Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 10 Hli Xyoo 2016

 KUV LUB NEEJ

Xyaum Tej Qauv Zoo Kam Tiag

Xyaum Tej Qauv Zoo Kam Tiag

Kuv nug tias: “Koj puas paub kuv laus npaum li cas lawm?” Izak Marais teb tias: “Kuv paub kawg.” Kwvtij Marais hu pem Patterson, New York tuaj rau kuv hauv Colorado. Tiamsis cia kuv piav seb tau muaj li cas nws thiaj hu tuaj rau kuv.

KUV yug hauv Wichita, Kansas, tebchaws U.S.A. hnub tim 10 lub 12 Hlis xyoo 1936. Kuv yog tus tub hlob, peb cov nus muag muaj 4 leeg. Kuv niam kuv txiv hu ua William thiab Jean. Nkawd muaj siab teev tiam Yehauvas kawg li. Kuv txiv yog tus company servant uas nimno hu ua tus dhia haujlwm ntawm pab txwj laus. Kuv niam tais hu ua Emma Wagner. Nws yog tus qhia Vajlugkub rau kuv niam. Niam tais qhia coob leej ntau tus los paub Yehauvas. Nws yog tus uas qhia Gertrude Steele, uas yog ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws hauv Puerto Rico. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yog li ntawd, thiaj muaj coob tus tso qauv zoo heev rau kuv xyaum.

COV QAUV ZOO

Kuv txiv cev ntaub ntawv Vajlugkub ntawm kev

Thaum kuv muaj 5 xyoos, kuv txiv wb mus tseb Phau Tsom Faj thiab phau Consolation (nimno hu ua Awake!) rau tibneeg ntawm kev. Thaum ntawd yog lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 2. Txawm muaj ib tug kws kho mob uas qaug cawv heev los cem tias kuv txiv tais caus heev nws thiaj tsis kam mus ntaus rog. Nws los ti nkaus kuv txiv thiab nthe tias: “Cia li ntaus kuv kiag, niag neeg tais caus ko!” Kuv ntshai heev tiamsis kuv txiv tsis ua cas li. Nws tseem rau siab ntso tseb ntaub ntawv Vajlugkub. Kuv thiaj qhuas kuv txiv heev. Tamsim ntawd txawm muaj ib tug tub rog los dua kev.  Tus kws kho mob nthe rau tus tub rog tias: “Koj sim los saib tus neeg tais caus no seb!” Tus tub rog pom tias tus kws kho mob qaug cawv heev, nws thiaj hais tias: “Kavtsij mus tsev koj vwm cawv lawm!” Nkawd ob leeg thiaj mus lawm. Kuv zoo siab uas Yehauvas pab kuv txiv ua siab tawv qhawv. Kuv txiv muaj 2 lub khw txiav plaubhau hauv Wichita. Tus kws kho mob ntawd twb niaj hnub tuaj kom kuv txiv txiav plaubhau.

Nrog kuv niam nkawd mus rooj sib txoos hauv Wichita lub caij 1940

Thaum kuv muaj 8 xyoo, kuv niam kuv txiv tau muab nkawd lub tsev thiab nkawd cov khw muag tag huvsi. Nkawd ua ib lub tsev tsheb me me los nyob xwb. Peb mam li khiav mus nyob Colorado, ze Grand Junction. Koog ntawd cheem tsum kev pab heev. Kuv niam kuv txiv thiaj rau npe ua ob tug tho kev. Nkawd tsuas ua mentsis haujlwm tu tsiaj txhu thiab ua liaj ua teb los yug peb xwb. Vim muaj Yehauvas pab thiab kuv niam kuv txiv khwv heev, peb thiaj ua tau ib lub koom txoos. Hnub tim 20, lub 6 Hli xyoo 1948, kuv txiv tau muab kuv ua kevcai raus dej hauv ib tug menyuam dej. Hnub ntawd kuj muaj ib co nrog kuv ua kevcai raus dej thiab. Ob tug yog Billie Nichols thiab nws pojniam. Tom qab no nkawd ob niam txiv thiab nkawd txwg tub nyab tau los ua cov saib xyuas thaj tsam.

Peb niaj hnub nrog cov phoojywg uas kub siab ua Yehauvas tes haujlwm ua ke. Yim uas peb ncawg tshaj yog tsev neeg Steele, uas yog Don thiab Earlene, Dave thiab Julia, thiab Si thiab Martha. Peb niaj hnub tham txog Vajlugkub. Lawv txhawb tau kuv zog heev. Kuv pom tias peb yuav tsum muab lub Nceeg Vaj tso ua ntej, peb lub neej thiaj muaj hauv paus hauv ntsis.

TSHAIS CHAW DUA

Thaum kuv muaj 19 xyoos, ib tug kwvluag hu ua Bud Hasty nug seb kuv puas xav nrog nws mus tho kev nram qab teb U.S.A. Tus saib xyuas thaj tsam thiaj txib wb mus qhia hauv Ruston, Louisiana. Hauv koog ntawd muaj ib co Timkhawv uas tau tso tseg tsis mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab tsis mus sib txoos lawm. Tus saib xyuas thaj tsam hais rau wb tias txawm tsis muaj neeg tuaj los, wb yuav tsum muaj kev sib txoos txhua lub lim tiam. Wb thiaj nrhiav tau ib qho chaw mus sib txoos. Thaum ntej tsis muaj ib tug tuaj li, tsuas yog wb xwb. Wb thiaj sib hloo cev lus qhuab qhia. Thaum muaj lus nug lus teb, ib tug qhia ces ib tug teb. Yog muaj yeeb yam ces wb ob leeg ua qhov yeeb yam ntawd, txawm tias tsis muaj neeg tuaj koom li. Tom qab no, muaj ib tug muam laus zog thiaj tuaj koom wb. Ntev mus muaj ib co uas kawm Vajlugkub kuj pib tuaj thiab. Tom qab ntawd, cov uas tau tso tseg lawd txawm rov tuaj koom peb thiab. Thaum kawg peb ua tau ib lub koom txoos lawm.

Muaj ib hnub Bud wb ntsib ib tug thawj coj hauv txojkev ntseeg Church of Christ. Tus txivneej ntawd tham txog tej nqes Vajlugkub uas kuv tsis paub. Tom qab ntawd kuv thiaj ua tib zoo xav txog tej uas kuv ntseeg. Kuv nyob lig heev tshawb nrhiav Vajlugkub tau ib lub lim tiam nkaus kom kuv txawj teb tus txivneej ntawd. Qhov no ua rau kuv txav ze Yehauvas thiab yimhuab xav ntsib ib tug thawj coj kuv thiaj tau qhia nws.

Tsis ntev tom qab ntawd, tus kwvtij saib xyuas thaj tsam tau txib kuv mus pab ib lub koom txoos hauv El Dorado, Arkansas. Thaum kuv mus txog, kuv ib sij rov mus Colorado ib zaug, mus ntsib cov uas txiav txim seb leejtwg yuav tsum mus ua rog. Muaj ib zaug kuv thiab ib co kwvtij uas tho kev tsav tsheb mus kev deb. Thaum peb mus txog Texas peb ua tsheb sib nraus ua rau kuv lub tsheb puas tas. Peb thiaj hu ib tug kwvtij tuaj tos peb. Tom qab ntawd, nws kuj coj peb mus kev sib txoos thiab. Tom kev sib txoos cov kwvtij tshaj tawm rau sawvdaws tias peb tau ua tsheb sib nraus. Sawvdaws thiaj pub tau mentsis nyiaj rau peb. Tus kwvtij uas tos peb kuj pab muab kuv lub tsheb muag tau $25 rau kuv thiab.

Peb nrhiav tau neeg xa peb mus rau Wichita. Ib tug kwvtij kuv ncawg heev uas peb hu ua Doc, yog ib tug tho kev hauv lub zos  ntawd. Nws muaj ob tug tub ntxaib hu ua Frank thiab Francis. Niaj hnub nimno peb tseem sib raug zoo heev. Lawv muaj ib lub tsheb qub qub uas lawv muag ua $25. Ua cas cov nyiaj uas lawv muag tau kuv lub tsheb los duav kiag tus nqe ntawd. Thaum ntawd kuv pom tseeb tias twb yog Yehauvas pab kuv xwb, vim kuv muab lub Nceeg Vaj tso ua ntej. Lub caij ntawd yim McCartney coj ib tug muam zoo heev los ntsib kuv. Tus muam ntawd hu ua Bethel Crane. Nws niam Ruth yog ib tug uas kub siab tshaj tawm txoj xov zoo hauv Wellington, Kansas. Nws niam tho kev mus txog thaum nws muaj 90 tawm xyoo. Kuv paub Bethel twb tsis tau 1 xyoos ces wb txawm sib yuav xyoo 1958. Wb thiaj tho kev ua ke hauv El Dorado.

LUB KOOM HAUM CAW WB

Wb xav xyaum cov qauv zoo uas wb tau pom, wb thiaj txiav txim siab tias yog Yehauvas lub koom haum txib wb mus qhovtwg los wb yeej zoo siab mus. Lub koom haum tau txib wb mus ua ob tug tho kev tshwj xeeb hauv Walnut Ridge, Arkansas. Ces xyoo 1962 lub koom haum thiaj caw wb mus kawm Kile-a uas yog pab 37. Wb zoo siab heev thaum wb hnov tias Don Steele yuav mus thiab. Tom qab wb kawm tiav lawd, lawv txib wb mus tshaj tawm hauv Nairobi, tebchaws Kenya. Wb yeej nco New York heev, tiamsis thaum wb mus txog Nairobi ua cas twb muaj cov kwvtij coob heev tuaj tos wb tom tshav dav hlau ua rau wb zoo siab kawg li.

Nrog Mary thiab Chris Kanaiya mus tshaj tawm hauv Nairobi

Tsis ntev xwb wb twb nyob swm tebchaws Kenya lawm. Wb nyiam tshaj tawm txoj xov zoo hauv lub tebchaws ntawd heev. Thawj ob tug uas wb qhia los paub Yehauvas yog Chris thiab Mary Kanaiya. Nkawd tseem ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas hauv Kenya txog niaj hnub no. Tom qab wb qhia hauv Nairobi tau 1 xyoos, lawv txib wb mus rau Kampala, tebchaws Uganda. Hauv tebchaws ntawd, wb yog thawj nkawm niam txiv uas yog cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws. Lub caij ntawd lomzem tshaj plaws li rau qhov muaj  coob leej ntau tus xav paub qhov tseeb. Coob tus tau los ua peb cov kwvtij nkauj muam lawm. Tiamsis thaum wb tshaj tawm hauv Afika tau 3 xyoos ntau, kuv pojniam ho xeeb menyuam, wb thiaj rov qab los nyob tebchaws U.S.A. Thaum wb los wb tseem nco Afika heev tshaj li thaum wb tawm hauv New York mus thiab. Wb yeej hlub tshua cov neeg Afika heev. Wb vam tias muaj ib hnub wb yuav tau rov mus lub tebchaws ntawd dua.

IB TES HAUJLWM TSHIAB

Wb khiav mus nyob Colorado hauv lub nroog uas kuv niam kuv txiv nyob. Tsis ntev tom qab ntawd kuv pojniam yug tau ib tug mentxhais, wb muab hu ua Kimberly. Ib xyoos ntau tom qab, mam li yug tus ntxhais yau hu ua Stephany. Tes haujlwm ua niam ua txiv tseem ceeb heev. Wb xav kom wb ob tug mentxhais los paub Yehauvas. Tej qauv zoo pab tau wb tuav kev ntseeg li cas, ces yeej yuav pab tau nkawd li ntawd thiab. Tiamsis tsis yog txhua tus yuav tuav kev ntseeg. Tu siab kawg uas kuv tus kwv thiab tus muam nkawd tau tso Yehauvas tseg. Kuv cia siab tias muaj ib hnub nkawd yuav rov qab los xyaum raws li cov qauv zoo uas peb pom thaum peb tseem yau.

Wb nyiam cob qhia wb ob tug ntxhais heev. Peb tsev neeg niaj hnub ua ke. Vim peb nyob ze lub nroog Aspen, hauv Colorado, peb thiaj xyaum caij ski rau lub caij muaj daus. Wb siv lub caij ntawd los qhia wb ob tug ntxhais. Peb kuj mus pw tom hav zoov nte taws tham pem lomzem kawg. Txawm wb ob tug ntxhais tseem me los, nkawd ciav txawj nug tias: “Thaum kuv loj tuaj kuv yuav ua dabtsi?” thiab “Kuv yuav nrhiav tus txiv zoo li cas?” Wb niaj hnub nrhiav kev los cob qhia kom nkawd hlub Yehauvas. Wb txhawb kom nkawd ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas thiab yuav tus txiv uas muaj siab teev tiam Yehauvas ib yam li nkawd. Wb kuj qhia kom nkawd txhob yuav txiv ntxov ntxov. Wb hais tias: “Nyob ywj pheej mus txog 23 xyoos mam nrhiav neej.”

Wb kuj xyaum li wb niam wb txiv es coj wb tsev neeg mus kev sib txoos thiab mus tshaj tawm ua ke tsis tu ncua. Wb kuj caw cov uas ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas los so hauv peb tsev. Wb qhia wb ob tug ntxhais tias lub caij uas wb mus tshaj tawm txawv tebchaws mas lomzem tshaj plaws li. Wb xav kom muaj ib hnub peb sawvdaws tau mus xyuas Afika ua ke. Wb ob tug ntxhais tos tsis taus li.

Peb tsev neeg kuj kawm Vajlugkub ua ke tsis tu ncua. Lub caij ntawd wb qhia kom wb ob tug ntxhais xyaum seb nkawd yuav teb luag li cas thaum mus kawm ntawv. Vim peb xyaum li no hauv tsev, lomzem heev thiab ua rau nkawd tsis ntshai qhia tibneeg. Thaum nkawd loj zog, kuj muaj tej lub caij uas nkawd yws tsis xav nrog wb kawm. Muaj ib zaug ua rau kuv chim heev, kuv thiaj cem kom nkawd nyias mus nyias chav, es peb yuav tsis kawm hmo ntawd. Thaum kuv hais li ntawd tas, ua cas nkawd xav tsis thoob, nkawd txawm quaj kiag thiab hais rau kuv tias nkawd xav kawm, peb thiaj kawm. Ntev mus wb pom tias wb ob tug  ntxhais nyiam kawm txog Yehauvas zuj zus lawm tiag. Nkawd muab siab rau kawm thiab tsis txaj muag qhia siab rau wb. Muaj zaum puav nkawd kuj hais tias nkawd tsis ntseeg li phau Vajlugkub qhia. Txawm cov lus ntawd ua rau wb txhawj heev los, zoo uas nkawd tsis zais siab. Thaum muaj li ntawd, wb ua zoo piav kom nkawd to taub Yehauvas tej kevcai zoo.

HLOOV MUS UA LWM YAM

Tib pliag xwb wb ob tug ntxhais twb loj tag lawm. Vim muaj Vajtswv lub koom haum cob qhia, nkawd thiaj hlub Yehauvas. Thaum nkawd kawm ntawv tiav, nkawd rau npe tho kev. Nkawd kuj kawm ua haujlwm los yug nkawd. Tom qab ntawd, nkawd nrog ob tug viv ncaus mus tshaj tawm hauv lub nroog Cleveland, Tennessee uas cheem tsum kev pab. Wb nco nkawd heev tiamsis wb zoo siab tias nkawd ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Lub caij ntawd wb thiaj rov rau npe tho kev. Tom qab no lub koom haum kuj txib wb mus pab saib xyuas thaj tsam zaum puav thiab pab cov rooj sib txoos 3 hnub.

Ua ntej wb ob tug ntxhais tsiv mus nyob Tennessee, nkawd tau mus xyuas lub nroog London hauv Askiv teb thiab mus saib lub Npe-ee tid. Thaum ntawd Stephany muaj 19 xyoos xwb. Nws ntsib ib tug tub hluas hu ua Paul Norton uas ua haujlwm hauv Npe-ee. Tom qab no thaum rov mus tim London, Kimberly ho ntsib ib tug tub hluas hu ua Brian Llewellyn uas nrog Paul ua haujlwm ua ke thiab. Thaum Stephany muaj 23 xyoos, nws thiab Paul thiaj sib sau ua neej. Ces xyoo tom qab ntawd thaum Kimberly muaj 25 xyoos, nws thiab Brian ho sib yuav thiab. Wb zoo siab heev uas nkawd nyob ywj pheej mus txog 23 xyoos mam li pib nkawd lub neej. Wb kuj zoo siab uas nkawd yuav tau ob tug txiv zoo heev.

Nrog Paul, Stephany, Kimberly, thiab Brian hauv ceg Npe-ee nyob Malawi teb xyoo 2002

Wb ob tug ntxhais hais tias nkawd zoo siab heev uas muaj wb, muaj niam tais yawm txiv, thiab pog yawg los tso qauv zoo rau nkawd xyaum, nkawd thiaj muab Vajtswv lub Nceeg Vaj tso ua ntej txhua lub sijhawm. (Mathai 6:33) Lub 4 Hlis xyoo 1998, lub koom haum tau caw Paul thiab Stephany mus kawm Kile-a uas yog pab 105, thiab nkawd raug txib mus tshaj tawm hauv tebchaws Malawi sab Afika. Tib lub sijhawm ntawd, lub koom haum kuj caw Kimberly thiab Brian mus ua haujlwm hauv Npe-ee nyob London. Tom qab no Npe-ee ho txib nkawd mus rau lub Npe-ee hauv Malawi. Wb zoo siab heev uas wb ob tug ntxhais nrhiav tau lub neej zoo kawg li.

LUB KOOM HAUM ROV CAW WB DUA

Lub 1 Hlis xyoo 2001 yog lub caij uas Kwvtij Marais tau hu tuaj nrog kuv tham zoo li kuv tau piav tom hauv paus. Nws yog tus kwvtij uas saib xyuas thiab pab txhawb tes haujlwm txhais lus. Nws piav tias cov kwvtij tabtom npaj ib txojkev cob qhia los pab kom cov txhais lus thoob ntiajteb paub ntawv Askiv zoo ntxiv. Txawm kuv twb muaj 64 xyoos lawm los, lawv xav cob kuv mus pab qhia ntawv. Wb thiaj thov Yehauvas txog qhov no. Wb kuj mus nrog kuv niam thiab niam tais tham seb nkawd ho xav li cas. Txawm nkawd laus heev thiab tos wb pab xwb los, nkawd tseem txhob kom wb mus thiab. Kuv thiaj rov hu mus qhia Kwvtij Marais tias wb zoo siab mus.

Tib lub sijhawm ntawd kuv niam ho mus xyuas kws kho mob, lawv thiaj tshuaj pom tias nws mob kheeb xawm (cancer). Kuv qhia kuv niam tias wb mam li nrog kuv tus muam Linda tu nws. Tiamsis kuv niam tsis pub wb nyob. Nws hais tias: “Yog neb tsis mus ces tseem yuav mob kuv siab dua.” Linda kuj xav li ntawd thiab. Wb zoo siab heev uas muaj wb niam thiab wb tus muam nrog rau cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos nqes tes pab, wb thiaj tau mus ua Yehauvas tes haujlwm ntxiv. Hnub tom qab wb sawv kev mus lub Watchtower Educational Center hauv Patterson, kuv tus muam txawm hu tuaj tias kuv niam tso peb tseg lawm. Wb nco ntsoov kuv  niam cov lus kom wb cia li rau siab ntso ua tes haujlwm no xwb.

Thaum wb kawm tiav, wb zoo siab heev uas lub koom haum txib wb mus rau lub Npe-ee hauv tebchaws Malawi nrog wb ob tug ntxhais thiab vauv. Peb sawvdaws tau rov los nyob ua ke lawm tiag. Tom qab ntawd wb thiaj mus cob cov txhais lus hauv tebchaws Zimbabwe thiab Zambia. Wb qhia ntawv tau 3 xyoos ntau ces wb rov mus nyob Malawi dua. Lub sijhawm ntawd lawv hais kom wb sau cia seb peb cov kwvtij nkauj muam tau raug tsim txom li cas, vim lawv tsis kam koom tes nrog kev nom kev tswv. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

Mus tshaj tawm nrog wb ob tug ntxhais xeeb ntxwv

Xyoo 2005, wb tu siab heev uas wb rov ncaim cov kwvtij Afika mus nyob Colorado dua lawm. Wb los tho kev hauv lub zos Basalt. Xyoo 2006, Brian thiab Kimberly khiav rov los nyob kiag lub tsev ntawm wb ib sab. Nimno nkawd muaj ob tug ntxhais hu ua Mackenzie thiab Elizabeth. Paul thiab Stephany nkawd tseem nyob Malawi teb. Nimno Paul yog ib tug ntawm pab uas saib xyuas ceg ntawd lawm. Tamsim no kuv twb yuav luag muaj 80 xyoo. Kuv zoo siab tias cov tub hluas uas thaud nrog kuv ua haujlwm ho tau los tuav kuv tes haujlwm lawm. Nimno kuv pom tias twb yog muaj cov qauv zoo rau kuv pojniam wb xyaum, thiaj pab tau wb ob tug ntxhais thiab cov xeeb ntxwv huvsi. Wb lub neej thiaj muaj kev xyiv fab puv npo tiag tiag.

^ nqe 5 Yog xav paub ntxiv txog Gertrude Steele tsev neeg mus saib Phau Tsom Faj ua lus Askiv lub 5 Hlis tim 1, xyoo 1956, sab 269-272, thiab lub 3 Hlis tim 15, 1971, sab 186-190.

^ nqe 30 Yog xav nyeem txog ib tug qauv hauv Malawi mus nyeem txog Kwvtij Trophim Nsomba lub neej hauv Phau Tsom Faj Askiv lub 4 Hlis tim 15, xyoo 2015, sab 14-18.