Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 4 Xyoo 2017

 THAWJ ZAJ | LUB NTIAJTEB KUB NTXHOV HEEV

Lub Ntiajteb Kub Ntxhov Heev Los Tsis Yog?

Lub Ntiajteb Kub Ntxhov Heev Los Tsis Yog?

COV NEEG tshawb txujci ntseeg tias xyoo 2017 lub ntiajteb yuav raug xwm txheej loj heev. Yog li, lub 1 Hlis xyoo 2017, cov tshawb txujci thiaj tshaj tawm tias hnub ntawd twb los ze heev lawm. Lawv thiaj siv ib lub moos hu ua Doomsday Clock los ua piv txwv qhia seb hnub ntawd yuav los txog thaum twg. Lawv muab lub moos txav 30 chib rau tom hauv ntej los qhia tias hnub ntawd los ze heev lawm. Zaum no lub moos ntawd tshuav li 2 feeb thiab 30 chib ua ntej 12 teev ib tag hmo lawm xwb, ze hnub uas ntiajteb yuav raug xwm txheej loj kawg li. Rau caum xyoo tas los, hnub ntawd tsis tau ze npaum no ib zaug li!

Xyoo 2018, cov neeg tshawb txujci yuav rov ntsuas dua seb tshuav sijhawm ntev npaum cas hnub kawg rau lub ntiajteb mam los txog. Lub moos no puas qhia tau tias hnub kawg yuav los txog thaum twg tiag? Koj xav li cas? Lub ntiajteb puas muaj kev kub ntxhov tiag? Tej zaum yuav tsis yoojyim rau koj teb lo lus nug no. Cov neeg tshawb txujci los nyias yeej xav nyias lawm ib yam thiab. Ib txhia twb tsis ntseeg tias muaj ib hnub twg lub ntiajteb yuav kawg.

Muaj ntau plhom leej tseem cia siab heev rau yav tom hauv ntej. Lawv ntseeg tias yeej muaj pov thawj qhia tias noob neej thiab lub ntiajteb yuav nyob mus li thiab tibneeg tseem yuav muaj neej zoo dua niaj hnub nimno. Puas tsim nyog ntseeg tej pov thawj ntawd tiag? Lub ntiajteb twb muaj kev kub ntxhov heev los tsis yog?