Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 1 Hlis Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 2 Hlis tim 27 txog lub 4 Hlis tim 2, 2017.

‘Cia Li Tso Siab Rau Yehauvas Thiab Ua Qhov Zoo’

Yehauvas yeej zoo siab hlo pab peb thaum peb tu ncua, tiamsis nws xav kom peb siv peb lub peevxwm los ua npaum li peb ua tau. Nqe Vajlugkub rau xyoo 2017 pab tau peb li cas?

Saib Txojkev Ywj Pheej Uas Vajtswv Pub Rau Nqe

Peb muaj kev ywj pheej ua dabtsi thiab phau Vajlugkub ho qhia li cas txog qhov ntawd? Peb yuav saib taus lwm tus li cas?

Peb Yuav Tsum Txo Hwjchim

Tus neeg txo hwjchim coj li cas? Ua cas tseem ceeb rau cov Khixatia ua neeg txo hwjchim?

Txawm Nyuaj Los Peb Yeej Txo Tau Hwjchim

Thaum muaj tej yam hauv peb lub neej hloov lawd, yuav ua li cas peb thiaj ua tau neeg txo hwjchim? Yog luag qhuas thiab thuam peb, lossis peb tsis paub xyov peb lub neej yav tom hauv ntej yuav zoo li cas, yuav ua li cas peb thiaj ua tau neeg txo hwjchim?

Cia Li Muab Tej No Cob Rau Cov Uas Ncaj Ncees

Cov laus yuav pab cob kom cov hluas paub tuav haujlwm ntxiv li cas? Txawm cov hluas los hloov cov laus chaw los, cov hluas yuav tsum hwm thiab saib taus cov laus li cas?

Koj Puas Paub?

Txheej thaum ub tibneeg taug kev deb lawv rauv taws li cas?