Nqe Vajlugkub xyoo 2018: Cov uas tos rawv Yehauvas yuav tau zog tshiab tuaj.’​—YAXAYA 40:31.

ZAJ NKAUJ: 152, 51

1. (1) Peb niaj hnub nyiaj tej teeb meem twg? (2) Vim li cas Yehauvas zoo siab rau nws cov tub qhe? (Saib daim duab ntawm sab no.)

UA NEEJ nyob hauv lub qab ntuj no yeej tsis yoojyim. Cov kwvtij nkauj muam coob tus muaj mob hnyav. Cov uas laus lawm los tseem yuav tau tu niam tu txiv thiab. Kuj muaj cov uas yuav tau peem kam tiag thiaj yug tau lawv tsev neeg. Peb paub tias nej coob leej yeej raug tej teeb meem no thooj txhij ua ke, tsis yog raug ib yam xwb. Tej no siv sijhawm, dag zog, thiab nyiaj txiag ntau heev. Txawm li ntawd los, nej yeej cia siab tias muaj Yehauvas pab. Nej ruaj siab tias yav tom hauv ntej nej yuav tau so los siav li Yehauvas cog tseg. Qhov uas nej muaj kev ntseeg li no ua rau Yehauvas zoo siab kawg li!

2. Yaxaya 40:29 txhawb peb li cas thiab peb yuav tsum ceev fab txhob xav li cas?

2 Puas muaj tej lub caij uas nej xav tias, nej thev tsis taus li lawm? Txawm li ntawd los, txhob poob siab. Yav tas los Vajtswv cov tibneeg ib txhia kuj tau xav li ntawd thiab. (1 Vajntxwv 19:4; Yauj 7:7) Lawv ua li cas thiaj thev dhau tej kev nyuaj siab?  Lawv thov kom Yehauvas pub zog rau lawv. Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv “pub zog rau tus uas tsaug leeg.” (Yaxaya 40:29) Niaj hnub no, Vajtswv cov tibneeg ib txhia xav tias yog lawv “so ib ntus” es tsis teev tiam Yehauvas, lawv tej kev nyuaj siab yuav ploj mus. Lawv tsis pom tias txojkev pe hawm Yehauvas yog ib qho koob hmoov tiamsis lawv muab saib zoo li ib lub nra hnyav xwb. Lawv thiaj tseg tsis nyeem Vajlugkub, tsis mus kev sib txoos, thiab tsis mus tshaj tawm lawm. Xatas twb vam kom lawv tso tseg li no ntag.

3. (1) Peb yuav tsum ua li cas Xatas thiaj txo tsis tau peb lub zog? (2) Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi?

3 Dab Ntxwg Nyoog xav kom peb qaug zog zis xwb. Nws paub tias yog peb rau siab ntso teev tiam Yehauvas peb yuav tuaj zog. Yog li ntawd, thaum peb qaug zog, peb yuav tsum tsis txhob txav deb ntawm Vajtswv mus. Cia li yimhuab txav ze rau Yehauvas. Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv “yuav hwj nej nyob ruaj, pub zog rau nej thiab tsa nej nyob ruaj mus li.” (1 Petus 5:10; Yakaunpau 4:8) Hauv zaj no peb yuav kawm txog Yaxaya 40:26-31 uas yuav pab peb pom tias Yehauvas pub zog rau tus uas tsaug leeg. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav kawm txog 2 yam uas txo tau peb thiab tej hauv paus ntsiab lus uas yuav pab peb thev kam tiag.

COV UAS TOS RAWV YEHAUVAS YUAV TAU ZOG TSHIAB TUAJ

4. Yaxaya 40:26 qhia li cas rau peb txog Yehauvas?

Yehauvas yeej yuav pub zog rau koj kom koj thiaj thev taus

4 Nyeem Yaxaya 40:26. Tej hnub qub saum ntuj yeej tsis muaj leejtwg suav txheeb ib zaug li. Tej neeg tshawb txuj ci tsuas kwv yees tias muaj li 400,000 plhom lub nyob puag ncig peb. Txawm muaj ntau npaum li ntawd los Yehauvas tis npe rau txhua lub huvsi. Tej no qhia li cas txog Yehauvas? Qhia tias yog nws twb paub tej hnub qub ntawd ces nws yimhuab paub koj. Nws paub tias koj yeej hlub nws koj thiaj tuaj yeem teev tiam nws. (Ntawv Nkauj 19:1, 3, 14) Peb Leej Txiv yeej paub koj zoo. Phau Vajlugkub qhia tias: “Nej cov plaubhau los kuj raug muab suav txhua txoj lawm.” (Mathai 10:30) Yehauvas yeej pom ntsoov cov uas “tsis muaj chaw thaum” tej kev nyuaj siab. (Ntawv Nkauj 37:18) Yehauvas yeej paub koj tej kev nyuaj siab, nws yeej yuav pub zog rau koj kom koj thiaj thev taus.

5. Yehauvas puas muaj peevxwm pub zog rau peb thev peb tej kev nyuaj siab?

5 Nyeem Yaxaya 40:28. Yehauvas yog tus muaj zog nchav. Nws yog tus tsim lub hnub. Xav seb lub hnub muaj zog npaum li cas. Ib tug yawg tshawb txuj ci hu ua Davi Npaudani (David Bodanis) tshawb pom tias 1 chib twg lub hnub tsim tau tej ntshua nplaim taws muaj zog npaum qas txhiab qas vam lub hoob pob tawg. Kuj muaj lwm tus tshawb pom tias 1 chib xwb lub hnub tsim tau fais fab txaus siv thoob qab ntuj txog li 200,000 xyoo! Yehauvas yog tus tsim lub hnub muaj zog npaum li no, nws yeej muaj peevxwm pub zog rau peb thev peb tej kev nyuaj siab.

6. Yexus rab quab puas yoojyim kwv? Piav seb qhov no pab tau peb li cas.

6 Nyeem Yaxaya 40:29. Peb muaj kev  xyiv fab thaum peb teev tiam Yehauvas. Yexus hais rau nws cov thwjtim tias: “Cia li muab kuv rab quab los kwv . . . mas nej lub siab thiaj tau so. Rau qhov kuv rab quab kuj yoojyim kwv, thiab kuv lub nra kuj sib.” (Mathai 11:28-30) Yeej muaj tseeb li cov lus no! Tej lub sijhawm sab peb heev, peb lam yuam peb tus kheej mus kev sib txoos lossis mus tshaj tawm xwb. Tiamsis thaum peb rov los txog tsev ua cas peb rov muaj zog tuaj thev taus peb tej teeb meem. Yexus tus quab yeej yoojyim kwv tiag.

7. Piav seb ua li cas peb thiaj paub tias muaj tseeb li Mathai 11:28-30.

7 Cia peb tham txog peb ib tug muam. Nws muaj mob ntau yam. Nws mob nkees (chronic fatigue syndrome), nws tau tus mob nyuaj siab, thiab nws niaj hnub mob taubhau. Yeej tsis yoojyim rau nws mus tej kev sib txoos tiamsis muaj ib zaug nws ua tiag peem mus. Nws hais tias thaum nws mloog zaj lus qhuab qhia ua ciav yog hais txog cov qaug zog. Tus kwvtij txawj ua tib zoo piav kawg li, ua rau tus muam teev tsis taus kua muag. Tus muam thiaj hais tias nws yuav tau mus tej kev sib txoos tsis tua ncua. Nws zoo siab kawg li uas hnub ntawd nws sib zog peem mus kev sib txoos.

8, 9. Thaum Povlauj hais tias: “Kuv qaug zog thaum twg kuv kuj muaj zog thaum ntawd,” yog nws hais li cas tiag?

8 Nyeem Yaxaya 40:30. Peb txhua tus yeej muaj peevxwm ua tau ntau yam. Tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov tias peb ua tsis tau txhua yam. Tus tubtxib Povlauj muaj peevxwm ua tau ntau yam thiab, tiamsis muaj tej yam nws ua tsis tau. Nws thiaj thov kom Yehauvas tshem nws tej teeb meem mus, tiamsis Yehauvas teb nws tias: “Qhov twg tsis muaj zog kuv lub hwjchim yuav tshwm puv nkaus rau qhov ntawd.” Povlauj nkag siab zoo. Nws thiaj hais tias: “Vim kuv qaug zog thaum twg kuv kuj muaj zog thaum ntawd.” (2 Khaulee 12:7-10) Povlauj hais li cas tiag?

9 Povlauj paub tias nws yeej ua tsis tau txhua yam. Nws yuav tsum thov kev pab ntawm tus uas muaj zog nchav. Vajtswv lub hwj huam dawb huv pub zog rau Povlauj thaum nws tsaug leeg. Tsis tas li ntawd xwb, lub hwj huam dawb huv pab kom Povlauj muaj peevxwm ua tau tej yam uas nws xav tias nws ua tsis tau. Peb los zoo ib yam li ntawd thiab. Yog Yehauvas muab nws lub hwj huam dawb huv pab peb ces peb yeej yuav tuaj zog xwb.

10. Yehauvas tau pab Davi thev nws tej kev nyuaj siab li cas?

10 Davi kuj pom tias Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab tau nws npaum li cas thiab. Nws sau tias: “Yog koj pab, kuv yeej ntaus tau ib pab tub rog, yog kuv tus Vajtswv pab kuv thiaj caws qia hla tau ntsa loog.” (Ntawv Nkauj 18:29) Tej lub sijhawm peb saib peb tej teeb meem zoo ib yam lub ntsa loog siab heev uas yeej nce tsis nto li. Peb cheem tsum Yehauvas pab peb.

11. Lub hwj huam dawb huv yuav pab peb thev peb tej kev nyuaj siab li cas?

11 Nyeem Yaxaya 40:31. Dav tsis siv nws lub dag zog ya xwb. Thaum dav ya, nws nrhiav tej cua sov. Thaum nws nrhiav tau lawm tej cua ntawd muab nws tshoom siab zuj zus siab zuj zus. Nws yuj raws tej cua sov ntawd nws thiaj ya tau deb heev tsis tsaug leeg li. Thaum koj muaj kev nyuaj siab, cia li nco txog tus dav. Cia li taij thov Yehauvas kom nws pub lub hwj huam dawb huv rau koj, koj thiaj tuaj zog. (Yauhas 14:26) Peb thov Yehauvas thaum twg los tau, nruab  hnub hmo ntuj los xij. Tsim nyog peb thov Yehauvas rau tej lub caij twg thiab? Yog peb nrog ib tug kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos hais lus tsis sib haum, peb yuav tau thov Yehauvas pab. Tiamsis ua li cas ho muaj tej teeb meem no?

12. Ua li cas muaj tej lub sijhawm cov Khixatia ho hais tsis sib haum?

12 Peb txhua tus yog neeg txhaum. Yog li ntawd, muaj tej lub sijhawm peb ib leeg yuav hais tsis haum ib leeg. Tej zaum lwm tus yuav ua meem txom peb, tej zaum peb kuj yuav ua meem txom lwm tus thiab. Tej no yuav sim seb peb puas muaj lub siab ntev thev. Yog peb ua siab ntev thev, yuav qhia tias peb muab siab npuab Yehauvas. Lawv yog neeg txhaum los Yehauvas tseem hlub lawv peb yuav tsum hlub lawv thiab. Peb yuav tau xyaum nrog peb cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb ua ke.

Yehauvas tsis tso Yauxej tseg, nws yuav tsis tso koj tseg li thiab (Saib nqe 13)

13. Yauxej lub neej qhia li cas txog Yehauvas?

13 Thaum Yehauvas cov tibneeg raug sim, nws yeej tsis tav. Yauxej lub neej ua pov thawj txog qhov no. Thaum nws tseem yog ib tug tub hluas xwb, nws cov tijlaug khib nws heev lawv thiaj muab nws muag mus ua qhev rau tim tebchaws Iyi. (Chiv Keeb 37:28) Thaum Yauxej raug tej no, yeej mob Yehauvas siab heev. Yauxej yog Yehauvas tus phoojywg thiab yog ib tug tub qhe ncaj ncees. Txawm li ntawd los Yehauvas tsis tav tej teeb meem uas los raug Yauxej. Thaum Pautifa tus pojniam liam tias Yauxej txhom nws es Yauxej raug coj mus kaw hauv tsev loj faj los Yehauvas tsis cawm nws. Puas yog Vajtswv tso Yauxej tseg lawd? Tsis yog. Phau Vajlugkub hais tias: “[Yehauvas] nrog nraim Yauxej nyob. Txhua yam haujlwm uas nws ua [Yehauvas] kuj pub kom ua tau tiav zoo heev.”​—Chiv Keeb 39:21-23.

14. Thaum peb tso kev chim thiab kev npau taws tseg yuav pab tau peb li cas?

14 Cia peb kawm txog Davi lub neej thiab. Tsuas muaj tsawg tsawg leej thiaj raug tawm tsam npaum li Davi. Txawm li ntawd los Davi tsis khaws chim. Nws hais tias: “Cia li tswj koj txojkev chim thiab tso koj txojkev npau taws tseg. Tsis txhob ntxhov siab tsam ces muaj uas ua phem lawm xwb.” (Ntawv Nkauj 37:8) Ua li cas tseem ceeb ua luaj rau peb  ‘tswj txojkev chim thiab tso txojkev npau taws tseg’? Rau qhov peb xav xyaum Yehauvas. Nws “tsis ua rau peb raws li peb lub txim,” tiamsis nws zam txim rau peb. (Ntawv Nkauj 103:10) Yog peb tso kev chim tseg kuj pab tau peb rau lwm txojke thiab. Kev chim thiab kev npau taws yuav ua rau peb muaj ntshav siab thiab ua tsis taus pa. Kuj ua rau peb lub cev puas thiab, xws li puas siab, puas txiav, thiab noj zaub mov los nqes tsis zoo. Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb chim peb yuav txiav txim siab tau tsis zoo. Tej zaum peb yuav hais tau siab lwm tus ces yuav hajyam ua rau peb ntxhov siab tuaj xwb. Zoo dua rau peb ua siab tus tus. Phau Vajlugkub hais tias: “Lub siab uas nyob tus kuj yog pub txojsia rau lub cev.” (Paj Lug 14:30) Yog li ntawd thaum lwm tus ua rau peb tu siab peb yuav ua li cas? Peb yuav ua li cas thiaj nrog tau peb tus kwvtij nyob sib haum xeeb? Cia peb ua raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus.

THAUM PEB COV KWVTIJ UA RAU PEB TU SIAB

15, 16. Yog leejtwg ua rau peb tu siab, peb yuav tsum ua li cas?

15 Nyeem Efexau 4:26. Thaum cov uas tsis teev tiam Yehauvas ua rau peb tu siab, peb yeej tsis xav li cas. Tiamsis thaum ib tug kwvtij nkauj muam lossis peb tsev neeg ib tug hais lus siab peb, tej zaum peb yuav tu siab heev. Peb puas ua raws li phau Vajlugkub qhia es maj nroos kho kom rov qab muaj kev sib haum xeeb? Los peb yuav cim ntsoov nws qhov txhaum thiab muab khaws chim tas niaj tas xyoo? Yog peb tsis maj nroos kho qhov teeb meem ntawd, lwm hnub yuav yimhuab nyuaj kho kom rov muaj kev sib haum xeeb.

16 Yog koj pheej xav ntsoov txog qhov uas koj tus kwvtij ua rau koj tu siab xwb, yuav ua li cas neb thiaj rov muaj kev sib haum xeeb? Qhov 1, koj yuav tsum thov Yehauvas. Cia li taij thov Vajtswv pab kom neb hais lus sib haum. Nco ntsoov tias koj tus kwvtij yeej yog Yehauvas ib tug phoojywg thiab. (Ntawv Nkauj 25:14) Yehauvas yeej ua zoo rau nws cov phoojywg. Nws hlub lawv heev thiab xav kom peb hlub lawv ib yam nkaus. (Paj Lug 15:23; Mathai 7:12; Khaulauxi 4:6) Qhov 2, ua tib zoo xav seb koj yuav hais li cas rau koj tus kwvtij. Txhob xav tias tej nws tau hais yog nws txhob txwm hais ntsw koj. Tej zaum nws hais yuam kev, lossis koj ho to taub yuam kev lawm xwb. Lees hlo tias tej zaum koj los, tau hais tshaj zog lawm thiab. Zoo rau koj hais li no: “Tej zaum kuv maj tu siab zog lawm. Nag hmo koj hais kuv tas, ua rau kuv . . .” Yog koj nrog koj tus kwvtij tham tas los tsis muaj kev sib haum xeeb li, kavtsij nrhiav lwm txojkev los kho. Thov Vajtswv pab koj tus kwvtij. Thov kom Yehauvas foom koob hmoov rau nws. Tsis tas li ntawd xwb, thov Vajtswv pab kom koj saib koj tus kwvtij muaj nqes. Koj tus kwvtij yog Vajtswv tus phoojywg thiab, yog li ntawd Vajtswv yuav zoo siab heev thaum koj siv zog kho kom muaj kev sib haum xeeb.

YOG PEB LUB SIAB PHEEJ ROV NKAUG PEB

17. (1) Thaum peb ua txhaum, Yehauvas npaj txhij zam peb lub txim li cas? (2) Vim li cas peb yuav tsum tsis txhob ua siab hnyav?

17 Muaj ib txhia kwvtij tau ua txhaum loj heev. Nimno lawv rov qab los teev tiam Yehauvas tiamsis lawv lub siab tseem nkaug lawv qees. Yog peb lub siab pheej nkaug peb, peb yuav tsaug leeg heev, tsis kaj siab xyiv fab li. Vajntxwv Davi lub siab pheej rov  nkaug nws. Nws thiaj hais tias: “Thaum kuv tsis tau lees txim, kuv lub cev sem zuj zus mus, vim yog kuv ntsaj laws tas hnub tas hmo. Koj txhais tes hnyav rau saum kuv nruab hnub hmo ntuj.” Tiamsis thaum kawg Davi kuj ua siab loj mus lees txim rau Yehauvas. Nws hais tias: “Kuv txawm lees kuv lub txim rau koj . . . mas koj thiaj zam kuv tej kev txhaum txim.” (Ntawv Nkauj 32:3-5) Yog koj tau ua txhaum loj, Yehauvas twb npaj txhij zam koj lub txim lawm. Nws xav pab kom koj rov tau nrog nws sib raug zoo. Tiamsis koj yuav tsum cia cov txwj laus pab koj. Lawv yog cov uas Yehauvas siv los pab nws cov tibneeg. (Paj Lug 24:16; Yakaunpau 5:13-15) Tsis txhob ua siab hnyav! Txojsia ntev mus ib txhis nyob ntawm koj. Ua li, yog tom qab Yehauvas twb zam txim rau koj tas lawm tiamsis koj lub siab tseem pheej nkaug koj ne? Koj yuav ua li cas xwb?

18. Povlauj tus qauv pab tau cov uas pheej xav tias lawv phem dhau lawd li cas?

18 Muaj tej lub sijhawm tus tubtxib Povlauj kuj tu siab kawg li vim yav tas los nws tau ua txhaum loj. Nws hais tias: “Kuv yog tus tubtxib uas yau dua lwm tus huvsi, thiab tsis tsim nyog tau lub npe hu ua tubtxib rau qhov kuv tsim txom Vajtswv pawg ntseeg.” Txawm li ntawd los Povlauj sau ntxiv tias: “Vim yog Vajtswv txojkev hlub kuv thiaj tau nyob li uas nyob no.” (1 Khaulee 15:9, 10) Yehauvas paub tias Povlauj yog neeg txhaum. Nws xav kom Povlauj to taub tias Nws twb zam txim rau Povlauj lawm. Yog koj tu siab rau koj tej kev txhaum tiag, koj twb thov Yehauvas zam koj lub txim, thiab yog tsim nyog mus, koj twb mus cuag cov txwj laus lawd, Yehauvas yeej yuav zam txim rau koj. Cia li tso siab rau Yehauvas thiab txais yuav nws txojkev zam txim.​—Yaxaya 55:6, 7.

19. Nqe Vajlugkub xyoo 2018 yog li cas, thiab vim li cas ho phim siv nqe no?

19 Peb paub tias peb nyob rau lub caij kawg lawm, tsuas yuav muaj kev nyuaj siab zuj zus ntxiv xwb. Txawm li ntawd los cia peb nco ntsoov tias Yehauvas yog tus uas “pub zog rau tus uas tsaug leeg, thiab txhab zog rau tus uas tsis muaj zog.” Nws yeej yuav pab tau koj teev tiam nws ruaj nreeg. (Yaxaya 40:29; Ntawv Nkauj 55:22; 68:19) Txhua zaus peb tuaj sib txoos hauv lub Tsev Nceeg Vaj rau xyoo 2018, peb yuav nco ntsoov cov lus no: ‘Cov uas tos rawv Yehauvas yuav tau zog tshiab tuaj.’​Yaxaya 40:31.