Tsheej plhom tus tibneeg muab Vajtswv hu raws li cov npe meej mom, Tus Tswv, tus uas nyob mus ib txhis, Allah lossis Vajtswv. Tiamsis Vajtswv kuj muaj ib lub npe thiab. Puas tsim nyog koj tuav nws lub npe hu?

Vajtswv lub npe hu li cas?

TIBNEEG HAIS LI NO

 

Coob leej uas lees tias lawv yog Khixatia ntseeg tias Vajtswv lub npe hu ua Yexus. Lwm cov ho hais tias vim Vajtswv tib leeg thiaj yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tsis tas yuav hu nws raws npe li. Muaj dua ib co ho cam tias tuav Vajtswv npe hu mas yog saib tsis taus nws.

VAJTSWV TXOJLUS HAIS LI NO

 

Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe tsis yog Yexus vim Yexus twb tsis yog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Vim li no Yexus thiaj qhia kom cov uas teev tiam Vajtswv thov tias: “Leej Txiv, thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv.” (Luka 11:2) Txawm Yexus los, nws kuj thov Vajtswv tias: “Au leej Txiv, thov koj ua rau koj lub npe tau koob meej.”​—Yauhas 12:28.

Vajtswv hais nyob hauv phau Vajlugkub tias: “Kuv yog [Yehauvas], no yog kuv lub npe, kuv lub hwjchim ci ntsa iab kuv tsis pub rau lwm tus.” (Yaxaya 42:8) “Yehauvas” yog txhais ntawm cov Henplais 4 tug tsiaj ntawv YHWH los. Plaub tug tsiaj ntawv no yog Vajtswv lub npe. Vajtswv lub npe muaj txog li 7,000 zaus hauv phau Vajlugkub Henplais uas yog phau qub. * Vajtswv lub npe muaj nyob hauv phau Vajlugkub ntau tshaj cov npe meej mom, xws li “Vajtswv,” “tus muaj hwjchim loj kawg nkaus,” lossis “Tus Tswv” thiab tseem ntau tshaj lwm tus tej npe, xws li Aplahas, Mauxes, lossis Davi thiab.

Tsis muaj ib nqes Vajlugkub twg uas hais tias Yehauvas txwv tsis pub siv nws lub npe mus rau qhov zoo. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv cov tub qhe yeej ib txwm siv nws lub npe. Lawv muab Vajtswv lub npe txis rau lawv cov menyuam tej npe, xws li Eliya, uas txhais tias “Kuv Tus Vajtswv Yog Yehauvas,” thiab Xekhaliya uas txhais tias “Yehauvas Nco Ntsoov.” Lawv yeej tsis ntshai tuav Vajtswv lub npe thaum lawv tham lus ua ke.​—Luv 2:4.

Vajtswv yeej xav kom peb tuav nws npe hu. Phau Vajlugkub thiaj hais kom peb “ua [Yehauvas] tsaug, cia li thov hu nws lub npe.” (Ntawv Nkauj 105:1) Nws cim ntsoov cov uas “saib taus nws lub npe.”​—Malakhi 3:16.

“Thov ua kom lawv paub tias koj tib leeg xwb uas npe hu ua [Yehauvas] thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais uas kav tag nrho thoob ntiajteb.”​—Ntawv Nkauj 83:18.

 Vajtswv lub npe txhais li cas?

Cov neeg txawj ntse ib txhia ntseeg tias lub npe Yehauvas uas yog lus Henplais txhais tias “Nws Ua Kom Muaj Tshwm Sim.” Yog li, lub ntsiab ntawd txhais tias Vajtswv yeej ua tau lossis siv tau tej uas nws tsim los ua kom muaj tiav raws li nws siab nyiam. Tsuas yog tus Tswv Tsim uas loj kawg nkaus thiaj ris taus lub npe ntawd xwb.

MUAJ NQES LI CAS RAU KOJ

 

Yog koj paub Vajtswv lub npe, koj yuav paub nws zoo dua thiab yuav pab tau koj txav ze rau nws. Koj yuav ua cas ncawg tau ib tug uas koj twb tsis paub nws lub npe hlo li? Qhov uas Vajtswv qhia nws lub npe rau koj qhia tau tias nws yeej xav kom koj txav ze rau nws.​—Yakaunpau 4:8.

Koj yeej tso siab tau tias Yehauvas yuav ua raws li nws hais, vim nws yog tus Vajtswv uas ua tau txhua yam thiab yeej ib txwm ua raws li nws hais. Vim li no phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Cov uas paub koj lub npe kuj tso siab rau koj.” (Ntawv Nkauj 9:10) Thaum koj paub tias Yehauvas muaj kev hlub ruaj khov, kev khuvleej, kev mob siab, thiab kev ncaj ncees yuav pab tau koj tso siab rau nws. (Khiav Dim 34:5-7) Yog li ntawd, peb yeej tso siab tias Yehauvas yuav ua raws li nws tej lus cog tseg.

Tseeb tiag, qhov uas los paub tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub npe mas yog ib qho zoo kawg li. Qhov ntawd yuav ua rau koj tau koob hmoov ntau heev tamsim no thiab lawm yav tom hauv ntej. Vajtswv cog lus tias: “Kuv yuav tsom kwm nws cia vim nws lees yuav kuv lub npe.”​—Ntawv Nkauj 91:14.

“Txhua tus uas thov hu [Yehauvas] lub npe yuav dim.”​—Yau-ee 2:32.

Vajtswv lub npe muab sau ua ntau yam lus

^ nqe 9 Muaj ntau phau Vajlugkub tau muab lub npe meej mom “Tus Tswv” los hloov Vajtswv lub npe. Muaj tej phau tsuas muaj Vajtswv lub npe tshwm qho nqe lossis nyob hauv qab taw qhia xwb. Phau Vajlugkub New World Translation of the Holy Scriptures yog ib phau uas muaj Vajtswv lub npe nyob thoob plaws rau hauv.