Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 1 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 2 Hlis tim 26 txog lub 4 Hlis tim 1, 2018.

“Nws Pub Zog Rau Tus Uas Tsaug Leeg”

Vim peb nyob rau lub caij kawg lawm, tsuas yuav muaj kev nyuaj siab zuj zus ntxiv xwb. Nqe Vajlugkub xyoo 2018 yuav pab kom peb nco ntsoov tos rawv Yehauvas peb thiaj tau zog tshiab tuaj.

Koom Siab Ua Kevcai Nco Txog Yexus

Ua kevcai nco txog Yexus txhawb kom Vajtswv haiv neeg sib koom siab li cas? Thaum twg mam tsis ua kevcai nco txog Yexus lawd?

Yuav Muab Dabtsi Rau Tus Uas Muaj Txhua Yam?

Peb hlub Vajtswv peb thiaj xav pub rau nws. Thaum peb muab tej qhov txhia chaw pub rau Yehauvas, peb yuav tau dabtsi?

Dabtsi Thiaj Ua Rau Koj Muaj Kev Zoo Siab Tiag?

Txojkev hlub hauv 2 Timaute 3:2-4 txawv txojkev hlub uas Vajtswv xav kom peb xyaum li cas? Yog peb paub tias txawv li cas, peb yuav nrhiav tau kev zoo siab thiab yuav tau nyob kaj siab lug.

Tus Paub Yehauvas Thiab Tus Tsis Paub Txawv Li Cas?

Tibneeg nyob rau tiam kawg coj txawv Vajtswv cov tibneeg li cas?