“Kev ntseeg . . . yog qhov uas cia siab tias tej uas qhov muag tsis tau pom muaj tseeb.”HENPLAIS 11:1.

ZAJ NKAUJ: 54, 43

1. Peb puas nco Yehauvas txiaj ntsig rau peb txojkev ntseeg?

TSIS yog txhua leej txhua tus puavleej muaj kev ntseeg. (2 Thexalaunika 3:2) Tiamsis Yehauvas pub kev ntseeg rau cov uas pe hawm nws. (Loos 12:3; Kalatia 5:22) Peb yeej nco Yehauvas txiaj ntsig heev rau qhov no.

2, 3. (1) Cov uas muaj kev ntseeg cia siab li cas? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

2 Yehauvas tau txib nws tus Tub Yexus los tuag txhiv peb. Txhua tus uas muaj kev ntseeg rau tus nqe txhiv ntawd, Vajtswv yuav zam nws lub txim. Tus nqe txhiv qheb tau kev rau tibneeg los nrog Vajtswv sib raug zoo mus ib txhis. (Yauhas 6:44, 65; Loos 6:23) Peb yog neeg txhaum yog li ntawd yeej tsim nyog peb raug kev ploj kev tuag xwb. Tiamsis Yehauvas tseem pom qhov zoo uas tibneeg ua tau thiab. (Ntawv Nkauj 103:10) Nws thiaj cia peb los paub txoj xov zoo txog Yexus thiab tus nqe txhiv. Yog peb ntseeg Yexus thiab raws nws qab, ces peb yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis.Nyeem 1 Yauhas 4:9, 10.

3 Puas yog peb ruaj siab rau Vajtswv tej lus cog tseg xwb ces twb txaus lawd? Tsis yog. Cia peb kawm seb peb yuav tau ua  li cas ntxiv thiaj qhia tias peb muaj kev ntseeg tiag.

MUAJ “LUB SIAB NTSEEG” TIAG

4. Yog peb muaj kev ntseeg, peb yuav ua li cas?

4 Yog peb ntseeg Yehauvas thiab Yexus peb yuav tau ua li cas? Tsis yog peb kawm txog nkawd tes haujlwm thiab kawm seb nkawd yuav pab peb li cas xwb, tiamsis peb yuav tsum coj peb lub neej raws li Vajtswv tau cob qhia thiab. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum zoo siab hlo mus qhia kom lwm tus los paub Yehauvas thiab Yexus nkawd. Tus tubtxib Povlauj thiaj hais li no: “Yog koj lub ncauj lees hais tias Yexus yog tus Tswv thiab lub siab ntseeg tias Vajtswv twb tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, koj yuav dim. Qhov uas lub siab ntseeg thiaj li suav tias ncaj ncees, qhov uas lub ncauj lees thiaj li dim.”Loos 10:9, 10; 2 Khaulee 4:13.

5. (1) Vim li cas peb yuav tsum muaj kev ntseeg? (2) Muab ua lus piv txwv seb peb yuav ua li cas peb txojkev ntseeg thiaj “loj hlob” thiab ruaj khov.

5 Yog peb xav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis hauv Vajtswv lub qab ntuj tshiab, peb yuav tsum tuav peb txojkev ntseeg kom ruaj khov. Kev ntseeg zoo yam li tsob ntoo. Yog peb ywg dej tas zog ces tsob ntoo yuav hlob mos nyoos tawg paj txi txiv. Tiamsis yog peb tsis ywg dej txaus, av yuav qhuav zuj zus ces tsis ntev tsob ntoo yuav tuag. Yuav kom peb txojkev ntseeg “loj hlob” thiab nyob ruaj khov yam li tsob ntoo uas ntsuab xwb xiab, peb yuav tsum tu ntshis peb txojkev ntseeg thiab.Titau 2:2; 2 Thexalaunika 1:3; Luka 22:32; Henplais 3:12.

PHAU VAJLUGKUB HAIS LI CAS TXOG KEV NTSEEG?

6. Henplais 11:1 qhia tias kev ntseeg zoo li cas?

6 Henplais 11:1 qhia tias kev ntseeg zoo li cas. (Nyeem.) (1) Kev ntseeg “yog qhov uas ruaj siab rau tej uas vam ntsoov.” Peb vam ntsoov dabtsi? Peb vam tias Vajtswv tej lus cog tseg txog yav tom hauv ntej yuav muaj tiav tiag. Peb yeej ntseeg ruaj nreeg tias muaj ib hnub Vajtswv yuav muab tej kev phem limhiam rhuav tshem thiab yuav muab lub ntiajteb kho dua tshiab. (2) Kev ntseeg “yog qhov uas cia siab tias tej uas qhov muag tsis tau pom muaj tseeb.” Txawm peb lub qhov muag tsis pom Vajtswv Yehauvas, Yexus Khetos, cov tubtxib saum ntuj, thiab lub Nceeg Vaj los, peb yeej ntseeg tias muaj tiag. (Henplais 11:3) Peb lub neej, tej uas peb ua, thiab tej uas peb hais yuav tsum qhia tias peb ntseeg tiag.

7. Vim Nau-a muaj kev ntseeg, nws thiaj ua li cas?

7 Nau-a muaj kev ntseeg heev, Povlauj thiaj hais txog nws li no: “Thaum Vajtswv qhia tej xwm txheej uas qhov muag tsis tau pom, nws thiaj paub ntshai thiab ua ib lub nkoj txwg cawm nws tsev neeg dim.” (Henplais 11:7) Nau-a ntseeg tej uas Yehauvas tau hais nws thiaj ua ib lub nkoj loj heev. Tej zaum cov neeg ib ncig lawv xav tsis thoob thaum Nau-a pib ua lub nkoj ntawd, thiab ntshe lawv yuav nug zom zaws tias ua cas nws ho ua lub nkoj ntawd. Tej zaum Nau-a yeej ceeb toom lawv tias Vajtswv yuav tso dej dag los nyab ntiajteb, los rhuav tshem cov neeg limhiam. Phau Vajlugkub thiaj hais tias Nau-a yog tus “tshaj tawm txojkev ncaj ncees.” (2 Petus 2:5) Ntshe Nau-a tshaj tawm raws nkaus li Yehauvas cov lus no: “Kuv txiav txim siab lawm tias kuv yuav ua rau tej neeg puam tsuaj tag huvsi, vim yog muaj kev limhiam ntais ntuj puv nkaus lub ntiajteb vim yog tim neeg. Saib maj, kuv yuav ua kom lawv thiab lub ntiajteb puam tsuaj ua ke.” Tom qab ntawd, tej zaum Nau-a mam li qhia lawv txog Yehauvas lo lus sam hwm kom  “nkag rau hauv lub nkoj” lawv thiaj dim.Chiv Keeb 6:13, 17, 18.

8. Yakaunpau sau li cas txog kev ntseeg?

8 Yakaunpau kuj sau txog kev ntseeg thiab. Tej zaum tom qab Povlauj sau ntawv mus rau cov Henplais, Yakaunpau mam li sau cov lus no: “Sim qhia rau kuv pom koj txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum, mas kuv yuav qhia rau koj pom kuv txojkev ntseeg ntawm qhov uas kuv xyaum.” (Yakaunpau 2:18) Yog li ntawd, qhov uas peb ntseeg tias muaj Vajtswv xwb zoo tsis txaus. Tej dab kuj ntseeg tias muaj Vajtswv thiab, tiamsis lawv niaj hnub tawm tsam Yehauvas. Lawv tes haujlwm qhia tias lawv tsis muaj kev ntseeg tiag. (Yakaunpau 2:19, 20) Tus uas muaj kev ntseeg yuav tsum coj raws li Vajtswv lub siab nyiam. Aplahas tau ua li ntawd. Yakaunpau hais tias: “Thaum Aplahas uas yog peb yawg koob muab nws tus tub Yiha xyeem rau saum lub thaj nws thiaj raug suav tias yog tus ncaj ncees vim qhov uas nws xyaum los tsis yog? Koj kuj pom tias txojkev ntseeg thiab txojkev xyaum yeej ua ib txig thiab kev xyaum ua rau txojkev ntseeg tiav.” Yakaunpau piav ntxiv tias yog peb tes haujlwm tsis mus raws li peb txojkev ntseeg, ces yeej tsis muaj nqes dabtsi li. Nws thiaj sau tias: “Lub cev uas tsis muaj [sia] lawd tuag li cas, txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag ib yam li ntawd.”Yakaunpau 2:21-23, 26.

9, 10. Tus uas muaj kev ntseeg rau Leej Tub yuav tsum coj li cas?

9 Muaj li 30 lub xyoos tom qab Yakaunpau sau nws cov lus, Yauhas mam li sau nws 4 phau ntawv hauv phau Vajlugkub. Yauhas yeej paub zoo txog kev ntseeg, nws thiaj siv lo lus Kili uas txhais tias yus yuav tsum “muaj kev ntseeg,” lossis yus tes haujlwm yuav tsum qhia tias yus muaj kev ntseeg.

10 Muaj ib zaug Yauhas sau tias: “Tus uas tso siab rau leej Tub, tus ntawd tau txojsia ib txhis tsis kawg, tus uas tsis mloog leej Tub lus kuj yuav tsis pom txojsia, tiamsis Vajtswv txojkev npau taws nyob saum nws lawm.” (Yauhas 3:36) Raws li Yauhas cov lus, tus uas tso siab lossis muaj kev ntseeg rau Leej Tub tiag, yuav tsum coj raws li Yexus qhia. Nyob rau hauv lwm nqe, Yauhas sau tias muaj ntau zaus uas Yexus tau qhia kom peb muaj kev ntseeg rau Yexus thiab Yehauvas, peb thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis.Yauhas 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Peb yuav ua li cas thiaj qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau txhua yam uas nws tau ua?

11 Yehauvas tau pub nws lub hwj huam dawb huv los pab kom peb paub qhov tseeb txog Nws thiab nws tus Tub. Lub hwj huam pab kom peb muaj kev ntseeg ntxiv rau nkawd. (Nyeem Luka 10:21.) Peb yuav tsum ua li cas thiaj qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau txhua yam uas nws tau pub? Peb yuav tsum nco ntsoov thov Yehauvas thiab ua nws tsaug. Peb yuav tau tuav Yexus lub npe thov vim Yexus yog “lub hauv paus kev ntseeg thiab yog tus uas ua kom txojkev ntseeg tiav.” (Henplais 12:2) Cia peb nco ntsoov thov Yehauvas thiab kawm nws Txojlus tsis tseg peb thiaj muaj kev ntseeg ruaj nreeg.Efexau 6:18; 1 Petus 2:2.

Cov uas muaj kev ntseeg tshaj tawm txoj xov zoo txhua lub sijhawm (Saib nqe 12)

12. Yog peb muaj kev ntseeg, peb yuav ua li cas?

12 Peb tes haujlwm yuav tsum qhia tias peb yeej ntseeg Yehauvas tej lus cog tseg tiag. Peb yuav tsum rau siab ntso mus tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab pab kom tibneeg los ua Yexus cov thwjtim. Peb kuj “ua zoo rau txhua tus thiab yimhuab ua zoo rau cov uas ua ib tse neeg hauv txojkev ntseeg.” (Kalatia  6:10) Peb tsis xav kom muaj ib yam dabtsi los rhuav tau peb txojkev phoojywg nrog Yehauvas. Yog li ntawd, peb yuav tsum “muab tus neeg qub thiab tej kev qub hle tseg.”Khaulauxi 3:5, 8-10.

KEV NTSEEG TXHEEM KOM PEB KHOV KHO

13. (1) Vim li cas kev ntseeg tseem ceeb ua luaj? (2) Phau Vajlugkub muab kev ntseeg piv rau dabtsi thiab ua cas ho muab piv li ntawd?

13 Phau Vajlugkub hais tias: “Yog tsis muaj kev ntseeg yeej ua tsis tau [haum] Vajtswv siab li. Rau qhov tus uas yuav los cuag Vajtswv yuav tsum ntseeg tias muaj Vajtswv tiag thiab nws pub nqe zog rau cov uas nrhiav nws.” (Henplais 11:6) Phau Vajlugkub qhia tias thaum peb los ua ib tug Khixatia, peb yuav tsum xub kawm kom peb muaj kev ntseeg. Kev ntseeg zoo li tej taw tiag tsev lossis tej ncej tej nqaj uas txheem kom lub tsev nyob ruaj khov. (Henplais 6:1) Yog li ntawd, peb yuav tsum muaj kev ntseeg ruaj nreeg. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum xyaum coj kom zoo zuj zus ntxiv, peb thiaj nrog Yehauvas sib raug zoo mus li.Nyeem 2 Petus 1:5-7; Yuda 20, 21.

14, 15. Kev ntseeg puas tseem ceeb dua kev hlub?

14 Phau Vajlugkub qhia txog kev ntseeg heev dua lwm yam huvsi. Yog li ntawd, kev ntseeg puas yog yam uas tseem ceeb dua ntais?

15 Povlauj muab kev ntseeg piv rau kev hlub. Nws hais tias: “Txawm yog kuv muaj kev ntseeg txhij uas tshais tau tej roob mus rau lwm qhov los tsis muaj kev hlub, kuv kuj tsis muaj nqes dabtsi kiag li.” (1 Khaulee 13:2) Yexus kuj qhia tias txoj kevcai uas “tseem ceeb dua ntais” yog kom peb hlub Vajtswv. (Matthew 22:35-40) Peb yuav tsum xub muaj kev hlub, peb thiaj coj tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Xws li, phau Vajlugkub qhia tias yog peb muaj kev hlub ces peb yuav “ntseeg” txhua yam uas Vajtswv hais hauv nws Txojlus.1 Khaulee 13:4, 7.

16, 17. Phau Vajlugkub qhia li cas txog kev ntseeg thiab kev hlub? Yam twg loj dua thiab yog vim li cas?

16 Kev ntseeg thiab kev hlub tseem ceeb heev. Cov uas sau phau Vajlugkub thiaj kheev sau txog 2 yam no ua ke. Povlauj txhawb nws cov kwvtij kom “muab txojkev ntseeg thiab txojkev sib hlub los hnav  thaiv hauv siab.” (1 Thexalaunika 5:8) Petus kuj sau txog Yexus li no: “Nws yog tus uas nej tsis tau pom dua los nej tseem hlub nws. Txawm yog nimno nej tsis pom nws los nej tseem ntseeg.” (1 Petus 1:8) Yakaunpau kuj nug cov xaiv tseg tias: “Vajtswv xaiv cov neeg pluag hauv ntiajteb no los ua cov nplua nuj hauv txojkev ntseeg thiab saws tau lub tebchaws uas Vajtswv cog lus tseg tias yuav pub rau cov uas hlub nws los ua qub txeeg qub teg los tsis yog?” (Yakaunpau 2:5) Thiab Yauhas sau tias Vajtswv sam hwm kom peb “tso siab rau nws tus Tub Yexus Khetos lub npe thiab ib leeg hlub ib leeg.”1 Yauhas 3:23.

17 Raws li cov nqe no, lawv kheev sau txog kev ntseeg thiab kev hlub ua ke, tiamsis Povlauj sau ntxiv tias: “Nimno peb yam no tseem muaj nyob, yog kev vam, kev ntseeg thiab kev hlub, tiamsis yam uas loj kawg yog kev hlub.” (1 Khaulee 13:13) Ua cas Povlauj ho hais tias kev hlub loj dua? Muab xav li no: Tamsim no peb muaj kev ntseeg thiab tos ntsoov Vajtswv tej lus cog tseg rau yav tom hauv ntej. Thaum tej lus cog tseg ntawd muaj tiav thiab peb nyob kaj siab lug lawd, peb yuav tsis tos hnub ntawd ntxiv lawm. Yog li, yuav tsis muaj kev ntseeg ntxiv lawm. Tiamsis kev hlub tseem yuav muaj nyob li qub. Peb yuav tsum hlub Vajtswv thiab hlub tibneeg mus li. Peb yuav tau xyaum sib hlub sib pab mus tas ib txhiab ib txhis. Yog li ntawd, kev hlub yog yam loj dua tiag.

YEHAUVAS FOOM KOOB HMOOV VIM PEB MUAJ KEV NTSEEG

18, 19. (1) Kev ntseeg pab tau Vajtswv cov tibneeg li cas? (2) Tsim nyog peb nco leejtwg txiaj ntsig?

18 Nyob rau tiam no, Yehauvas cov tibneeg muaj kev ntseeg rau Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab lawv yeej zwm rau nws txojkev kav. Lawv sawvdaws sib hlub sib pab. Vim li cas? Vim lawv cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv coj lawv lub neej. (Kalatia 5:22, 23) Txawm tias muaj tshaj li 8 plhom tus Timkhawv thoob ntiajteb lawm los, lawv sawvdaws koom siab ua haujlwm thiab nyob sib haum xeeb hauv tej koom txoos. Twb yog lawv muaj kev ntseeg thiab kev hlub, thiaj muaj tau li ntawd.

19 Qhov tseeb tiag, twb yog muaj Yehauvas pab sawvdaws thiaj koom tau ib lub siab. Tsim nyog peb qhuas Yehauvas txog tej no. (Yaxaya 55:13) Peb nco nws txiaj ntsig uas nws pub kev ntseeg rau peb xwv peb thiaj tau kev cawm dim. (Efexau 2:8) Yehauvas tseem yuav pab coob leej ntau tus ntxiv uas los ntseeg nws. Muaj ib hnub tag nrho cov tibneeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no yuav muaj kev zoo siab xyiv fab qhuas Yehauvas mus ib txhiab ib txhis!