Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Peb Yuav Tsum Txo Hwjchim

Peb Yuav Tsum Txo Hwjchim

“Tswvyim yuav nrog nraim tus uas tsis muab hlob.”PAJ LUG 11:2.

ZAJ NKAUJ: 38, 11

1, 2. Ua cas Vajtswv ho tsis pub Xa-u ua vajntxwv lawm? (Saib daim duab ntawm sab no.)

THAUM Yehauvas xaiv Xa-u ua vajntxwv, Xa-u yog ib tug neeg txo hwjchim heev. (1 Xamuyee 9:1, 2, 21; 10:20-24) Tiamsis tom qab nws tau ua vajntxwv lawd, nws txawm pib khav theeb. Muaj ib zaug, cov Filixatee txhij tub rog coob heev tuaj ntaus cov Yixayee. Xamuyee uas yog tus cev Vajtswv lus twb hais rau Xa-u lawm tias nws mam li tuaj tua tsiaj xyeem rau Yehauvas. Tiamsis thaum Xamuyee tuaj tsis tau txog, cov Yixayee ntshai heev. Lawv coob tus thiaj khiav tag lawm. Xa-u thiaj tsis tos Xamuyee. Nws cia li muab tsiaj tua xyeem rau Yehauvas ua ntej lawm. Xa-u ua rau Yehauvas chim heev vim nws tsis muaj cai ua li ntawd.1 Xamuyee 13:5-9.

2 Thaum Xamuyee tuaj txog, nws ntuas Xa-u vim nws pom tias Xa-u tsis mloog Yehauvas lus. Tiamsis Xa-u tsis pom nws qhov txhaum. Nws tseem muab nog rau lwm tus ris thiab. (1 Xamuyee 13:10-14) Txij thaum ntawd los, Xa-u txawm pib tsab ua loj thiab ua ntau yam yuam kev. Thaum kawg Yehauvas thiaj tsis pub nws ua vajntxwv ntxiv lawm. (1 Xamuyee 15:22, 23) Thaum pib Xa-u txo hwjchim heev tiamsis thaum kawg nws ua neeg  khav theeb nws lub neej thiaj liam sim tas.1 Xamuyee 31:1-6.

3. (1) Tibneeg xav li cas txog kev txo hwjchim? (2) Peb yuav kawm txog 2 lo lus nug twg?

3 Coob leej ntau tus xav tias yog lawv txo hwjchim ces lawv yuav tsis nrog luag tau lub neej zoo. Lawv xav tias tsuas yog cov neeg khav theeb thiaj nrog tau luag sib tw ua neej xwb. Muaj ib tug yawg nto npe uas ua yeeb yam thiab ua nom tau hais tias: “Kuv ib txwm tsis yog ib tug neeg txo hwjchim. Kuv yeej yuav tsis hloov li.” Txawm coob leej ntau tus xav li ntawd los, ua cas ho tseem ceeb rau cov Khixatia ua neeg txo hwjchim? Tus neeg txo hwjchim coj zoo li cas? Zaj no, peb yuav kawm txog qhov no. Zaj tom ntej, peb yuav kawm tias txawm tej lub sijhawm tsis yoojyim rau peb los peb yuav tsum txo hwjchim.

UA CAS HO TSEEM CEEB RAU PEB TXO HWJCHIM?

4. Tus neeg “lom txwm” mus ua txhaum coj li cas?

4 Phau Vajlugkub qhia tias tus neeg khav theeb coj txawv tus neeg txo hwjchim. (Nyeem Paj Lug 11:2.) Davi thov Yehauvas tias: “Thov coj kuv tawm ntawm txojkev uas lom txwm mus txhaum.” (Ntawv Nkauj 19:13, TMZ) Tus neeg “lom txwm” mus ua txhaum coj li cas? Nws twb paub tias nws ua tsis tau los nws lom txwm ua, nws thiaj tuam yim mus ua tej uas tsis yog nws haujlwm. Vim li cas? Vim nws siab tsis ntev thiab nws khav theeb. Peb txhua tus yog neeg txhaum. Yog li ntawd, muaj zaum puav peb kuj ua tau yuam kev li ntawd thiab. Vajntxwv Xa-u tus qauv qhia peb tias yog peb kheev coj tus cwj pwm ntawd, Yehauvas yuav tsis txaus siab rau peb. Ntawv Nkauj 119:21 hais tias Yehauvas yuav “cem cov uas khav theeb.” Ua cas Yehauvas thiaj cem li ntawd?

Thaum peb txo hwjchim qhia tias peb hwm Yehauvas

5. Vim li cas tsis zoo rau peb ua neeg khav theeb?

5 Yog peb ua neeg muab hlob twb yog peb saib tsis taus Yehauvas ua peb tus Vajtswv. Tsis tas li ntawd xwb, yog peb mus txeeb tej haujlwm uas twb tsis yog peb li ces peb yuav tsis sib haum nrog lwm tus. (Paj Lug 13:10) Thaum luag pom tias peb ua neeg khav theeb ces yuav ua rau peb poob koob poob npe. (Luka 14:8, 9) Twb yog vim li no, Yehauvas thiaj xav kom peb txo hwjchim.

TUS NEEG TXO HWJ CHIM COJ ZOO LI CAS?

6, 7. Tus neeg txo hwjchim coj li cas?

6 Phau Vajlugkub qhia tias tus neeg txo hwjchim tsis tsab ua loj, tiamsis nws saib lwm tus loj dua nws. (Filipi 2:3) Tus neeg txo hwjchim pom tias nws yeej ua tsis tau txhua yam. Thaum nws ua yuam kev nws yeej lees hlo. Nws kuj zoo siab yuav lwm tus lub tswvyim thiab. Tus neeg txo hwjchim ua haum Yehauvas siab.

7 Phau Vajlugkub qhia tias tus neeg txo hwjchim txawj muab nws tus kheej luj seb nws yog neeg zoo li cas. Nws paub ntsoov tias muaj tej yam uas nws tu ncua, thiab lwm tus muaj cai hais nws. Nws thiaj hwm thiab saib taus lwm leej lwm tus.

8. Yog peb xav ua neeg txo hwjchim, peb yuav ceev faj li cas?

8 Yog peb tsis ceev faj, peb yuav pib khav theeb li cas? Tej zaum thaum peb tuav  haujlwm hauv lub koom txoos lossis paub cov kwvtij nkauj muam uas tuav haujlwm zoo ces yuav ua rau peb xav tias peb tseem ceeb dua lwm tus. (Loos 12:16) Tej zaum peb kuj hnav tau tej tsoos uas tsis tsim nyog hnav uas ua rau lwm tus xav tsis tas. (1 Timaute 2:9, 10) Yog peb khav theeb ces peb yuav pib tswj lwm tus los kuj muaj thiab.1 Khaulee 4:6.

9. Ua cas ib txhia ho khav theeb? Piav txog cov qauv hauv phau Vajlugkub.

9 Yog peb tsis tswj tej uas peb lub siab ntshaw kuj yuav ua rau peb khav theeb los muaj thiab. Ib txhia tuam yim ua txhaum vim lawv ntshaw meej mom, khib xeeb lwm tus, lossis siab luv heev. Phau Vajlugkub qhia tias Axaloo, Uxiya, thiab Nenpukhanexa lawv coj li ntawd. Yehauvas thiaj txo lawv lub hwjchim.2 Xamuyee 15:1-6; 18:9-17; 2 Vaj Keeb Kwm 26:16-21; Daniyee 5:18-21.

10. Ua cas tsis zoo rau peb txiav txim rau lwm tus? Piav txog cov qauv hauv phau Vajlugkub.

10 Muaj dua lwm yam ua rau tibneeg tsis txo hwjchim. Xav txog Anpimelej thiab Petus nkawd. (Chiv Keeb 20:2-7; Mathai 26:31-35) Puas yog nkawd khav theeb nkawd thiaj lom txwm mus ua txhaum? Los yog nkawd tsis ua zoo xav ua ntej nkawd txiav txim siab ua xwb? Thaum peb pom lwm tus ua yuam kev, cia peb nco ntsoov tsis txhob txiav txim rau lawv vim peb tsis paub lawv lub siab.Nyeem Yakaunpau 4:12.

KOJ TES HAUJLWM HAUV VAJTSWV LUB KOOM HAUM

11. Tus neeg txo hwjchim yeej paub li cas?

11 Tus neeg txo hwjchim yeej paub tias peb nyias muaj nyias tes haujlwm ua hauv Vajtswv lub koom haum. Vajtswv nyiam kom txhua yam muaj chaw txawb chaw rau. Nws muab haujlwm rau txhua leej txhua tus ua hauv lub koom txoos. Lub koom haum yeej cheem tsum peb txhua tus lub dag lub zog. Yehauvas hlub peb heev nws thiaj pub tswvyim kom peb nyias txawj nyias ib yam. Yehauvas tso cai rau peb siv peb lub tswvyim thiab lub peevxwm li cas los tau. Tiamsis yog peb txo hwjchim ces peb yuav siv peb lub peevxwm los ua Yehauvas tes haujlwm raws li nws siab nyiam. (Loos 12:4-8) Peb paub tias Yehauvas xav kom peb ua tes haujlwm qhuas nws lub npe thiab kom peb zoo siab pab lwm leej lwm tus.Nyeem 1 Petus 4:10.

Thaum peb tes haujlwm hloov lawd, peb yuav xyaum Yexus li cas? (Saib nqe 12-14)

12, 13. Yog peb tes haujlwm rau Yehauvas hloov lawd, zoo rau peb nco ntsoov li cas?

12 Tej zaum tes haujlwm uas peb ua rau Yehauvas yuav hloov. Thaum peb saib Yexus lub neej, peb pom tias nws tes haujlwm rau Yehauvas hloov tas zog. Thaum chiv thawj, tsuas muaj Yexus ib leeg nrog nws Leej Txiv nyob xwb. (Paj Lug 8:22) Yehauvas mam li txib kom Yexus tsim cov tubtxib saum ntuj, tsim lub qab ntuj khwb, thiab tsim noob neej. (Khaulauxi 1:16) Tom qab no, Yexus mam los yug ua neeg hauv ntiajteb. Thaum nws hlob tiav, nws kuj ua Yehauvas tes haujlwm hauv ntiajteb no thiab. (Filipi 2:7) Tom qab nws tuag, Vajtswv thiaj tsa nws rov mus nyob saum ntuj ceeb tsheej. Ces xyoo 1914, nws mam li sawv ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj. (Henplais 2:9) Yav tom hauv ntej, nws yuav ua Vajntxwv kav 1,000 xyoo. Tom qab ntawd, nws mam li muab lub Nceeg Vaj rov cob rau Yehauvas kom muaj tiav raws li no: “Vajtswv thiaj ua txhua yam tus thawj.”1 Khaulee 15:28.

13 Peb lub neej los kuj hloov tas zog thiab. Thaum peb txiav txim siab nrhiav txij nkawm, peb lub neej yuav hloov. Yog peb txiav txim siab muaj metub menyuam, peb lub neej kuj yuav hloov ntxiv thiab. Tej  thaud peb txhob txwm hloov kom peb ua tau Yehauvas tes haujlwm puv ntoob. Peb lub neej hloov li cas ces peb tes haujlwm rau Yehauvas yuav hloov li ntawd, tej thaud peb yuav ua tau ntau, tej thaud peb yuav ua tau tsawg. Yehauvas yeej paub zoo txog tej uas peb ua tau, txawm peb laus peb hluas, muaj mob muaj nkeeg los tsis muaj. Yehauvas yuav tsis txib kom peb ua tej yam peb ua tsis tau. Nws yeej txaus siab heev rau tej uas peb ua tau.Henplais 6:10.

14. Yog peb txo hwjchim, peb xav li cas txog peb tes haujlwm xwb?

14 Yexus zoo siab hlo uas txhua txoj haujlwm uas Yehauvas tau muab rau nws ua. Peb yuav tsum zoo siab ua peb tes haujlwm thiab. (Paj Lug 8:30, 31) Tus neeg txo hwjchim yeej txaus siab rau tes haujlwm uas nws ua hauv lub koom txoos. Nws tsis muab nws txoj haujlwm piv rau lwm tus txoj. Nws kuj tsis niaj hnub txhawj tias thaum twg nws mam li tau tuav haujlwm ntxiv. Nws paub tias nws yeej muaj ib qho chaw hauv Vajtswv lub koom haum thiab. Yehauvas yog tus muab haujlwm rau txhua tus ua xwb. Yog li ntawd, txawm leejtwg tuav tes haujlwm twg los, peb yeej hwm thiab txhawb tus ntawd.Loos 12:10.

TUS TXO HWJCHIM TSIS COJ LI CAS?

15. Kide-oo tus qauv qhia li cas rau peb?

15 Kide-oo yog ib tug neeg txo hwjchim heev. Thaum Yehauvas txib nws mus ntaus cov neeg Midee, Kide-oo thiaj yig tias: “Kuv cum yog cum uas qes kawg hauv xeem Manaxe thiab kuv tsev neeg kuv yog tus uas me dhau.” (Cov Thawj 6:15) Tiamsis thaum kawg, Kide-oo kuj txiav txim siab mus ua raws li Yehauvas tau hais. Nws thiaj ua tib zoo nug seb Yehauvas xav kom nws ua dabtsi tiag. Nws kuj thov kom Yehauvas coj nws txoj hau kev. (Cov Thawj 6:36-40)  Kide-oo yog ib tug neeg siab loj siab tawv kawg li. Nws kuj thoob tsib thiab siv tswvyim thaum nws yuav ua ib yam dabtsi twg. (Cov Thawj 6:11, 27) Tom qab no, thaum cov tibneeg xav muab nws tsa ua tus kav lawv, nws tsis kam. Thaum nws ua txhua yam raws li Yehauvas tau txib nws mus ua lawd, nws txawm rov qab mus nws vaj nws tsev lawm xwb.Cov Thawj 8:22, 23, 29.

16, 17. Tus neeg txo hwjchim yuav qhia tias nws txojkev ntseeg hlob zuj zus li cas?

16 Puas yog peb khav theeb yog tias peb tau tuav ib tes haujlwm tshiab lossis xav tau haujlwm ntxiv hauv lub koom txoos? Tsis yog. Phau Vajlugkub yeej txhawb kom Yehauvas cov tub qhe hajyam ua haujlwm ntxiv hauv lub koom txoos, xwv sawvdaws thiaj pom tias peb txojkev ntseeg hlob zuj zus tuaj. (1 Timaute 4:13-15) Ua li, yog peb tsis tau ib tes haujlwm tshiab ua, puas yog peb tsis muaj kev ntseeg txaus? Tsis yog thiab. Txawm peb tuav tes haujlwm twg los xij, Yehauvas yog tus pab kom peb muaj kev ntseeg zuj zus xwb. Peb yuav tsum rau siab ntso xyaum kom peb muaj Khetos tus cwj pwm. Tus cwj pwm ntawd yuav hajyam pab peb ua Yehauvas tes haujlwm thiab kom peb pab tau lwm tus.

17 Ua ntej ib tug twg lees tuav ib tes haujlwm tshiab hauv lub koom txoos, nws yuav tsum txo hwjchim nug seb tes haujlwm ntawd yog li cas tiag. Thov Yehauvas txog tes haujlwm ntawd seb nws tuav puas tau tiag. Xav li no: Yog kuv lees tuav tes haujlwm tshiab no ntxiv, kuv puas yuav muaj sijhawm thiab dag zog txaus los leg tej haujlwm tseem ceeb uas kuv muaj tamsim no thiab? Yog kuv tsis muaj sijhawm txaus, kuv txib puas tau lwm tus los pab kuv leg kuv tej haujlwm xwv kuv thiaj ua tau tes haujlwm tshiab? Tus neeg txo hwjchim yuav ua tib zoo xav thiab thov Yehauvas txog tej no. Yog nws tuav tsis tau tes haujlwm tshiab ntawd ces tej zaum nws tsis kam lees tuav. Nws paub tias tej zaum lwm tus yuav muaj sijhawm dua nws.

18. (1) Tus neeg txo hwjchim yuav ua li cas thaum nws tau tuav ib tes haujlwm tshiab? (2) Loos 12:3 pab peb txo hwjchim li cas?

18 Yehauvas xav kom peb ‘txo peb lub siab nrog nraim peb tus Vajtswv.’ (Mikha 6:8) Yog koj tau tuav ib tes haujlwm tshiab, nco ntsoov thov Yehauvas coj koj txoj hau kev thiab kom nws pab koj ib yam li Kide-oo. Ua tib zoo xav txog tej uas koj nyeem hauv phau Vajlugkub thiab mloog tej uas lub koom haum qhia, koj thiaj paub tias Yehauvas xav kom koj ua dabtsi tiag. Tsis yog peb muaj peevxwm lossis muaj tswvyim, peb thiaj ua tau nws tes haujlwm. Twb yog Yehauvas txo nws lub hwjchim los pab peb xwb. (Ntawv Nkauj 18:35) Tus neeg txo hwjchim yuav tsis ‘xav tias nws tus kheej loj dhau li uas tsim nyog xav.’Nyeem Loos 12:3.

19. Vim li cas peb yuav tsum txo hwjchim?

19 Tus neeg txo hwjchim paub tias tsim nyog nws qhuas Yehauvas tib leeg xwb rau qhov Yehauvas yog tus Tswv Tsim thiab yog tus muaj hwjchim loj dua ntais. (Qhia Tshwm 4:11) Yog peb txo hwjchim ces peb yuav txaus siab rau tej haujlwm uas Yehauvas kom peb ua. Peb yuav hwm peb cov kwvtij nkauj muam thiab yuav lawv lub tswvyim. Ua li ntawd, peb sawvdaws thiaj koom tau ib lub siab. Tus neeg txo hwjchim xam pom lwm tus ua ntej. Nws ua tib zoo xav ua ntej nws yuav ua ib yam dabtsi, nws thiaj tsis ua yuam kev loj. Yehauvas txaus siab heev rau cov uas txo hwjchim. Yog li ntawd, Vajtswv cov tibneeg txhua tus yeej xav xyaum ua neeg txo hwjchim. Hauv zaj tom ntej, peb yuav kawm tias thaum nyuaj heev peb yuav txo hwjchim li cas.