Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | PUAS YOG VAJTSWV TXOJLUS TIAG?

Phau Vajlugkub Qhia Meej Txhua Fab

Phau Vajlugkub Qhia Meej Txhua Fab

Tej Txujci

PHAU VAJLUGKUB tsis yog ib phau ntawv uas qhia txhua yam txujci hauv ntiajteb. Tiamsis thaum phau Vajlugkub hais txog tej txujci, yeej muaj tseeb tiag. Cia peb kawm txog 2 yam xwb.

HUAB LIM DEJ NAG

HUAB LIM DEJ NAG

Phau Vajlugkub hais tias: “[Vajtswv] rub tej ncos dej mus rau saud muab tso hauv cov huab ua nag los, mas tej huab muab hliv los.”​—Yauj 36:27, 28.

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv, tus uas muaj zog tshaj lub hnub, “rub tej ncos dej” mus ua huab, kom muaj dej nag los ywg lub ntiajteb. Niaj hnub no tej neeg txawj ntse uas kawm txog tej huab cua twb tsis tau paub txhij txhua tias ua li cas lub ntuj ho txawj los nag. Yeej muaj tseeb li phau Vajlugkub hais: “Tsis muaj leejtwg paub hais tias, nws ua li cas tej huab thiaj txawj xob.” (Yauj 36:29, VTL) Tus Kws tsim tej huab thiaj nkag siab tias huab lim dej nag li cas tiag. Ua ntej uas tibneeg twb tsis tau txawj tshawb txog tej huab, Vajtswv twb kom muab sau rau hauv phau Vajlugkub lawm.

KEV XEEB TUB

KEEB

Vajntxwv Davi sau hauv phau Vajlugkub tau 3,000 lawm tias: “Thaum xeeb kuv hauv nruab thiab, koj twb pom kuv lawm. Koj yuav tsim kuv zoo li cas koj twb muab teev tseg rau hauv koj phau ntawv lawm.” (Ntawv Nkauj 139:16, NW) Davi piav tias cuag li muaj “ib phau ntawv” teev tseg tias ib tug menyuam xeeb li cas hauv nruab thiab.

Puag tom qab no, kwv lam xyoo 1850, mam muaj ib tug yawg tshawb txujci hu ua Gregor Mendel, tshawb pom txog cov keeb hauv nroj tsuag. Thiab tsis ntev dhau los no xwb, nyob rau lub 4 Hlis xyoo 2003, tej neeg txawj ntse mam tshawb tau tag nrho cov keeb hauv tibneeg nruab ce. Lawv tshawb pom tias cov keeb ntawd zoo li ib phau ntawv tiag. Txhua yam uas nyob hauv tej keeb qhia kom tej noob ntsha paub xeeb los ua tau ib tug menyuam muaj txhij txhua. Lawv muab tej keeb piv rau “ib phau ntawv uas xeeb ib puas tsav yam.” Vim li cas phau Vajlugkub qhia raug ua luaj? Vajntxwv Davi hais tias: “[Yehauvas] * . . . kom kuv hais, nws tej lus nyob ntawm kuv tus nplaig.”​—2 Xamuyee 23:2.

 Yav Tom Hauv Ntej

YEEJ tsis muaj leejtwg paub tias yav tom hauv ntej lub tebchaws twg yuav sawv lub twg yuav poob. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tau txog ntau lub tebchaws thiab ntau lub nroog. Cia peb tham txog 2 lub tebchaws xwb.

LUB NROOG NPANPILOO

Puag thaum ub lub nroog Npanpiloo loj dav thiab yog ib lub tseem fwv muaj hwjchim kav sab Axia tau ntau pua xyoo. Tiamsis Vajtswv tshoov tus cev lus hu ua Yaxaya kom sau txog Vajntxwv Xailab. Nws hais tias Xailab yuav sawv tawm tsam Npanpiloo. Lub nroog ntawd yuav raug rhuav tshem nyob do cuas cia. (Yaxaya 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Puas muaj li ntawd tiag?

KEEB KWM

Lub 10 Hli xyoo 539 ua ntej Yexus, tus thawj tub rog Xailab txawm tuaj ntaus yeej lub nroog Npanpiloo tiag. Ntev zuj zus mus tej kwj deg uas vij lub nroog ntawd txawm pib qhuav tsis muaj neeg tu li lawm. Tej neeg tshawb fawb pom tias txij xyoo 200 tom qab Yexus, tsis muaj neeg nyob hauv lub nroog ntawd lawm. Niaj hnub no lub nroog ntawd nyob “do cuas qhuav qhawv cia” raws nkaus li phau Vajlugkub tej lus faj lem ntag.​—Yelemi 50:13.

Ua li cas phau Vajlugkub ho hais tau meej ua luaj? Vim tias “Vajtswv qhia rau Yaxaya uas yog Amoj tus tub [ua yog toog] pom txog Npanpiloo.”​—Yaxaya 13:1.

NINAVE “YUAV QHUAV QHAWV YAM LI NTUJ NRAG TEB DO”

Ninave yog cov Axilia lub tuam ceeb nroog. Txhua tus uas pom lub nroog no qhuas tias zoo nkauj tshaj plaws. Lawv pua tej kev dav fo, muaj tshav puam zoo nkauj, muaj tsev loj thiab txaus qhuas heev. Txawm li ntawd los tus cev Vajtswv lus hu ua Xefaniya hais tias lub nroog Ninave yuav raug “nyob do cuas cia, thiab yuav qhuav qhawv yam li ntuj nrag teb do.”​—Xefaniya 2:13-15.

Puas muaj li ntawd tiag? Xyoo 600 ua ntej Yexus, cov Npanpiloo thiab cov Midia txawm tuaj ntaus yeej lub nroog Ninave tiag. Tau 2,500 xyoo tom qab ntawd tsis muaj leejtwg ntseeg tias muaj lub nroog Ninave nyob qhovtwg li! Kwvlam xyoo 1850 tej neeg tshawb fawb mam nrhiav tau Ninave. Txawm lawv nrhiav tau lawm los lub koom haum Global Heritage Fund ntshai tsam yuav rov “ploj mus ib txhis” vim muaj tub sab tsoo thiab tej ntsa zeb txawj po txawj khis.

Vim li cas Xefaniya ho hais raug ua luaj? Nws hais hlo tias: “Cov lus no yog [Yehauvas] hais tuaj rau kuv.”​—Xefaniya 1:1.

 Yuav Nrhiav Kev Pab Qhovtwg Los?

PHAU VAJLUGKUB pab tau peb. Nyeem ntxiv mus seb phau Vajlugkub qhia li cas.

VIM LI CAS HO MUAJ KEV LIMHIAM THIAB KEV TXOM NYEM?

Phau Vajlugkub qhia tias kev limhiam thiab kev txom nyem pib los li cas.

  1. “Muaj qee leej ho raug cov uas muaj hwjchim ntawd quabyuam txomnyem ntsuav.”​Laj Lim Tswvyim (Tub Lajlim) 8:9, VTL.

    Tibneeg tsis txawj kav, kuj muaj tej tug kav tsis ncaj thiaj ua rau laj mej pejxeem raug kev ceeblaj txom nyem.

  2. “Tsis muaj leejtwg paub hais tias kev puastsuaj yuav los raug nws thaum twg.”​Laj Lim Tswvyim (Tej Lus Qhia) 9:12, TMZ.

    Tsis muaj leejtwg paub tias yuav raug xwm txheej lossis raug mob raug nkeeg rau lub caij twg, qhovtwg, thiab txojke twg.

  3. “Lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd.”​Loos 5:12.

    Thaum ntuj tsim teb raug yeej tsis muaj kev ploj kev tuag li. Tiamsis tom qab thawj nkawm niam txiv sawv tawm tsam tus Tswv Tsim, “lub txim [mam] tshwm los rau hauv lub ntiajteb.”

Phau Vajlugkub qhia ntxiv tias Vajtswv yuav “so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:3, 4.

TOM QAB IB TUG NEEG TUAG, UA LI CAS RAU NWS LAWD?

Phau Vajlugkub qhia tias thaum tibneeg tuag, lawv tsis paub dabtsi thiab ua tsis tau dabtsi li lawm. Laj Lim Tswvyim 9:5 hais tias: “Cov uas tseem ciaj yeej paub tias lawv yuav tuag, tiamsis cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li.” Thaum tibneeg tuag, lawv “tsis muaj kev xav” lawm. (Laj Lim Tswvyim 9:10) Lawv lub hlwb, lub cev nres tas. Yog li ntawd, thaum tibneeg tuag lawv yeej ua tsis tau dabtsi li.

Txawm li ntawd los, phau Vajlugkub qhia tias yav tom hauv ntej Vajtswv yuav tsa cov uas tuag lawd ciaj sawv rov los.​—Hauxeya 13:14; Yauhas 11:11-14.

YUAV UA LI CAS LUB NEEJ THIAJ MUAJ HAUV PAUS HAUV NTSIS?

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv Yehauvas tsim tus txivneej thiab tus pojniam. (Chiv Keeb 1:27) Phau Vajlugkub muab tus txivneej hu ua Vajtswv “tus tub.” (Luka 3:38) Vajtswv tsim tibneeg nrog nws sib raug zoo, thiab nyob kaj siab lug hauv ntiajteb no mus ib txhis. Noob neej yeej muaj lub siab xav paub Vajtswv. Phau Vajlugkub thiaj hais tias:  “Tus uas tau nyob kaj siab lug, yog tus uas . . . tshawb nrhiav [Yehauvas] txoj kevcai nruab hnub hmo ntuj.”​—Ntawv Nkauj 1:1-3.

Tsis tas li ntawd xwb phau Vajlugkub cog lus tias “cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.” (Luka 11:28) Phau Vajlugkub tsis yog qhia kom peb paub Vajtswv xwb, tiamsis kuj qhia seb yuav ua li cas peb thiaj tau lub neej zoo tamsim no thiab muaj kev vam rau yav tom hauv ntej.

Tus Tswv Tsim Koj

TIBNEEG thoob ntiajteb twb pom lawm tias phau Vajlugkub tsis yog neeg tej keeb kwm xwb. Lawv pom tias muaj pov thawj, lawv thiaj ntseeg tias phau Vajlugkub yog Vajtswv txojlus tiag. Phau Vajlugkub yog Vajtswv muab pub rau noob neej kom lawv nrog tau Vajtswv sib raug zoo. Koj yeej ua tau Vajtswv tus phoojywg thiab! Vajtswv caw txhua leej txhua tus tias: “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.”​—Yakaunpau 4:8.

Thaum koj tshawb nrhiav phau Vajlugkub koj yuav kawm tau tej yam zoo kawg li. Yog dabtsi? Thaum koj nyeem ib phau ntawv twg, koj kawm tau tus uas sau txojkev xav. Thaum peb nyeem phau Vajlugkub peb yuav kawm tau Vajtswv txojkev xav thiab. Zoo kawg nkaus li, puas yog? Yog koj nyeem phau Vajlugkub koj yuav pom tus Tswv Tsim txojkev hlub. Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub qhia ntxiv txog:

Koj puas xav paub ntxiv? Yehauvas Cov Timkhawv yuav zoo siab tuaj pab koj. Yog koj xav kawm Vajlugkub lawv yuav tuaj qhia koj, tsis sau nqe li. Yog koj ua li no koj yuav yimhuab txav ze rau Vajtswv Yehauvas, tus uas muab phau Vajlugkub pub rau noob neej.

Hauv zaj no, peb tau kawm txog tej pov thawj tias phau Vajlugkub yog Vajtswv tshoov neeg sau. Yog tias xav paub ntxiv txog lub ntsiab no, saib tshooj 2 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?, uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm, mus saib lub vej xaij www.jw.org/hmn lossis yees lub cim no

Koj kuj saib tau zaj yeeb yaj kiab Lub Tswvyim Hauv Phau Vajlugkub, Yog Leejtwg Lub? hauv www.jw.org/hmn

Mus rau lub ntsiab TEJ NTAUB NTAWV > YEEB YAJ KIAB

^ nqe 10 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.​—Khiav Dim 3:14, hauv qab taw qhia.