Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2017

Saib Txojkev Ywj Pheej Uas Vajtswv Pub Rau Nqe

Saib Txojkev Ywj Pheej Uas Vajtswv Pub Rau Nqe

“[Yehauvas lub hwj huam] nyob qhovtwg, kev thaj yeeb nyob qhov ntawd.”2 KHAULEE 3:17.

ZAJ NKAUJ: 31, 32

1, 2. (1) Tibneeg xav li cas txog txojkev ywj pheej? (2) Phau Vajlugkub qhia li cas txog txojkev ywj pheej? (3) Peb yuav kawm txog cov lus nug twg?

MUAJ ib tug pojniam uas tabtom txiav txim siab yuav ua ib yam dabtsi tau hais rau nws tus phoojywg tias: “Kuv tsis xav siv hlwb; cia li qhia kiag rau kuv xwb yoojyim dua.” Tus Tswv Tsim twb pub txojkev ywj pheej rau peb txhua tus, tiamsis tus pojniam ntawd tseem xav kom lwm tus pab txiav txim siab rau nws thiab. Nco ntsoov tias txojkev ywj pheej yog ib yam muaj nqes heev uas Vajtswv muab pub rau peb. Koj puas saib txojkev ywj pheej no rau nqe? Koj puas xav txiav txim siab rau koj tus kheej, los yog koj xav kom lwm tus ua tus pab txiav txim siab rau koj xwb?

2 Tibneeg nyias xav nyias lawm ib yam txog txojkev ywj pheej. Ib txhia xav tias peb yeej tsis muaj txojkev ywj pheej li rau qhov peb tsuas ua neej raws li txoj hmoo xwb. Muaj dua lwm cov ho ntseeg tias peb muaj tau txojkev ywj pheej yog tias peb tau ua ywj siab xwb. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yeej tsim kom peb muaj txojkev ywj pheej, txawj txiav txim siab rau  peb tus kheej. (Nyeem Yausua 24:15.) Phau Vajlugkub kuj teb tau cov lus nug no: Peb muaj kev ywj pheej, tiamsis puas muaj tej uas Vajtswv txwv tsis pub peb ua? Peb yuav txiav txim siab li cas thiaj zoo? Peb yuav txiav txim siab li cas thiaj qhia tias peb hlub Vajtswv tiag? Txawm luag tej yuav txiav txim siab txawv peb los, peb yuav tsum saib taus lawv li cas?

YEHAUVAS THIAB YEXUS TUS QAUV QHIA LI CAS RAU PEB?

3. Yehauvas tau txiav txim siab ua tej yam twg?

3 Yehauvas tib leeg xwb thiaj muaj cai ua ywj siab li cas los tau. Tiamsis Yehauvas puas lam tau lam txiav txim siab ua phem? Yehauvas yeej tsis ua li ntawd. Nws tsuas ua qhov ncaj qhov zoo xwb. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas txiav txim siab xaiv cov Yixayee los ua nws “haiv neeg uas yog nws teej nws tug.” (Kevcai 7:6-8) Ua cas Yehauvas ho txiav txim siab li ntawd? Rau qhov Yehauvas twb cog lus rau nws tus phoojywg kwvluag Aplahas lawm tias nws yuav foom koob hmoov rau Aplahas caj ces. (Chiv Keeb 22:15-18) Thaum cov Yixayee hla nws tej kevcai, nws muaj hwjchim rau txim rau lawv li cas los tau, tiamsis nws tsuas rau txim kom tsim nyog xwb. Thaum lawv lees txim tiag tiag, nws tseem khuvleej thiab zam lawv lub txim. Nws hais tias: “Kuv yuav kho qhov uas lawv fav xeeb kom zoo, kuv yuav ua siab dawb paug hlub lawv kawg nkaus li, rau qhov kuv txojkev chim twb thim ntawm lawv lawm.” (Hauxeya 14:4) Yehauvas tso tus qauv zoo heev rau peb xyaum.

4, 5. (1) Vajtswv xub tsim kom leejtwg muaj kev ywj pheej? (2) Yexus muaj kev ywj pheej, tiamsis nws txiav txim siab ua tej yam zoo li cas xwb? (3) Peb yuav tsum xav txog lo lus nug twg?

4 Yehauvas tau txiav txim siab los tsim cov tubtxib saum ntuj thiab noob neej kom muaj kev ywj pheej. Thawj tug uas Yehauvas tau tsim yog Yexus. Nws tsim kom Yexus muaj yam ntxwv zoo li nws thiab muaj txojkev ywj pheej. (Khaulauxi 1:15) Yexus muaj txojkev ywj pheej li cas? Thaum nws tsis tau los hauv ntiajteb no, nws twb txiav txim siab lawm tias nws yuav muab siab npuab Vajtswv thiab tsis lam nrog Xatas fav xeeb. Thaum nws los hauv ntiajteb, nws thiaj tsis kam mloog Xatas tej lus ntxias. (Mathai 4:10) Tsis tas li ntawd xwb, hmo ua ntej Yexus raug tua, Yexus thov nws Txiv li no: “Au leej Txiv, yog koj pom zoo, thov rho lub khob no ntawm kuv mus. Txawm li cas kuj xij, tsis txhob ua raws li kuv lub siab cia ua raws li koj lub siab.” (Luka 22:42) Yog li ntawd, Yexus txiav txim siab xaiv yam uas haum Yehauvas siab thiaj qhuas tau Nws lub npe. Peb xyaum puas tau Yexus tus qauv thiab?

5 Peb yeej xyaum tau Yexus tus qauv rau qhov Vajtswv kuj tsim peb raws li Vajtswv tus yam ntxwv thiab. (Chiv Keeb 1:26) Peb thiaj muaj txojkev ywj pheej. Tiamsis peb txojkev ywj pheej txawv Vajtswv txoj. Vajtswv muaj cai ua ywj siab li cas los yeej tau, tiamsis peb ua tsis tau li ntawd. Yehauvas xav kom peb txiav txim siab ua tej yam uas raug cai xwb. Tej cai twg? Phau Vajlugkub muaj lus qhuab qhia rau lub cuab lub yig tias tus pojniam yuav tsum hwm nws tus txiv ua lub taubhau. Tej menyuam los yuav tsum mloog niam txiv lus. (Efexau 5:22; 6:1) Tej lus cob qhia ntawd yuav pab kom peb txawj txiav txim siab li cas? Yog peb txiav txim siab coj peb lub neej raws li Vajtswv tej lus cob qhia ces yuav pab kom peb tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis.

 COV UAS XAIV QHOV ZOO THIAB COV UAS XAIV QHOV PHEM

6. Ua piv txwv seb qhov uas Yehauvas tsa kevcai los coj peb tiv thaiv tau peb li cas.

6 Yog Yehauvas twb tsa tej kevcai los coj peb, peb puas muaj kev ywj pheej tiag? Yeej muaj! Ua cas thiaj hais li ntawd? Rau qhov tej kevcai uas Yehauvas tsa yog tiv thaiv peb xwb. Piv txwv tias peb yuav tsav tsheb mus rau ib lub nroog deb heev. Tiamsis ua cas cov neeg tsav tsheb tsav ywj siab xwb. Tsis muaj teeb qhia kom nres lossis mus, kuj tsis muaj kevcai qhia tias yuav tsav rau sab twg li. Koj puas kam tsav tsheb mus txojkev zoo li ntawd? Yeej tsis kam li! Yuav tsum muaj kevcai qhia peb thiaj muaj kev ywj pheej, tsis ntshai tsav tsheb mus ub mus no. Yehauvas tej lus cob qhia zoo li tej kevcai ntawd. Cia peb kawm seb Yehauvas tej kevcai tau pab ib txhia li cas lawv thiaj muaj kev ywj pheej tiag.

7. (1) Adas txawv tej tsiaj txhu li cas? (2) Adas muaj kev ywj pheej txiav txim siab ua tej yam twg?

7 Thaum Yehauvas tsim Adas nws tsim kom Adas muaj txojkev ywj pheej li cov tub txib saum ntuj. Tiamsis Yehauvas tsis tsim kom tej tsiaj txhu muaj txojkev ywj pheej li tibneeg. Adas muaj kev ywj pheej txiav txim siab ua tej yam twg? Yehauvas cia Adas tis npe rau tej tsiaj txhu li cas los tau. Vajtswv muab cov tsiaj “coj los rau [Adas], saib nws yuav tis npe hu li cas.” Tej zaum Adas ua tib zoo saib ib tug tsiaj zuj zus mam li tis npe kom phim tus tsiaj ntawd. Yehauvas tsis hloov cov npe uas Adas tau xaiv. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Tus neeg tis npe rau tej tsiaj uas ciaj sia li cas, ces tej tsiaj ntawd kuj muaj npe li ntawd.”Chiv Keeb 2:19.

8. Adas tau txiav txim siab li cas thiab qhov uas nws ua ntawd raug noob neej li cas?

8 Yehauvas txib kom Adas muab lub ntiajteb tu ua ib lub vaj kaj siab. Yehauvas hais li no rau nws: “Cia li muaj tub ki huaj vam coob puv nkaus ntiajteb, thiab kav lub ntiajteb rau hauv nej xib teg, thiab muaj hwjchim tswjhwm tej ntses hauv hiavtxwv thiab tej nas noog saum nruab ntug thiab txhua yam tsiaj ciaj sia uas nkag hauv lub ntiajteb.” (Chiv Keeb 1:28) Tiamsis Adas tsis kam ua li ntawd. Nws cia li txiav txim siab noj lub txiv uas Yehauvas txwv tsis pub noj. Vim Adas hla Yehauvas txoj kevcai, nws tej xeeb leej xeeb ntxwv thiaj raug kev ploj kev tuag los txog niaj hnub nimno. (Loos 5:12) Cia peb nco ntsoov Adas tus qauv. Peb yeej muaj kev ywj pheej, tiamsis peb yuav tsum txiav txim siab ua raws li Yehauvas tej kevcai xwb.

9. Yehauvas cia cov Yixayee txiav txim siab li cas thiab lawv teb li cas?

9 Txhua leej txhua tus muaj kev txhaum thiab raug kev ploj kev tuag vim yog tim Adas thiab Eva. Txawm peb yog neeg txhaum xwb los, peb tseem muaj txojkev ywj pheej thiab. Xav seb Yehauvas tau coj li cas rau nws haiv neeg Yixayee. Nws cia lawv xaiv seb lawv puas xav ua nws haiv neeg tiag. (Khiav Dim 19:3-6) Lawv teb Yehauvas li cas? Lawv teb tias: “Peb yuav ua txhua yam uas [Yehauvas] hais ntawd.” (Khiav Dim 19:8) Yog li ntawd, cov Yixayee thiaj txiav txim siab coj Vajtswv txoj kevcai thiab ua nws haiv neeg. Tiamsis tom qab no lawv ho pauv siab tsis coj raws li lawv tau cog lus tseg. Cia peb nco ntsoov tus qauv no. Txojkev ywj pheej uas Vajtswv pub rau peb muaj nqes heev. Cia peb muab txojkev ywj pheej ntawd saib rau nqe es txiav txim siab nrog nraim Yehauvas thiab ua raws li Nws txoj kevcai xwb.1 Khaulee 10:11.

10. Henplais tshooj 11 muaj cov qauv zoo twg uas qhia tias tibneeg txhaum kuj paub xaiv los ua yam zoo qhuas Vajtswv thiab? (Saib daim duab ntawm sab 9.)

 10 Henplais tshooj 11 qhia txog 16 leej pojniam txiv neej uas tau txiav txim siab ua qhov zoo raws li Vajtswv tej kevcai. Vim lawv xaiv qhov zoo, Yehauvas tau foom koob hmoov nplua mias rau lawv thiab lawv tseem muaj txojkev cia siab uas zoo kawg nkaus rau yav tom hauv ntej. Ib tug yog Nau-a. Nws muaj kev ntseeg heev nws thiaj txiav txim siab mloog Vajtswv lus. Nws txua lub nkoj los cawm nws tsev neeg thiaj tsuv tau noob los txog niaj hnub nimno. (Henplais 11:7) Kuj muaj Aplahas thiab Xala. Nkawd txiav txim siab mloog Vajtswv lus nkawd thiaj khiav mus nyob lub tebchaws uas Vajtswv tau cog tseg. Phau Vajlugkub hais tias nkawd “muaj sijhawm rov qab mus” nyob lub qub teb qub chaw Aw tiamsis nkawd tsis mus. Nkawd tos ntsoov Vajtswv tej lus cog tseg rau yav tom hauv ntej thiab “xav tau lub tebchaws uas zoo dua ntawd” xwb. (Henplais 11:8, 13, 15, 16) Mauxe kuj yog ib tug qauv zoo rau peb thiab. Thaum nws nyob hauv tebchaws Iyi, nws yeem “nrog Vajtswv cov neeg raug txom nyem zoo dua li qhov uas nyob ua lomzem ib vuag dua hauv txojkev txhaum.” (Henplais 11:24-26) Cia peb xyaum cov qauv zoo no. Peb yuav tsum saib txojkev ywj pheej uas Vajtswv pub rau peb rau nqe thiab txiav txim siab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb.

11. (1) Yog peb txiav txim siab zoo ces yuav qhia tau li cas? (2) Vim li cas koj thiaj txiav txim siab ua qhov zoo xwb?

11 Muaj tej lub sijhawm yoojyim dua rau peb cia lwm tus txiav txim siab rau peb. Tiamsis yog peb cia lwm tus txiav txim siab rau peb ces peb yuav ua tsis tau raws li Kevcai 30:19, 20 tau hais. (Nyeem.) Nqe 19 hais tias Vajtswv cia cov Yixayee txiav txim siab seb lawv yuav xaiv txojsia los xaiv kev tuag. Nqe 20 hais ntxiv tias yog lawv xaiv txojsia ces qhia tias lawv hlub Yehauvas tiag. Peb kuj muaj kev ywj pheej los xaiv txojsia es pe hawm Yehauvas thiab. Yog peb xaiv peb xwb los pe hawm Yehauvas ces qhia tias peb yeej hlub nws tiag, tsis yog lwm tus yuam peb. Qhov no yuav qhuas tau Yehauvas lub npe.

TXHOB MUAB TXOJKEV YWJ PHEEJ NTXEEV UA PHEM

12. Peb muaj kev ywj pheej tiamsis peb yuav tsum ceev faj li cas?

12 Yog koj pub ib yam dabtsi uas zoo heev rau koj tus phoojywg tiamsis nws cia li muab pov tseg, lossis coj mus ua rau lwm tus raug mob, ntshe koj yuav tu siab heev, puas yog? Yehauvas yog tus uas pub txojkev ywj pheej rau peb. Thaum Yehauvas ntsia tuaj rau ntiajteb, nws pom ib txhia muab txojkev ywj pheej ntawd ntxeev ua phem, ua rau lwm tus raug mob, nws yeej tu siab kawg li thiab. Phau Vajlugkub thiaj qhia tias nyob rau tiam kawg coob leej ntau tus yuav “tsis nco luag txiaj ntsig” li. (2 Timaute 3:1, 2) Ua li, peb puas nco Vajtswv txiaj ntsig uas nws tau pub txojkev ywj pheej rau peb? Peb yuav txiav txim siab li cas thiaj qhia tias peb saib txojkev ywj pheej rau nqe?

13. Cov Khixatia yuav ua li cas lawv thiaj tsis muab txojkev ywj pheej ntxeev ua phem?

13 Peb muaj txojkev ywj pheej los xaiv seb peb yuav nrog leejtwg ntaus phoojywg, yuav hnav tej tsoos tsho twg, thiab yuav koom tej kev lomzem ua si zoo li cas. Tsis zoo rau peb muab txojkev ywj pheej ntxeev mus ua phem ywj siab raws li peb lub cev nqaij tawv ntshaw lossis mus ua tej yam uas lub qab ntuj nyiam ua.  (Nyeem 1 Petus 2:16.) Cia peb xaiv tej uas yuav ua “rau Vajtswv tau koob meej” xwb.1 Khaulee 10:31; Kalatia 5:13.

14. Peb muaj txojkev ywj pheej tiamsis ua cas ho zoo rau peb tso siab rau Yehauvas?

14 Yehauvas hais tias: “Kuv yog [Yehauvas], yog nej tus Vajtswv, kuv qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau nej thiab coj nej taug txojkev uas tsim nyog mus.” (Yaxaya 48:17) Yog li ntawd, peb yuav tsum tso siab plhuav rau Yehauvas thiab ua raws li nws tej kevcai xwb. Yog peb ua li ntawd, peb yuav txawj txiav txim zoo. Peb yuav tsum txo hwjchim raws li nqe no: “Neeg lub neej tsis yog nyob ntawm nws tus kheej, thiab paub tias tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.” (Yelemi 10:23) Adas thiab cov Yixayee tsis mloog Yehauvas tej lus, lawv tsuas ua raws li lawv lub tswvyim xwb. Peb yuav tsum nco ntsoov lawv tus qauv es tsis txhob ua raws li peb lub tswvyim xwb. Cia peb sawvdaws “tso siab plhuav rau [Yehauvas] kawg siab kawg ntsws.”Paj Lug 3:5.

SAIB TAUS LWM TUS

15. Kalatia 6:5 qhia li cas rau peb?

15 Txawm lwm tus tsis txiav txim siab li peb los, peb yuav tsum saib taus lawv. Tsis muaj leejtwg yuav txiav txim siab tau zoo ib yam. Tsis hais kev pe hawm Vajtswv los yog lwm yam, yuav muaj tej yam uas yus lub siab kheev yus ua, tiamsis lwm tus lub siab ho tsis kheev nws ua. Txawm li cas los, nco ntsoov lub hauv paus ntsiab lus ntawm Kalatia 6:5. (Nyeem.) Peb nyias yuav tau ris nyias lub nra. Yog li ntawd, peb yuav tsum saib taus lwm tus, txawm leejtwg  yuav muab nws txojkev ywj pheej mus ua dabtsi los xij.

Peb txiav txim siab tau rau peb tus kheej, tiamsis tsis txhob yuam kom lwm tus coj ib yam li peb (Saib nqe 15)

16, 17. (1) Cov Khixatia hauv Khaulee muaj teeb meem dabtsi? (2) Povlauj tau pab cov Khixatia li cas? (3) Tus qauv no qhia li cas rau peb?

16 Cia peb kawm txog ib tug qauv hauv phau Vajlugkub. Cov Khixatia hauv Khaulee pib sib cav txog tej nqaij uas luag muag tom khw uas twb muab xyeem rau dab lawd tiamsis ib txhia tseem mus yuav los noj. Ib txhia lub siab kheev lawv noj cov nqaij ntawd rau qhov lawv paub tias tej dab mlom ntawd tsis muaj qab hau dabtsi. Lawv lub siab thiaj tsis nkaug lawv. Tiamsis muaj dua lwm cov uas tsis kam noj kiag li, rau qhov lawv suav tias yog lawv noj tej nqaij ntawd ces twb zoo li lawv pe kiag tus dab mlom lawm. (1 Khaulee 8:4, 7) Yog tsis ceev faj, qhov teeb meem no yuav cais tau lub koom txoos. Povlauj tau pab lawv tu qhov teeb meem no li cas?

17 Povlauj xub qhia cov Khaulee tias tej zaub mov pab tsis tau kom lawv nrog Vajtswv sib raug zoo. (1 Khaulee 8:8) Ces Povlauj mam li qhuab ntuas lawv tias txawm lawv “muaj cai” noj tej nqaij ntawd los, ceev faj tsis txhob ua rau cov uas kev ntseeg yau xav yuam kev. (1 Khaulee 8:9) Tom qab ntawd, Povlauj kuj qhia cov uas tsis kam noj tej nqaij ntawd kom tsis txhob suav txim rau cov uas noj thiab. (1 Khaulee 10:25, 29, 30) Tus qauv no qhia li cas rau peb? Qhov teeb meem no loj kawg li, tiamsis Povlauj tsuas ntuas cov Khixatia kom nyias txiav txim siab rau nyias tus kheej xwb. Yog li ntawd, thaum muaj tej teeb meem uas tsis loj ua luaj twg, tsim nyog peb ib leeg yimhuab saib taus ib leeg es cia nyias txiav txim siab rau nyias tus kheej xwb.1 Khaulee 10:32, 33.

18. Peb yuav qhia li cas tias peb saib txojkev ywj pheej rau nqe?

18 Yehauvas cia peb muaj txojkev ywj pheej los txiav txim siab rau peb tus kheej. Yog peb xaiv ua qhov zoo, thaum kawg peb yuav muaj kev ywj pheej tiag. (2 Khaulee 3:17) Yog peb muab peb txojkev ywj pheej mus ua raws li Vajtswv tej kevcai ces qhia tias peb yeej hlub Vajtswv tiag. Vim li no txojkev ywj pheej ntawd thiaj muaj nqes ua luaj li. Cia peb txiav txim siab ua tej yam zoo los qhuas Vajtswv lub npe xwb. Thiab cia peb saib taus lwm tus es cia lawv txiav txim siab rau lawv tus kheej.