Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tej uas cov neeg tshawb txujci hais txog lub moos Doomsday Clock yuav tsis tshwm sim, vim Vajtswv cog lus tias noob neej thiab lub ntiajteb yuav nyob mus ib txhis

 THAWJ ZAJ | LUB NTIAJTEB KUB NTXHOV HEEV, PUAS YOG?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

PHAU Vajlugkub twb qhia ntau pua xyoo dhau los lawm tias lub ntiajteb yuav muaj tej xwm txheej phem li peb pom niaj hnub nimno. Phau Vajlugkub kuj qhia meej tias yav tom hauv ntej noob neej yuav tau nyob kaj siab lug. Yeej tsim nyog peb mloog tej uas phau Vajlugkub qhia vim tej ntawd feem ntau twb muaj tiav huvsi lawm.

Cia peb mus saib ob zaj faj lem txog qhov no:

  • “Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhis thiab ntuj qeeg ntau qhov.”​—Mathai 24:7.

  • “Tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg. Rau qhov neeg yuav xam pom lawv tus kheej xwb, ntshaw nyiaj txiag, khav theeb, muab hlob, saib tsis taus luag, tsis mloog niam txiv lus, tsis nco luag txiaj ntsig, tsis yuav Vajtswv, tsis hlub luag, tsis zam txim, xyav luag moo, tsis tswj lub siab, ua neeg nyaum, ntxub qhov zoo, fav xeeb rau luag, ua siab heev, tsab ua loj, nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv.”​—2 Timaute 3:1-4.

Zoo li 2 zaj faj lem no hais, lub ntiajteb no mas phem kawg li, tsis muaj leejtwg yuav tswj tau. Yeej muaj tseeb li ntawd tiag, lub ntiajteb no yeej tsis muaj leejtwg yuav tswj tau li. Raws li phau Vajlugkub qhia, tibneeg yeej tsis muaj tswvyim thiab hwjchim kho tau tibneeg tej teeb meem kom tu qab. Cov nqe Vajlugkub nram no qhia tseeb txog qhov ntawd:

  • “Muaj ib txojkev uas neeg pom tias zoo, tiamsis txojkev ntawd qhov kawg yog kev tuag.”​—Paj Lug 14:12.

  • “Ib tug muaj hwjchim kav ib tug, ua rau nws raug txom nyem.”​—Laj Lim Tswvyim 8:9.

  • “Tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”​—Yelemi 10:23.

Yog cia tibneeg ua ywj siab, lub ntiajteb yeej yuav puam tsuaj xwb xwb li. Tiamsis yuav muaj tsis tau li ntawd! Vim li cas? Phau Vajlugkub hais li no:

  • Vajtswv “txawb lub ntiajteb rau saum tej taw tiag, thiaj tsis ua zog ib txhis li.”​—Ntawv Nkauj 104:5.

  • “Ib tiam dua tag mus, ib tiam tshwm tuaj, tiamsis lub ntiajteb nyob ruaj mus ib txhis.”​—Laj Lim Tswvyim 1:4.

  • “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [ntiajteb] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 37:29.

  • Yuav “muaj qoob loo nplua mias hauv lub tebchaws, cia txhua lub roob muaj qoob loo zoo rawv ntwb nri.”​—Ntawv Nkauj 72:16.

 Tej uas phau Vajlugkub tau hais no qhia tias lub ntiajteb yuav tsis raug puam tsuaj mus ib zaug li. Noob neej los yuav tsis tu noob mus vim tej huab cua tsis huv, zaub mov tsis txaus noj dej tsis txaus haus, lossis vim tej kab mob kev nkeeg loj. Lub ntiajteb kuj yuav tsis raug tej hoob pob loj kom puam tsuaj mus thiab. Vim li cas thiaj hais li ntawd? Vim Vajtswv yog tus tswj lub ntiajteb thiab tej uas yuav tshwm sim yav tom hauv ntej. Nws cia tibneeg ua ywj siab tiamsis thaum kawg lawv yuav tau sau tej uas lawv txiav txim siab ua. (Kalatia 6:7) Lub ntiajteb tsis zoo li lub tsheb nqaj uas khiav ceev heev nres tsis tau es thaum kawg puam tsuaj tag. Vajtswv yuav tsis pub kom tibneeg muab lub ntiajteb ua puam tsuaj lossis yuav tsis cia tibneeg ua kom tibneeg tu noob mus.​—Ntawv Nkauj 83:18; Henplais 4:13.

Vajtswv tseem yuav ua ntau tshaj ntawd ntxiv. Nws yuav pub kom tibneeg “vam meej nplua mias.” (Ntawv Nkauj 37:11) Txojkev cia siab uas hais hauv zaj no tsuas yog ib nyuag qhov ntawm ntau yam zoo txog yav tom hauv ntej uas Yehauvas Cov Timkhawv kawm tau hauv phau Vajlugkub.

Yehauvas Cov Timkhawv muaj nyob thoob ntiajteb tsis hais pojniam txivneej, cov laus cov hluas, lossis haiv neeg twg. Lawv sawvdaws pe hawm tus tseem Vajtswv uas phau Vajlugkub muab hu ua Yehauvas. Lawv tsis poob siab txog yav tom hauv ntej vim phau Vajlugkub hais tias: “[Yehauvas] uas tsim lub ntuj, nws yog Vajtswv, nws yog tus uas puab lub ntiajteb thiab muab tsim cia, nws muab lub ntiajteb tsim ruaj khov, nws tsis tsim nyob do cuas, nws tsim kom muaj neeg nyob. Nws hais tias, ‘Kuv yog [Yehauvas,] tsis muaj dua lwm tus li lawm.’”​—Yaxaya 45:18.

Hauv zaj no, peb tau kawm txog tej uas phau Vajlugkub qhia txog lub ntiajteb thiab noob neeb yav tom hauv ntej. Yog tias xav paub ntxiv txog lub ntsiab no, mus saib zaj kawm 5 hauv phau ntawv Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb! uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm lossis mus saib hauv www.jw.org/hmn

Koj kuj saib tau zaj yeeb yaj kiab Vim Li Cas Vajtswv Tsim Lub Ntiajteb? hauv www.jw.org/hmn. (Mus rau TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB)