Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2018

Yuav Muab Dabtsi Rau Tus Uas Muaj Txhua Yam?

Yuav Muab Dabtsi Rau Tus Uas Muaj Txhua Yam?

“Peb tus Vajtswv, nimno peb ua koj tsaug thiab qhuas koj lub npe uas muaj hwjchim ci ntsa iab.”​—1 VAJ KEEB KWM 29:13.

ZAJ NKAUJ: 1, 48

1, 2. Yehauvas siab dawb siab zoo npaum li cas?

YEHAUVAS yog tus Vajtswv uas siab dawb siab zoo heev. Txhua tsav txhua yam uas peb muaj puavleej yog nws pub. Txhua tsav txhua yam muaj nqes puavleej yog nws li. Nws siv tej ntawd los yug txojsia. (Ntawv Nkauj 104:13-15; Hakai 2:8) Phau Vajlugkub qhia tias tej lub sijhawm Yehauvas kuj siv tej ntawd los pab nws cov tibneeg.

2 Thaum haiv neeg Yixayee nyob tau 40 xyoo tom tebchaws moj sab qhua, Yehauvas pub mana rau lawv noj thiab dej rau lawv haus, lawv thiaj tsis tu pluas li. (Khiav Dim 16:35; Nehemi 9:20, 21) Tom qab no, Yehauvas pub hwjchim rau Elisa ua txujci pab ib tug poj ntsuam. Tus poj ntsuam muaj 1 hwj roj xwb tiamsis nws muab hliv puv ntau lub thoob. Qhov txuj ci no pab tau nws them tas nws tej nuj nqes thiab tseem cawm tau nws thiab nws 2 tug tub txojsia. (2 Vajntxwv 4:1-7) Yehauvas kuj muab hwjchim rau Yexus ua txujci pub zaub mov rau coob tus noj thiab nyiaj  txiag mus them nuj nqes.​—Mathai 15:35-38; 17:27.

3. Hauv zaj no peb yuav tham txog dabtsi?

3 Txhua yam hauv ntiajteb puavleej yog Yehauvas li. Yog li ntawd, nws xav siv yam twg los txhawb nws cov tub qhe los yeej tau. Txawm li ntawd los, nws xav kom nws cov tub qhe pub npaum li lawv pub tau los txhawb nws lub koom haum. (Khiav Dim 36:3-7; nyeem Paj Lug 3:9.) Vim li cas Yehauvas xav kom peb muab tej qhov txhia chaw pub rov rau nws? Yehauvas cov tub qhe txheej thaud tau txhawb nws tes haujlwm li cas? Niaj hnub no lub koom haum muab tej nyiaj siab dawb coj mus siv ua dabtsi? Zaj no yuav teb cov lus nug no.

PUB RAU YEHAUVAS UA DABTSI?

4. Vim li cas peb thiaj txhawb Yehauvas tes haujlwm?

Peb pub rau Yehauvas rau qhov peb hlub nws thiab nco nws txiaj ntsig

4 Peb pub rau Yehauvas rau qhov peb hlub nws thiab nco nws txiaj ntsig. Thaum peb xav txog txhua yam uas Yehauvas tau pub rau peb, ua rau peb lub siab puv npo. Vajntxwv Davi kuj xav li no thiab thaum nws npaj yuav ua lub tuam tsev rau Yehauvas. Davi hais tias ib puas tsav yam peb muaj yog Yehauvas pub thiab txhua yam uas peb pub rau Yehauvas yeej yog peb pub nws li rov rau nws xwb.​—Nyeem 1 Vaj Keeb Kwm 29:11-14.

5. Raws li phau Vajlugkub qhia, vim li cas peb yuav tsum pub rau Yehauvas?

5 Peb kuj pub rau Yehauvas vim qhov ntawd yog ib feem ntawm peb txojkev pe hawm thiab. Yauhas tau ua yog toog pom Yehauvas cov tubtxib saum ntuj hais tias: “Au [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv, koj tsim nyog tau meej mom thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg, vim koj tsim ib puas tsav yam, thiab ib puas tsav yam muaj nyob thiab raug tsim los raws li koj twb xav tseg.” (Qhia Tshwm 4:11) Muaj tseeb li ntawd tiag, yeej tsim nyog Yehauvas txais txhua yam meej mom thiab koob meej. Peb thiaj xav pub qhov uas zoo tshaj plaws rau nws. Yehauvas tau sam hwm tias haiv neeg Yixayee yuav tsum ua koob tsheej 1 xyoos 3 zaug. Thaum lawv tuaj koom tej koob tsheej no lawv yuav tau coj khoom tuaj pub rau Yehauvas thiab. Cov tibneeg yuav tsum “tsis txhob tuaj cuag [Yehauvas] tes dawb tes do.” (Kevcai 16:16) Niaj hnub no los tseem ceeb heev rau peb ua siab dawb paug pub rau Yehauvas thiab. Yog peb ua li no yuav qhia tias peb txhawb thiab saib tes haujlwm uas Yehauvas lub koom haum ua rau nqe.

6. Vim li cas zoo rau peb pub rau lwm tus? (Saib daim duab ntawm sab 15.)

6 Zoo rau peb ua siab dawb siab zoo pub rau lwm tus, tsis yog cia lwm tus pub rau peb tas zog xwb. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.) Xav txog ib tug menyuam yaus uas leej niam leej txiv muab mentsis nyiaj pub rau nws. Nws ho muab cov nyiaj ntawd mus yuav ib yam khoom rov pub rau nws niam nws txiv. Qhov no puas ua rau nkawd zoo siab? Lossis xav txog ib tug hluas uas yog ib tug tho kev. Nws nrog nws niam nws txiv nkawd nyob los nws tseem muab mentsis nyiaj pab nkawd them nqe vaj nqe tsev lossis yuav zaub mov noj. Tej zaum nws niam nws txiv twb tsis tos nws pab tiamsis nkawd kuj txais mus lawm. Vim li cas? Vim qhov uas nws ua ntawd qhia  tias nws nco nkawd txiaj ntsig rau txhua yam uas nkawd tau ua rau nws. Yehauvas los kuj zoo ib yam li ntawd thiab. Nws paub tias zoo rau peb muab tej qhov txhia chaw pub rov rau nws.

TXHEEJ THAUD VAJTSWV HAIV NEEG TAU PUB DABTSI XWB?

7. Yehauvas cov tibneeg txheej thaud tau pub qhov txhia chaw los txhawb tes haujlwm twg?

7 Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas cov tibneeg thaum ub tau pub ntau yam los txhawb nws tes haujlwm. Muaj qee zaus kuj yog los txhawb ib teg haujlwm tseem ceeb twg. Mauxe tau txhawb kom cov Yixayee pub tej ub tej no los pab ua lub tsev ntaub sib ntsib. Puag tom qab no, Vajntxwv Davi tau ua ib yam li ntawd thaum nws npaj yuav ua lub tuam tsev. (Khiav Dim 35:5; 1 Vaj Keeb Kwm 29:5-9) Lub caij uas Vajntxwv Yehaulas kav, nws hais kom cov pov thawj muab cov nyiaj uas tej pej xeem coj tuaj pub los kho lub tuam tsev. (2 Vajntxwv 12:4, 5) Nyob rau thawj 100 xyoo, cov Khixatia hnov tias muaj kev tshaib nqhis hauv lub xeev Yudia thiab lawv cheem tsum kev pab. Cov Khixatia txhua tus thiaj pab npaum li lawv pab tau mus rau cov kwvtij.​—Tubtxib Tes Haujlwm 11:27-30.

8. Yehauvas cov tibneeg txheej thaud kuj pub nyiaj pub txiaj los txhawb leejtwg thiab?

8 Yehauvas cov tibneeg kuj tau pub nyiaj pub txiaj los txhawb cov ntaus thawj ua Vajtswv tes haujlwm thiab. Raws li Mauxe Txoj Kevcai, xeem Levi tsis muaj feem txais qub txeeg qub teg li lwm xeem. Yog li ntawd, lwm xeem Yixayee yuav tsum pub ib feem kaum rau lawv. Ua li no cov Levi thiaj tau hau ntsoov ua lawv tes haujlwm ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. (Xwm Txheej Taug Kev 18:21) Lub caij Yexus nyob los zoo ib yam li ntawd. Kuj muaj cov pojniam siab dawb siab zoo uas muab tej qhov txhia chaw los txhawb Yexus thiab nws cov tubtxib.​—Luka 8:1-3.

Txawm tus muaj tus pluag los yeej pab li nws pab tau

9. Vajtswv cov tibneeg txheej thaud tau muab dabtsi los txhawb Vajtswv tes haujlwm?

9 Thaum lawv pub, tsis yog lawv pub nyiaj xwb. Thaum ua lub tsev ntaub sib ntsib, tej zaum cov Yixayee pub tej uas lawv coj tim tebchaws Iyi los. (Khiav Dim 3:21, 22; 35:22-24) Nyob rau thawj 100 xyoo, muaj ib txhia Khixatia muag liaj muag teb, muag vaj muag tsev, lossis tej qhov txhia chaw thiab nqa tej nyiaj ntawd tuaj pub rau cov tubtxib. Cov tubtxib mam siv cov nyiaj ntawd mus pab cov kwvtij nkauj muam uas cheem tsum kev pab. (Tubtxib Tes Haujlwm 4:34, 35) Lwm cov kuj khaws mentsis nyiaj tseg cia txhua lub lim tiam los pab txhawb Vajtswv tes haujlwm. (1 Khaulee 16:2) Txawm tus muaj tus pluag los yeej pab li nws pab tau.​—Luka 21:1-4.

NIAJ HNUB NO PEB PUB DABTSI RAU VAJTSWV?

10, 11. (1) Peb yuav xyaum ua siab dawb siab zoo li cov teev tiam Yehauvas txheej thaud li cas? (2) Koj puas zoo siab txhawb tes haujlwm rau lub Nceeg Vaj?

10 Niaj hnub no peb muab tau nyiaj siab dawb mus txhawb tes haujlwm tseem ceeb twg? Thaum kho lub Tsev Nceeg Vaj lossis ua dua ib lub tshiab, thaum kho ceg Npe-ee, lossis thaum muaj rooj sib txoos kuj yog tej caij zoo rau peb pab nyiaj siab dawb. Tsis tas li ntawd xwb, thaum cov kwvtij nkauj muam raug xwm txheej es cheem tsum kev pab, koj  kuj pab tau thiab. Cov nyiaj siab dawb uas peb muab kuj pab tau cov tshaj tawm txawv tebchaws, cov tho kev tshwj xeeb, cov kwvtij saib xyuas thaj tsam, thiab cov ua haujlwm hauv lub hauv paus loj thiab hauv tej ceg Npe-ee thoob ntiajteb. Tej zaum nej lub koom txoos kuj xa mentsis nyiaj mus pab ua tej Tsev Rooj Sib Txoos, thiab tej Tsev Nceeg Vaj rau peb cov kwvtij nyob lwm sab ntuj.

11 Peb sawvdaws yeej txhawb tau tes haujlwm uas Yehauvas lub koom haum ua rau tiam kawg no. Tej nyiaj siab dawb lossis tej qhov txhia chaw uas peb muab, feem ntau yeej tsis muaj leejtwg paub. Thaum peb muab nyiaj tso rau hauv lub thawv tom tsev Nceeg Vaj lossis xa hauv jw.org/hmn mus, peb yeej tsis qhia leejtwg paub tias peb muab npaum li cas. Ua li, yog koj xav tias koj tsuas pub tau tsawg tsawg xwb ne? Txhob xav li cas, tej nyiaj uas xav tuaj rau lub koom haum yeej yog ib leeg pub mentsis xwb tsis yog pub tej niag pob. Txawm peb cov kwvtij txom nyem los lawv yeej xyaum raws li cov Khixatia hauv lub xeev Makhedaunia thaum ub. Cov ntawd “txom nyem heev,” tiamsis lawv tseem thov kom cia lawv muaj feem pab lwm tus thiab.​—2 Khaulee 8:1-4.

12. Lub koom haum xav li cas txog tej nyiaj siab dawb uas sawvdaws tau pub?

12 Pab uas ntaus thawj yeej ncaj thiab ntse heev, lawv thiaj txawj siv tej nyiaj siab dawb. (Mathai 24:45) Lawv thov Vajtswv pab kom lawv txawj txiav txim siab zoo, thiab ua tib zoo npaj seb yuav siv tej nyiaj txiag li cas. (Luka 14:28) Nyob hauv phau Vajlugkub, cov txivneej uas saib xyuas tej nyiaj txiag qhov txhia chaw ua tib zoo saib kom siv tej nyiaj ntawd rau txojkev pe hawm Yehauvas xwb. Thaum Exala rov los rau hauv Yeluxalees, Pawxia tus Vajntxwv muab ntau yam pub rau Exala coj los kho Yehauvas lub tuam tsev. Nws muab nyiaj muab kub thiab lwm yam uas nimno raug nqe tshaj li 100 plhom nyiaj duas las. Exala pom tias tej no puavleej yog muab pub rau Yehauvas xwb. Yog li ntawd, Exala thiaj ua tib zoo qhia cov txivneej seb lawv yuav tau tiv thaiv tej qhov txhia chaw ntawd li cas thiaj mus txog chaw. (Exala 8:24-34) Ntev xyoo tom qab no, Povlauj kuj sau nyiaj mus pab cov kwvtij hauv lub xeev Yudia uas raug kev txom nyem. Nws xaiv ib co uas “ncaj ncees tsis yog ua tab meeg [Yehauvas] lub qhov muag xwb tiamsis tab meeg ib tsoom sawvdaws,” los coj tej nyiaj ntawd mus rau cov kwvtij. (Nyeem 2 Khaulee 8:18-21.) Niaj hnub no peb lub koom haum kuj xyaum Exala thiab Povlauj nkawd. Lawv ua tib zoo siv tej nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw uas sawvdaws tau pub.

13. Vim li cas lub koom haum ho hloov qho yam?

13 Tej zaum tsev neeg yuav tau hloov seb lawv siv nyiaj txiag li cas xwv thiaj tsis tshaj qhov uas lawv khwv tau los. Tej zaum lawv yuav ua lub neej yoojyim thiab txo lawv tej nuj nqes kom muaj sijhawm ua Yehauvas tes haujlwm ntxiv. Yehauvas lub koom haum kuj zoo ib yam li ntawd thiab. Tsis ntev dhau los no lub koom haum tau ua ntau yam tshiab. Tej lub sijhawm lub koom haum siv nyiaj txiag ntau tshaj li lawv txais tau los. Lub koom haum thiaj nrhiav kev los tseg nyiaj txiag thiab hloov kom haujlwm sib. Ua li no tej nyiaj siab dawb uas sawvdaws pub thiaj txaus siv los txhawb tes haujlwm uas tseem ceeb dua ntais.

NEJ TEJ NYIAJ SIAB DAWB PAB TAU DABTSI?

Tej nyiaj siab dawb uas koj pub txhawb tau tes haujlwm thoob qab ntuj (Saib nqe 14-16)

14-16. (1) Tau muab nej tej nyiaj siab dawb siv ua dabtsi? (2) Tej uas lub koom haum npaj tau, pab koj li cas?

14 Cov uas los paub qhov tseeb tau ntev lawd hais tias nimno lub koom haum npaj tau ntau yam los txhawb peb dua li yav thaud. Peb  muaj jw.org thiab muaj Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. Peb kuj muaj phau Vajlugkub New World Translation of the Holy Scriptures ua ntau yam lus. Tsis tas li ntawd xwb, xyoo 2014 thiab 2015 tau muaj cov rooj sib txoos rau ntau tebchaws uas muaj lub ntsiab hu ua: “Xub Nrhiav Vajtswv Lub Nceeg Vaj!” Cov rooj sib txoos no muaj nyob rau hauv tej tshav ncaws pob loj hauv 14 lub nroog thoob ntiajteb. Sawvdaws zoo siab heev uas lawv tau mus koom ua ke li no!

15 Coob tus hais tias lawv nco Yehauvas txiaj ntsig rau nws lub koom haum. Ob niam txiv uas nyob sab Axia sau ntawv tuaj hais tias: “Wb raug txib mus pab ib lub menyuam zos. Tej lub caij wb xav tias tsuas muaj peb ob peb leeg xwb. Wb tsis nco tias Yehauvas tes haujlwm muaj nyob thoob ntiajteb. Tiamsis thaum wb saib cov yeeb yaj kiab hauv Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. wb mam nco tias peb cuab kwvtij muaj nyob thoob ntiajteb. Cov kwvtij nkauj muam hauv lub zos no los kuj zoo siab kawg li thiab. Txhua zaus peb saib cov yeej yaj kiab uas tawm txhua lub hlis, cov kwvtij nkauj muam hais zom zaws tias lawv nyob ze Pab Uas Ntaus Thawj lawm hov ntau. Nimno lawv zoo siab heev uas lawv nyob hauv Yehauvas lub koom haum.”

16 Peb tabtom ua thiab kho 2,500 lub tsev Nceeg Vaj thoob ntiajteb. Muaj ib lub koom txoos hauv tebchaws Hadulas (Honduras) tau sau ntawv tuaj tias yav tas los lawv tsuas ua npau suav tuj toog pom lub Tsev Nceeg Vaj xwb. Tiamsis zaum no lawv tau ib lub lawm tiag tiag li. Lawv hais ntxiv tias: “Peb zoo siab kawg li uas peb tau los nyob hauv Yehauvas tsev neeg uas nyob thoob qab ntuj. Peb zoo siab xyiv fab nrog peb cuab kwvtij thoob ntiajteb.” Coob tus kwvtij nkauj muam kuj zoo siab xyiv fab ib yam li cov no thaum lawv tau txais phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub ua lawv yam lus, thaum lawv raug xwm txheej es muaj cov kwvtij nkauj muam tuaj pab lawv, thiab thaum lawv mus teeb rooj teeb laub es muaj cov uas nyiam heev.

17. Ua li cas peb thiaj paub tias Yehauvas yog tus txhawb nws lub koom haum niaj hnub no?

 17 Coob tus uas tsis yog Yehauvas Cov Timkhawv xav tsis thoob li tias ua cas peb lub koom haum ho ua tau ntau ua luaj li es tej nyiaj tsuas yog nyiaj siab dawb xwb. Muaj ib tug lospav uas ua haujlwm rau ib lub koom haum loj, tau tuaj ncig peb ib lub tsev luam ntawv. Nws xav tsis thoob li tias ua cas cov neeg ua haujlwm tsuas ua dawb, thiab tsuas siv tej nyiaj siab dawb los txhawb tes haujlwm no xwb, kuj tsis mus thov nyiaj qhovtwg los pab thiab. Nws hais tias tsis ntxim peb yuav ua tau npaum li ntawd. Peb kuj xav li ntawd thiab! Peb paub tias peb ua tau twb yog vim muaj Yehauvas ua tus txhawb xwb.​—Yauj 42:2.

PUB RAU YEHAUVAS YUAV TAU KOOB HMOOV

18. (1) Thaum peb txhawb tes haujlwm rau lub Nceeg Vaj, peb tau tej koob hmoov twg? (2) Yuav ua li cas peb cov menyuam thiab cov tuaj tshiab thiaj paub txhawb tes haujlwm no?

18 Yehauvas saib peb rau nqe, nws thiaj cia peb txhawb tes haujlwm rau lub Nceeg Vaj. Nws hais tias thaum peb ua li no, nws yeej yuav foom koob hmoov rau peb. (Malakhi 3:10) Yehauvas cog lus tias yog peb ua neeg siab dawb siab zoo ces peb lub neej yuav vam meej. (Nyeem Paj Lug 11:24, 25.) Nws kuj hais tias yog peb “pub rau luag ua rau [peb] kaj siab dua li txais luag li los.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35) Thaum peb cov menyuam thiab cov tuaj tshiab pom tias peb muaj lub siab dawb siab zoo, lawv yuav xyaum tau thiab yuav tau koob hmoov ib yam nkaus.

19. Zaj no txhawb tau koj li cas?

19 Txhua yam zoo uas peb muaj twb yog Yehauvas pub rau peb xwb. Thaum peb pub rov rau nws, peb qhia tias peb hlub nws thiab nco nws txiaj ntsig. (1 Vaj Keeb Kwm 29:17) Thaum cov Yixayee coj tej qhov txhia chaw tuaj ua lub tuam tsev, lawv “zoo siab xyiv fab rau qhov lawv zoo siab hlo pub txhua yam no thiab lawv . . . zoo siab pub ua lub siab dawb paug rau [Yehauvas].” (1 Vaj Keeb Kwm 29:9) Cia peb rau siab ntso pub rov rau Yehauvas xwv peb thiaj muaj kev zoo siab xyiv fab mus li.