Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

TSIM DHEEV! Phau 4 Xyoo 2017 | Lub Ntiajteb Kub Ntxhov Heev

Vim li cas lub ntiajteb thiaj kub ntxhov ua luaj?

Phau Vajlugkub hais tias: “Tsis yog neeg coj tau neeg tshais kauj ruam.”​—Yelemi 10:23.

Phau Tsim Dheev! no qhia seb vim li cas coob leej ntau tus ho muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej.

 

THAWJ ZAJ

Lub Ntiajteb Kub Ntxhov Heev Los Tsis Yog?

Tau muab lub moos Doomsday Clock txav kom ze hnub uas ntiajteb yuav raug xwm txheej loj kawg li. Rau caum xyoo tas los, hnub ntawd tsis tau ze npaum no ib zaug li! Hnub kawg puas yuav los tiag?

THAWJ ZAJ

Nrhiav Cov Lus Teb

Tej xov xwm uas neeg tshaj tawm ua rau coob tus xav tias yuav kho tsis tau tej teeb meem hauv lub ntiajteb. Tej teeb meem no puas loj ua luaj twg?

THAWJ ZAJ

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub twb qhia txog tej teeb meem uas peb pom hauv lub ntiajteb no tsheej puas xyoo tas los no lawm.

KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

Qhia Kom Menyuam Paub Txo Hwjchim

Qhov uas qhia koj tus menyuam kom txo hwjchim tsis yog nws yuav tsis saib nws tus kheej rau nqes.

LIAJ IA TEBCHAWS

Ncig Xyuas Tebchaws New Zealand

Txawm lub tebchaws no nyob nraim nkoos xwb los, ib xyoo twg yeej muaj txog li 3 plhom tus tibneeg thoob ntiajteb tuaj ncig ua si. Vim li cas tibneeg nyiam mus xyuas ua luaj li?

COV NEEG TXHEEJ THAUD

Alhazen

Tej zaum koj yuav tsis tau hnov txog lub npe no. Txawm li ntawd los, nws tes haujlwm yeej pab tau koj heev.

VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Vajtswv Lub Npe

Thaum hais txog tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tibneeg yeej siv ntau lub npe meej mom. Tiamsis nws kuj muaj ib lub npe thiab.

Tej Ntsiab Lus Rau Phau Tsim Dheev! Xyoo 2017

Tej ntsiab lus rau tej zaj xyoo 2017.

Muaj Dua Lwm Yam Hauv Lub Vej Xaij No

Hais Lus Tseeb

Ua cas tsim nyog hais lus tseeb rau txhua lub sijhawm?