TAU 800 xyoo dhau los no, muaj ib cum neeg hu ua Maori tau caij nkoj deb heev hla dej hiavtxwv mus nyob lub tebchaws New Zealand. Lawv mus pom tej teb tej chaw zoo tsis thooj li lawv qub teb qub chaw uas yog lub povtxwv Polynesia. Lawv mus pom tebchaws New Zealand muaj roob muaj hav, muaj qhov dej txhawv, thiab muaj daus khov nkoog nkuav txhua qhov txhia chaw. Tsib puas xyoo tom qab no kuj muaj dua ib cum neeg tuaj sab Yus Luv tuaj thiab. Niaj hnub no cov neeg feem coob uas nyob hauv tebchaws New Zealand yeej paub txog cov Anglo-Saxon thiab cov Polynesian tej kab lig kevcai. Muaj li 90 feem pua tus neeg New Zealand nyob rau hauv tej nroog loj. Lub nroog Wellington yog ib lub nroog uas nto moo tshaj plaws nyob rau sab qab teb.

Cov qhov dej av npau uas nyob hauv lub North Island

 Lub tebchaws New Zealand muaj toj roob hauv pes zoo nkauj kawg li. Txawm lub tebchaws no nyob nraim nkoos xwb los, ib xyoos twg yeej muaj txog li 3 plhom tus tibneeg thoob ntiajteb tuaj ncig ua si.

Cov suab txho no siab tshaj li 30 feet (10 meter)

Los txog rau xyoo 1948 hom noog uas tsis txawj ya hu ua takahe neeg xav tias twb tu noob mus lawm

Lub tebchaws New Zealand muaj tej tsiaj qus uas txawv heev. Lub tebchaws no kuj muaj cov noog uas tsis txawj ya coob dua lwm lub tebchaws. Kuj muaj ib co tsiaj zoo li nab qa dev uas nyob txog li 100 xyoo. Muaj ib co puav thiab ib co ntses loj uas yeej ib txwm nyob hauv lub tebchaws no.

Yehauvas Cov Timkhawv twb tshaj tawm txoj xov zoo rau hauv tebchaws New Zealand tau 120 xyoo lawm. Lawv qhia Vajlugkub ua 19 yam lus, xws li cov neeg Polynesian yam lus Niuean, lus Rarotongan, lus Samoan, thiab lus Tongan.

Cov neeg Maori hnav lawv tej tsoos tsho seev cev hu nkauj ua ke