Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 10 Hli Xyoo 2017

Cov Khixatia Ua Zoo Rau Lwm Tus

Cov Khixatia Ua Zoo Rau Lwm Tus

YAUHAS nyob ib lub zos me me hauv xeev Nku Tsu Laj (Gujarat), tebchaws Idia. Kwvlam xyoo 1950, nws txiv tau los ntseeg Yehauvas thiab ua kevcai raus dej tiamsis nws niam thiab nws cov nus muag ntseeg kevcai Kav Tos Liv heev. Lawv thiaj tawm tsam nws txiv txojkev ntseeg.

Muaj ib hnub nws txiv kom nws xa ntawv mus rau ib tug kwvtij hauv lub koom txoos. Tagkis ntawd, Yauhas qheb ib lub kas tham (barrel) hlais nws tus ntiv tes los ntshav heev tiamsis nws cia li muab khaub hlab qhwv tsuag tsuag dhia mus tom tus kwvtij tsev.

Thaum Yauhas mus txog, nws muab tsab ntawv rau tus pojniam. Tus pojniam kuj yog Yehauvas ib tug Timkhawv thiab. Nws pom tias ua cas dabtsi hlais Yauhas tus ntiv tes los ntshav heev. Nws thiaj muab tshuaj los ntxuav thiab muab ntaub qhwv zoo zoo rau. Nws muab ib khob dej rau Yauhas haus, thiab ua tib zoo nrog nws tham txog phau Vajlugkub.

Yauhas xav tias ua cas nws siab zoo ua luaj. Nws mam thim xav tias tej zaum cov Timkhawv yog neeg zoo. Nws txawm nug tus pojniam tias ua cas Yehauvas Cov Timkhawv coj txawv cov Kav Tos Liv. Nws xav paub seb Yexus puas yog Vajtswv, thiab puas zoo rau cov Khixatia thov Maivliag. Tus muam kawm tau lus Nku Tsu Laj, nws thiaj siv phau Vajlugkub Nku Tsu Laj teb Yauhas thiab muab phau ntawv me “This Good News of the Kingdom” (Txoj Xov Zoo Uas Hais Txog Vajtswv Lub Nceeg Vaj) rau Yauhas coj mus nyeem.

Thaum Yauhas muab nyeem nws pom tias tej uas nws nyeem yog qhov tseeb. Nws mus nug tus pov thawj ib yam li nws tau nug tus muam lawd. Tus pov thawj npau taws heev thiab muab phau Vajlugkub ua ntia rau Yauhas. Nws cem Yauhas tias: “Koj yog Xatas! Koj sim nthuav seb nqe twg hais tias Yexus tsis yog Vajtswv, nqe twg kom txhob pe Maivliag! Nthuav rau kuv soj!” Yauhas tsis pom qab xav rau tus pov thawj li, ua cas nws npau taws ua luaj. Nws thiaj hais rau tus pov thawj tias nws yuav tsis nkag rau hauv Kav Tos Liv lub tsev teev ntuj ib zaug li lawm.

Yauhas cia pib kawm Vajlugkub nrog cov Timkhawv thiab ua kevcai raus dej los teev tiam Yehauvas. Nws tsev neeg ib txhia kuj los ntseeg thiab. Nimno twb muaj 60 xyoo lawm. Qhov caws pliav tseem nyob ntawm nws tus ntiv tes. Txhua zaus uas nws pom qhov caws pliav nws xav txog hnub uas ib tug Khixatia ua zoo rau nws es nws thiaj tau lub neej teev tiam Yehauvas lawm.​—2 Khaulee 6:4, 6.