Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2017

Txawm Nyuaj Los Peb Yeej Txo Tau Hwjchim

Txawm Nyuaj Los Peb Yeej Txo Tau Hwjchim

“Ua lub neej txo lub siab nrog nraim nej tus Vajtswv xwb.”MIKHA 6:8.

ZAJ NKAUJ: 48, 1

1-3. Tus cev Vajtswv lus tau ua yuam kev li cas thiab thaum kawg nws zoo li cas lawm? (Saib daim duab ntawm sab no.)

COV Yixayee tus vajntxwv Yelaunpau-as teeb tau ib lub thaj teev dab mlom rau hauv lub nroog Npe-ee. Yehauvas thiaj txib ib tug uas cev nws lus hauv tebchaws Yuda mus foom Yelaunpau-as. Tus cev Vajtswv lus txo hwjchim ua raws nraim li Yehauvas tau hais. Yelaunpau-as thiaj npau taws heev rau tus cev Vajtswv lus, tiamsis Yehauvas tiv thaiv nws.1 Vajntxwv 13:1-10.

2 Yehauvas tau sam hwm kom tus cev Vajtswv lus tsis txhob noj lossis haus ib yam dabtsi hauv tebchaws Yixayee li, thiab kom nws taug dua lwm txojkev mus tsev. Tiamsis thaum nws los txog tom ib tog kev nws txawm ntsib ib tug yawg laus uas kuj hais tias nws yog ib tug cev Vajtswv lus thiab. Tus yawg laus dag tus cev Vajtswv lus tias, Yehauvas kom nws tuaj coj tus cev Vajtswv lus mus noj ib pluag mov tom nws tsev. Tus cev Vajtswv lus thiaj ua li tus laus hais. Yehauvas puas txaus siab rau nws? Tsis txaus siab. Tom qab ntawd, thaum tus cev Vajtswv lus rov mus tsev ib tug tsov ntxhuav txawm muab nws tom tuag lawm.1 Vajntxwv 13:11-24.

3 Peb tsis paub yog vim li cas tus cev Vajtswv lus ho yeem mloog  tus yawg laus ntawd hais. Tiamsis peb paub tias nws tsis ‘txo nws lub siab nrog nraim’ Yehauvas. (Nyeem Mikha 6:8.) Phau Vajlugkub hais tias yog peb xav nrog nraim Yehauvas peb yuav tsum tso siab plhuav rau nws tuag nthi. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum mloog nws lus thiab cia nws ua tus coj peb txoj hau kev. Tus neeg txo hwjchim yeej paub tias nws yuav tsum thov Vajtswv tsis tseg. Yog tus cev Vajtswv lus txo hwjchim ces nws yeej yuav nug seb Yehauvas puas pom zoo nws nrog tus laus ntawd mus noj mov. Muaj tej lub sijhawm yuav nyuaj rau peb txiav txim siab seb yuav ua li cas thiaj yog. Tej zaum peb tsis paub tseeb xyov Yehauvas xav kom peb ua li cas tiag. Yog peb txo hwjchim ces peb yuav thov kom Yehauvas coj peb kev, xwv peb thiaj tsis mus ua tej txhaum loj.

4. Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

4 Zaj ua ntej, peb tau kawm tias tus neeg txo hwjchim coj li cas thiab ua cas ho tseem ceeb ua luaj rau peb ua neeg txo hwjchim. Tiamsis yuav ua li cas peb thiaj yimhuab txo hwjchim ntxiv? Tej lub sijhawm twg tsis yoojyim rau peb txo hwjchim? Cia peb kawm txog 3 yam uas yuav sim seb peb puas txo hwjchim tiag.Paj Lug 11:2.

THAUM PEB LUB NEEJ HLOOV LAWM

5, 6. Npaxilai txo hwjchim li cas?

5 Thaum peb lub neej lossis peb tes haujlwm hauv lub koom haum hloov lawd, yuav sim seb peb puas txo hwjchim tiag. Npaxilai tso tau ib tug qauv zoo rau peb xyaum. Nws yog ib tug uas muab siab npuab Vajntxwv Davi. Thaum nws muaj 80 xyoo, Davi tau caw nws mus nrog Davi nyob hauv Yeluxalees. Yog ib qho koob hmoov zoo kawg li. Tiamsis Npaxilai paub tias nws laus heev lawm. Nws tsis xav ua nra hnyav rau Davi. Nws thiaj hais tias zoo dua yog Khihas nrog Davi mus. Tej zaum Khihas yog Npaxilai tus tub.2 Xamuyee 19:31-37.

6 Ua cas Npaxilai ho tsis kam nrog Davi mus? Puas yog Npaxilai xav so haujlwm kom nws tau lub neej yoojyim? Tsis yog. Twb yog Npaxilai txo hwjchim. Nws paub tias nws laus heev lawm, nws ua tsis tau npaum li thaum nws tseem hluas. (Nyeem Kalatia 6:4, 5.) Cia peb xyaum Npaxilai tus qauv. Yog peb pheej ntshaw ib tes haujlwm tseem ceeb twg hauv lub koom haum, lossis xav tau koob tau npe, peb yuav nrog peb cov kwvtij sib tw sib txeeb haujlwm. Thaum peb tsis tau raws li peb ntshaw, yuav ua rau peb tu siab heev. (Kalatia 5:26) Tiamsis yog peb txo hwjchim, peb yuav pom tias peb cov kwvtij nkauj muam sawvdaws ib leeg yeej txawj ib yam. Yog peb koom siab ua haujlwm ces yuav qhuas tau Yehauvas lub npe thiab peb yuav txawj sib hlub sib pab dua.1 Khaulee 10:31.

7, 8. Yog peb txo hwjchim yuav pab kom peb tsis txhob tso siab rau peb tus kheej li cas?

7 Thaum peb tau txais haujlwm ntau ntxiv ua hauv lub koom haum, yog tsis ceev faj tej zaum yuav ua rau peb tsab hwjchim. Cia peb nco ntsoov Nehemi tus qauv. Thaum Nehemi hnov xov tias cov neeg hauv Yeluxalees muaj teeb meem, nws taij thov kom Yehauvas pab lawv. (Nehemi 1:4, 11) Yehauvas txawm teb Nehemi tej lus thov. Vajntxwv Athaxawxi thiaj tsa Nehemi los ua tus tswv xeev kav Yuda. Ua li, Nehemi puas cia kev nplua nuj thiab npe meej mom ua rau nws tsab hwjchim? Nws tsis cia. Nws vam khom Yehauvas thiab niaj hnub nyeem Yehauvas txoj Kevcai. (Nehemi 8:1, 8, 9) Nehemi muaj hwjchim kav coob leej ntau tus, tiamsis nws tsis quab yuam caij tsuj pej xeem.Nehemi 5:14-19.

8 Yog peb tau txais ib tes haujlwm tshiab hauv lub koom haum los yog cov kwvtij muab peb hloov mus ua lwm txoj haujlwm, cia peb nco ntsoov txo hwjchim li Nehemi. Tsis txhob tso siab rau yus tus kheej thiab yus lub peev xwm. Yog ib tug txwj laus tsis  ceev faj, nws yuav tsis nco qab thov Yehauvas ua ntej nws leg haujlwm hauv lub koom txoos. Kuj muaj zaum puav tej tug twb txiav txim siab ua ib yam dabtsi tag lawm, nws mam li thov kom Yehauvas foom koob hmoov rau nws tom qab. Tus neeg txo hwjchim yuav tsis tso siab rau nws tus kheej li ntawd. Txawm yog tej uas nws twb ua dua lawm los, nws yeej tsis xav tias nws tsis tas thov Yehauvas pab nws. Nws paub tias nws lub tswvyim yeej zoo tsis npaum Yehauvas lub. (Nyeem Paj Lug 3:5, 6.) Hauv lub qab ntuj no, coob leej ntau tus tsuas xam pom lawv tus kheej xwb. Lawv tsuas nrog luag sib tw ua neej thiab txeeb ua luag ntej xwb. Tiamsis Yehauvas cov tub qhe tsis coj li ntawd. Tsis yog peb ua tej haujlwm hauv lub koom txoos kom peb muaj meej muaj mom dua peb cov nruab ze lossis cov hauv lub koom txoos. Tiamsis twb yog peb xav nrog peb cov kwvtij nkauj muam koom siab ua haujlwm ua ke xwb.

THAUM LUAG THUAM LOSSIS QHUAS PEB

9, 10. Thaum lwm tus ntuas peb lossis thuam peb, yog peb txo hwjchim yuav pab tau peb li cas?

9 Yog peb tsis tau ua yuam kev es lwm tus cia li ntuas lossis thuam peb, ntshe peb yuav chim heev. Tau muaj li ntawd rau Hana. Nws tus txiv yeej hlub nws kawg li, tiamsis nws nyuaj siab heev vim nws tsis muaj menyuam. Nws tus txiv kuj muaj dua ib tug pojniam hu ua Penina uas tseem niaj hnub ntsw nws thiab. Muaj ib hnub Hana thiaj mus thov  Yehauvas tom lub tsev ntaub sib ntsib. Hana thov hauv nruab siab xwb, tiamsis nws lub qhov ncauj ua zog kais. Thaum tus pov thawj Eli pom nws, Eli xav tias nws qaug cawv. Eli thiaj ntuas nws hnyav tsawv. Yog Hana tsis txo hwjchim ces nws twb npau taws heev lawm. Tiamsis nws tsuas ua tib zoo teb Eli xwb. Tom qab no, Hana rov thov Yehauvas dua. Nws cov lus thov ntawd qhia tias nws muaj kev ntseeg thiab kev hlub rau Yehauvas heev.1 Xamuyee 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Yog peb txo hwjchim ces peb yuav “cia qhov zoo kov yeej qhov phem.” (Loos 12:21) Niaj hnub no, muaj kev lim hiam puv ntia Xatas lub qab ntuj. Peb yeej paub tias muaj tej tug yuav ua tsis ncaj rau peb. Thaum peb raug tej ntawd, yuav ua rau peb npau taws heev tiamsis peb yuav tsum tswj peb lub siab kam tiag. (Ntawv Nkauj 37:1) Yog ib tug twg hauv lub koom txoos ua tsis ncaj rau peb ces peb yuav hajyam tu siab. Yog peb ntsib li ntawd, cia peb xyaum Yexus tus qauv. Phau Vajlugkub hais tias: “Thaum lawv hais lus phem rau nws, nws tsis hais phem pauj.” Tiamsis nws “muab nws tus kheej cob rau tus uas txiav txim ncaj ncees.” (1 Petus 2:23) Yog li ntawd, Yexus txo hwjchim thiab tso siab tias Yehauvas mam li ua tus pauj. (Loos 12:19) Peb yuav tsum txo hwjchim li Yexus, peb thiaj tsis “ua phem pauj phem.”1 Petus 3:8, 9.

11, 12. (1) Thaum lwm tus qhuas peb, peb yuav tsum txo hwjchim li cas? (2) Peb yuav hnav tej tsoos thiab coj tus cwj pwm zoo li cas thiaj qhia tias peb txo hwjchim?

11 Luag tej lus qhuas kuj sim seb peb  puas txo hwjchim thiab. Exathaw yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj tshaj plaws hauv tebchaws Pawxia. Yog li ntawd, coob leej ntau tus qhuas nws heev. Lub caij ntawd lawv coj Exathaw thiab ib co ntxhais hluas mus pleev roj tsw qab tau ib lub xyoos nkaus, mam li coj mus cuag vajntxwv seb nws yuav xaiv tus twg ua pojniam. Thaum kawg vajntxwv thiaj xaiv Exathaw. Tej no puas ua rau Exathaw khav theeb? Tsis ua. Exathaw tsis lam xav txog nws tus kheej. Tiamsis nws txo hwjchim, muaj lub siab mos muag, thiab saib taus lwm leej lwm tus.Exathaw 2:9, 12, 15, 17.

Peb tej tsoos tsho yuav qhia seb peb puas txo hwjchim, hwm Yehauvas thiab lwm tus (Saib nqe 12)

12 Yog peb txo hwjchim ces peb tej tsoos thiab tus cwj pwm yuav qhia tias peb hwm lwm tus thiab saib taus peb tus kheej. Peb yuav tsis khav txog peb tus kheej kom luag qhuas peb xwb, tiamsis peb yuav “ua lub siab mos siab muag thiab muaj lub siab tus yees.” (Nyeem 1 Petus 3:3, 4; Yelemi 9:23, 24) Yog peb muaj lub siab khav theeb ces luag tej yeej yuav paub. Muaj tej tug yuav khav tias lawv tau tuav haujlwm tseem ceeb hauv lub koom haum. Tej zaum lawv yuav tham txog tej uas ua rau lwm tus pom tias lawv paub ntau yam dua. Lossis lawv khav tias lawv nrog cov kwvtij uas tuav haujlwm hauv lub koom haum sib raug zoo heev. Muaj dua ib co ho khav txog lawv tes haujlwm cuag li yog lawv tib leeg ua xwb, tsis xam pom cov uas tau pab lawv li. Tiamsis xav seb Yexus coj li cas. Txawm nws yog tus txawj ntse tshaj los, nws tsis tsab ua loj. Nws tsuas qhia raws li Vajtswv Txojlus xwb. Nws tsis xav kom tibneeg qhuas nws. Nws xav kom lawv qhuas Yehauvas tib leeg xwb.Yauhas 8:28.

THAUM PEB TXIAV TXIM SIAB

13, 14. Yog peb txo hwjchim yuav pab peb txawj txiav txim siab li cas?

13 Thaum peb txiav txim siab ua ib yam dabtsi, peb yuav tsum txo hwjchim. Yog lwm tus ho txiav txim siab ua tej uas peb tsis pom zoo los, peb yuav tsum txo hwjchim thiab. Thaum tus tubtxib Povlauj nyob hauv lub moos Xixaleya, nws tseem npaj yuav mus ua Yehauvas tes haujlwm hauv Yeluxalees thiab. Tiamsis Akanpa uas yog tus cev Vajtswv lus hais rau Povlauj tias, yog nws mus nws yuav raug ntes thiab tseem yuav raug tua los kuj muaj. Cov kwvtij thiaj cheem thiab thov kom Povlauj txhob mus. Txawm li ntawd los, Povlauj yeem mus. Puas yog Povlauj tuam yim mus xwb? Tsis yog. Twb yog Povlauj txo hwjchim thiab tso siab plhuav tias Yehauvas yuav ua tus saib xyuas nws. Thaum cov kwvtij pom li ntawd, lawv kuj txo hwjchim thiab tso Povlauj mus.Tubtxib Tes Haujlwm 21:10-14.

14 Tus neeg txo hwjchim yeej txiav txim siab tau zoo, txawm tias nws tsis paub xyov yav tom hauv ntej yuav zoo li cas. Muab ua piv txwv li no: Peb txiav txim siab tias peb yuav ua Yehauvas tes haujlwm puv ntoob. Tiamsis peb yeej tsis paub tias lub neej tom ntej yuav mus zoo li cas. Tej zaum peb yuav muaj mob muaj nkeeg, tej laus cheem tsum kev pab, lossis peb nyuaj siab txog thaum peb laus lawd. Tej no peb yeej paub tsis txog li. (Laj Lim Tswvyim 8:16, 17) Txawm li ntawd los, peb yuav tsum tso siab plhuav rau Yehauvas. Peb yeej paub tias peb ua tsis tau txhua yam. Yog li ntawd, ua ntej peb txiav txim siab ua ib yam dabtsi, peb yuav tsum tshawb nrhiav txog yam ntawd thiab thov luag lwm tus lub tswvyim tso. Qhov tseem ceeb tshaj yog qhov uas peb thov Yehauvas thiab cia nws lub hwj huam coj peb txoj hau kev. (Nyeem Laj Lim Tswvyim 11:4-6.) Yog peb ua li no Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau peb. Yog nws pom tias peb yuam kev lawm los, nws yeej yuav nrhiav lwm txoj ke los pab peb.Paj Lug 16:3, 9.

 YUAV UA LI CAS PEB THIAJ UA TAU NEEG TXO HWJCHIM?

15. Yog peb ua zoo xav txog Yehauvas yuav pab peb txo hwjchim li cas?

15 Yuav ua li cas peb thiaj ua tau neeg txo hwjchim? Cia peb kawm txog 4 yam uas yuav pab tau peb. (1) Peb yuav tsum ua tib zoo xav txog Yehauvas. Xav seb Yehauvas yog ib tug Vajtswv zoo li cas tiag. Yog peb muab peb tus kheej piv rau Yehauvas, peb yuav pom tias peb yeej piv tsis tau nws ib qho luaj rau tes li. Yehauvas lub tswvyim siab tshaj tibneeg lub ntau pua npaug lawm. (Yaxaya 8:13) Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum nco ntsoov tias peb teev tiam tus Vajtswv uas loj dua ntais, tsis yog teev tiam cov tubtxib saum ntuj lossis ib tug neeg twg. Yog peb nco li no ces peb yuav txo hwjchim hauv “Vajtswv txhais qab tes uas muaj hwjchim.”1 Petus 5:6.

16. Yog peb ua zoo xav txog Yehauvas txojkev hlub yuav pab peb txo hwjchim li cas?

16 Peb yuav ua tau neeg txo hwjchim yog peb (2) siv sijhawm los xav seb Yehauvas hlub peb npaum li cas. Povlauj muab lub koom txoos piv rau tibneeg lub cev. Yehauvas tsim kom peb tej tes taws nyias muaj nyias haujlwm, tiamsis puavleej tseem ceeb ib yam. (1 Khaulee 12:23, 24) Cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos zoo ib yam li ntawd. Peb txhua tus puavleej tseem ceeb rau Yehauvas. Nws tsis muab peb ib leeg piv rau ib leeg. Txawm muaj zaum puav peb ua yuam kev los, nws tseem hlub peb. Peb kaj siab ua neej vim peb paub tias Yehauvas yeej yuav tsis tso peb tseg.

17. Yog peb pom tias lwm tus kuj ua tau zoo, yuav pab tau peb li cas?

17 Yuav kom peb ua tau neeg txo hwjchim peb yuav tsum (3) pom li Yehauvas pom tias lwm tus kuj ua tau zoo thiab. Tsis yog peb xav kom lwm tus qhuas peb tas mus li, lossis mloog peb ua tus hais nkaus xwb. Zoo rau peb nrhiav kev pab ntawm peb cov kwvtij es yuav lawv lub tswvyim thiab. (Paj Lug 13:10) Thaum peb cov kwvtij nkauj muam tau txais haujlwm tshiab hauv lub koom haum, peb nrog lawv zoo siab heev. Peb ua Yehauvas tsaug uas Nws tseem cia peb txhua tus muaj feem thiab.1 Petus 5:9.

18. (1) Dabtsi yuav cob kom peb lub siab paub qhov zoo qhov phem? (2) Qhov uas peb cob peb lub siab yuav pab peb txo hwjchim li cas?

18 Yog peb xav ua neeg txo hwjchim peb yuav tsum kawm tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub thiaj (4) cob tau kom peb lub siab paub qhov zoo qhov phem. Cov hauv paus ntsiab lus ntawd qhia tias Yehauvas nyiam thiab xav li cas tiag. Thaum peb paub txog Yehauvas tej kev xav peb yuav paub ua haum nws siab. Yog peb rau siab kawm Vajlugkub, thov Vajtswv, thiab xyaum coj raws li peb tau kawm, ces peb lub siab yuav hajyam paub cais qhov zoo qhov phem. (1 Timaute 1:5) Peb yuav tsum muab Yehauvas tso ua ntej. Yog peb xyaum raws li peb tau kawm no, Yehauvas cog lus tias nws ‘yuav hwj peb nyob ruaj.’ Yehauvas kuj yuav pab kom peb ua neeg txo hwjchim thiab.1 Petus 5:10.

19. Yuav ua li cas peb thiaj txo hwjchim mus ib txhis?

19 Koj puas nco qab tus cev Vajtswv lus uas nyob Yuda tuaj? Thaum kawg nws plam nws txojsia thiab nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas vim nws tsis txo hwjchim. Cia peb nco ntsoov tias txawm tsis yoojyim los, peb yeej ua tau neeg txo hwjchim. Cov qauv zoo hauv phau Vajlugkub ua pov thawj tias peb ua tau li ntawd. Peb yimhuab paub Yehauvas ntev ces peb yimhuab tso siab rau nws xwb. (Paj Lug 8:13) Txawm peb lub neej zoo li cas thiab yuav hloov li cas los xij, cia peb nrog nraim Yehauvas. Tsis muaj ib txoj koob hmoov zoo tshaj qhov uas peb tau teev tiam nws. Cia peb xyaum ua neeg txo hwjchim kam tiag peb thiaj tau nrog Yehauvas sib raug zoo mus ib txhiab ib txhis.