Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 PAB COV UAS MUAJ KEV QUAJ NTSUAG

Kev Quaj Ntsuag Zoo Li Cas?

Kev Quaj Ntsuag Zoo Li Cas?

Cov neeg tshawb fawb hais tias thaum yus tus neeg tuag lawd, yus ntsuas tau kev quaj ntsuag zoo li yus nqes ib theem ntaiv zuj zus mus txog thaum yus lub siab nqeg. Tiamsis qhov tseeb tiag, tibneeg ib tug quaj ntsuag txawv ib tug. Tej tug quaj heev, tej tug ho tsis quaj li. Puas yog ib tug mob siab dua ib tug? Puas yog nws tauv kua muag xwb? Kuj tsis yog li ntawd thiab. Tej zaum ib haiv neeg quaj ntsuag txawv ntawm ib haiv. Qhov uas yus quaj ntsuag nyob ntawm yus kua muag tob los ntiav, seb yus lub neej zoo li cas, thiab seb yus tus neeg tuag li cas.

YUAV NYUAJ SIAB NPAUM LI CAS?

Thaum yus tus neeg tas sim neej lawd, tej zaum yus tsis paub tias xyov yuav nyuaj siab npaum li cas. Tiamsis coob tus kuj raug li nram no:

Nyuaj siab dhau lawm. Ib txhia nyob nyob cia li quaj vim nco lawv tus neeg heev. Ib txhia ho xav txog thaum lawv tus neeg tseem nyob lossis lawv ua npau suav pom ces ua rau lawv quaj. Tej zaud thaum lawv tus neeg nyuam qhuav tuag, lawv twb ntseeg tsis tau tias nws tuag lawm tiag. Ib tug hu ua Maiv tau raug li no thaum nws tus txiv tuag. Thaiv cia li mob nthawv nthav tuag xwb. Maiv hais tias: “Thaum ntej kuv ib ce loog tas. Kuv twb quaj tsis taus li. Muaj tej lub sijhawm kuv cia li ua tsis taus pa. Kuv ntseeg tsis tau tias nws tuag lawm tiag.”

Coob tus ntxhov siab, npau taws, thiab tu siab. Ib leej txiv hu ua Vaj hais tias, “Wb tus tub Lis muaj 24 xyoos xwb nws cia li tas sim neej lawm. Tom qab nws tuag tau ib ntus lawm los, Zuag wb tseem npau taws heev. Wb xav tsis thoob rau qhov wb ib txwm tsis ua neeg npau nco li ntawd. Wb kuj tu siab tias ua cas wb pab tsis tau wb tus tub tshaj ntawd.” Muaj dua ib tug hu ua Nruas uas nws tus pojniam mob ntev loo mam tuag. Nws kuj tu siab heev thiab. Nws hais tias: “Thaum ntej kuv xav tias ntshe yog tim kuv phem, Vajtswv thiaj cia kuv raug txom nyem li no. Tiamsis qhov uas kuv xav li ntawd ho nkaug kuv lub siab tias kuv liam txim rau Vajtswv lawm thiab.” Tus txiv neej hu ua Kaus uas peb nyeem tag lawm hais tias, “Muaj zaum puav kuv tseem chim rau kuv pojniam tias ua cas nws muab kuv tso tseg. Tiamsis kuj ua rau kuv tu siab tias ua cas kuv ho xav phem li ntawd. Twb tsis yog tim nws.”

Xav tsis tau tom ntej tom qab. Muaj tej lub caij cov uas quaj ntsuag ntxhov siab heev, lawv cia li xav tsis tau tom ntej tom qab lawm. Tej zaum ib txhia xav tias lawv hnov zoo li lawv tus neeg nyob ze ze lawv, kuj zoo li lawv hnov nws lub suab, lossis cuag li lawv pom nws nyob ntawm tej. Ib txhia ho xav txog ntau yam ces lawv cim tsis tau ub tau no lawm. Maiv hais tias: “Tej thaud kuv tabtom nrog lwm tus tham pem los kuv tsis nco qab tej uas kuv nyuam qhuav hais vim kuv xav kuv lwm yam lawm. Kuv lub siab nyob tsis tswm li, xav mus xav los txog hnub uas kuv tus txiv tuag, kuv thiaj ntxhov siab heev.”

Xav ua twm zeej. Thaum ib tug neeg quaj ntsuag, tej zaum nws tsis xav poo npoj lossis yuav meem txom rau tus ub tus no. Kaus hais tias: “Thaum kuv nrog cov muaj txij nkawm ua ke los kuv tsis phim lawv, nrog cov tsis muaj los kuj tsis phim lawv thiab.” Niam Vaj ho hais tias: “Meem txom kuv heev thaum kuv hnov luag tej yws. Lawv tej kev nyuaj siab twb tsis npaum li wb! Ib txhia niam txiv tseem qhuas lawv tej menyuam lub neej rau wb thiab. Kuv pab lawv zoo siab tiamsis kuv tsis xav mloog li. Kuv tus txiv wb paub tias wb yuav tsum ua ib siab nrog luag ua neej mus ntxiv, tiamsis lub caij ntawd wb siab tsis ntev rau leejtwg kiag li.”

Xeeb mob xeeb nkeeg. Lub caij quaj ntsuag ib txhia yuag tas tsis qab los noj mov, ib txhia noj  ntau dhau lawm ces ho puv tuaj. Ib txhia pw tsis tsaug zog li, muaj dua ib txhia ho pw tas hnub. Muaj ib tug hu ua Looj uas nws txiv tau tas sim neej lawm. Tau ib xyoos nkaus tom qab nws txiv tuag nws pw tsis tsaug zog li. Nws hais tias: “Txhua hmo kuv tsim tib lub sijhawm, nyuaj siab tias kuv txiv tsis nyob lawm tiag.”

Lub caij uas Nruas quaj ntsuag nws txawm mob txawv heev. Nws hais tias: “Kuv mus cuag kws kho mob ob peb zaug, tiamsis kws kho mob hais tias ntshe kuv nyuaj siab thiaj mob li ntawd xwb.” Ntev mus ntev tuaj, Nruas txawm zoo zuj zus lawm tiag. Qhov uas Nruas mus cuag kws kho mob yog ib qho zoo. Thaum yus tabtom quaj ntsuag ua tau rau yus lub cev tsis muaj zog tiv kab mob npaum li thaum yus kaj siab. Kev quaj ntsuag ua tau rau yus lub cev xeeb lwm yam mob. Yog yus twb muaj ib tug mob lawd ces kuj ua tau kom tus mob ntawd huam tuaj thiab.

Nyuaj leg tej haujlwm tseem ceeb. Vaj hais tias: “Tom qab Lis tuag lawd, tsis yog wb xa xov mus qhia tej nruab ze thiab tej phoojywg xwb. Tiamsis wb tseem xa xov mus rau Lis tus lospav tom haujlwm, thiab nws tus tswv tsev tibsi. Muaj ntaub ntawv ntau heev rau wb lis. Wb tseem mus tu nws tej khoom ub khoom no thiab. Thaum ntawd nyuaj siab kawg li, wb qaug zog zis, mob hlwb kawg kiag li. Txawm li ntawd los wb rau siab ntso lis, tes haujlwm thiaj tiav.”

Muaj ib txhia twb tau ntev loo lawm, lawv mam nyuaj siab. Thaum txog caij lis tej haujlwm uas lawv tus neeg ib txwm saib xyuas mas nyuaj siab kawg li. Maiv tau raug li no. Nws hais tias: “Thaiv yog tus tuav wb tej ntaub ntawv tseem ceeb ntsig txog nyiaj txiag thiab haujlwm. Nimno kuv yuav tau leg. Qhov no tseem tsub ib lub nra hnyav rau kuv ntxiv. Kuv thiaj xav tias xyov yuav ua li cas leg tej haujlwm no kom tiav.”

Tej qauv no pab kom peb pom tias thaum yus tus neeg tas sim neej lawd, tsis yog mob siab xwb, tiamsis mob hlwb thiab ua rau yus qaug zog zis. Kev ploj kev tuag yeej dua rhe yus lub siab tiag tiag li. Thaum tsis tau muaj xwm es yus twb paub txog tej no lawd, ces yuav pab tau kom yus thev taus dua. Nco ntsoov tias tsis yog txhua tus yuav nyuaj siab ib yam li tau hais los saum no. Tiamsis yog peb ho ntsib kev nyuaj siab li no los, tsis yog raug yus ib leeg xwb. Coob tus kuj raug li no dua lawm thiab.

PUAS YUAV MUAJ HNUB UAS KUV ROV ZOO SIAB DUA?

Yuav nyuaj siab npaum li cas? Ntev zuj zus ces yus ua taus ib siab lawm. Tsis yog yus yuav nyuaj siab mus tas lub neej. Yus yeej nco ntsoov yus tus neeg tiamsis yus tsis mob siab npaum li thaum xub thawj lawm. Thaum rov txog hnub uas nws tuag, lossis tej hnub tseem ceeb xws li thaum yus ua tshoob, ces tej zaum yuav ua rau yus nco nws heev. Tiamsis feem coob pom tias ib xyoos tas ib xyoos tuaj ces lawv tseg taus zuj zus lawm. Lawv mam ua taus neej mus ntxiv ib yam li luag tej. Yog muaj tej phoojywg nruab ze txhawb, thiab yog tus quaj ntsuag nrhiav kev pab, ces nws yuav nyiaj taus dua.

Yuav nyuaj siab mus txog tav twg? Muaj ib txhia mas, thawj ob peb lub hlis tom qab lawv tus neeg tuag, yog lub caij lawv nyuaj siab tshaj. Coob tus ho piav tias ib ob xyoos tom qab ntawd, lawv mam rov kaj siab tuaj. Ib txhia tseem quaj ntsuag ntev tshaj ntawd thiab. * Nruas hais tias: “Kuv ces, kuv quaj ntsuag thiab nyuaj siab heev tau 3 lub xyoos nkaus.”

Ib tug neeg txawv ntawm ib tug, yog li ntawd ua siab ntev peem ib hnub dhau ib hnub. Ua siab loj rau qhov tsis yog yus yuav nyuaj siab li no mus li. Ua li, puas muaj tej yam uas yuav nplig tau yus siab tamsim no thiab pab kom yus lub siab nqeg? Thov nyeem ntxiv.

Yog peb ho ntsib kev nyuaj siab li no los, tsis yog raug yus xwb

^ nqe 17 Cov neeg tshawb fawb txog kev nyuaj siab hais tias tsuas muaj tsawg tsawg tus thiaj yog cov uas quaj ntsuag ntev ntev heev (lus Askiv hu ua “complicated” lossis “chronic”). Yog nyuaj siab heev npaum li ntawd ces kuj zoo mus cuag kws kho mob seb lawv pab puas tau yus li cas.