Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 10 Hli Xyoo 2016

Koj Puas Paub?

Koj Puas Paub?

Cov tibneeg txheej thaum ub puas mus nyiag tseb noob txhauv rau lwm tus daim teb?

Daim ntawv no yog huab tais Justinian cov ntawv Digest uas tau muab sau dua xyoo 1468. Daim ntawv no qhia txog tej kev tu plaub ntug thaum ub

HAUV Mathai 13:24-26 Yexus hais ib zaj lus piv txwv txog lub Nceeg Vaj. Nws hais tias lub Nceeg Vaj “piv ib yam li ib tug muab noob zoo tseb rau hauv nws daim teb. Thaum sawvdaws tsaug zog lawm, nws tus yeeb ncuab txawm tuaj tseb noob txhauv xyaw rau tej noob mog ntawd ces txawm khiav lawm. Thaum tej mog tuaj thiab txhawv lawm, tej txhauv kuj hlob tshwm tuaj thiab.” Muaj ib txhia kws sau ntawv xav tias zaj lus piv txwv no tsis muaj tseeb, tiamsis raws li Loos tej kevcai lij choj txheej thaum ub yeej muaj tseeb li ntawd tiag.

Ib phau ntawv uas txhais Vajlugkub qhia tias cov Loos rhawv tau ib tsab cai tias yog leejtwg nyiag tseb noob txhauv rau lwm tus daim teb, nws yuav raug txim. Yog twb muaj txojcai no ces yeej muaj tibneeg tau ua li ntawd tiag. Muaj ib tug uas paub txoj kevcai lij choj hu ua Alastair Kerr [a·le·xu·ta kaw] tau sau tias nyob rau xyoo 533 tom qab Yexus, Loos tus huab tais Justinian [ntsaw·xu·tee·nyia] tau tso cai kom sau ib co ntawv hu ua Digest [daiv·ntsem]. Cov ntawv no muaj ntau tsab cai thiab muaj cov neeg uas paub kevcai lij choj tej lus sau rau hauv kwvlam xyoo 100 mus txog 250 tom qab Yexus. Hauv cov ntawv no, muaj ib tug uas paub kevcai lij choj hu ua Ulpian [au·pias] tau sau txog ib tug uas nyob rau thawj 200 xyoo uas nyiag tseb noob txhauv rau lwm tus daim teb, ua rau daim teb puam tsuaj tag. Cov ntawv Digest thiaj qhia tias tus tswv teb muaj cai nplua tus neeg phem ntawd li cas.

Yog twb muaj keeb puam qhia li no rau lub tuam ceeb Loos txheej thaud, ces qhia tias Yexus zaj lus piv txwv txog tus uas nyiag tseb noob txhauv rau lwm tus daim teb yeej muaj tseeb tiag.