Txheej thaum ub tibneeg taug kev deb lawv rauv taws li cas?

NYOB hauv Chiv Keeb tshooj 22, Vajtswv hais kom Aplahas coj nws tus tub mus fij rau ib qho chaw deb deb. Nqe Vajlugkub ntawd hais tias: “Aplahas muab cov taws uas yuav siv hlawv xyeem ntawd rau nws tus tub Yiha kwv, thiab nws coj hluavtaws thiab riam hauv nws txhais tes. Ces ob tug thiaj ua ke mus.”Chiv Keeb 22:6.

Phau Vajlugkub tsis qhia tias cov neeg txheej thaud rauv taws li cas. Raws li nqe no, puas yog Aplahas thiab Yiha zes tsau nqa nrog nkawd mus xwb? Ib tug neeg uas tshawb nrhiav Vajlugkub hais tias yog nkawd ua li ntawd, ces tes tsau ntawd yuav “cig tsis txog chaw.” Yog li ntawd, tej zaum Aplahas nkawd kwv taws thiab lwm yam twj kom rauv tau taws.

Tiamsis muaj dua ib co neeg tshawb fawb Vajlugkub ho hais tias tsis yoojyim rauv taws rau lub caij ntawd. Yog li ntawd, thaum tibneeg yuav rauv taws lawv kheev mus nqa ncaig taws hauv lwm lub cub tawg los zes kom cig. Cov neeg tshawb fawb Vajlugkub coob tus xav tias Aplahas tau ua li ntawd ntag. Tej zaum nws muab ib co ncaig taws tso rau hauv lub laujkaub av uas dai saw hlau nqa nrog nws mus. (Yaxaya 30:14) Thaum mus txog chaw, nws mam muab tej tog khaub tog tsuag los zes cov ncaig kom ciaj.