Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 3 Xyoo 2017

 VAJTSWV TXOJLUS QHIA

Neeg Qaum Ntuj

Neeg Qaum Ntuj

Muaj ntaub ntawv, duab, thiab yeeb yaj kiab ua ntsig txog cov neeg qaum ntuj. Ua li, neeg qaum ntuj zoo li cas xwb? Lawv puas muaj haujlwm dabtsi ua?

Neeg qaum ntuj zoo li cas?

VAJTSWV TXOJLUS HAIS LI NO

 

Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tsim cov neeg qaum ntuj. Nws tsim lawv ua ntej tsim ntiajteb thiab tibneeg. Neeg qaum ntuj ntse thiab muaj hwjchim tshaj tibneeg. Lawv nrog Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tibneeg mus tsis txog thiab pom tsis tau. (Yauj 38:4, 7) Phau Vajlugkub hais tias neeg qaum ntuj muaj lub cev “plig” thiab muab lawv hu ua “cov tub txib.”​—Ntawv Nkauj 103:20; 104:4. *

Muaj pes tsawg tus tubtxib saum ntuj? Muaj coob heev suav tsis txheeb. Muaj “qas txhiab qas vam” leej nyob puag ncig Vajtswv. (Qhia Tshwm 5:11) Qas txhiab qas vam leej yeej coob kawg li!

“Kuv saib . . . cov tubtxib saum ntuj coob coob . . . , suav muaj qas txhiab qas vam leej nyob puag ncig lub zwm txwv.”​Qhia Tshwm 5:11.

Puag thaum ub, cov tubtxib saum ntuj muaj haujlwm dabtsi ua?

VAJTSWV TXOJLUS HAIS LI NO

 

Vajtswv txib kom cov tubtxib saum ntuj cev lus thiab xa xov. * Phau Vajlugkub hais tias lawv ua tau txujci thiab. Vajtswv txib ib tug tubtxib saum ntuj los foom koob hmoov rau Aplahas thiab kom nws txhob muab Yiha tua xyeem. (Chiv Keeb 22:11-18) Thaum Mauxe pom tsob ntoo kub hnyiab, ib tug tubtxib saum ntuj tshwm los hais rau nws tias Vajtswv yuav txib nws mus ua ib teg haujlwm tseem ceeb. (Khiav Dim 3:1, 2) Thaum Daniyee tus uas cev Vajtswv lus, raug muab pov rau hauv qhov tsov, “Vajtswv txib nws tus tubtxib saum ntuj tuaj kaw tsov ntxhuav qhov ncauj.”​—Daniyee 6:22.

[Yehauvas] tus tubtxib saum ntuj los tshwm hauv cov nplaim taws uas cig hauv ib tsob ntoo rau Mauxe pom.”​Khiav Dim 3:2.

 Niaj hnub no, cov tubtxib saum ntuj ua haujlwm dabtsi?

VAJTSWV TXOJLUS HAIS LI NO

 

Peb yeej tsis paub txhua txoj haujlwm uas nimno cov tubtxib saum ntuj ua. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias lawv niaj hnub pab cov uas xav paub Vajtswv los cuag nws.​—Tubtxib Tes Haujlwm 8:26-35; 10:1-22; Qhia Tshwm 14:6, 7.

Yehauvas ua rau Yakhauj ua npau suav pom cov tubtxib saum ntuj nce mus mus los los ntawm “ib tug ntaiv” uas tuam hauv ntiajteb nto plaws saum ntuj. (Chiv Keeb 28:10-12) Zaj npau suav no qhia li cas rau Yakhauj? Qhia tias Vajtswv Yehauvas kom nws cov tubtxib saum ntuj pab cov uas npuab siab nws. Niaj hnub no, cov tubtxib tseem pab tibneeg ib yam li ntawd thiab.​—Chiv Keeb 24:40; Khiav Dim 14:19; Ntawv Nkauj 34:7.

[Muaj] ib tug ntaiv tuam hauv ntiajteb, lub hau ntaiv nto plaws saum ntuj. Ua ciav Vajtswv cov tubtxib saum ntuj tabtom nce nce nqes nqes tus ntaiv ntawd.”​Chiv Keeb 28:12.

^ nqe 6 Phau Vajlugkub qhia tias tej plig ntawd ib txhia ntxeev siab tawm tsam Vajtswv, thiaj muab lawv hu ua cov “dab.”​—Luka 10:17-20.

^ nqe 11 Xub sau phau Vajlugkub ua lus Henplais thiab lus Kili. Ob yam lus no puavleej muab “tubtxib saum ntuj” txhais ua “tub xa xov.”