas Ntaus Thawj npaj tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg. Lawv tsis qhia tias lawv tau ua dabtsi thiab lawv tsis xav kom luag tej qhuas lawv. Peb kuj xyaum tau lawv thiab.

Txawm tsis muaj leejtwg pom yus tes haujlwm zoo los cia li txaus siab hlo ua

10. Yog peb muab lwm tus saib hlob, peb yuav coj li cas?

10 Muab lwm tus saib hlob dua yus. (Nyeem Loos 12:10.) Yexus ntxuav nws cov thwjtim kotaw los qhia tias nws muab lawv saib hlob. (Yauhas 13:3-5, 12-15) Peb yuav tau xyaum txo hwjchim ib yam li Yexus es muab lwm tus saib hlob. Puas yoojyim rau peb ua li ntawd? Tsis yoojyim li. Txawm Yexus cov thwjtim los thaum lawv tau lub hwj huam dawb huv lawv mam to taub tias qhov uas muab lwm tus saib hlob txhais li cas tiag. (Yauhas 13:7) Yog li ntawd, muab lwm tus saib hlob yog li cas tiag? Peb yuav tsum tsis txhob xav tias peb zoo dua luag vim peb txawj ntaub txawj ntawv, muaj nyiaj txiag, lossis tuav ib txoj haujlwm tseem ceeb. (Loos 12:3) Yog peb muab ib tug twg saib hlob peb yuav tsis khib xeeb rau nws. Thaum peb hnov luag qhuas nws los peb yuav nrog nws zoo siab thiab tsis xav tias ua cas ho tsis qhuas peb thiab.

11. Vim li cas peb yuav tsum qhuas lwm tus tuaj nruab siab tiag tiag?

 11 Qhuas lwm tus. Yuav kom peb muaj lus qhuas lwm tus peb yuav tsum xav txog tej yam zoo uas lawv ua. “Lo lus zoo” yuav txhawb tau luag lub siab, kuj txhawb tau peb thiab. (Efexau 4:29) Tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov qhuas tawm hauv lub siab dawb paug tuaj thiab tsis txhob qhuas dhau kom ua rau nws txaj muag. Tsis tas li ntawd xwb, yog peb ua txuj hais lus zoo zoo rau luag tiamsis ho xyav luag moo ces kuj yog peb ua ncauj lus zoo siab phem. Thiab peb yuav tsum tsis txhob lam qhuas kom luag tsis tu siab xwb. Thaum peb pom lwm tus ua yuam kev peb puas qhuas lawv xwb es tsis ntuas lawv li? (Paj Lug 29:5) Tus tubtxib Povlauj tseg qauv zoo heev rau peb xyaum. Nws muaj txoj tseem kev hlub. Thaum nws sau ntawv mus rau cov Khixatia hauv Khaulee nws qhuas tias lawv ua tau zoo kawg li. (1 Khaulee 11:2) Tiamsis thaum nws pom lawv ua yuam kev, nws kuj ua tib zoo piav thiab ntuas lawv.​—1 Khaulee 11:20-22.

Yog peb hlub cov kwvtij peb yuav nqes tes hlo pab thaum peb pom cov kwvtij tu ncua dabtsi (Saib nqe 12)

12. Thaum peb tos txais qhua peb yuav tsum coj li cas thiaj yog peb muaj txoj tseem kev hlub?

12 Tos txais qhua. Yehauvas sam hwm kom peb ua siab dawb paug pub rau cov kwvtij nkauj muam. (Nyeem 1 Yauhas 3:17.) Tiamsis thaum peb tos txais qhua peb puas xaiv ntsej muag? Peb yuav tsum nug peb tus kheej li no: ‘Puas yog kuv caw kuv tej phoojywg thiab cov uas nto npe hauv lub koom txoos tuaj hauv kuv tsev xwb? Puas yog kuv xav tos txais cov uas yuav pab tau kuv xwb? Ua li, cov uas pub tsis taus kuv thiab cov kwvtij nkauj muam uas kuv tsis tau paub zoo, kuv puas kam tos txais lawv?’ (Luka 14:12-14) Yog peb tos txais ib tug uas tsis ris peb txiag ntsig ne? Lossis ib tug phob nyiaj loj heev es ho cheem tsum kev pab, peb puas yuav yws rau tus ub tus no? Peb yuav tsum nco ntsoov Vajlugkub tej lus no: “Nej ib leeg tos txais ib leeg tsis txhob yws li.” (1 Petus 4:9) Yog peb zoo siab hlo tos txais qhua thiab ua siab dawb paug pub rau cov kwvtij nkauj muam, peb yuav muaj kev xyiv fab dua.​—Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.

13. (1) Peb yuav tsum ua siab ntev rau lub caij twg? (2) Peb yuav pab cov uas qaug zog li cas?

13 Pab cov uas qaug zog. Phau Vajlugkub hais tias peb yuav tsum “pab cov uas qaug zog, thiab ua siab ntev rau txhua tus.” (1 Thexalaunika 5:14) Yog peb muaj txoj tseem kev hlub, peb yuav tsum hlub cov kwvtij li nqe Vajlugkub no hais. Muaj tej txhia kwvtij qaug zog ib ntus xwb lawv rov muaj kev ntseeg tuaj. Tiamsis muaj lwm cov cheem tsum kev txhawb zog ntev heev. Peb yuav ua siab ntev pab lawv li cas? Peb yuav tsum nyeem tej nqe Vajlugkub txhawb lawv zog, caw lawv nrog peb mus tshaj tawm, thiab mloog lawv piav  tej kev nyuaj siab. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum txhob xav tias cov kwvtij nkauj muam ib txhia “qaug zog” ib txhia “muaj zog.” Peb yuav tsum nco ntsoov tias peb txhua tus puavleej muaj kev ntseeg tiamsis peb txawj qaug zog ib yam. Tus tubtxib Povlauj kuj lees hlo tias nws qaug zog thiab. (2 Khaulee 12:9, 10) Yog li ntawd, peb ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg, ib leeg tsa ib leeg sawv.

14. Peb yuav tsum ua li cas thiaj nrog tau luag nyob sib haum xeeb?

14 Nrog sawvdaws nyob sib haum xeeb. Tseem ceeb heev rau peb nrog peb cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb. Yog luag ua txhaum rau peb los peb yuav tsum zam. (Nyeem Loos 12:17, 18.) Yog peb ua txhaum rau luag peb yuav tsum thov luag zam txim. Thaum peb thov txim peb yuav tsum tsis txhob muab liam rau tus tod. Piv txwv tias peb mus thov txim ntawm ib tug twg es peb hais tias: “Kuv hais li cas los koj pheej tu siab li ces thov zam txim.” Zoo dua yog peb lees hlo tias: “Kuv tau ua rau koj tu siab lawm thov koj zam txim rau kuv.” Peb yuav nrog leejtwg nyob sib haum xeeb thiab? Yog peb muaj txij nkawm peb yuav tsum nrog nws nyob sib haum xeeb. Yog ob niam txiv ua txuj hais lus zoo zoo tab meeg sawvdaws tiamsis thaum nkawd nyob hauv tsev nkawd sib cav sib ceg, sib ntaus sib nrig, ib leeg tsis hais lus rau ib leeg, nkawd kuj ua tsis yog lawm.

15. Peb yuav tsum ua li cas thiaj yog peb zam txim rau luag tiag tiag?

15 Zam txim rau luag. Yog leejtwg ua rau peb tu siab peb yuav tsum tsis txhob muab khaws chim tiamsis yuav tsum zam txim rau nws. Tej zaum nws twb tsis paub tias nws ua rau peb tu siab lawm los peb yuav tsum zam. Yog peb “kub siab tuav rawv qhov uas koom ua ib lub siab uas [lub hwj huam] pub, muab txojkev sib haum xeeb los khi” peb ces peb yuav zam tau luag lub txim. (Efexau 4:2, 3) Yog peb zam txim tiag tiag, peb yuav tsum  txhob xav txog qhov nws ua txhaum rau peb lawd. Txojkev hlub “tsis cim ntsoov luag tej kev txhaum.” (1 Khaulee 13:4, 5) Yog peb pheej cim ntsoov luag tej kev txhaum, peb yuav tsis muaj kev sib raug zoo nrog cov kwvtij nkauj muam thiab Yehauvas. (Mathai 6:14, 15) Yog peb zam txim rau luag ces peb yuav thov Vajtswv pab luag.​—Luka 6:27, 28.

16. Yog peb raug txib ua ib teg haujlwm rau Yehauvas peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

16 Xam pom lwm tus ua ntej. Yog peb raug txib ua ib teg haujlwm rau Yehauvas peb yuav tsum “xam pom lwm tus” ua ntej, thiaj yog peb muaj txoj tseem kev hlub. (1 Khaulee 10:24) Xws li thaum muaj rooj sib txoos 1 hnub thiab 3 hnub, cov tub ncig num kuj tau mus ua ntej hauv tej Tsev Rooj Sib Txoos. Peb pom tias lawv tsis hom cov rooj zoo zoo rau lawv thiab lawv tsev neeg zaum. Tiamsis lawv zaum ntawm qhov chaw uas cov kwvtij hom tseg rau lawv saib xyuas xwb. Lawv ua li no vim lawv muaj kev hlub, lawv xam pom lwm tus ua ntej. Cia li xav seb peb yuav xyaum lawv li cas.

17. Yog ib tug Khixatia muaj txoj tseem kev hlub, thaum nws ua txhaum loj nws yuav tsum ua dabtsi?

17 Lees txim thiab tso plhuav tej kev txhaum tseg. Tej tug Khixatia tau ua txhaum loj heev tiamsis lawv tsis kam qhia leejtwg paub li. Tej zaum lawv txaj muag dhau lawm lossis tsis xav kom leejtwg tu siab. (Paj Lug 28:13) Tiamsis yog lawv zais tsis qhia leejtwg paub yuav pab tsis tau lawv, kuj tsim teeb meem rau lwm tus thiab. Teeb meem dabtsi? Tej zaum Yehauvas yuav tsis pub nws lub hwj huam dawb huv rau lub koom txoos lawm ces yuav tsis muaj kev sib haum xeeb. (Efexau 4:30) Yog li ntawd, yog ib tug Khixatia muaj txoj tseem kev hlub, nws yeej yuav nrhiav kev pab es mus cuag cov txwj laus thaum nws ua txhaum loj.​—Yakaunpau 5:14, 15.

18. Txoj tseem kev hlub tseem ceeb npaum li cas?

18 Tsis muaj lwm txojkev zoo tshaj txojkev hlub lawm. (1 Khaulee 13:13) Yog peb muaj txoj tseem kev hlub, luag yuav pom tias peb raws Yexus qab thiab peb yoog tau Yehauvas, tus uas pub txojkev hlub rau noob neej. (Efexau 5:1, 2) Povlauj hais tias yog nws tsis muaj kev hlub, nws kuj tsis muaj nqes dabtsi kiag li. (1 Khaulee 13:2) Yog li ntawd, peb “tsis txhob sib hlub ntawm lo lus thiab ntawm lub ncauj xwb tiamsis yuav tsum hlub ntawm tes haujlwm thiab ntawm qhov tseeb.”