Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2018

Koom Siab Ua Kevcai Nco Txog Yexus

Koom Siab Ua Kevcai Nco Txog Yexus

“Qhov uas kwvtij nyob ua ke sib haum xeeb mas kuj yog qhov zoo thiab kaj siab kawg li.”​—NTAWV NKAUJ 133:1.

ZAJ NKAUJ: 149, 30

1, 2. Xyoo 2018 peb sawvdaws yuav koom siab ua dabtsi thiab vim li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.)

LUB 3 Hlis tim 31, 2018 yuav muaj tsheej plhom leej thoob ntiajteb tuaj koom ua ke. Hmo ntawd, Yehauvas Cov Timkhawv thiab cov uas tau txais daim ntawv caw yuav tuaj ua kevcai nco txog Yexus tus nqe txhiv. Hmo uas ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag tshwj xeeb kawg li. Ib xyoos lawv tsuas ua 1 zaug xwb. Tsis muaj ib zaug twg uas Vajtswv cov tibneeg yuav tuaj koom ua ke coob npaum li no.

2 Thaum Yehauvas thiab Yexus nkawd ntsia tuaj rau hauv ntiajteb es pom sawvdaws tuaj koom ua ke thoob ntiajteb, nkawd yeej txaus siab heev. Phau Vajlugkub hais tias yuav muaj “ib pab neeg coob coob tsis muaj leejtwg suav txheeb tuaj hauv txhua lub tebchaws txhua xeem txhua haiv neeg thiab txhua yam lus tuaj.” Lawv yuav qw nrov hais tias: “Txojkev dim nyob ntawm peb tus Vajtswv uas zaum saum lub zwm txwv  thiab nyob ntawm tus Menyuam Yaj.” (Qhia Tshwm 7:9, 10) Zoo siab kawg li uas txhua xyoo muaj neeg coob heev nco Yehauvas thiab Yexus nkawd txiaj ntsig, lawv thiaj tuaj koom ua kevcai nco txog Yexus.

3. Hauv zaj no peb yuav teb 4 lo lus nug twg?

3 Hauv zaj no peb yuav teb 4 lo lus nug no: (1) Kuv yuav npaj rau hmo ua kevcai nco txog Yexus li cas thiaj pab tau kuv? (2) Hmo ua kevcai nco txog Yexus, Vajtswv cov tibneeg yuav ua li cas qhia tias lawv koom siab? (3) Kuv yuav ua li cas thiaj txhawb Vajtswv haiv neeg kom muaj kev sib koom siab? (4) Puas yuav ua kevcai nco txog Yexus mus li? Yog tsis ua, yuav ua mus txog thaum twg xwb?

YUAV NPAJ RAU HMO UA KEVCAI NCO TXOG YEXUS LI CAS THIAJ PAB TAU PEB?

4. Vim li cas thiaj tseem ceeb rau peb mus koom hmo ua kevcai nco txog Yexus?

Vajtswv Yehauvas thiab Yexus yeej zoo siab heev thaum peb tso ib puas tsav yam tseg mus koom ua kevcai nco txog Yexus

4 Vim li cas thiaj tseem ceeb rau peb mus koom hmo ua kevcai nco txog Yexus? Vim peb mus pe hawm Yehauvas. Vajtswv Yehauvas thiab Yexus yeej zoo siab heev thaum peb tso ib puas tsav yam tseg mus koom txojkev sib txoos tseem ceeb no. Peb xav qhia rau Yehauvas thiab Yexus nkawd tias peb yeej yuav npaj kom mus tau xwb xwb li. Yog peb saib tej kev sib txoos tseem ceeb ces Yehauvas yuav pom tias tsim nyog muab peb lub npe sau cia rau hauv nws phau ntawv. Kuj muab phau no hu ua “phau ntawv txojsia.” Txhua tus uas Yehauvas xav pub txojsia rau tej npe puavleej nyob rau hauv phau ntawv no.​—Malakhi 3:16; Qhia Tshwm 20:15.

5. Ua ntej tseem tsis tau txog hmo ua kevcai nco txog Yexus, koj yuav ua li cas tshuaj seb koj “nyob hauv txojkev ntseeg los tsis nyob”?

5 Ua ntej tseem tsis tau txog hmo ntawd, siv sijhawm ntau zog los thov Vajtswv thiab los xav txog koj txojkev sib raug zoo nrog nws. (Nyeem 2 Khaulee 13:5.) Tus tubtxib Povlauj hais rau cov Khixatia li no: “Cia li tshuaj nej tus kheej saib nej nyob hauv txojkev ntseeg los tsis nyob.” Peb yuav ua li ntawd li cas? Teb cov lus nug no: “Kuv puas ntseeg tias lub koom haum no yog tib lub uas Yehauvas xaiv los ua nws tes haujlwm xwb? Kuv puas kub siab mus tshaj tawm thiab mus qhia Vajlugkub? Kuv tes haujlwm puas qhia tias kuv ntseeg tias peb nyob rau tiam kawg thiab Xatas twb yuav raug rhuav tshem?” (Mathai 24:14; 2 Timaute 3:1; Henplais 3:14) Yog peb ua tib zoo xav txog cov lus nug no ces peb yuav paub tias peb txojkev ntseeg zoo li cas.

6. (1) Yuav ua li cas xwb peb thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg? (2) Txhua xyoo, ib tug txwj laus npaj li cas rau hmo ua kevcai nco txog Yexus, thiab koj yuav xyaum nws li cas?

6 Peb yuav npaj li cas rau hmo ua kevcai nco txog Yexus? Peb yuav tsum nyeem thiab ua tib zoo xav txog tej zaj uas piav txog hmo ntawd, seb vim li cas ho tseem ceeb ua luaj. (Nyeem Yauhas 3:16; 17:3.) Yuav kom peb tau txojsia ib txhis tsis kawg, peb yuav tsum  paub Yehauvas thiab ntseeg Yexus. Yog li ntawd, thaum txog lub caij ua kevcai nco txog Yexus, zoo rau peb ua tib zoo xav seb peb yuav kawm txog dabtsi xwv peb thiaj yimhuab txav ze rau Yehauvas thiab Yexus nkawd. Ib tug kwvtij uas twb ua txwj laus ntev heev lawm tau ua li no. Thaum twg Phau Tsom Faj piav txog hmo ua kevcai nco txog Yexus, thiab txog Yehauvas thiab Yexus nkawd txojkev hlub rau peb, nws muab khaws zoo zoo cia. Ob peb lub lim tiam ua ntej yuav txog hmo ntawd, nws muab thau rov los nyeem. Nws ua tib zoo xav seb vim li cas hmo ntawd ho tseem ceeb ua luaj. Thaum nws pom tej zaj tshiab, nws kuj muab khaws cia thiab. Tsis tas li ntawd xwb, nws nyeem cov nqe Vajlugkub uas tau teem tseg rau lub caij ua kevcai nco txog Yexus. Tus txwj laus hais tias nws ua li no txhua xyoo nws thiaj kawm tau tej yam tshiab. Tiamsis qhov tseem ceeb tshaj, tej uas nws kawm hajyam ua rau nws hlub Yehauvas thiab Yexus ntxiv. Yog koj xyaum li tus txwj laus no, koj kuj yuav hlub Yehauvas thiab Yexus ntxiv thiab. Tej uas koj kawm yuav pab koj nco nkawd txiaj ntsig thiab ua nkawd tsaug. Yog koj ua li no, hmo ua kevcai nco txog Yexus yuav yimhuab pab tau koj.

UA KEVCAI NCO TXOG YEXUS PAB KOM PEB KOOM SIAB

7. (1) Thaum Yexus nrog nws cov thwjtim noj tus Tswv Pluas Hmo, nws thov Vajtswv li cas? (2) Ua li cas peb ho paub tias Yehauvas teb Yexus tej lus thov lawd?

7 Thawj zaug uas Yexus thiab nws cov thwjtim noj tus Tswv Pluas Hmo, nws thov Vajtswv. Tej uas nws thov txog muaj nqes heev. Yexus thov tias nws nrog Leej Txiv koom siab li cas ces kom cov thwjtim koom siab ib yam li ntawd thiab. (Nyeem Yauhas 17:20, 21.) Yehauvas twb teb nws Leej Tub cov lus thov lawm. Yehauvas Cov Timkhawv thiaj koom tau ib lub siab ua kevcai nco txog Yexus. Hmo ntawd tsheej plhom leej, tsis hais nyob lub tebchaws twg thiab haiv neeg twg los yuav tuaj koom ua ke vim lawv ntseeg tias Yehauvas tau txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb no. Nyob rau tej qho chaw nyias tsuas sib txoos nrog nyias haiv neeg xwb. Lawv xav tias ua li ntawd thiaj yog. Tiamsis Yehauvas thiab Yexus nkawd tsis xav li ntawd. Nkawd zoo siab heev thaum nkawd pom ntau haiv neeg koom ua ke los ua kevcai nco txog Yexus.

8. Yehauvas hais li cas rau Exekhee?

8 Peb paub tias Yehauvas haiv neeg yeej muaj kev sib koom siab. Yehauvas twb qhia Exekhee txog tej no puag thaum ub lawm. Nws hais kom Exekhee muab 2 tog ntoo, ib tog yog “Yuda li” ib tog yog “Yauxej li,” coj los tuav ua ke ua 1 tog. (Nyeem Exekhee 37:15-17.) Zaj “Tej Uas Peb Xav Paub” nyob rau Phau Tsom Faj Askiv, lub 7 Hli xyoo 2016 piav tias: “Exekhee uas yog tus cev Vajtswv lus hais tias Yehauvas haiv neeg yuav tau rov los nyob lub tebchaws uas Nws cog tseg rau lawv, thiab lawv yuav rov tau ua ib lub tebchaws koom ib lub siab. Zaj lus faj lem ntawd hais tias cov uas pe hawm Vajtswv nyob rau tiam kawg kuj yuav ua ib haiv neeg koom ib lub siab thiab.”

9. Txhua xyoo thaum peb ua kevcai nco txog Yexus, peb puas pom muaj raws nkaus li Exekhee zaj lus faj lem?

9 Nyob rau xyoo 1919, Yehauvas pib sau cov xaiv tseg zuj zus los ua ke koom ua ib lub siab. Lawv zoo li tog ntoo uas yog “Yuda li.” Tom qab ntawd, cov uas yuav nyob hauv  ntiajteb kuj los koom cov xaiv tseg coob zuj zus lawm thiab. Cov uas los ntxiv no zoo li tog ntoo uas yog “Yauxej li.” Yehauvas cog lus tias 2 tog ntoo no yuav los ua “ib tog rau hauv [nws] txhais tes.” (Exekhee 37:19) Cov xaiv tseg thiab ‘lwm pab yaj’ thiaj tau “los koom ua ib pab” lawm. (Yauhas 10:16; Xekhaliya 8:23) Niaj hnub no 2 pab no koom ua ib lub siab teev tiam Yehauvas ua ke. Lawv muaj tib tug Vajntxwv uas yog Yexus Khetos. Exekhee zaj lus faj lem muab Yexus hu ua Vajtswv “tus qhev Davi.” (Exekhee 37:24, 25) Txhua txhua xyoo thaum peb ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, peb yeej pom tseeb tias 2 pab no yeej koom ua ib lub siab raws nkaus li Exekhee cov lus faj lem. Ua li, peb txhua tus yuav tau coj li cas xwv Vajtswv haiv neeg thiaj koom tau ua ib lub siab lawm yav tom ntej?

SAWVDAWS YUAV TAU UA LI CAS THIAJ MUAJ KEV SIB KOOM SIAB?

10. Peb txhua tus yuav ua li cas thiaj muaj kev koom siab?

10 Peb txhua tus yuav ua li cas thiaj muaj kev koom siab? Peb yuav tau xyaum txo hwjchim. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no nws hais tias nws cov thwjtim yuav tsum txo hwjchim. (Mathai 23:12) Tibneeg hauv lub qab ntuj no tsuas xav ua tus loj xwb. Tiamsis yog peb ua neeg txo hwjchim ces peb yuav hwm cov kwvtij uas saib xyuas lub koom txoos thiab mloog lawv lus. Peb txhua tus yuav tau ua li no lub koom txoos  thiaj muaj kev sib koom siab. Qhov tseem ceeb tshaj, yog peb txo hwjchim, peb yuav ua rau Vajtswv zoo siab. Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv “tawm tsam cov uas tsab ua loj, tiamsis nws hlub cov uas txo hwjchim.”​—1 Petus 5:5.

11. Ua li cas qhov uas peb ua tib zoo xav txog lub ncuav thiab khob cawv ho pab tau peb koom ua ib lub siab?

11 Peb yuav ua li cas ntxiv thiaj muaj kev koom siab? Ua ntej hmo ua kevcai nco txog Yexus, peb yuav tsum ua tib zoo xav seb lub ncuav thiab khob cawv piv txwv txog dabtsi. (1 Khaulee 11:23-25) Lub ncuav uas tsis muaj keeb piv txwv txog Yexus lub cev tsis muaj kev txhaum uas nws muab los theej neeg lub txhoj. Khob cawv piv txwv txog nws cov ntshav. Puas yog peb paub li no xwb ces txaus lawm? Tsis yog. Peb yuav tsum nco ntsoov tias Yexus tus nqe txhiv ua pov thawj txog Yehauvas txojkev hlub rau noob neej. Tus nqe txhiv kuj ua pov thawj txog Yexus txojkev hlub rau peb thiab, vim nws yeem muab nws txojsia los theej peb lub txhoj. Thaum peb pom tias nkawd hlub peb npaum li cas ces peb yuav hlub nkawd thiab. Thaum peb txhua tus hlub Yehauvas kawg siab kawg ntsws, yuav pab tau peb koom ua ib lub siab.

Thaum peb zam luag lub txim peb txhawb kom muaj kev sib koom siab (Saib nqe 12, 13)

12. Yexus zaj lus piv txwv txog tus vajntxwv thiab nws cov tub qhe qhia meej tias Yehauvas xav kom peb ib leeg zam txim rau ib leeg li cas?

12 Yuav ua li cas ntxiv thiab, thiaj muaj kev sib koom siab? Peb yuav tsum zoo siab hlo zam luag lub txim. Thaum peb zam luag lub txim, qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau tus nqe txhiv. Twb yog muaj tus nqe txhiv, Vajtswv thiaj zam tau peb lub txim. Kev zam txim tseem ceeb npaum li cas? Tseem ceeb heev. Yexus thiaj hais ib zaj lus piv txwv txog ib tug vajntxwv thiab nws cov tub hmab tub qhe. Mus nyeem Mathai 18:23-34 thiab ua tib zoo xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas xav ua raws li Yexus qhia? Kuv puas ua siab ntev rau kuv cov kwvtij nkauj muam? Kuv puas zoo siab hlo zam luag lub txim?’ Tej lub txim me mas yoojyim zam, tiamsis tej lub txim loj yuav nyuaj zam heev vim peb yog neeg txhaum. Txawm li ntawd los, Yexus zaj lus piv txwv no qhia tias Yehauvas xav kom peb ua neeg zam txim. (Nyeem Mathai 18:35.) Yexus qhia meej tias yog peb tus kwvtij los lees txim tiamsis peb tsis kam zam ces Yehauvas kuj yuav tsim kam zam peb lub txim thiab. Peb yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov no, puas yog? Yuav kom peb koom siab tau nrog peb cov kwvtij, peb yuav tsum zam luag lub txim ib yam li Yexus tau qhia.

13. Peb yuav tsum ua li cas thiaj nrog tau cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb?

13 Yog peb ua neeg zam txim ces peb yuav nrog tau cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb. Tus tubtxib Povlauj hais tias peb yuav tsum tuav rawv qhov uas koom ua ib lub siab thiaj muaj kev sib haum xeeb. (Efexau 4:3) Thaum txog hmo ua kevcai nco txog Yexus, ua tib zoo xav seb koj yog tus neeg zoo li cas. Xav txog 2 los lus nug no: ‘Luag puas hais tias kuv yog ib tug neeg khaws chim? Luag puas pom tias kuv rau siab ntso txhawb kom muaj kev sib haum xeeb?’ Tseem ceeb heev rau peb teb kom tau 2 lo lus nug no.

14. Yuav ua li cas peb thiaj ua tau “siab thev ib leeg rau ib leeg ntawm txojkev hlub”?

14 Yog peb xav kom muaj kev sib koom siab peb yuav tsum xyaum Yehauvas txojkev hlub. (1 Yauhas 4:8) Peb yuav tsum tsis  txhob hais tias: “Nws yog kuv tus kwvtij ces kuv yuav tsum hlub nws, tiamsis kuv twb tsis nyiam nws li.” Yog peb xav li no, peb puas ua li Povlauj qhuab ntuas es “ua siab thev ib leeg rau ib leeg ntawm txojkev hlub”? (Efexau 4:2) Povlauj hais tias yuav tsum “ua siab thev” tiamsis nws hais ntxiv tias yuav tsum ua li no “ntawm txojkev hlub.” Qhov no yog hais li cas tiag? Yehauvas tau rub coob leej los nyob ua ke rau hauv cov koom txoos. (Yauhas 6:44) Peb cov kwvtij nkauj muam yeej muaj qhov zoo Vajtswv thiaj hlub tshua lawv. Yog Yehauvas twb hlub lawv, ua cas peb ho tsis kam hlub? Peb yuav tsum zoo siab hlo hlub lawv ib yam li Yehauvas xav kom peb ua.​—1 Yauhas 4:20, 21.

THAUM TWG MAM TSIS UA KEVCAI NCO TXOG YEXUS?

15. Vim li cas yuav tsis ua kevcai nco txog Yexus mus li?

15 Muaj ib hnub peb yuav ua kevcai nco txog Yexus ua zaum kawg. Povlauj hais tias txhua xyoo thaum cov xaiv tseg ua kevcai nco txog Yexus, lawv “kuj qhia tus Tswv txojkev tuag mus txog thaum nws rov qab los.” (1 Khaulee 11:26) Hauv Yexus zaj lus faj lem txog hnub kawg, nws piav tias nws yuav “rov los” li cas. Nws hais tias thaum txog lub caij muaj kev ceeb laj txom nyem loj kawg li “yam txujci uas qhia txog Neeg leej Tub, yuav tshwm rau saum nruab ntug. Txhua haiv neeg hauv qab ntuj yuav ntaus hauv siab quaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los. Nws yuav txib nws cov tubtxib saum ntuj nrog suab raj suab xyu nrov heev los, mas lawv yuav qaws cov neeg uas nws xaiv cia lawd tag nrho plaub ceg kaum ntuj txij sab ntuj no mus thoob plaws sab ntuj tim ub huvsi.” (Mathai 24:29-31) Yexus yuav “qaws cov neeg uas nws xaiv cia lawd” mus saum ntuj. Cov ntawd yog cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb no. Tom qab ntawd, Yexus thiab cov 144,000 leej mam los ntaus lub qab ntuj no tej vajntxwv rau ntsuj rog Amakedoo. (Qhia Tshwm 17:12-14) Thaum Yexus “rov los” qaws cov xaiv tseg mus saum ntuj tas, peb yuav tsis ua kevcai nco txog Yexus ntxiv lawm.

16. Vim li cas koj ho txiav txim siab mus ua kevcai nco txog Yexus xyoo no?

16 Cia li npaj tuaj koom ua kevcai nco txog Yexus rau lub 3 Hlis tim 31 xyoo 2018 no. Thov kom Yehauvas pab koj nrog cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb, xwv Vajtswv haiv neeg thiaj koom tau ua ib lub siab. (Nyeem Ntawv Nkauj 133:1.) Muaj ib hnub twg peb yuav tsis ua kevcai nco txog Yexus li no lawm. Ua ntej hnub ntawd los txog, cia peb txhua tus koom siab ua kevcai nco txog Yexus.