Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 PAB COV UAS MUAJ KEV QUAJ NTSUAG

Txojkev Zoo Tshaj Uas Pab Tau Cov Quaj Ntsuag

Txojkev Zoo Tshaj Uas Pab Tau Cov Quaj Ntsuag

NIAJ HNUB NO MUAJ COOB LEEJ NTAU TUS TSHAWB NRHIAV TXOG KEV QUAJ NTSUAG. Tiamsis zoo li peb tau kawm, tej tswvyim uas zoo tshaj yog qhia raws li phau Vajlugkub. Qhov no ua pov thawj tias phau Vajlugkub yeej pab tau txhua tiam neeg. Peb tso siab tau rau tej lus hauv phau Vajlugkub. Tsuas yog phau Vajlugkub xwb, thiaj muaj tej lus cog tseg uas yuav nplig tau cov quaj ntsuag siab tiag tiag.

  • Txawm yus tus neeg tsis nyob lawm los, nws tsis raug kev txom nyem lawm

    Nqe Vajlugkub hauv Laj Lim Tswvyim 9:5 hais tias: “Cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm.” Muaj dua ib nqes hais tias: “Lawv tej tswvyim yuav kawg rau hnub ntawd.” (Ntawv Nkauj 146:4, TMZ) Phau Vajlugkub thiaj muab cov tuag piv ib yam li tsaug zog xwb.​—Yauhas 11:11.

  • Muaj kev ntseeg rau Vajtswv yuav nplig tau yus lub siab

    Nqe Vajlugkub hauv Ntawv Nkauj 34:15 hais tias: “[Yehauvas] * tsa qhov muag ntsia ntsoov cov uas ncaj ncees, thiab tig ntsej mloog lawv tej lus quaj thov.” Yog li ntawd, thaum peb thov Vajtswv tsis yog peb lam thov kom peb siab nqeg xwb. Kev thov Vajtswv pab kom peb pom tias muaj Vajtswv tiag thiab peb nrog tau nws sib raug zoo. Nws yog tus tsim peb, tus pub dag zog rau peb thiab nplig tau peb lub siab.

  • Muaj lus cog tseg zoo heev txog yav tom hauv ntej

    Phau Vajlugkub cog lus tias muaj ib hnub yav tom hauv ntej Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los nyob hauv ntiajteb no tiag tiag! Phau Vajlugkub hais tias thaum ntawd Vajtswv “yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”​—Qhia Tshwm 21:3, 4.

Muaj coob leej ntau tus tau los ntseeg tus Vajtswv hauv phau Vajlugkub hu ua Yehauvas. Lawv tso siab tias muaj ib hnub Vajtswv Yehauvas yuav tsa lawv tus neeg sawv rov qab los. Xav txog ib tug niam tais hu ua Iab. Nws thiab nws tus txiv sib yuav tau 65 xyoos, nws tus txiv mam tas sim neej. Iab hais tias: “Phau Vajlugkub cog lus tias cov tuag tsis raug kev txom nyem lawm, thiab Vajtswv tseem nco ntsoov lawv. Lub caij no nyuaj kuv siab tshaj plaws li. Thaum kuv nco kuv tus txiv kuv xav txog tej lus cog tseg no, kuv thiaj nyiaj dhau xwb.”

Tus pojniam hu ua Maiv uas peb twb kawm txog lawd hais tias: “Txij hnub uas Thaiv tag sim neej lawd, kuv yeej pom Yehauvas tuav rawv kuv txhais tes rau lub caij nyuaj siab ntawd. Ua rau kuv yimhuab ntseeg phau Vajlugkub tej lus cog tseg tias cov tuag yuav sawv rov los tiag. Tej lus ntawd yuav txhawb kuv lub zog mus txog thaum kuv rov pom Thaiv dua.”

Muaj ntau plhom leej thoob ntiajteb uas tso siab plhuav rau phau Vajlugkub. Txawm koj xav tias tej uas phau Vajlugkub qhia tsis txaus ntseeg lossis yog npau suav xwb los, tsim nyog koj lauj sijhawm los kawm seb puas muaj tau tiag. Yog koj kawm, koj yuav pom tias phau Vajlugkub qhia tau muaj chaw txawb chaw rau. Tsis muaj ib yam yuav nplig tau cov quaj ntsuag siab npaum li phau Vajlugkub.

KAWM NTXIV SEB MUAJ KEV VAM LI CAS RAU COV TUAG

Mus saib ib zaj yeeb yaj kiab uas qhia txog lub ntsiab no hauv peb lub vej xaij, jw.org/hmn

Phau Vajlugkub cog lus tias muaj ib hnub Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los ua neej nyob

 COV TUAG ZOO LI CAS LAWD?

Thaum tibneeg tuag, lawv mus dua twg lawm? Phau Vajlugkub qhia meej txog qhov no kom peb muaj kev cia siab rau yav tom ntej

Mus rau TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB (Xaiv Lub Ntsiab Me: Phau Vajlugkub)

KOJ PUAS XAV HNOV XOV ZOO?

Tsuas hnov txog xov xwm phem nkaus xwb. Puas yuav hnov xov xwm zoo ib zaug li? Zaj yeeb yaj kiab no qhia txog phau ntawv Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb!

Mus rau TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB (Xaiv Lub Ntsiab Me: Kev Sib Txoos Thiab Haujlwm Tshaj Tawm)

^ nqe 7 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.