Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tsim Dheev!  |  Phau 3 Xyoo 2017

 KEV PAB LUB CUAB LUB YIG | COB MENYUAM

Txib Menyuam Ua Haujlwm

Txib Menyuam Ua Haujlwm

UA CAS NYUAJ UA LUAJ

Tej yim neeg kheev txib menyuam ua haujlwm hauv vaj hauv tsev, cov menyuam los yeej nqes tes pab. Lwm cov tsis kheev txib menyuam, tej menyuam kuj tsis swm ua haujlwm hauv vaj hauv tsev.

Cov neeg tshawb txujci pom tias hauv Amelikas thiab Askiv teb, tej metub menyuam tsuas xav tau los xwb tsis xav khwv lawm. Steven yog ib leej txiv uas hais tias: “Nimno, feem coob cov ua niam ua txiv tsis txib menyuam ua dabtsi, lawv cia tej menyuam saib T.V., tua nkees, thiab mus Is Taws Nej xwb.”

Koj xav li cas? Puas tsim nyog txib menyuam lawm? Yog txib menyuam kuj pab tau tsev du lug, tiamsis puas pab kom lawv tsim txiaj?

YUAV TSUM NKAG SIAB

Thaum menyuam kawm ntawv ntau heev thiab lawb lig lig, cov niam txiv ib txhia tsis xav txib menyuam ua haujlwm hauv vaj hauv tsev. Tiamsis yog menyuam ua haujlwm hauv tsev, yuav muaj qab hau dabtsi?

Menyuam yuav paub qab hau. Cov menyuam uas niam txiv txib ua haujlwm hauv vaj hauv tsev yimhuab txawj ntawv. Yuav kom ib tug menyuam txawj ntawv, nws yuav tsum ua siab tawv, paub tswj nws tus kheej, thiab kub siab kawm. Thaum nws ua haujlwm hauv vaj hauv tsev, nws yuav kawm tau tej yam no.

Menyuam yuav xam pom lwm tus. Ib txhia pom tias yog niam txiv txib menyuam ua haujlwm hauv vaj hauv tsev, thaum menyuam hlob lawd, lawv yuav nqes tes pab lwm tus dua. Vim li cas? Thaum menyuam ua haujlwm hauv vaj hauv tsev twb yog lawv xam pom lwm tus ua ntej. Steven hais ntxiv tias: ‘Yog cov niam txiv tsis txib menyuam ces menyuam yuav tos lwm tus thiaj lawv xwb. Thaum menyuam hlob lawd, lawv yuav tsis paub mus khwv noj khwv haus.’

Tsev neeg yuav koom tau ib lub siab. Cov menyuam uas ua haujlwm hauv vaj hauv tsev yuav pom tias lawv tes haujlwm tseem ceeb thiab muaj nqes rau lub cuab lub yig. Yog cov niam txiv cia menyuam nyob lig lig tom tsev kawm ntawv, ces menyuam yuav tsis muaj sijhawm pab hauv vaj hauv tsev. Lawv yuav xav tias lawv tes haujlwm  hauv tsev tsis tseem ceeb. Muab xav li no: Yog koj tus menyuam tsuas xav zeem phoojywg nrog cov uas ntaus pob xwb, nws puas yuav nrog tau nej tsev neeg koom ib lub siab?

YUAV UA LI CAS

Pib thaum yau. Muaj tej txhia hais tias thaum menyuam muaj 3 xyoos xwb, cia li txib lawv ua haujlwm. Lwm cov hais tias kuj txib tau thaum twb tsis tau muaj 2 xyoos thiab. Vim li cas thiaj hais li no? Rau qhov menyuam yaus yeej raws nraim niam txiv thiab xav pab nkawd ua haujlwm.​—Hauv paus ntsiab lus: Paj Lug 22:6.

Txib tus hlob rau tus yau. Ib tug menyuam muaj 3 xyoos twb txawj khaws nws tej khoom ua si mus cia, so dej txeej, thiab khaws khaub ncaws cia. Cov hlob txawj nqus tsev, ntxuav tsheb, thiab ua zaub mov noj. Txib menyuam raws li lawv muaj peevxwm. Tej zaum lawv yuav nquag ua tej haujlwm no thiab.

Saib tej haujlwm hauv vaj hauv tsev tseem ceeb. Tej zaum yuav tsis yoojyim txib menyuam vim lawv muaj ntaub ntawv ntau heev ua. Tiamsis phau ntawv The Price of Privilege hais tias yog cov niam txiv tsis txib menyuam vim lawv xav kom xeem tau ntawv, ces “lawv xav yuam kev” lawm. Thaum menyuam ua haujlwm hauv vaj hauv tsev, yimhuab pab lawv kawm tau xwb. Lawv xyaum tau tus cwj pwm zoo uas yuav pab lawv ua neej yav tom hauv ntej.​—Hauv paus ntsiab lus: Filipi 1:10.

Txhob txeeb ua. Tej zaum nws yuav siv sijhawm ntev heev los ua ib nyuag qhov haujlwm xwb. Tej zaum nws ua tas los tsis huv li koj siab xav. Txawm li ntawd los, tsis txhob nthos nkaus ua. Koj qhia tsis yog qhia kom menyuam txawj tu vaj tu tsev ib yam li tus neeg laus. Qhov tseem ceeb yog koj cia nws ua, ces qhia kom nws txaus siab rau nws tes haujlwm.​—Hauv paus ntsiab lus: Laj Lim Tswvyim 3:22.

Nco ntsoov yam tseem ceeb. Ib txhia xav tias cov niam txiv yuav tau ntiav menyuam ua haujlwm hauv vaj hauv tsev. Lwm cov xav tias yog ntiav li ntawd menyuam tsuas xav txog tej nyiaj uas lawv yuav tau xwb, tsis xav txog qhov uas nqes tes sib pab. Lawv ceeb toom tias thaum tus menyuam tseg tau nyiaj ntau, nws yuav tsis kam pab lawm. Yog muaj li no, nws yuav tsis pom tias kev sib pab hauv lub cuab lub yig muaj nqes. Yog li, tej zaum yuav zoo dua rau cov niam txiv tsis txhob ntiav menyuam ua haujlwm hauv tsev, nws muaj nws caij pub.